Кафедра інфекційних хвороб

Навчально-методична робота

 

Графік взаємовідвідувань 2022-2023

Силабуси навчальних дисциплін

План навчально-методичних засідань

Робочі програми 2023

Рейтинг викладачів

 

Відповідальний співробітник – доцент Безродна О.В., клінічна база – інфекційне відділення КЛ №15 м. Києва, вул. Кирилівська, 107, адреса електронної пошти – infdeptnmu@ukr.net

Кафедра забезпечує викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» для  додипломної підготовки фахівців за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія», «Медична психологія» на 4 та 5 курсі та навчальної дисципліни «Інфекційні та паразитарні хвороби» в межах навчальної  дисципліни «Внутрішні хвороби» для студентів 6 курсу і пов’язаних з цими дисциплінами курсів за вибором. Кафедрі доручено проведення післядипломної освіти: клінічних ординаторів (2011 р. – 1 чол., 2016 р. – 1 чол, 2019 р – 1 чол). Кафедра також займається науковою та практичною підготовкою магістрів медицини (2011 р. – 1 чол., 2012 р. – 2 чол.) та очних аспірантів (2013 р. – 1 чол., 2015 р. – 3 чол., 2016 р. – 1 чол., 2017 р. – 2 чол.). На кафедрі проводяться суміжні цикли по навчальній дисципліні «Інфекційні хвороби» для інтернів-спеціалістів по невідкладній і інтенсивній терапії, сімейній медицині, лікарів спортивної медицини. Кафедра проводить підвищення кваліфікації у межах відповідного факультету для викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV та І-ІІ рівнів акредитації з навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби», «Інфекційні та паразитарні хвороби» та пов’язаних з ними курсів за вибором.

З 1992 року кафедра за Наказом МОЗ України (що подовжено наказом МОЗ України №532) є опорною для кафедр ВМНЗ України IV рівня акредитації, яким доручено викладання навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» для  додипломної підготовки фахівців за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія», «Медична психологія». У відповідності до статусу опорної, кафедра активно розробляє та впроваджує на однопрофільних кафедрах нові форми організації та методики навчального процесу, які сприяють підвищенню якості підготовки фахівців. Кафедра щорічно проводить наради завідуючих кафедрами інфекційних хвороб ВМНЗ України, де обговорюються всі питання роботи кафедр, а головне – поширюється та впроваджується передовий досвід та новітні методичні розробки провідної кафедри НМУ, а також узагальнюється досвід інших кафедр, що в сукупності сприяє підвищенню якості підготовки лікарів.

На сьогоднішній день кафедрою розроблено 5 типових навчальних  програм:

 1. Типова програма «Інфекційні хвороби» для студентів 4 курсу стоматологічного факультету;
 2. Типова програма з курсу за вибором «Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції» для студентів 4 курсу стоматологічного факультету;
 3. Типова програма «Інфекційні хвороби» для студентів 5 курсу лікувального факультету;
 4. Типова програма курсу за вибором «Клінічна паразитологія та тропічна медицина», для студентів 6 курсу лікувального факультету
 5. Типова програма курсу за вибором «Актуальні проблеми інфекційних хвороб та ВІЛ-інфекції», для студентів 6 курсу лікувального факультету.

 

В НМУ кафедрою створено робочі програми:

 1. Робоча програма «Інфекційні хвороби» для студентів 4 курсу стоматологічного факультету;
 2. Робоча програма з курсу за вибором «Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції» для студентів 4 курсу стоматологічного факультету;
 3. Робоча програма «Інфекційні хвороби» для студентів 5 курсу лікувального факультету;
 4. Робоча програма «Інфекційні хвороби» для студентів 5 курсу педіатричного факультету;
 5. Робоча програма «Інфекційні хвороби» для студентів 5 курсу медико-психологічного факультету;
 6. Робоча програма «Інфекційні та паразитарні хвороби» для студентів 6 курсу лікувального факультету;
 7. Робоча програма «Інфекційні та паразитарні хвороби» для студентів 6 курсу лікувального факультету та сфери фізкультури і спорту;
 8. Робоча програма «Інфекційні та паразитарні хвороби» для студентів 6 курсу медико-профілактичного факультету;
 9. Робоча програма «Інфекційні та паразитарні хвороби» для студентів 6 курсу медико-психологічного факультету;
 10. Робоча програма курсу за вибором «Клінічна паразитологія та тропічна медицина», 6 курс;
 11. Робоча програма курсу за вибором «Актуальні проблеми інфекційних хвороб та ВІЛ-інфекції», 6 курс;
 12. Робоча програма «Інфекційні та паразитарні хвороби» для перекваліфікації з лікаря-медичного психолога на лікувальну спеціальність.
 13. Робоча програма курсу за вибором «Клінічна паразитологія та тропічна медицина» для перекваліфікації з лікаря-медичного психолога на лікувальну спеціальність.
 14. Робоча програма курсу за вибором «Актуальні проблеми інфекційних хвороб та ВІЛ-інфекції» для перекваліфікації з лікаря-медичного психолога на лікувальну спеціальність. – ВИДАЛИТИ

 

Тематичні плани лекцій і практичних занять для студентів 4, 5, 6 курсів щорічно оновлюються в межах до 15% діючої програми у відповідності до новітніх досліджень в інфектології та актуальності тих чи інших проблем. Впроваджено курси за вибором для студентів 4 курсу «Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції» та 6 курсів «Актуальні проблеми інфекційних хвороб і ВІЛ-інфекції» та «Клінічна паразитологія і тропічна медицина».

Багато розробок методичної роботи кафедри присвячено удосконаленню форм і методів контролю знань студентів. Так, вперше серед однопрофільних кафедр були впроваджені письмові тестові завдання як для поточного, проміжного, так і заключного контролю на практичних заняттях.

З 2003 року впроваджена нова форма письмової курсової роботи для студентів 5 курсів, замість традиційного варіанту історії хвороби, яка дає змогу студентам проявити творчу ініціативу в створенні ситуаційної задачі на задану тему та оформленні відповідей щодо діагнозу, плану обстеження, диференційного діагнозу та лікування.

Особлива увага приділяється удосконаленню форм і методів заключного етапу контролю – підсумкового модульного контролю (4, 5, 6 курс) і державної атестації, яка проходить в два етапи на 6 курсі – медичний ліцензований іспит КРОК-2 (загальна лікарська справа – 14.0513) та професійно-орієнтований іспит з внутрішніх, професійних та інфекційних хвороб.

Для підсумкового модульного контролю на 4 курсі цього року впроваджена дворівнева система перевірки знань та вмінь студентів, що складається з письмового тестування та письмових відповідей на блок запитань.

Для підсумкового модульного контролю на 5 курсі тривалий час вже існує багаторівнева система перевірки знань та вмінь студентів, що складається з комп’ютерного тестування за власною оригінальною тестовою програмою, письмовими відповідями на блок запитань, які охоплюють різні за механізмом передачі інфекційні хвороби, та ситуаційну задачу, яка дає можливість перевірити практичні навички.

З часу розробки та впровадження медичних ліцензійних іспитів «Крок-2, лікувальна справа» і “Крок-3” кафедра постійно приймає активну участь в роботі комісії Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою з напрямку підготовки «Медицина і фармація» для створення і поповнення банку тестових завдань з навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» та щорічній роботі комісії з фахових експертиз.

Контакт зі спеціалістами-інфекціоністами, які пройшли до дипломне та післядипломне навчання на кафедрі, не втрачається протягом багатьох років. Їхні побажання використовуються в навчальному процесі.