НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра загальної і медичної психології

Історія кафедри

Кафедра психології та педагогіки НМУ бере свій початок з того періоду, коли в кінці 60-х років минулого століття в Радянському Союзі почала активно створюватись і розвиватись система післядипломної освіти і власне система підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу вищих медичних навчальних закладів.

Створюються чотири потужні центри цієї системи, які беруть на себе нову функцію підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних закладів в трьох напрямках: загальногуманітарному, психолого-педагогічному та науково-фаховому відповідно до профілю дисциплін, що викладаються в медвузах. Перші факультети підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу медвузів створюються в 60-ті роки в Москві, Ленінграді, Новосибірську та Києві.

Для забезпечення психолого-педагогічної підготовки викладачів медвузів в Київському медичному інституті ім. акад. О.О. Богомольця спочатку створюється курс, а в 1977 році кафедра педагогіки та педагогічної психології, яку очолив доцент Черпінський Микола Васильович. У першому складі кафедри працювали ст. в. Артамонова Л.М., ст. в., Котлярова Л.В., ст. в. Мілерян В.Є.; пізніше в колективі кафедри працювали викл. Чернікова Л.М., Татенко Н.О., Погорєлова Т.Ф., Лавренко Т.А.

Це був цікавий період розвитку системи, яка охоплювала медвузи всіх 15 республік Союзу і створювала умови, при яких викладачі вищих медичних навчальних закладів мали можливість, поступово навчаючись на всіх факультетах підвищення кваліфікації, збагатитись науковим та педагогічним досвідом відомих навчальних закладів, серед яких Київський медичний інститут посідав чинне місце.

Виключно цікавою і різноманітною була аудиторія ФПК в ті часи. Її вирізняла, насамперед, широка національна різнобарвність. В аудиторії легко вирізнявся прибалтійський контингент, колеги з азіатських республік, Закавказзя, викладачі-лікарі з Сибіру, Молдови, Білорусії тощо. Цікавими були дискусії в цій аудиторії, приваблював високий загальнокультурний, професійний рівень слухачів. Не зникало відчуття масштабів країни, яку вони представляли.

Перший період становлення і розвитку кафедри педагогіки і педагогічної психології в межах факультету підвищення кваліфікації НМУ вирізнявся тим, що кафедра працювала на союзному рівні і цей її статус передбачав необхідність централізованого забезпечення програмами підготовки та науково-методичними матеріалами, центр розробки яких знаходився, як відомо, в Москві.

Високий рівень централізації та інтеграції системи підвищення кваліфікації в цей період передбачав можливості активної взаємодії та обміну досвідом між співробітниками кафедр педагогіки медвузів Москви, Ленінграду, Новосибірську, Києва, що сприяло активізації та об’єднанню зусиль науково-практичного пошуку.

В цьому контексті важливо зауважити, що наукова розробка психолого-педагогічних та методичних проблем вищої школи була розпочата в 60 – 70 роках минулого століття дослідженнями російських науковців (В.П. Безпалько, І.Я. Лернер, Л.Б. Наумов, Н.Ф. Тализіна та ін.).

Результати цих досліджень активно впроваджувались в педагогічну практику медвузів кафедрою педагогіки та психології НМУ, співробітники якої спрямовували свої зусилля на адаптацію цих досліджень до вимог і специфіки вищої медичної освіти. Власне на таких засадах в ті часи працювали всі факультети підвищення кваліфікації МОЗ СРСР.

Співробітники кафедри вивчали особливості педагогічного процесу в медвузі, вони постійно приймали участь у проведенні педагогічної практики слухачів ФПК на профільних кафедрах. Все це відкрило реальні можливості впровадження в педагогічну практику медвузів по суті всього арсеналу науково-практичного методичного досвіду, який визнавався в той час ефективним в сфері медичної освіти.

На цій основі в середині 80-х років під керівництвом проф. М.В. Черпінського розпочинається впровадження, так званої, єдиної методичної системи кафедри, що об’єднувала всі форми та види методичного забезпечення навчального процесу. Ця робота підняла на новий рівень психолого-педагогічну підготовку викладачів медвузів, але мала і певні недоліки. Єдина методична система була дещо громіздкою, занадто уніфікованою, вимагала значних зусиль щодо її розробки.

В 1981 році відбувається розширення системи підвищення кваліфікації за рахунок приєднання до ФПК системи медичних училищ України. Розпочинається копітка робота в галузі психолого-педагогічної підготовки викладачів та керівного складу цих закладів. Зважаючи на відсутність педагогічної підготовки вказаного контингенту, перший етап цієї роботи вимагав значних зусиль з боку співробітників кафедри і проведення, окрім лекцій та практичних занять, систематичних довготривалих індивідуальних консультацій. Цією роботою був закладений фундамент сучасної діючої методичної системи медичних училищ та коледжів України. Створювався цей фундамент багаторічною копіткою працею тисяч викладачів цих закладів, що перебували на ФПК НМУ.

З першої половини 90-х років програми психолого-педагогічної підготовки слухачів ФПК все більше збагачуються психологічною тематикою. З’ясувалося, що професорсько-викладацький склад медвузів виявляє виключну зацікавленість та чутливість щодо психологічних проблем, особливо тих, що мають проекцію в їх педагогічну та медичну практику.

Така зацікавленість стає зрозумілою, якщо зважити на те, що в основі професійної діяльності викладача і лікаря є спілкування та взаємодія із значною кількістю людей: студентів та хворих. Ця взаємодія, зважаючи на її масштаб, об’єктивно несе в собі певний потенціал проблемності та конфліктності, вирішення яких є актуальним для всіх викладачів медвузів і, особливо, фахівців клінічних дисциплін.

Відповідно до цього запиту кафедрою впроваджується для слухачів ФПК тематика щодо вікових особливостей та проблем розвитку особистості студентства, психологічних аспектів взаємодії в системі «викладач-студент», стилів педагогічного спілкування, особливостей протікання психічних процесів в пізнавальній діяльності, практичних аспектів психологічної діагностики особистості студентів тощо. За оцінками слухачів під час перебування на ФПК вони відкривали для себе психологію, усвідомлюючи перспективи широкого її використання в медичній та педагогічній практиці.

Особливий інтерес у слухачів викликає медико-психологічна проблема, що багаторічно досліджувалась кафедрою психології та педагогіки і результати якої були включені до програми навчання. Це проблема взаємозв’язків та взаємозалежностей психічного та фізичного в житті, здоров’ї та довголітті людини. Проведені кафедрою дослідження концепції та основних канонів давньосхідної медицини (Китаю, Індії, Давньої Греції, Тибету), вилучення в них психологічної складової, поєднання цих даних з результатами сучасних медико-біологічних досліджень, відкрили шляхи для концептуально нового підходу щодо побудови медичної освіти та практичної медицини. Цей підхід передбачає необхідність дослідження та лікування всього організму – душі і тіла – в їх нерозривній єдності. В цій концепції психічна дисгармонія розглядається як провідний фактор дисгармонії всього організму.

Закономірним наслідком наукового інтересу до цієї проблеми стало те, що за ініціативою представників клінічних кафедр, особливо терапевтичного та педіатричного профілю, було розпочато проведення сумісних наукових медико-психологічних досліджень, спрямованих на діагностику фізичного стану людини у поєднанні з її психологічними особливостями. Дослідження взаємозв’язків, взаємообумовленостей та кореляцій між психічним та фізичним станами стало новим перспективним напрямком, що активно розвивається в межах інтегративної медицини. Зростає кількість дисертаційних робіт, що виконуються в цьому контексті, кількість наукових публікацій, конференцій, присвячених цій проблемі, зростає запит на засоби психологічної діагностики в контексті медичних проблем. І цю тенденцію можна вважати знаковою.

Становлення та функціонування медико-психологічного факультету неодмінно пов‘язане з кафедрою загальної і медичної психології та педагогіки, яка визначаєпріоритетні напрями комплексного розвитку психологічної та педагогічної науки, вищої медичної освіти, проведення фундаментальних і прикладних досліджень, підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі педагогіки, психології та медичної психології.

Створена у 1977 р. у межах факультету підвищення кваліфікації, кафедра педагогіки та педагогічної психології, яку очолював доц. Черпинський М. В, спрямовувала зусилля лише на педагогічних шляхах вдосконалення педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу медвузів, розробляла та впроваджувала в педагогічну практику єдину методичну систему.

Друге народження кафедри відбулося, коли у 1993 році її очолив проф. Максименко С. Д. Його талант керівника сприяв розквіту кафедри, розширенню кадрового складу, посиленню наукового потенціалу та створенню атмосфери творчої праці. За цей період існування кафедри вдалося розробити навчальні програми, відповідну методичну документацію, налагодити навчальний процес, укомплектувати кадрами необхідну кількість викладацького корпусу. Професорсько-викладацький склад кафедри гідно продовжує традиції, створені протягом багатьох років.

На сьогоднішній день у складі кафедри 7 докторів наук, 5 професорів, 17 кандидатів наук, 13 доцентів, 2 старших викладача, 12 викладачів.

У нових умовах функції кафедри значно розширилися. Поряд із забезпеченням читання дисципліни «Основи психології та педагогіки» (з 1994 р.) на всіх факультетах і спеціальностях університету (як для вітчизняних, так і іноземних студентів) викладачі кафедри (з 2001 р.) читають курси усіх профільних медико-психологічних дисциплін, таких як: загальна психологія, історія психології, психологія особистості, психологія спілкування, психологія конфлікту, вікова та педагогічна психологія, експериментальна психологія та психодіагностика, соціальна психологія, медична психологія, психологічне консультування, патопсихологія, психотерапія, основи психосоматики, психологія сім‘ї, а також ряд елективних курсів (за вибором): напрямки сучасної психології, деонтологія в медицині, психоаналіз, психологія життєвої кризи та вмирання, арт- та ігрова психотерапія, психологія емоцій, психологія та психотерапія посттравматичних станів, психологія переживання та інші.

Навчально-методична робота кафедри, яку очолює старший викладач О.О. Лазуренко, пов‘язана із вдосконаленням навчального процесу. За короткий час існування медико-психологічного факультету спільними зусиллями викладачів кафедри розроблено нові навчальні програми, укладено та систематизовано лекційний матеріал, методичні рекомендації з усіх вищезазначених дисциплін як для студентів, так і для викладачів, які регулярно оновлюються. Все це вимагало творчого підходу, не зважаючи на зростаюче педагогічне навантаження. З цією метою, на кафедрі проводяться методичні семінари, і як наслідок – зростає педагогічна майстерність молодих викладачів, підвищується їх професійний рівень.

Кафедра орієнтована на світові стандарти освіти. Щороку на кафедрі вводяться нові спецкурси та спецсемінари, які поглиблюють знання студентів з психологічних дисциплін. Серед них «Психологія спілкування», «Психологія емоцій», «Етичні проблеми в медицині», «Основи соціальної психології», «Основи психоаналізу» та інші, які є дуже популярними серед студентів не лише медико-психологічного факультету.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють організацію самостійної роботи студентів. У робочих програмах виділені питання, що виносяться на самостійне опрацювання, вказана необхідна література.

Значна увага приділяється також посиленню міжпредметних зв‘язків як між окремими дисциплінами всередині кафедри, так і між іншими кафедрами в структурі факультету. Внаслідок узгодження програм різних дисциплін ліквідовано дублювання окремих тем та теоретичних положень.

Щорічно викладачі кафедри керують написанням курсових робіт із загальної, вікової, соціальної, медичної та експериментальної психології, психотерапії та інших профільних дисциплін. Цим видом роботи охоплені студенти ІІ-VІ курсів медико-психологічного факультету. Тематика курсових робіт, що кожного року переглядається та оновлюється відповідає майбутній професійній діяльності студентів.

З 2004 р., згідно з положенням про впровадження англомовного навчання в НМУ, кафедра активно розпочала навчання іноземних студентів англійською мовою, що зумовило розробку цілої концепції цього типу навчання та отримала відповідне методичне обґрунтування (за участю старшого викладача О.О. Лазуренко).

З 2005 р. відповідно до основних засад розвитку вищої медичної освіти України у контексті вимог Болонської декларації кафедрою було опрацьовано навчальні програми з дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» та «Психологія спілкування», а також «Основи соціальної психології» та «Етичні проблеми в медицині» на основі кредитно-модульної системи організації навчального процесу, розроблені та впроваджені у навчальний процес сучасні методичні матеріали. Зроблені кроки дозволили забезпечити необхідний рівень викладання дисциплін, розпочати створення нових навчальних посібників та наочних засобів, розробити їх електронні версії та комп‘ютерні програми контролю знань студентів з ряду дисциплін.

З 2010 р. на КМСОНП перейшли медико-психологічний, стоматологічний та фармацевтичний факультети НМУ імені О.О.Богомольця. Кафедра активно впроваджує розроблені типові програми з нормативних та вибіркових дисциплін у навчальний процес.

Не можна не відзначити особливу роль кафедри у роботі факультету підвищення кваліфікації (ФПК) викладачів вищих медичних навчальних закладів (відповідальна доц. Мілерян В.Є).

З перших днів свого заснування кафедра здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі медичної освіти, широко впроваджує у педагогічну практику ВМНЗ України результати своїх наукових пошуків в рамках циклу «Вища медична освіта і Болонський процес». За участю доцентів В.Є. Мілерян, В.А.Киричок, М.М.Філоненко розроблені методичні рекомендації для слухачів ФПК щодо проектування кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Для читання курсів кафедра залучає провідних учених ВНЗ та академічних установ України.

Значна увага на кафедрі приділяється науковій роботі (відповідальна доц. Філоненко М.М.). До кола наукових досліджень входять проблеми вивчення генетичної психології та формування особистості, психологічних аспектів мотивації та особливості адаптації студентів медвузів до навчання, сучасних технологій вищої медичної освіти, психологічної готовності майбутнього медика до професійної діяльності, дослідження емоційності в структурі особистості та навчальній діяльності студентів, проблеми «емоційного вигорання» медичних працівників та інші.

При кафедрі відкрита аспірантура з медичної психології (відповідальна доц. Тертична Н.А.). Науковими керівниками аспірантів є проф. Максименко С.Д., проф. Чепелева Н.В., проф. Чабан О.С., доц.Коваль І.А.

Здійснюється навчання інтернів (відповідальні доц. Коваль І.А., доц. Городнова Н.М.) та магістрів (відповідальна доц. Філоненко М.М.) за спеціальністю «медична психологія».

З метою підвищення науково-педагогічного рівня викладацького складу застосовуються різноманітні форми підвищення кваліфікації, спеціальні семінари, курси, стажування.

За останні роки відбулось суттєве зростання науково-педагогічної кваліфікації викладачів.

За цей час захистили кандидатські дисертації доц.. Коваль І.А., доц.. Тертична Н.А., доц. Максименко К.С., ст. викл. Максимов М.В.; викл. Божук Б.С., викл. Касьянова А.Ю., викл. Москаленко К.І., викл. Науменко Г.М., докторські дисертації – Тополов Є.В., Турбан В.В.

Отримали звання «доцент» – Філоненко М.М., Коваль І.А., Тертична Н.А., Панасенко Н.М., Городнова Н.М., Максименко К.С.; «професор» – Чабан О.С., Хаустова О.О.

Свідченням плідної наукової роботи викладачів кафедри загальної і медичної психології та педагогіки та студентів медико-психологічного факультету є організація та проведення (з 2001 р.) науково-практичної конференції «Психологія в медичній та соціальній практиці», а з 2008 р. – міжнародної конференції для студентів та молодих вчених «Актуальні питання медичної психології»

Як завжди співробітники кафедри беруть активну участь у громадському житті університету.

Члени кафедри постійно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, міжнародних наукових школах та симпозіумах.

На кафедрі успішно працюють наукові гуртки, які відвідують понад 100 студентів. Під керівництвом кваліфікованих викладачів студентів залучають до наукових досліджень, результатами яких є виступи на конференціях і семінарах. Кращі праці молодих дослідників публікуються у наукових журналах.

Органічною складовою частиною підготовки майбутніх спеціалістів на кафедрі є виробнича практика (відповідальна викл. Тамакова Т.А.). Укладено угоди про її проведення у Міській дитячій клінічній лікарні № 9 та Дорожній клінічній лікарні № 1, а також Відділенні пограничних та соматоформних розладів Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, «ОХМАТДИТ». Постійно вдосконалюється програма практики та система завдань, які студенти мають виконати під час її проходження. Обов‘язковим для студентів є ведення щоденника психологічних спостережень, в якому фіксуються типові ситуації, що зустрічаються в процесі лікувальної взаємодії з пацієнтами, свої враження та побажання щодо професійної підготовки на факультеті.

Кафедра підтримує постійний зв‘язок з інститутом психології ім. Г.С.Костюка НАПН України.

Професорсько-викладацьким складом кафедри здійснено цілий ряд публікацій наукового, навчального, методичного та методологічного спрямувань. Зокрема, протягом останніх років вийшли:

– монографії «Генетична психологія» (2000), «Розвиток психіки в онтогенезі» (2002), «Генезис существования личности» (2006), «Генеза здійснення особистості» (2006), «Psychological nature of the personality» (2007), «Психологія учіння людини: генетико-моделюючий підхід» (2013) (проф. Максименко С.Д.), «Екологічна психологія» (доц. Філоненко М.М., 2005), «Емоції та їх значення в життєдіяльності людини» (ст. викл. Лазуренко О.О., 1997);

-підручники та навчальні посібники «Основи загальної психології» (1998), «Загальна психологія» (2000, 2004, 2008), «Общая психология», (2001, 2004, 2006), «Основи військової психологія» (2002), «Експериментальна психологія» (2002), «General psychology» (2005), «Психологія особистості» (2007), «Медична психологія» (2009, 2012), «Патопсихологія» (2010) (проф. Максименко С.Д.), «Психологія і педагогіка» (2007), « Psychology and Pedagogics » (2012), «Психологія та педагогіка» (2012, 2013, 2014) (проф. Максименко С.Д., ст. викл. Лазуренко О.О. та ін.), «Диференційна психологія» (2013) (проф. Максименко С.Д.,доц. Панасенко Н.М., доц.. Максименко К.С. та ін..), «Педагогіка вищої медичної освіти», 2014 (проф. Максименко С.Д., доц. М.М.Філоненко); «Сімейна медицина: психологічні аспекти діагностики, профілактики і лікування хворих» (проф. Чабан О.С., 2004), «Психологія ранньої юності» (2001), «Основи психологічного консультування та психокорекція» (2002) (доц. Папуча М.В.), «Психологія спілкування» (2008, 2012) (доц.. Філоненко М.М.), «Історія психології» (проф. Чепелева Н. В., 2003), «Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в медичних вузах» (доц. Мілерян В. Е., 2004, 2005); «Основи психології» (2002), «Study guide of the lecture course Essentials of psychology and pedagogic» (2004), «Educational and methodical guideline for the seminars of the course Essentials of psychology and pedagogic» (2005), «Програма, плани практичних занять, методичні вказівки та рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (2005), «Навчально-методичні вказівки з організації та проведення самостійної позааудиторної роботи студентів» (2005), «Essentials of psychology. Essentials of pedagogy. Lecture course», «Essentials of psychology. Essentials of pedagogy. Seminars course» (2010, 2011, 2012), « Основи психології та педагогіки : навчально – методичний комплекс » (2011), «Psychology. Pedagogics. Basic Course. Train and methodical Manual» (2014) ( ст . викл . Лазуренко О . О .), та багато інших навчально – методичних рекомендацій , вказівок , практикумів тощо , в тому числі для студентів – іноземців .

До речі, підручнику «Загальна психологія» за редакцією академіка С.Д. Максименка (Вінниця. Нова Книга, 2004) присуджено Державну премію в галузі науки і техніки у 2006 році.

Навчальна, методична та наукова робота завжди йшла поруч з виховною (відповідальна викл. Жук А.В.). Під керівництвом досвідчених викладачів-кураторів змістовною є організація дозвілля студентів. Цікаво проводяться поїздки в інші міста України, екскурсії в музеї, театри, зустрічі з відомими психологами, науковими та політичними діячами. Студенти беруть активну участь у художній самодіяльності, конкурсах тощо.

Як опорна (з 2003 р.) кафедра загальної і медичної психології та педагогіки систематично підтримує зв‘язки з однопрофільними кафедрами вищих медичних навчальних закладів України з метою обміну досвідом, вдосконалення навчального процесу, організації та проведення спільних наукових досліджень, конференцій, написання підручників та ін.

З метою зростання творчого потенціалу колективу кафедри, вдосконалення навчально-виховного процесу надзвичайно важливе значення мають зв‘язки з іншими ВНЗ, науково-дослідними установами та організаціями. Поступово, але плідно розвивалися такі зв‘язки з Буковинською державною медичною академією, Інститутом психології та Інститутом педагогіки НАПН України. Для читання лекцій, проведення тренінгів та інших занять постійно запрошуються викладачі та науковці з України та з-за кордону.

Не можна не відзначити особливу роль кафедри у роботі факультету підвищення кваліфікації (ФПК) викладачів вищих медичних навчальних закладів, яка з перших днів свого заснування здійснює підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі медичної освіти, широко впроваджує у педагогічну практику ВМНЗ України результати своїх наукових пошуків в рамках циклу «Вища медична освіта і Болонський процес». За участю доцентів В.Є. Мілерян, В.А.Киричок, М.М.Філоненко розроблені методичні рекомендації для слухачів ФПК щодо проектування кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Така активна і цілеспрямована організаційна, навчально-методична, виховна та наукова робота кафедри дає позитивні результати, забезпечує належний рівень успішності студентів. Про це свідчать, зокрема стабільні результати екзаменаційних сесій.

У 2015 році кафедру було реструктуризовано. На базі кафедри Загальної і медичної психології та педагогіки було створено окремі кафедри: Загальної і медичної психології та педагогіки, Психосоматичної медицини та психотерапії, Педагогіки та психології післядипломної освіти.

Важливою для розвитку факультету та кафедри має стати відкриття у його структурі Центру соціально-психологічної допомоги та підтримки студентської молоді та викладацького складу як вагомого фактора стабілізації та гармонізації психологічного стану людей, що буде позитивно впливати на успішність їх життєдіяльності.

Отже, кафедра загальної і медичної психології та педагогіки медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за порівняно короткий період стала фактично самостійною і міцною ланкою навчально-виховного процесу, пишається високими досягненнями у виконанні комплексної підготовки майбутніх висококваліфікованих медичних кадрів відповідного профілю, успіхами у дослідженні пріоритетних тем. Кафедра набирається досвіду, розвивається і здобуває переконливої популярності.

З 1993 р. – завідувач кафедри Максименко С. Д., заслужений діяч науки і техніки, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, засновник та перший декан медико-психологічного факультету Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Працював на кафедрі з 1993 по 2018 р. Автор більш ніж 650 наукових праць , в тому числі 28 монографій, 20 підручників, 32 навчальних посібників , автор першого в Україні підручника «Психологія особистості» та підручників для вищої школи – «Загальна психологія», «Медична психологія», «Генетична психологія», «Психологія учіння» та ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЗНАЧНІ ВІДКРИТТЯ, ПОДІЇ, НОВАЦІЇ, ОРИГІНАЛЬНІ НАУКОВІ РОЗРОБКИ, ЗДОБУТКИ

Напрями і тематика наукових розробок та досліджень:

  • Психологічні проблеми мотивації студентів медвузів.
  • Психологічні особливості адаптації студентів медвузів до навчання.
  • Емоційність в структурі особистості та навчальній діяльності студентів.
  • Діагностика психологічної готовності майбутнього медика до професійної діяльності.
  • Психолого-педагогічні шляхи вдосконалення педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу медичних вузів.
  • Сучасні технології вищої медичної освіти.
  • Проблеми «емоційного вигорання» медичних працівників

 

Наукові досягнення кафедри:

Кафедра загальної і медичної психології та педагогіки визначає пріоритетні напрями комплексного розвитку педагогічної та психологічної науки, проведення фундаментальних і прикладних досліджень в галузі вищої медичної освіти, підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в галузі педагогіки, психології та медичної психології.

 

Визначні відкриття:

Відкриття у 2001 році на базі навчально-наукового комплексу Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України медико-психологічного факультету, згідно з наказом МОЗ України (№ 122 від 28.03.2001 р.), та наказом НМУ ім. О.О. Богомольця (№ 99 від 18.04.2001 р.)

 

Новації:
З 2004 р., згідно з положенням про впровадження англомовного навчання в НМУ, кафедра активно розпочала навчання іноземних студентів англійською мовою (ст. викладач Лазуренко О.О.), що зумовило розробку цілої концепції цього типу навчання та отримала відповідне методичне обґрунтування.

З 2005 р . відповідно до основних засад розвитку вищої медичної освіти України у контексті вимог Болонської декларації кафедрою було опрацьовано навчальні програми з дисципліни « Основи психології . Основи педагогіки » та « Психологія спілкування », а також « Основи соціальної психології » та « Етичні проблеми в медицині » на основі кредитно – модульної системи організації навчального процесу ( КМСОНП ), розроблені та впроваджені у навчальний процес сучасні методичні матеріали . Зроблені кроки дозволили забезпечити необхідний рівень викладання дисциплін , розпочати створення нових навчальних посібників та наочних засобів , розробити їх електронні версії та комп ‘ ютерні програми контролю знань студентів з ряду дисциплін .

 

Події:  
Свідченням плідної наукової роботи викладачів кафедри загальної і медичної психології та педагогіки і студентів медико-психологічного факультету є організація та проведення наступних науково-практичних заходів:

  • Науково-практичної конференції «Психологія в медичній та соціальній практиці» (з 2000 р.)
  • Н ауково-практичн ої конференці ї студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної медичної психології» (з 2007 р.)
  • Міжнародної науково-практичної конференції «Медична психологія: здобутки, розвиток та перспективи» – спільно з Інститутом психології імені Г.С.Костюка НАПНУ та Всеукраїнською громадською організацією «Українська асоціація лікарів-психологів» (з 2012 р.)

 

Здобутки: 
Як опорна (з 2003 р.) кафедра загальної і медичної психології та педагогіки систематично підтримує зв‘язки з однопрофільними кафедрами вищих медичних навчальних закладів України з метою обміну досвідом, вдосконалення навчального процесу, організації та проведення спільних наукових досліджень, конференцій, написання підручників тощо.

Важливою для розвитку факультету та кафедри є відкриття у структурі університету Центру соціально-психологічної допомоги та підтримки студентської молоді та викладацького складу як вагомого фактора стабілізації та гармонізації психологічного стану людей, що позитивно впливатиме на успішність їх життєдіяльності.