Кафедра хімії ліків та лікарської токсикології

Навчально-методична робота

 

Відповідальний співробітник:

Кузнецова Олена Володимирівна, доцент кафедри.

email: olena.kuznetsova@nmu.ua

 

2023-2024 н.р.

План навчально-методичних засідань кафедри хімії ліків та лікарської токсикології на І півріччя 2023-2024 н.р

План роботи кафедри хімії ліків та лікарської токсикології на 2023-2024 н.р

Графік взаємовідвідувань практичних занять НПП на осінньо-зимовий семестр 2023-2024 н.р

Графік відвідувань лекцій та практичних занять завідувачем кафедри на осінньо-зимовий семестр 2023-2024 н.р

Робочі програми

Рейтинг штатних НПП кафедри хімії ліків та лікарської токсикології за 2023-2024 н.р.

Порівняльна таблиця основних та вибіркових компонент освітніх програм НМУ імені О.О. Богомольця та Варшавського медичного університету (фармацевтичний факультет).

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація галузі знань 22 Охорона здоров’я для другого (магістерського) рівня вищої освіти (затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України 04 листопада 2022 року):

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/11/11/226-Farmatsiya.promyslova.farmatsiya.mahistr-981-04.11.2022.pdf

Освітньо-професійна програма «Фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (затверджена Вченою радою Національного медичного університету імені О.О. Богомольця  (протокол №11 від «30» травня 2023 р.): https://drive.google.com/file/d/1lNSRD0gIma7uBVPbA08BW3-J18v3-chn/view.

Головним завданням діяльності кафедри хімії ліків та лікарської токсикології є суттєве покращення якості викладання та навчання за рахунок використання інноваційних методів і технологій впровадження наукових досліджень у галузях аналізу лікарських засобів, біохімічних методів досліджень, токсикологічної хімії і педагогіки та формування ефективної системи контролю та оцінювання знань студентів.

Кафедра хімії ліків та лікарської токсикології є випусковою, тому навчальний процес відрізняється професійно-фаховою спрямованістю, що означає, зокрема, планування та викладання всіх дисциплін з опорою на практичні навички та відмову від абстрактних вправ, відірваних від тематики, яка вивчається, широке використання професійно і фаховозорієнтованих технологій навчання, які здатні активізувати мислення студентів, підвищити їх самостійність у вирішенні проблем. Такі активні методи забезпечують емоційну обстановку відтворення знань, полегшують засвоєння навчального матеріалу, особливо практичних навичок, створюють сприятливий для засвоєння знань настрій, заохочують до навчальної роботи.

З метою інтенсифікації і покращення навчального процесу регулярно проводяться навчально-методичні засідання.

 

На кафедрі для студентів  фармацевтичного факультету викладаються обов’язкові навчальні дисципліни: 

 • 2 курс – органічна хімія (відповідальна за  курс навчальної дисципліни  доцент Головченко О.І.)
 • 2 та 3 курс – біологічна хімія (відповідальна за  курс навчальної дисципліни  доцент Кузнецова О.В.)
 • 3 курс – фармацевтична хімія (відповідальна за  курс навчальної дисципліни  доцент Глушаченко О.О.)
 • 4 курс – фармацевтична хімія (відповідальна за  курс навчальної дисципліни  доцент Афанасенко О.В.)
 • 4 курс – лікарська токсикологія (відповідальна за  курс навчальної дисципліни  доцент Мацькевич К.В.)
 • 5 курс – стандартизація лікарських засобів (відповідальна за  курс навчальної дисципліни  професор Вельчинська О.В.)
 • 5 курс – виробнича практика з контролю якості лікарських засобів (відповідальна за  курс навчальної дисципліни  доцент Афанасенко О.В.).

Вибіркові навчальні дисципліни: 

 • 3 курс – фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії (відповідальна за  курс навчальної дисципліни  доцент Нароха В.П.)
 • 3 курс – функціональна біохімія (відповідальна за  курс навчальної дисципліни  доцент Кузнецова О.В.)
 • 4 курс – токсикологічна та судова хімія (відповідальна за курс навчальної дисципліни  професор Вельчинська О.В.)
 • 4 курс – теоретичні основи синтезу і зв’язок між структурою і дією лікарських засобів (відповідальна за  курс навчальної дисципліни  професор Вельчинська О.В.)
 • 5 курс – виробнича практика з фармацевтичної хімії та стандартизації лікарських засобів (відповідальна за  курс навчальної дисципліни  доцент Глушаченко О.О.).

Лекції з дисциплін читають висококваліфіковані професори та провідні доценти кафедри – професор І.В. Ніженковська, професор О.В. Вельчинська, доцент О.О. Глушаченко, доцент О.В. Афанасенко, доцент О.В. Кузнецова, доцент В.П. Нароха, доцент К.В. Мацькевич. Для іноземних студентів лекції і практичні заняття проводяться англійською мовою.

 

Професор Ніженковська Ірина Володимирівна читає лекцію з лікарської токсикології

 

 

Професор О.В. Вельчинська читає лекцію з токсикологічної хімії студентам 5 курсу фармацевтичного факультету

 

Доцент О.В. Кузнецова читає лекцію з біологічної хімії студентам 3 курсу фармацевтичного факультету

Велика увага на кафедрі приділяється питанню інтенсифікації навчального процесу, індивідуалізації навчання та пошуку інноваційних підходів. У сучасних умовах інтенсивного розвитку всіх сфер діяльності суспільства потреба в інноваційності постає як мета. І це є не лише мета освіти, а і мета сприяти формуванню у студентів інноваційного мислення та підходів до професійної справи.

Тому мета роботи кафедри полягає не лише у тому, щоб надати студентам більший обсяг теоретичного навантаження, а і спрямувати їх думку в русло інноваційного мислення і внести свій особистий творчий вклад у сферу професійної діяльності.

На фото доцент О.В. Кузнецова на практичному занятті з біологічної хімії

На фото доцент О.І. Головченко зі студентами на практичному занятті з органічної хімії

Студенти на практичних заняттях

Активні методики і технології навчання застосовуються викладачами кафедри в повному обсязі або частково та включені в навчальні та навчально-методичні посібники, що розроблені або готуються на кафедрі.

 

Основні напрямки навчально-методичної роботи кафедри:

 

 • удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін, що викладають на кафедрі з урахуванням Європейських норм і стандартів щодо фармацевтичної освіти;
 • удосконалення програм та інших методичних матеріалів з дисциплін;
 • покращення системи поточного та підсумкового контролю та оцінювання знань студентів;
 • підготовка та проведення міжнародних науково-методичних та практичних конференцій для студентів, молодих вчених та викладачів;
 • підготовка та проведення наукових конференцій для студентів іноземними мовами;
 • впровадження в навчальний процес інноваційних методів і технологій навчання;
 • підготовка до друку та публікація підручників та навчальних посібників.

Освітній процес на  кафедрі здійснюється   за  новітніми підручниками, що створені  авторськими колективами за участі  викладачів кафедри:

Формуванню у студентів  практичних навичок використання  та інтерпретації   результатів лабораторних методів дослідження  складу  та механізму їх дії лікарських засобів сприяють підготовлені викладачами  кафедри навчально-методичні посібники:

Для самопідготовки студентів  до Єдиного державного кваліфікаційного іспиту на кафедрі  розроблені навчально-методичні посібники  з тестовими завданнями з поясненням правильної відповіді з дисциплін, що входять до складу Крок 1 “Фармація” та Крок 2 “Фармація”:

З метою організації   змішаного (аудиторно-дистанційного) навчання студентів на YouTube-сторінці кафедри розміщено  142 навчальних відеоролика: https://www.youtube.com/@user-yj2fn5mz3x.

З метою поглиблення теоретичних знань, практичних навичок та умінь  з органічної, біологічної, фармацевтичної  та токсикологічної хімії на кафедрі організовано роботу студентського наукового гуртка (див. розділ «Студентський науковий гурток»).

Студенти 5 курсу фармацевтичного факультету під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри виконують кваліфікаційні магістерські роботи на базі:

 • Лабораторії фармацевтичного аналізу ДП “Державний експертний центр МОЗ України”;
 • Інституту фармакології та токсикології НАМН України;
 • ДП «Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів та медичної продукції»;
 • ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»;
 • Міжнародної об’єднаної лабораторної групи-ФАРМ.

Захист магістерської роботи випускниці 2023 року Стукало Мирослави на тему «Хроматографічне визначення сквалену в олії амаранту» (наукові керівники – доцент, к.х.н Глушаченко О.О., к.х.н. Сиротчук О.А.)