НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра україністики

Співробітники кафедри

Литвиненко Ніна Павлівна працює на кафедрі україністики з 1986 року. Має дві вищі освіти, здобуті після закінчення Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність: українська мова та література) та Херсонського педагогічного інституту (спеціальність: російська мова та література).

Автор близько ста наукових та навчально-методичних праць,програм та методичних матеріалів для студентів-медиків, які навчаються за кредитно-модульною системою, співавтор підручника «Фахова мова медика» (К.: «Здоров’я», 2002), посібника «Українська медична термінологія у фаховій мові лікаря» (К.: Книга Плюс,2004, 2008), наукового видання «Медичний термін у лінгвістичному аспекті», словників «Медицина в термінах і визначеннях та «Базовий словник студента-медика». Усі праці призначені для науковців, викладачів та студентів вищих медичних закладів освіти, що вивчають українську мову як професійну, а також для фахівців-медиків.

У лютому 2010 року в Інституті української мови АН України Н.П. Литвиненко захистила докторську дисертацію «Сучасний український медичний дискурс» (спеціальність 10.02.01 ? українська мова), якає першим комплексним дослідженням медичного дискурсу, де органічно поєднані комунікативно-граматичний та соціолінгвістичний аспекти. У дисертації розроблено оригінальну методику аналізу фахового медичного дискурсу, запропоновано класифікацію комунікативних стратегій і тактик, що дала змогу диференціювати типові моделі комунікації в структурі діалогів лікар – пацієнт та лікар – лікар.Джерельною базоюдослідження слугували аудіозаписи розмов лікарів з пацієнтами та колегами в різних комунікативних ситуаціях фахового спілкування, отримані за допомогою використання методики безпосереднього спостереження за живою мовою респондентів у різних регіонах України.

Матеріали дисертації використовуються під час викладання курсуукраїнської мови як професійної для студентів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Із січня 2011 року Н.П. Литвиненко обіймає посаду професора кафедри україністики.

 

 

ВЕЛИЧКО ОЛЕНА БОРИСІВНА

Після закінчення філософського факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (каф. етики, естетики, історії та теорії культури, завідувач – д. ф. н., проф. Левчук Л.Т.) захистила кандидатську дисертацію «Казка як феномен культури». Працює на кафедрі україністики від початку її заснування. Доцент кафедри україністики з 2005 року. Автор 56 публікацій. Співавтор 3 посібників з курсів «Культурологія» (українською та російською мовою), « Study guide of the practical course Ukrainian and foreign culture » (англійською мовою) та навчально-методичного посібника для викладачів ВНЗ «Людина у полікультурному суспільстві». Співзасновник Київського релігійно-філософського товариства (м. Київ). Сфера наукових досліджень: іконологія та ономатодоксія.

 

 

Кулінська Яніна Іванівна – доцент кафедри україністики.

У 2003 р. закінчила Інститут філології Київського університету імені Тараса Шевченка. З вересня 2003 р. – викладач кафедри україністики НМУ імені О.О. Богомольця, з січня 2013 р. працює на посаді доцента кафедри.

З 2008 по 2012 рр. навчалася в аспірантурі Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України. У 2013 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Типологія художніх ситуацій у постмодерній творчості Ю. Андруховича, В. Неборака та О. Ірванця».

Викладає дисципліни: «Російська мова як іноземна» та елективні курси іноземним студентам; «Українська мова та література» абітурієнтам на підготовчих курсах Університету. Є автором методичних рекомендацій і робочих навчальних програм для іноземних студентів та понад 20 наукових статей.

З 2007 року за внутрішнім сумісництвом працює на посаді кореспондента газети «Медичні кадри», здійснює верстку цього університетського часопису.

 

Малюта Ольга Володимирівна – доцент кафедри україністики

Закінчила історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського (диплом із відзнакою), достроково – аспірантуру Інституту історії України Національної академії наук України. Кандидат історичних наук (з 2006 р.).

Автор наукової монографії, понад 50 наукових статей, 1 навчального посібника

Науковий інтерес: історія XIX – I чверть XX  ст., історія економіки

Місник Наталія Володимирівна

Доцент

Освіта: вища, Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, філологічний факультет.

Вчений ступінь , звання: кандидат філологічних наук (2003), доцент (2005).

Рік, з якого працює на кафедрі україністики : 1993.

Викладає дисципліни :

  • «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
  • елективний курс «Формування української медичної термінології»

Галузь наукової діяльності : термінознавство.

Загальна кількість публікацій : понад 30, серед яких монографія «Формування української медичної клінічної термінології», (2002) підручник «Фахова мова медика», «(2001) навчальні посібники та медичні словники (у співавторстві)

 

МОМРИК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

1991 р. – зак і нчив історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка з відзнакою.

1994 р. а спірантура Українського етнологічного центру Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнології імені М.Т. Рильського НАН України.

З 2007 р. і дотепер – доцент кафедри україністики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, завідувач секції культурології, відповідальний за наукову роботу.

2006 р. кандидатська дисертація : Проблема етногенезу українського народу (історіографія проблеми).

Коло наукових інтересів: етнологія, історія, національні та релігійні меншини, сходознавство, релігієзнавство.

foto

Шевель Наталія Олександрівна – доцент кафедри україністики Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Закінчила факультет української філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література. Займається дослідженням літератури раннього українського модернізму, виступає з доповідями на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Є автором та співавтором понад 50 наукових та навчально-методичних видань, у тому числі підручників і посібників, які активно використовуються в навчальному процесі медичного університету. Бере активну участь в організаційній роботі університету, у підготовці та проведенні святкових заходів та творчих вечорів.

 

Захарченко Алла Володимирівна – старший викладач кафедри україністики

 

ЮЗЬКІВ Галина Іванівна – старший викладач кафедри україністики
У 1994 р. закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю українська мова і література.
З грудня 2008 р. – працює викладачем кафедри україністики Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за сумісництвом, з червня 2009 р.- за конкурсом була обрана на посаду викладача цієї ж кафедри, викладає дисципліну «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В.Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський)». Бере участь в наукових конференціях, має п’ять публікацій у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

Розовик Олеся Дмитрівна

У 2011 році закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2014 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидат історичних наук на тему «Жінки в громадсько-політичному та соціо-культурному житті УСРР (1920-ті роки)». З цього ж року працює викладачем кафедри україністики Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.
Автор понад 42 наукових праць, у тому числі 3-х монографій (2 – у співавторстві).
Дослідження присвячені жіночому руху в Україні 1920-х – 1930-х рр., сільському господарству України 1920 – 2010-х рр., переселенським процесам в Україні другої половини XVI ст. – 1930-х рр.

 

foto

Шевель Тамара Олександрівна – викладач кафедри україністики Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Закінчила факультет української філології та аспірантуру Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література на тему «Синтез національних та світових літературних традицій у доробку Миколи Вороного». Бере активну участь у роботі міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій. Є автором та співавтором понад 40 наукових та навчально-методичних видань, у тому числі посібників для студентів НМУ.

 

Азарх Каріна Сергіївна в 1986 році закінчила Державний університет ім. Л. Н. Толстого в м. Грозний, за спеціальністю філолог, викладач російської мови та літератури.
3 1995 р. працювала старшим лаборантом кафедри україністики.
З 1998 р. працює викладачем російської мови, як іноземної.
Підвищення кваліфікації проходила у 2014 р. в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця на кафедрі педагогіки та психології.
З 2007 р. – профорг кафедри україністики.
З 2017 р. – заступник декана факультету підготовки іноземних громадян
Вагомий внесок К.С. Азарх внесла в формування методичної та навчальної бази кафедри, створивши ряд методичних вказівок д ля студентів-іноземців у співавторстві з іншими викладачами.

Барабаш Світлана Миколаївна – викладач кафедри україністики

Блідченко-Найко Вікторія Василівна – викладач кафедри україністики

 

Булаткіна Галина Іванівна у 1998 році закінчила філологічний факультет Київського Національного університет ім. Т.Шевченка.

У вересні 2002 року за конкурсом була обрана на посаду викладача кафедри україністики, викладає дисципліни «Ділова українська мова», «Російська мова як іноземна» та «Країнознавство». Загальний педагогічний стаж роботи – 16 років. Є автором методичних рекомендацій та робочих навчальних програм для іноземних студентів підготовчого відділення. Постійно бере участь у наукових конференціях, має 8 публікацій у фахових виданнях.

У січні 2005 року прослухала курс “Вища медична освіта та Болонський процес”. У червні 2007 року пройшла навчання на Факультеті підвищення кваліфікації викладачів НМУ імені О.О. Богомольця та успішно виконала програму психолого-педагогічного семінару.

 

Масюк Світлана Олександрівна ‒ викладач кафедри україністики Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. 1990 року закінчила Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. За фахом історик, викладач історії та соціально-політичних дисциплін. У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Історія України» і отримала науковий ступінь кандидат історичних наук.

У Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця працювала з вересня 1997 р. Викладала курси «Історія України», «Політологія», «Соціологія» та інші. У 2001 р. підготувала студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт, присвяченому 10-й річниці незалежності України по темі «Роль “Просвіти” у духовній розбудові Української держави», яка здобула друге почесне місце.

Завжди брала активну участь у науковій роботі викладацького колективу, конференціях, виступала із доповідями, друкувала статті у наукових збірниках, розробила і читала основні та елективні курси кафедри.

Окрім «Історії України», працюючи на інших кафедрах, викладала курси «Біоетика» та «Історія медицини».

У 2016 р. пройшла курси підвищення кваліфікації по темі «Психолого-педагогічні основи вищої медичної освіти» та отримала диплом з відзнакою.

З вересня 2016 р. знову розпочала працювати на кафедрі україністики, пройшла конкурс.

Науковий доробок – 20 друкованих праць.

 

fotografiya1

Пошкурлат Андрій Володимирович ‒ викладач кафедри україністики. У 1996 р. закінчив історичний факультет Київського національного  університету  імені Тараса Шевченка за  спеціальністю  «історик,  викладач  історії».  З 1998 р.  по  2007 р. працював  викладачем  кафедри  соціології  Національного  медичного  університету  імені О.О.Богомольця, з 2012 по 2016 р. – асистентом кафедри організації  охорони  здоров’я  та  соціальної  медицини,  з   2016 р. – викладачем  кафедри  україністики Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.

Пошкурлат Андрій Володимирович опублікував 21 науково-методичну працю, серед яких «Страхова медицина в Україні: історія та сучасність», «Історія створення біржі в Україні» (у співавторстві).

Коло наукових інтересів: економіка України XVIII – XX ст., освіта періоду незалежності України.

 

Сергієнко Тамара Володимирівна у 2002 році закінчила Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова З вересня цього ж року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри україністики. У вересні 2004 року за конкурсом була обрана на посаду викладача кафедри україністики, викладає дисципліни «Ділова українська мова», «Російська мова як іноземна» та «Країнознавство». Є автором методичних рекомендацій та робочих навчальних програм для іноземних студентів підготовчого відділення. Постійно бере участь у наукових конференціях, має 5 публікацій у фахових виданнях.

У січні 2005 року прослухала курс “Вища медична освіта та Болонський процес”. У червні 2007 року пройшла навчання на Факультеті підвищення кваліфікації викладачів НМУ імені О.О. Богомольця та успішно виконала програму психолого-педагогічного семінару.

 

Квіцинська Вікторія Віталіївна – викладач кафедри україністики

 

Ніколаєва Оксана Юріївна – викладач кафедри україністики