НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра україністики

Співробітники кафедри

Литвиненко Ніна Павлівна

 

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри

Має дві вищі освіти, здобуті після закінчення Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність: українська мова та література, 1997) та Херсонського педагогічного інституту (спеціальність: російська мова та література, 1981).

Після навчання в аспірантурі Київського педагогічного інституту в 1989 р. захистила кандидатську дисертацію та отримала вчене звання кандидата філологічних наук.

У 2010 р. захистила докторську дисертацію «Сучасний український медичний дискурс» на спеціалізованій вченій раді Інституту української мови АН України.

У 2013 році присвоєно вчене звання професора.

У березні 2019 року обрано Головою Вченої ради факультету підготовки іноземних громадян.

Автор монографії «Український медичний дискурс», 150-ти  наукових та навчально-методичних праць, співавтор 25-ти підручників та посібників, зокрема «Фахова мова медика», «Українська медична термінологія у фаховій мові лікаря», «Медичний термін у лінгвістичному аспекті»,  «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для вітчизняних студентів та «Українська мова як іноземна для англомовних студенів-медиків», словників «Медицина в термінах і визначеннях», «Базовий словник студента-медика», граматичного довідника «Let’s learn Ukrainian together», редактор створених на кафедрі практичних курсів для вивчення української мови іноземними студентами.

Наукові інтереси: комунікативно-граматичний та соціолінгвістичний аспекти фахового медичного дискурсу, теорія та методика викладання української мови за професійним спрямуванням вітчизняним та іноземним студентам медичних університетів.

 

 

Астапенко Ігор Анатолійович

 

кандидат філологічних наук, викладач кафедри

У 2015 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а в 2018 – аспірантуру в Інституті літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України.

Дисертаційна робота на тему «Поетична творчість Емми Андієвської ХХІ століття: метатекст, жанрові моделі, ідіостильові стратегії».

Серед наукових інтересів сучасний літературний процес, лінгвістика, українська мова як іноземна.

Має у науковому доробку 15 наукових статей.

Громадський діяч, організатор літературно-мистецьких акцій, засновник кількох мистецьких проектів.

Нагороджено медаллю Фонду культури «За вірність Шевченковим заповітам».

 

Барабаш Світлана Миколаївна

 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського у 2000 році.

Захистила дисертацію на тему «Поетика художньої прози Михайла Козоріса: жанрово-стильові аспекти».

Серед наукових інтересів новітня українська література, методика викладання української мови і літератури.

Автор 25-ти  публікацій,  співавтор монографії та навчального посібника для іноземних студентів.

 

 

Блідченко-Найко Вікторія Василівна

 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Закінчила факультет української філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова у 2001 році.

У 2014 році захистила дисертаційну роботу «Жанрові та художні особливості поезії в прозі раннього українського модернізму» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Сфера наукових досліджень: українська література в контексті світової, її історія та теорія; дослідження проблем методики викладання української та російської мов як іноземних.

У 2019 році пройшла стажування «Нові та інноваційні методи викладання» для педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації на базі Економічного Університету у місті Краків, Польща.

Автор 14 наукових статей та співавтор 2 навчально-методичних посібників.

 

Божук Антон Олександрович

 

кандидат філологічних наук, викладач кафедри

У 2009 р. скінчив факультет української філології та українознавства Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського (м. Сімферополь, АР Крим), здобувши кваліфікацію магістра філології, спеціальність викладача української мови та літератури.

У 2010-2013 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі української літератури ТНУ ім. В.І. Вернадського.

У вересні 2016 р. захистив дисертацію на тему “Поетика драматургії Степана Васильченка” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Із 2018 р. працює на кафедрі україністики Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця викладачем української мови як іноземної.

Наукові інтереси: українська література, історія України, краєзнавство, культурологія.

 

Автор 15 наукових публікацій.

 

 

Величко Олена Борисівна

 

кандидат філософських наук, доцент кафедри

Закінчила у 1990 р. філософський факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка та у 1995 р. захистила кандидатську дисертацію «Казка як феномен культури».

Працює на кафедрі україністики від початку її заснування. Доцент кафедри україністики з 2005 р.

Автор 72 публікацій, співавтор 8 посібників та підручників з курсів: «Культурологія» (українською та російською мовами), «Study guide of the practical course Ukrainian and foreign culture» (англійською мовою), національних підручників з «Історії України» та «Історії української культури», англомовного посібника «History of Ukraine and Ukrainian culture», кафедрального посібника «Історія української культури» (за загальною редакцією) та навчально-методичного посібника для викладачів ВНЗ «Людина у полікультурному суспільстві».

Співавтор методичних розробок для студентів медичних та стоматологічного факультетів «Історія України та української культури»,  «Історія сучасного світу», «Історія НМУ ім. О.О. Богомольця».

Сфера наукових досліджень: історія української культури та філософії, іконологія та ономатодоксія.

 

Голінатий Олексій Петрович

 

кандидат філологічних наук, викладач кафедри

У 2011 р. отримав диплом магістра філології (з відзнакою) Національного університету «Києво-Могилянська академія».

У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності українська мова. Тема дисертаційного дослідження: «Ойконімія Кіровоградщини: історико-етимологічний та словотвірний аспекти».

Із 2017 року – викладач кафедри україністики НМУ імені О.О. Богомольця.

Автор 12 наукових статей.

Серед основних напрямків науково-практичної роботи ономастика, історична лінгвістика, дериватологія, методика викладання східнослов’янських мов як іноземних.

Відповідальний за підготовку студентів до олімпіад та конкурсів.

 

 

 

Захарченко Алла Володимирівна

 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

У 1998 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури.

У 2007 році захистила дисертацію на тему «Ідейно-художні шукання в українській драматургії кінця ХIХ – початку ХХ століття (проблематика, жанри, характери)».

Із 2008 року працює на кафедрі україністики НМУ імені О.О. Богомольця на посаді старшого викладача.

Серед наукових інтересів валеологічні проблеми у сучасній українській драматургії, роль соціокультурного аспекту у вивченні української мови як іноземної.

У науковому доробку 15 наукових статей, опублікованих у фахових виданнях.  Співавтор навчального посібника для іноземних студентів.

 

 

 

Іваненко Ірина Миколаївна

 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

У 1987 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (спеціальність:  дефектологія).

Захистила дисертацію «Українська логопедична термінологія: структура, семантика, функціонування» на здобуття ступеня кандидата філологічних наук.

Із 2019 року працює на кафедрі україністики НМУ імені О.О. Богомольця на посаді доцента.

Автор 40 наукових публікацій у вітчизняних та закордонних виданнях.

Наукові інтереси:  термінологія, стилістика та методика викладання української та російської мови як іноземної.

Керівник відділення української філології та мистецтвознавства Київської МАН учнівської молоді Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Міністерства освіти і науки України.

Нагороди: Грамота Президії Національної академії наук України (2018), Грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА (2017), Грамота МОН України (2015), Почесна Грамота МОН України (2018).

 

 

Кулінська Яніна Іванівна

 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

У 2003 р. закінчила Інститут філології Київського університету імені Тараса Шевченка.

На кафедрі працює з 2003 року, з 2013 р. на посаді доцента кафедри.

З 2008 по 2012 рр. навчалася в аспірантурі Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України. У 2013 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук на тему «Типологія художніх ситуацій у постмодерній творчості Ю. Андруховича, В. Неборака та О. Ірванця».

Має 30 наукових та навчально-методичних праць.

Наукові інтереси: дослідження українського постмодернізму, особливостей формування культури усного професійного спілкування майбутнього лікаря.

 

Малюта Ольга Володимирівна

 

кандидат історичних наук, доцент

У 2002 році закінчила історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (диплом з відзнакою, спеціальність: історія і правознавство), достроково – аспірантуру Інституту історії України НАН України. У 2005 р. захистила дисертацію на тему «Просвіта» у формуванні державницького потенціалу українського народу (друга половина XIX–І чверть XX ст.) за спеціальністю «Історія України».

У 2014 р. закінчила факультет обліку та підприємництва Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка (спеціальність: менеджмент організацій).

У НМУ з 2011 р. працює на посаді доцента кафедри україністики. Викладає вітчизняним та іноземним студентам дисципліни: «Історія України та української культури», «Історія Національного медичного університету імені О.О. Богомольця», «Історія сучасного світу».

Автор наукової монографії, 100 наукових статей, одного навчального посібника.

Досліджує наукові проблеми з історії української державності XX ст., історії економіки, суспільно-політичного життя на українських землях другої половини XIX– I чверті XX ст.,  біографістики, воєнної історії.

 

 

Місник Наталія Володимирівна

 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

Закінчила Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка, філологічний факультет у 1991  році.

Отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук у 2003 році та вчене звання доцента у 2005.

На кафедрі працює з 1993 року, викладає дисципліни: «Українська  мова (за професійним спрямуванням)» та «Українська мова як іноземна».

Галузь наукової діяльності – термінознавство.

Автор понад 60 публікацій, серед яких монографія «Формування української медичної клінічної термінології» (2002), підручник «Фахова мова медика» (2001), національний підручник «Українська мова як іноземна для англомовних студентів-медиків» (2020), навчальні посібники та медичні словники (у співавторстві).

 

 

Момрик Анатолій Петрович

 

кандидат історичних наук, доцент кафедри

Закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка в 1991 році.

У 1991-1994 роках навчався в аспірантурі Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнології імені М.Т. Рильського НАН України.

У 2006 році захистив дисертацію «Формування концепції етногенезу українського народу (історіографія проблеми)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук.

Серед наукових інтересів історія та культура України, культурологія, етнологія, сходознавство, історія медицини, філологія.

Має 42 наукові праці.

Нині навчається у магістратурі з української мови та літератури в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Керівник студентського наукового гуртка кафедри.

 

Розовик Олеся Дмитрівна

 

кандидат історичних наук, доцент кафедри

У 2011 році закінчила магістратуру історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 – 2014 роках навчалася в аспірантурі історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Жінки в громадсько-політичному та соціо-культурному житті УСРР (1920-ті роки)». Із цього ж року викладає історичні дисципліни на  кафедрі україністики.
Наукові дослідження присвячені жіночому руху в Україні 1920-х–1930-х рр., сільському господарству України 1920–2010-х рр., переселенським процесам в Україні другої половини XVI ст.–1930-х рр.

У науковому доробку має 50 публікацій, 3 монографії, 1 посібник.

 

 

Скибун Наталія Дмитрівна

 

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри

У 2001 році закінчила філологічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

З 2012 по 2016 рр. навчалася в аспірантурі Київського університету  імені Бориса Грінченка.

У червні 2016 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності теорія та методика навчання (українська мова) на тему «Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців туристичного профілю».

Із 2017 року працює на посаді викладача кафедри україністики. Викладає дисципліни: «Українська мова як іноземна», «Російська мова як іноземна».

Є автором 13 та співавтором 3 наукових та навчально-методичних видань, у тому числі посібників для студентів НМУ.

 

Хомова Олена Михайлівна

 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

У 2004 році закінчила філологічний факультет Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Працює на кафедрі із 2004 року.

У 2012 році захистила дисертаційну роботу та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук на тему «Художні пошуки в українській постмодерній драмі: жанри, конфлікти, характери».

 

Шевель Наталія Олександрівна

 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

У 2001 році закінчила факультет української філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та отримала диплом магістра. Захистила кандидатську дисертацію у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Автор 43 наукових праць та співавтор 12 навчально-методичних посібників. Займається дослідженням літератури раннього українського модернізму, ролі гуманітаризації освіти у становленні особистості майбутнього лікаря.

Секретар Вченої ради факультету підготовки іноземних громадян.

 

Шевель Тамара Олександрівна

 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

У 2003 році закінчила факультет української філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та отримала диплом магістра. Навчалася в аспірантурі та захистила кандидатську дисертацію в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

Автор 40 наукових робіт та співавтор 10 навчально-методичних посібників.

Сфера наукових досліджень: література раннього українського модернізму, особливості формування культури усного професійного спілкування майбутнього лікаря.

Відповідальна за навчально-методичну роботу.

 

Юзьків  Галина Іванівна

 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри

У 1994 р. закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту.

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський)».

Викладає дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова як іноземна».

Займається дослідженням петраркізму в українській літературі, особливостей формування культури усного професійного мовлення майбутніх медиків.

Автор 20 наукових праць.

Азарх Каріна Сергіївна

 

викладач кафедри

Закінчила Державний університет імені Л.Н. Толстого в місті Грозний у 1986 році, за фахом філолог.

Працює на кафедрі україністики з 1996 року.

Серед наукових інтересів інтерактивні засоби у викладанні мови для іноземних студентів.

Має 20 наукових праць.

Булаткіна Галина Іванівна 

 

викладач кафедри

У 1998 році закінчила філологічний факультет Київського Національного університету імені Т. Шевченка (спеціальність філолог, викладач української мови та літератури).

Із 2002 р. працює на кафедрі україністики на посаді викладача.

Наукові інтереси: формування навичок професійного діалогічного мовлення серед студентів-іноземців медичних вузів.

Автор 6 наукових праць, співавтор 2 навчальних посібників.

Євдоченко Сергій Сергійович

 

викладач кафедри

У 2009 році закінчив Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав диплом магістра філології.

Викладає дисципліну «Українська мова як іноземна».

Автор 2 наукових статей.

До кола наукових інтересів входять українська діалектологія, українська література ХХ-ХХІ століть.

Квіцинська Вікторія Віталіївна

 

старший викладач кафедри

У 2013 р. закінчила КНУ імені Тараса Шевченка, здобула спеціальність викладача української мови та літератури.

Із 2013 по 2017 рік працювала лаборантом кафедри, а з 2017 року працює на кафедрі україністики на посаді викладача.

Наукові інтереси: історія української мови, міжкультурна комунікація, методика викладання української та російської мов як іноземних, діалогічне мовлення.

Має 6 наукових публікацій.

З 2016 року навчається в аспірантурі Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Коваль Олена Іванівна

 

викладач кафедри

У 2005 році закінчила факультет української філології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та отримала диплом магістра за спеціальністю викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури, літературний редактор.

Автор 3 наукових та 50 публіцистичних статей.

Викладає дисципліни: «Українська мова як іноземна», «Російська мова як іноземна».

Займається дослідженням особливостей впливу мовних засобів на реципієнта у публіцистичних виданнях,  працює над вдосконаленням методики викладання української мови як іноземної.

Відповідальна за наповнення веб-сторінки кафедри.

Мірошніченко Ольга Сергіївна

 

викладач кафедри

У 2007 році закінчила Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка «Інститут філології» за спеціальністю «Українська мова та література, фольклористика».

Із 2010 року – викладач кафедри україністики.

У 2012 р. закінчила Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Адміністративний менеджер».

Має 2 наукові статті.

Профорг кафедри.

Ніколаєв Володимир Володимирович

 

викладач кафедри

У 2013 році отримав диплом Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність: українська мова і література).

Із 2017 року працює на кафедрі україністики НМУ імені О.О. Богомольця.

Із 2019 року  навчається в аспірантурі НМУ імені О.О. Богомольця на кафедрі медичної і біологічної фізики та інформатики.

У науковому доробку 2 статті, опубліковані у фахових виданнях.

Викладає дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова як іноземна», «Російська мова як іноземна».

Коло наукових інтересів: вдосконалення методики викладання української мови за професійним спрямуванням та актуалізація контенту навчального матеріалу для студентів-медиків (відповідно до сучасних можливостей та викликів у роботі лікаря), пошук та впровадження оптимальних методик викладання української мови для іноземців, що здобувають вищу освіту в Україні.

Ніколаєва Оксана Юріївна

 

викладач кафедри

У 2011 році отримала диплом магістра Київського національного університету імені Тараса Шевченка, здобула кваліфікацію філолога-дослідника, викладача вищого навчального закладу, наукового редактора.

Під час навчання стажувалася у Католицькому університеті імені Кардинала Стефана Вишинського (2007) та Варшавському університеті (2008).

Із 2014 року працює на кафедрі україністики НМУ імені О.О. Богомольця.

У доробку 3 наукові статті, опубліковані у фахових виданнях.

Викладає дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та «Українська мова як іноземна».

Із 2018 р. навчається в аспірантурі Київського університету імені Б. Грінченка на кафедрі української літератури та компаративістики.

До кола наукових інтересів входить специфіка моделювання літературних образів в драматургії.

Пошкурлат Андрій Володимирович

 

 викладач кафедри 

У 1996 р. закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за  спеціальністю «історик,  викладач  історії».

Із 2016 р. – викладач  кафедри  україністики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Автор 21 наукової та науково-методичної публікації, серед яких «Страхова медицина в Україні: історія та сучасність», «Історія створення біржі в Україні» (у співавторстві).

Коло наукових інтересів: економіка України XVIII – XX ст., освіта періоду незалежності України.

Сергієнко Тамара Володимирівна

 

старший викладач кафедри

У 2002 році закінчила філологічний факультет Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Цього ж року почала працювати на кафедрі україністики (із 2002 по 2004 рік на посаді старшого лаборанта, а з 2004 року – викладача кафедри).

Викладає такі дисципліни, як «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова як іноземна для слухачів підготовчого відділення», «Російська мова як іноземна» та «Українська мова як іноземна».

Є співавтором підручника «Українська мова як іноземна» для студентів підготовчого відділення.

Має 8 наукових статей. Працює над дисертаційним дослідженням.

Відповідає за роботу секції української як іноземної для слухачів підготовчого відділення.

Чайка Оксана Валеріївна

 

викладач кафедри

У 2005 році закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди.

На кафедрі працює з 2018 року, викладає дисципліни: «Українська  мова (за професійним спрямуванням)» та «Українська мова як іноземна».

Галузь наукової діяльності – гейміфікація в освітньому середовищі, хмарні технології в освіті.

Авторка 7 наукових друкованих праць.

У лютому 2019 року пройшла програму міжнародного наукового стажування «New and innovative teaching methods» у межах Європейського освітнього проекту «Internationalization of Higher Education: Potential Benefise» на базі  Економічного університету та Малопольської школи державного управління: м. Краків (University of Economics in Krakow, Malopolska School of Public Administratio), Республіка Польща.

У березні-квітні 2020 року успішно виконала програму міжнародного стажування на базі Словенської компанії InterInteld.o.o. (Trubarjevacesta 1000, Ljubljana, Slovenia) «Використання сучасних хмарних інформаційних сервісів у процесі стимулювання майбутніх фахівців до самооцінки навчальної діяльності».

У квітні 2020 року взяла участь у міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу» за підсумками реалізації Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус +: Жан Моне».

Яник Оксана Ярославівна

 

викладач кафедри

У 2004 році закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка  за спеціальністю «Мова та література (англійська)», та здобула кваліфікацію «магістр філології».

У 2015 – 2018 рр. навчалася в аспірантурі НаУКМА на кафедрі загального мовознавства.

Автор 7 наукових праць та співавтор граматичного довідника “Let’s learn Ukrainian together!”.

Янчицька Катерина Миколаївна
викладач кафедри
У 2016 році закінчила філологічний факультет Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та вступила до аспірантури.
На кафедрі викладає дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)» та «Українська мова як іноземна».
Галузь наукової діяльності – використання художніх текстів у практиці викладання української мови як іноземної.
Автор 6 наукових друкованих праць.