Кафедра фармакології

Наукова робота

 

Відповідальний співробітник: д.мед.н. професор Горчакова Надія Олександрівна

Стрімкий розвиток фармакології як науки у теперішній час потребує нових знань та компетенцій від сучасного здобувача наукового ступеня. Зростаючі вимоги до фармацевтичної розробки, якості та глибині фундаментальних та специфічних фармакологічних і токсикологічних досліджень вимагають постійного професійного вдосконалення, впровадження нових методів оцінки, в тому числі, доклінічного вивчення лікарських засобів, вільного володіння європейськими мовами (зокрема англійської мови), сучасними електронними і цифровими технологіями, глибокого усвідомлення біоетики.

Запорукою розвитку академічної науки є інтеграція фармакологів з науковцями Національного фармацевтичного університету, установами НАН України та НАМН України (технологами, фармакогностами, хіміками-синтетиками, аналітиками, маркетологами, клініцистами, токсикологами), об’єднання зусиль в процесі розробки та на всіх етапах життєвого циклу лікарського засобу. Це дозволяє підвищити рівень наукових досліджень та їх впровадження в медичну практику і фармацевтичне виробництво, оптимізувати витрати на проведення експериментальних робіт, розширити міждисциплінарні зв’язки, підкреслити практичне значення отриманих результатів. У процесі виконання наукової кваліфікаційної роботи проходить професійне становлення та «відточуються» компетенції молодих викладачів-фармакологів, зокрема з питань  фармакобезпеки та фармакогналяду.

У цей період історії кафедри фармакології НМУ імені О. О. Богомольця серед основних напрямків наукової роботи можна виділити такі: репродуктивна фармакологія; фармакологія серцево-судинних засобів;  дослідження фармакологічних властивостей наноматеріалів; стоматологічних лікарських форм; інновації дерматологічних лікарських препаратів, що містять продукти нафтопереробки; дослідження метаболітотропних лікарських засобів; вивчення фармакогенетичних особливостей ліків та фармаконагляд. Для забезпечення належного рівня виконання наукових робіт при кафедрі організовано лабораторію інноваційних фармакологічних досліджень. У програму досліджень обов’язково включаються аспекти вивчення безпеки нових ліків. У напрямі «Фармакогнагляд» проводять дослідження аспіранти кафедри Козак Д. О. та Дяченко О. І. (фармаконагляд в педіатрії та геріатрії). Експериментальне дослідження ефективності і безпеки нових м’яких лікарських форм на основі білого нафталанового масла для лікування дерматологічних захворювань та їх комбінацій проводять аспіранти Горбач А. О. і Стан І. Ю. Фармакологічні властивості біоадгезивних стоматологічних лікарських форм вивчає асистентка Грудницька О.О.

Результати експериментальної роботи кафедри фармакології є підґрунтям для розробки сучасних лікарських форм для подальшого впровадження в медицину, що підтверджуються актами.

Таким чином, поряд з академічними аспектами, кафедра фармакології НМУ активно проводить наукові дослідження в галузі розробки нових лікарських засобів різних груп, в тому числі з оцінкою їх безпеки.

 

 

 

Видавнича діяльність кафедри фармакології (підручники, посібники, методичні рекомендації)

 

Підручники та навчальні посібники:

 1. Фармакологія за Рангом і Дейлом : У 2 т. Т. 1 / Дж. М. Ріттер, Р. Флавер, Ґ. Гендерсон, Юн Конг Лоук, Д. Мак’юен, Г. П. Ранг ; наук. ред. пер. Г. Зайченко, М. Хайтович. – Вид. 9-те. – Київ : Медицина, 2021. – 588 с.
 2. Фармакологія за Рангом і Дейлом : У 2 т. Т. 2 / Дж. М. Ріттер, Р. Флавер, Ґ. Гендерсон, Юн Конг Лоук, Д. Мак’юен, Г. П. Ранг ; наук. ред. пер. Г. Зайченко, М. Хайтович. – Вид. 9-те. – Київ : Медицина, 2021. – 352 с.
 3. Побічна дія ліків : підручник для студентів вищих закладів медичної освіти / І. Ф. Бєленічев, Н. О. Горчакова, Н. В. Бухтіярова [та ін.] ; Запорізький державний медичний університет. – Вінниця : Нова Книга, 2021. – 360 c.
 4. Фармакологія : підручник для студентів стоматологічних факультетів /

Чекман І. С., Бобирьов В. М., Горчакова Н. О. [та ін.] / Видання 2-е. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 480 с.

 1. Фармакологія з основами патології : [підручник] / Ю. М. Колесник, І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, …, Г. В. Зайченко [та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2021. – 472 с.
 2. Фармакогенетика. Конспект лекцій : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н. М. Кононенко, В. В. Гнатюк Г. В. Зайченко ; за ред. Н. М. Кононенко. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2018. – 144 с.
 3. Медична рецептура: навчальний посібник для студентів медичних і фармацевтичних факультетів, викладачів, лікарів, провізорів і фармацевтів. / Г. В. Зайченко, Н. О. Горчакова, Н. В. Савченко, В. Ю. Дяченко, О. В. Шумейко, Т. В. Кава/ Видання 3-е – Київ: Книга-Плюс, 2021 – 72 с.
 4. Фармакологія : підручник для студ. мед. ф-тів / Чекман І. С., Горчакова Н. О., Казак Л. І. [та ін.] ; за ред. проф. І. С. Чекмана./ Вид. 4-те. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 784 с.
 5. Фармакологія: підручник для студентів медичних та стоматологіч-них факультетів вищих медичних навчальних закладів / [І. С. Чекман, В. М. Бобирьов, В. Й. Кресюн та ін.]. – Вінниця : Нова Книга, 2020.- 472 с. : іл.

 

Довідникові видання:

 1. RX-index® – довідник еквівалентності лікарських засобів : [спец. мед. вид. для фахівців] / І. А. Зупанець, А. А. Котвицька, В. П. Черних, Г. В. Зайченко [та ін.]. – Київ : Фармацевт Практик, 2017. – 848 с.
 2. RX-index® – довідник еквівалентності лікарських засобів : [спец. мед. вид. для фахівців] / І. А. Зупанець, А. А. Котвицька, В. П. Черних, Г. В. Зайченко [та ін.]. – 2-ге вид. доп. і перероб. – Київ : Фармацевт Практик, 2018. – 832 с.
 3. RX-index® – довідник еквівалентності лікарських засобів : [спец. мед. вид. для фахівців] / І. А. Зупанець, А. А. Котвицька, В. П. Черних, Г. В. Зайченко [та ін.]. – 3-тє вид. доп. і перероб. – Київ : Фармацевт Практик, 2019. – 832 с.
 4. RX-index® – довідник еквівалентності лікарських засобів : [спец. мед. вид. для фахівців] І. А. Зупанець, А. А. Котвицька, В. П. Черних, Г. В. Зайченко [та ін.]. – 4-те вид. доп. і перероб. – Київ : Фармацевт Практик, 2020. – 832 с.
 5. RX-index® – довідник еквівалентності лікарських засобів : [спец. мед. вид. для фахівців] / І. А. Зупанець, А. А. Котвицька, В. П. Черних, Г. В. Зайченко [та ін.]. – 5-те вид. доп. і перероб. – Київ : Фармацевт Практик, 2021. – 832 с.
 6. Довідник хіміотерапевта : метод. рек. для лікарів / [уклад.]: Г. В. Зайченко, Т. В. Кава, О. В. Калінчук ; за підтримки: Центр персоналіз. фармації «Хемотека», DoctorThinking Groups. – Київ ; Вінниця : Твори, 2019. – 32 с.

 

Методичні рекомендації

 1. Нові серцево-судинні лікарські засоби згідно класифікації АТС : метод. рек. / Г. В. Зайченко, Н. О. Горчакова, О. В. Шумейко [та ін.]. – Київ : Юстон, 2017. – 159 с. : табл.
 2. Особливості фармакодинаміки лікарських засобів в педіатричній практиці : метод. рек. / Г. В. Зайченко, Н. О. Горчакова. Н. В. Савченко [та ін.]. – Київ : Юстон, 2017. – 84 с.
 3. Особливості фармакодинаміки та призначення лікарських засобів в педіатричній практиці : (метод. рек.) / [Г. В. Зайченко та ін.] ; Нац. мед. ун-т імені О. О. Богомольця, Каф. фармакології. – Київ : Юстон, 2017. – 83 с.
 4. Інноваційні підходи фармакологічної корекції опікових ран з використанням композиту монодисперсного кремнезему з полігексаметиленгуанідину гідрохлоридом : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 211-2019 / Г. В. Зайченко, А. І. Дорошенко, Н. О. Горчакова, Є. П. Воронін ; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2019. – 4 с.
 5. Особливості фармакодинаміки та призначення лікарських засобів, що вливають на респіраторну систему : навч.-метод. посіб. для студентів 3–4 курсів мед. ф-тів / І. Ф. Бєленічев, Г. В. Зайченко, Н. О. Горчакова [та ін.]. – Запоріжжя ; Київ, 2019. – 122 с.
 6. Спосіб лікування захворювань передміхурової залози за допомогою комбінації індол-3-карбінолу та мелоксикаму : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 141-2019 / Г. В. Зайченко, О. А. Рубан, Т. Б. Равшанов [та ін.] ; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2019. – 4 с.
 7. Клініко-фармакологічна характеристика сучасних антимікробних засобів: навчально-методичний посібник до студентів 3-4 курсів медичних факультетів / І. С. Чекман, І. Ф. Беленічев, Н. В. Бухтіярова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. – 111 с.
 8. Гострі отруєння лікарськими препаратами: діагностика, засоби невідкладної терапії/ Беленічев І. Ф, Нагорна О.А., Бухтіярова Н.В., Горчакова Н.О., Моргунцова С. А., Кучеренко Л. І., Хромильова О.В.- Запоріжжя, 2019. – 102 с.

 

Інформаційні листи

 1. Застосування екстракту листя персика як цитокіномодулятора в комплексній терапії інфекційно-запальних захворювань : інформ. лист № 102 від 19.04.2017 р / Г. В. Зайченко, О. Я. Міщенко, Х. Ш. Шаріфов [та ін.] ; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2017. – 4 с.
 2. Удосконалення експериментального методу відтворення гострої анальної тріщини : інформ. лист / Г. В. Зайченко, М. О. Стахорська, М. О. Ляпунов, О. В. Файзуллін ; Укрмедпатентінформ МОЗ України, Рішення ЕПК «Фармація», протокол № 103 від 25.10.2017 р. – Київ, 2017. – 3 с.
 3. Спосіб застосування крему з наночастинками церію діоксину для профілактики ураження ультрафіолетовим випромінюванням : інформ. лист № 303-2018 / Г. В. Зайченко, О. А. Покотило, П. В. Сімонов, О. А. Качалова ; Укрпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2018. – 3 с.
 4. Інноваційні підходи фармакологічної корекції опікових ран з використанням композиту монодисперсного кремнезему з полігексаметиленгуанідину гідрохлоридом : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 211-2019 / Г. В. Зайченко, А. І. Дорошенко, Н. О. Горчакова, Є. П. Воронін ; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2019. – 4 с.
 5. Спосіб лікування захворювань передміхурової залози за допомогою комбінації індол-3-карбінолу та мелоксикаму : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 141-2019 / Г. В. Зайченко, О. А. Рубан, Т. Б. Равшанов [та ін.] ; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2019. – 4 с.

 

Монографії

 1. Premature childbirth: fundamental and clinical aspects: monograph / A. О. Shevchenko, I. F. Belenichev, A. D. Kyryliuk [et al.]. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2022. – 308 p.
 2. Лікарська токсикологія. Доклінічні дослідження; за загальною редакцією академіка НАМН і члена-кореспондента НАН України І. М. Трахтенб ерга. Київ: ВД «Авіцена», 2019. – 544 с.

 

Патенти 

 1. Пат. 115476 C2 Україна, МПК А61K31/522, А61K36/61, А61K36/53, А61K 9/02, А61P31/22(2006.01). Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв (песаріїв) для лікування та профілактики генітальної форми герпесвірусної інфекції / Ю. В. Левачкова, О. М. Литвинова, В. В. Черних, Г. В. Зайченко [та ін.] ; заявник та власник патенту Нац. фармацевтичний ун-т. – № а 201511571 ; заявл. 23.11.2015 ; опубл.: 10.11.2017, Бюл. № 21. – 6 c.
 2. Пат. 124891, Україна. Спосіб визначення гострої токсичності композиту нанодисперсного кремнезему та полігексаметиленгуанідину гідрохлориду/І. С. Чекман, Є. П. Воронін, А. І. Дорошенко, А. М. Дорошенко; заявник та власник патенту Нац. Мед. Ун-т імені О. О. Богомольця. – u201711217; заявл. 16.11.2017; опубл. 25.04.2018
 3. Пат. 124890, Україна. Спосіб визначення протимікробної активності композиту нанодисперсного кремнезему та полігексаметиленгуанідину гідрохлориду/І. С. Чекман, О. Б. Балко, Є. П. Воронін, А. І. Дорошенко, А. М. Дорошенко; заявник та власник патенту Нац. Мед. Ун-т імені О. О. Богомольця. – u201711216; заявл. 16.11.2017; опубл. 25.04.2018
 4. Пат. 131416, Україна. Застосування похідного 1,3-оксазол-4-іл-фосфонової кислоти як засобу з антигіпертензивною активністю / О. І. Головченко, І. В. Ніженковська, Г. В. Зайченко [та ін.] ; заявник та власник патенту Нац. Мед. Ун-т імені О. О. Богомольця. – u201808311 ; заявл. 27.07.2018 ; опубл. 10.01.2019*.
 5. Пат. 134165 Україна. Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв для лікування доброякісних захворювань передміхурової залози / В. С. Зайченко, О. А. Рубан, …, Г. В. Зайченко [та ін.]. – № u 201810110 ; заявл. 10.10.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9.*
 6. Пат. 135187 Україна. Фармацевтична композиція багатоспрямованої дії у формі стоматологічного гелю / Ю. С. Маслій, О. А. Рубан, Г. В. Зайченко, О. О. Грудницька. – № u201812406 ; заявл. 13.12.2018 ; опубл. 25.06.2019, Бюл. № 12*.
 7. Пат. 135665 Україна. Фармацевтична композиція для лікування проктологічних захворювань / І. А. Вишневський, М. О. Ляпунов, Г. В. Зайченко [та ін.] ; заявник та власник патенту І. А. Вишневський. – № u201901255 ; заявл. 07.02.2019 ; опубл. 10.07.2019.*
 8. Пат. 139105 Україна, МПК A61K9/00, A61K31/00, A61K31/728, A61P5/30, A61P15/02, A61P15/12. Фармацевтична композиція для корекції гіпоестрогенових станів у жінок у формі гелю вагінального / О. І. Іванюк, Т. Г. Ярних, Г. В. Зайченко [та ін.] ; заявник та власник патенту Нац. фармацевтичний ун-т. – № u201905153 ; заявл. 15.05.2019 ; опубл. 26.12.2019. – Бюл. № 24.
 9. Пат. 122021 С2 Україна, МПК A61K9/06, A61K31/00, A61K36/00, A61P1/02. Фармацевтична композиція багатоспрямованої дії у формі стоматологічного гелю / Ю. С. Маслій, О. А. Рубан, Г. В. Зайченко, О. О. Грудницька ; заявник та власник патенту Нац. фармацевтичний ун-т. – № а201812408 ; заявл. 13.12.2018 ; опубл. 25.08.2020.
 10. Пат. 122714 С2 України, МПК A61K31/00, A61K9/02, A61P13/08. Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв для лікування доброякісних захворювань передміхурової залози / В. С. Зайченко, О. А. Рубан, Г. В. Зайченко [та ін.] ; заявник та власник патенту Нац. фармацевтичний ун-т. – №а201810112 ; заявл. 10.2018 ; опубл. 28.12.2020, Бюл. № 24. – 5 c.