Кафедра хімії ліків та лікарської токсикології

Видавнича діяльність

 

 

ПІДРУЧНИКИ

 2022

Біологічна і біоорганічна хімія : підручник : у 2 кн. Кн. 1. Біоорганічна хімія / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська, ГО. Сирова ; за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. – 3-є вид. – К. : ВСВ «Медицина», 2022. – 272 с.

У підручнику на основі сучасних засад теоретичної органічної хімії викладено будову, хімічні властивості та біологічну роль органічних сполук, які беруть участь у процесах метаболізму людини: низькомолекулярних біорегуляторів (вітамінів, гормонів, інших природних та синтетичних біологічно активних сполук, у тому числі деяких лікарських засобів і токсичних сполук) та біополімерів (вуглеводів, білків, нуклеїнових кислот). Для студентів і викладачів медичних (фармацевтичних) закладів вищої освіти.

 

 2021

 

Біологічна хімія : підручник / Губський Ю.І., Ніженковська І.В., Корда М.М. [та ін.] ; за ред. І.В. Ніженковської. — Вінниця : Нова Книга, 2021. – 648 с.

ISBN 978-966-382-914-2

Підручник містить систематизований виклад курсу біологічної хімії відповідно до програми навчальної дисципліни “Біологічна хімія”, затвердженої для студентів закладів вищої медичної (фармацевтичної) освіти. У тексті підручника на основі новітніх досягнення біохімії розглянуто структуру та ферментативні реакції перетворення основних класів біомолекул – білків, нуклеїнових кислот (ДНК і РНК), амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів, порфіринів; висвітлено засади молекулярної біології та генетики, біохімічні основи фізіологічних функцій організму людини та їх нейрогуморальної регуляції. Значно увагу приділено сучасним даним про молекулярні механізми функціонування клітин крові, печінки, м’яка язів, кісток, нирок, імунної й нервової систем. Розглянуто біохімічні основи патогенезу атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння, хвороб ендокринної, нервової систем, імунодефіцитних станів та спадкових захворювань людини. Кожен розділ підручника містить, крім інформаційного матеріалу, набір тестових завдань та питань для самоперевірки і контролю рівня засвоєння знань студентами. Видання може використовуватися спеціалістами, аспірантами та науковцями, що працюють у галузі загальної і медичної біохімії, фізіології, фармакології, імунології та інших біомедичних наук.

 

Біологічна і біоорганічна хімія : базовий підручник: у 2 кн. / кол. авт.; за ред. Ю.І. Губського, І.В. Ніженковської. — Кн. 2 : Біологічна хімія / [Ю.І. Губський, І.В. Ніженковська, М.М. Корда  та ін.] . 3-є (стереотипне) — К.: ВСВ «Медицина», 2021. – 544 с.

ISBN:978-617-505-556-4

Підручник містить систематизований виклад курсу біологічної хімії відповідно до програми з дисципліни, затвердженої для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів –  університетів, інститутів і академій. В основному тексті підручника розглянуті структура та ферментативні реакції перетворення основних класів біомолекул — білків, амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів, порфіринів; висвітлені питання будови та властивостей інформаційних нуклеїнових кислот ДНК і РНК, молекулярної біології та генетики, біохімічні основи фізіологічних функцій організму людини та їх нейрогуморальної регуляції. Значну увагу приділено молекулярним механізмам функціонування клітин крові, печінки, нирок, м’язів, сполучної тканини, імунної та нервової систем. Розглянуто біохімічні основи патогенезу атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння, хвороб ендокринної, імунної, нервової систем та сполучної тканини. Кожен розділ підручника містить, крім інформаційного матеріалу, тестові завдання для самоперевірки  та контролю засвоєння знань.

 

 

Biological and Bioorganic Chemistry : textbook : in 2 books. Book 2. Biological Chemistry / Yu.I. Gubsky, I.V. Nizhenkovska, М.М. Korda et al. ; edited by Yu.I. Gubsky, I.V. Nizhenkovska. — 2nd edition– Кyiv : AUS Medicine Publishing, 2021. — 544 p.

ISBN 978-617-505-785-8

This textbook contains a systematic presentation of the course of biological chemistry according to the educational program approved for students of higher medical (pharmaceutical) educational establishments. The core text of this book examines the structure of an enzyme, and the metabolic pathways of the major classes of biomolecules (proteins, amino acids, carbohydrates, lipids, nucleotides, porphyrins); structural features and properties of nucleic acids, DNA and RNA; molecular biology and genetics, biochemical foundations of the physiological functions of the human body and their neurohumoral regulation are highlighted. Considerable attention is paid to the molecular mechanisms underlying the functions of blood cells, liver, kidneys, muscles, connective tissue, immune and nervous systems. The biochemical basis of the pathogenesis of atherosclerosis, diabetes mellitus, obesity, diseases of the endocrine, immune, nervous systems and connective tissue are considered. In addition to informational material, each chapter of the textbook contains tests and tasks for self-control.

 

2020

 

Biological and Bioorganic Chemistry: in 2 books: Textbook. Вook 1. Bioorganic Chemistry/ B.S.Zimenkovskyi, V.А.Muzychenko, I.V.Nizhenkovska, G.О. Syrova; edited by B.S. Zimenkovskyi,  I.V. Nizhenkovska.  —  3rd edition –  Кyiv : AUS Medicina Publishing, 2020. — 288 p.

ISBN 978-617-505-666-04

The textbook contains the information about the structure, chemical properties and biological role of organic compounds which take part in human metabolic processes: low-molecular bio regulators (vitamins, hormones, other natural and synthetic biologically active compounds, including certain medications and toxic compounds) and biopolymers (carbohydrates, proteins and nucleic acids).

This textbook is recommended for students of higher medical education institutions – universities, institutes and academies.

 

 

Токсикологічна хімія: підручник / І.В. Ніженковська, О.В. Вельчинська, М.М. Кучер. — 3-є (стереотипне) – К. : ВСВ «Медицина», 2020. – 372 с.

 У підручнику розглянуто закономірності токсикодинаміки й токсикокінетики в організмі, особливості біотрансформації отруйних речовин органічного і неорганічного походження, хімічні та фізико-хімічні методи якісного виявлення і кількісного визначення отрут і їхніх метаболітів в організмі живої людини або трупному матеріалі, галузь використання отруйних речо­вин, симптоматику інтоксикацій і способи першої допомоги при отруєннях. Для студентів фармацевтичних закладів вищої освіти і фармацевтичних факультетів медичних закладів вищої освіти.

 

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

 

 

2024

Ніженковська І.В., Головченко О.І. Органічна хімія. Тестові завдання з поясненнями для студентів фармацевтичного факультету: навчальний посібник/ І.В. Ніженковська, О.І. Головченко, – К.: ФОП ЛопатінаО.О.,2024. – 288с.

ISBN 978-617-8247-32-4

В навчальному посібнику “Органічна хімія. Тестові завдання з поясненнями для студентів фармацевтичного факультету” представлено близько 400 тестових завдань з поясненнями. Навчальний посібник спрямований для самостійного контролю знань з органічної хімії в підготовці до інтегрованого тестового іспиту “КРОК”, як тестового компоненту Єдиного державного комплексного іспиту (ЄДКІ, ЕТАП І) для студентів денної та заочної форми навчання, які здобувають вищу освіту за спеціальністю “Фармація, промислова фармація”

 

2023

Ніженковська І.В., Кузнецова О.В., Нароха В.П. Лабораторний журнал з дисципліни “Біологічна хімія” у двох частинах. Навчально-методичний посібник. Частина ІІ. Модуль 2. Біохімічні основи проліферації, міжклітинних комунікацій органів і тканин людини. Основи фармацевтичної біохімії. – К.: Книга-плюс, 2023. – 68 с.

У лабораторному журналі представлені практичні роботи відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Біологічна хімія”. Опанування цього матеріалу сприятиме формуванню практичних навичок з методології проведення біохімічних досліджень рідин організму людини, засвоєнню базових теоретичних знань з дисципліни “Біологічна хімія”.

Призначений в якості навчального посібника для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються на 3 курсі фармацевтичного факультету закладів вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

 

 

Ніженковська І.В., Кузнецова О.В., Нароха В.П. Лабораторний журнал з дисципліни “Біологічна хімія” у двох частинах. Навчально-методичний посібник. Частина 1. Модуль 1. Загальні закономірності метаболізму. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, амінокислот. – К.: Книга-плюс, 2023. – 68 с.

У лабораторному журналі представлені практичні роботи відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Біологічна хімія”. Опанування цього матеріалу сприятиме формуванню практичних навичок з методології проведення біохімічних досліджень рідин організму людини, засвоєнню базових теоретичних знань з дисципліни “Біологічна хімія”. Призначений в якості навчального посібника для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються на 2−3 курсах фармацевтичного факультету закладів вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

 

 

Ніженковська І.В., Глушаченко О.О., Бут І.О. Фармацевтична хімія. Частина 2. Тестові завдання з поясненням для студентів фармацевтичного факультету: навч.-метод. посіб. для практ. занять для студ. фарм. ф-тів мед. ЗВО. К.: ФОП Лопатіна О.О., 2023. – 176 с.

ISBN 978-617-8247-31-7

В навчально-методичному посібнику «Фармацевтична хімія. Частина 2. Тестові завдання з поясненнями для студентів фармацевтичного факультету» представлено 304 тестові завдання з поясненнями. Посібник спямований для самостійного контролю знань з фармацевтичної хімії в підготовці до складання тестового компоненту Єдиного державного комплексного іспиту для студентів денної та заочної форм навчання, які здобувають вищу освіту за спеціальністю «Фармація, промислова фармація».

 

Вельчинська О.В., Ніженковська І.В., Головченко О.І. «Токсикологічна та судова хімія: тестові завдання з поясненнями для студентів»: для студентів спеціальності «Фармація, промислова фармація». Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання. – К.: ФОП Лопатіна О.О., 2023, 252 с.

ISBN 978-617-8247-27-0

У навчально-методичному посібнику для здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання «Токсикологічна та судова хімія: тестові завдання з поясненнями для студентів» представлено 450 тестових завдань для самопідготовки, самоконтролю знань та до практичних занять студентів 4 курсу вищих медичних та фармацевтичних закладів освіти України, які навчаються за спеціальністю «Фармація, промислова фармація». Навчально-методичний посібник містить еталонні відповіді для самоконтролю, пояснення до тестових завдань; список умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; список рекомендованої літератури.

 

 

2022

 

Ніженковська І.В., Кузнецова О.В. Біологічна хімія. Тестові завдання з поясненнями для студентів фармацевтичного факультету: навчальний посібник / І.В. Ніженковська, О.В. Кузнецова, 4-те вид., доп. — К.: ФОП Лопатіна О.О., 2022. — 364 с.

Навчальний посібник нараховує більше 400 тестових завдань з біологічної хімії з поясненнями вірної відповіді на тестове завдання і може бути використаний для підготовки до складання поточного та кінцевого контролю з дисципліни «Біологічна хімія», етапу 1 Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та інтегрованого тестового іспиту «Крок 1. Фармація». Посібник укладений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Біологічна хімія” , відповідає вимогам державних стандартів вищої медичної освіти та принципам Болонського процесу. Для студентів фармацевтичного факультету закладів вищої медичної (фармацевтичної) освіти.

 

Ніженковська І.В., Глушаченко О.О., Бут І.О., Манченко О.В. Фармацевтична хімія. Частина 1. Тестові завдання з поясненням для студентів фармацевтичного факультету: навч.-метод. посіб. для практ. занять для студ. фарм. ф-тів мед. ЗВО. 2022. 72 с.

ISBN 978-617-7533-99-2

В навчально-методичному посібнику «Фармацевтична хімія. Частина 1. Тестові завдання з поясненнями для студентів фармацевтичного факультету» представлено 121 тестове завдання з поясненнями. Посібник спрямований для самостійного контролю знань з фармацевтичної хімії в підготовці до складання тестового компоненту Єдиного державного комплексного іспиту для студентів денної та заочної форм навчання, які здобувають вищу освіту за спеціальністю «Фармація, промислова фармація».

 

 

Вельчинська О.В., Ніженковська І.В. Токсикологічна та судова хімія: навчальний посібник/О.В. Вельчинська, І.В. Ніженковська. – К.: ФОП Лопатіна О.О., 2022. – 332 с.

ISBN 978-617-7156-47-4

 

У навчальному посібнику розглянуто хімічні та інструментальні методи якісного виявлення і кількісного визначення отрут і їхніх метаболітів в організмі живої людини або трупному матеріалі, закономірності фармакодинаміки й фармакокінетики, токсикодинаміки й токсикокінетики в організмі, особливості біотрансформації отруйних речовин органічного і неорганічного походження, галузь використання отруйних речовин, симптоматику інтоксикацій і способи першої допомоги при отруєннях. Для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів.

 

 

Nizhenkovska I.V., Kustovska A.D., Holovchenko O.I. Organic chemistry. Multiple choice questions with explanations for pharmacy faculty students. Study guide/ I.V. Nizhenkovska., A.D. Kustovska., O.I. Holovchenko, K.: FOP Lopatina O.O., 2022. – 222 p.

ISBN 978-617-7533-92-3

 

The textbook “Organic Chemistry. Test tasks with explanations” for pharmacy faculty students were created by teachers of the Department of Pharmaceutical, Biological and Toxicological Chemistry of the Pharmaceutical faculty of the Bogomolets National Medical University to improve the quality of preparation of students for a comprehensive independent assessment of qualification characteristics,  the USQE-1 (which includes the discipline of “Organic chemistry”)”.

The textbook is prepared by the standard curriculum of the discipline “Organic Chemistry” for students majoring in 226 “Pharmacy, Industrial Pharmacy”.

According to the content, structure, logic, and sequence of presentation of the material, the textbook “Organic Chemistry. Test tasks with explanations for students of the Pharmaceutical faculty” is an original publication that has practical significance for better mastering the course of organic chemistry.

The section with test questions is systematized by the order of presentation of materials in the manual. Variants of the presented test questions were prepared based on open test tasks, which were offered for control of students’ knowledge at the USQE-1 in the specialty “Pharmacy, Industrial Pharmacy” for the previous 17 years.

The textbook is aimed at the self-control of knowledge in organic chemistry in preparation for the USQE-1 for full-time students and part-time students majoring in «Pharmacy, Industrial Pharmacy».

 

 

Nizhenkovska, O. Afanasenko, K. Matskevych. Pharmaceutical chemistry. Unified State Qualification Examination (USQE) 2 stage “KROK 2” Integrated test exam. Test tasks with explanations for students of the Faculty of Pharmacy (in English): study guide / I. Nizhenkovska, O. Afanasenko, K. Matskevych, — K.: IP Lopatina O.O., 2022. — 84 p.

ISBN 978-617-8247-04-1

 

In order to improve the quality of preparation of pharmaceutical students for the licensing integrated exam “Krok 2 Pharmacy” Integrated Test-Based” by the teachers of the Department of Medicinal Chemistry and Toxicology of the Faculty of Pharmacy in Bogomolets National Medical University created the handbook “Pharmaceutical Chemistry. Multichoice questions with explanations for Pharmacy Faculty students”. The study guide was prepared in accordance with the typical curriculum of the discipline “Pharmaceutical Chemistry” for students studying in specialty 226 “Pharmacy, Industrial Pharmacy”. According to the content, structure, logic and sequence of the material, the handbook is an original publication that has a practical value for better learning of the pharmaceutical chemistry discipline.

The section with multichoice test questions is systematized according to the order of the material presentation in the handbook. Variants of the presented test questions are determined by open test tasks, which were used to control the knowledge of students in the specialty “Pharmacy, Industrial Pharmacy” for all previous years in the licensing comprehensive exam “KROK 2. Pharmacy”. The study guide is aimed at self-monitoring of knowledge of pharmaceutical chemistry in preparation for the licensing comprehensive exam “KROK 2. Pharmacy” for full-time students pursuing higher education in the specialty “Pharmacy, Industrial Pharmacy”.

 

 

 

2021

 

Nizhenkovska I.V., Narokha V.P. Biological Chemistry. Multiple choice questions with explanations for pharmacy faculty students.   Guideline.– К.: LLC Lopatina О. О., 2021. – 198 р.

The guideline “Biological Chemistry. Multiple choice questions with explanations for pharmacy faculty students” is primarily intended to solve an important and urgent task, i.e. quick and efficient preparation for a comprehensive independent assessment of qualification characteristics, the Unified State Qualification Exam (USQE stage 1) (which includes the discipline of “Biological Chemistry”), one of the effective means of the objective assessment of the knowledge, skills and abilities of future pharmacists in Ukraine. This guideline  summarizes and systematizes the most important materials of the curriculum of the “Biological Chemistry” discipline and emphasizes scientific data contained in the tests for the USQE stage 1 in this discipline for the students of specialty 226 “Pharmacy, Industrial Pharmacy”. This guideline   contains more than 280 tests of format A and, as an addition to the basic textbook, optimizes the preparation for practical classes, workshops, intermediate and final control tests in the discipline of “Biological Chemistry”, promotes successful studies of the discipline, develops independence and a skill of reasoning and, as a result, forms a competency-based approach in the application of knowledge in modern pharmacy.

 

2020

 

Ніженковська І.В., Кузнецова О.В. Біологічна хімія. Тестові завдання з поясненнями для студентів фармацевтичного факультету: навчальний посібник / І.В. Ніженковська,

О.В. Кузнецова, 3-є вид., доп. — К.: ФОП Лопатіна О.О., 2020. — 320 с.

ISBN 978-617-7533-35-0

Навчальний посібник нараховує близько 400 тестових завдань з біологічної хімії з поясненнями вірної відповіді на тестове завдання і може бути використаний для підготовки до складання поточного та кінцевого контролів з дисципліни «Біологічна хімія», єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) та ліцензійного іспиту «Крок 1. Фармація». Посібник укладений відповідно до чинної програми з біохімії, відповідає вимогам державних стандартів вищої медичної освіти та принципам Болонського процесу. Для студентів фармацевтичного факультету вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів.

 

 

2019

 

Цуркан О.О., Ніженковська І.В., Глушаченко О.О. Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами: навчальний посібник / О.О. Цуркан, І.В. Ніженковська, О.О. Глушаченко. — 3-е вид-К.: ВСВ «Медицина», 2019.-152 с.

ISBN 978-617-505-732-2

У навчальному посібнику поєднано теоретичні й конкретні методичні дані щодо контролю якості лікарських речовин.

Для студентів старших курсів фармацевтичних факультетів, інтернів,  магістрів закладів вищої освіти. Також посібник буде  корисним для провізорів-аналітиків аптек та контрольно-аналітичних лабораторій, лабораторій хіміко-фармацевтичних виробництв, оскільки містить дані для виробу показників якості підчас формування та перереєстраційної апробації аналітичних нормативних документів.

 

 

2018

 

Tsurkan O.O., Nizhenkovska I.V., Hlushachenko O.O. Pharmaceutical Chemistry. Analysis of the Medicinal Substances according to Functional Groups: study guide /O.O.Tsurkan, I.V. Nizhenkovska, O.O.  Hlushachenko. —Кyiv: AUS Maedicine Publishing, 2018. — 152 p.

 The study guide combines theoretical and methodological specific data for the quality control of pharmaceutical substances.

It is recommended for senior students of pharmaceutical faculties, interns, graduate students of higher medical education establishments – universities, institutes and academies.. The tutorial will also be useful for pharmacists, and analysts-pharmacies and control-analytical laboratories, chemical-pharmaceutical production, because  it contains data for the choice of indicators  of quality in the formation,  and pre-registration testing of analytical regulatory documents.