Навчально-науковий центр неперервної професійної освіти (ННЦ НПО)

НАУКОВА РОБОТА

 

Основними науково-дослідницькими функціями ННЦ НПО є:

 • відбір методик та розробка наукового інструментарію для проведення науково-дослідницької роботи;
 • проведення науково-дослідницької роботи;
 • узагальнення та систематизація результатів науково-дослідницької роботи.
 • популяризація науково-практичного досвіду роботи Центру.

 

Тема науково-дослідної роботи Навчально-наукового центру неперервної професійної освіти – «Ефективні форми і методи підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників медичних ВНЗ України”.

На основі аналізу наявних форм і методів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників медичних ВНЗ України, вивчення специфіки запровадження освітніх інновацій у медичній галузі, оцінки їхньої ефективності й можливостей запровадження у вітчизняній освіті обґрунтовано принципи побудови ефективного курсу навчання педагогічних (науково-педагогічних) працівників.

Очікувана ефективність впровадження результатів НДР – удосконалення організації, використання ефективних технологій і методів навчання, організація якісного зворотного зв’язку для всіх суб’єктів навчального процесу.

Результати дослідження використовуються в навчальному процесі ННЦ НПО при розробці навчальних програм, для підготовки лекційних, практичних і семінарських занять зі слухачами курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, циклів БПР лікарів.

Відповідальний співробітник ННЦ НПО – Зелінська Анна Володимирівна професор, д.біол.н..

За результатами науково-дослідницької роботи співробітниками ННЦ НПО були підготовлені та опубліковані відповідні роботи, а саме:

Монографія: Pedagogical challenges of modern education in the context of blended learning. Scientific monograph. Edited by Sofia Sokolova. Warsaw – Józefów: Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, 2021. https://sites.google.com/view/incult-2/archive

Статті (2021-2022 рр):

 1. Уліщенко В.В., Уліщенко А.Б. Особливості застосування імерсійних технологій навчання у вищий освіті. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Випуск № 51, 2022. – С.702-709. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/51-108 Фаховий журнал (МОН України)
 2. Волосовець О.П.,. Уліщенко В.В,, Каруліна Ю.В.,, Ємець О.В., Волосовець Т.М.,. Кривопустов С.П, Кузьменко А.Я., Дікова І. Г., Грищенко Н.В., Хоменко В.Є., Дзюба О Л., Ковальчук О.Л.,. Салтанова С.Д. Проблемні питання запровадження якісного безперервного професійного розвитку лікарів. Медична освіта. 2022; 1: 74-80 Фаховий журнал (МОЗ України).
 3. Виклики запровадження імерсійних технологій навчання у вищій медичній освіті України в умовах військової агресії / В. В. Уліщенко, О. П. Волосовець, В. М. Рудіченко, О. І. Кефелі-Яновська, А. Б. Уліщенко // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 875-879.
 4. Лимар Л. Основні підходи до визначення англомовної академічної комунікативної компетентності докторів філософії медичних спеціальностей. Актуальнi питання гуманiтарних наук, 2021208
 5. Лимар Л. З досвіду запровадження курсу «академічна англійська мова» для майбутніх докторів філософії-медиків з метою формування англомовної професійної та академічної комунікативної. Актуальнi питання гуманiтарних наук, 2022164
 6. Лимар Л. Структура та зміст англомовної академічної комунікативної компетентності майбутніх докторів філософії галузі «охорона здоровʼя». Медична освіта, 2022(1), с. 90-96

Фахові журнали (МОЗ України)

 1. Лазуренко О. Психологічна компетентність як ключова компетентність викладача навчального закладу медичного спрямування. В друці. Фаховий журнал.
 2. Лазуренко О. Компетентнісний підхід як механізм реалізації неперервного професійного розвитку лікарів. Проблеми сучасної психології. 1021;3. Запоріжжя. Фаховий журнал.
 3. Лазуренко О. До проблеми саморегуляції професійного розвитку особистості фахівця: поняття, зміст та особливості. В друці. Фаховий журнал.
 4. Хайтович М.В., Місюра О.М. Епідеміологія, патофізіологія та лікування посттравматичного стресового розладу. Огляд. Медична наука України. 2022; 18(1): 40-53. Фаховий журнал (МОН України).
 5. Хайтович М.В., Місюра О.М. Психореабілітація в умовах пандемії COVID-19. Огляд. Медична наука України. 2022; 18(1): 54-63. Фахове.
 6. Рейзін Д.В., Рейзін В.І., Рудіченко В.М., Соколенко А.Л., Уліщенко В.В., Кушнєрова М.О. Рішення хірурга щодо ампутації після відмороження – основа наступної успішної діяльності лікаря загальної практики-сімейної медицини (власні клінічні спостереження та досвід викладання державною та англійською мовами) .Ліки України – прийнято до друку  Фаховий журнал (МОЗ України).
 7. 13. Зелінська Г.В, Коваленко А.Є., Остафійчук М.В., та ін. УРОЖ Український Радіологічний і Онкологічний Журнал. Цитоморфологічні особливості папілярного раку щитоподібної залози з розвитком радіойодорезистентності. 2021;29(3):76-88. https://doi.org/10.46879/ukroj.3.2021.76-88 SCOPUS
 8. Tronko MD, Zelinska HV, Bozhok Yu M, et al. Цитологічні чинники прогнозу післяопераційного метастазування та радіойодрезистентності папілярного раку щитоподібної залози. Ендокринологія. 2021; 26(4):326-335. DOIhttps://doi.org/10.31793/1680-1466.2021.26-4.326

Фаховий журнал (МОН України)

 1. Остафійчук М.В., Коваленко А.Є., Зелінська Г.В. Хірургічне лікування радіойодрезистентних метастазів високо диференційованої тиреоїдної карциноми в лімфатичні вузли шиї. Ендокринологія. 2022;26(3):153-162. DOI: 10.31793/1680-1466/2022.27-2.15

Фаховий журнал (МОН України)

 1. Булдигіна Ю.В., Зелінська А.В., Зурнаджи Л.Ю., Таращенко Ю.М. Морфологічні особливості доброякісних вогнищевих новоутворень щитоподібної залози за хвороби Грейвса. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2022;18(3). Фаховий журнал (МОЗ України)