Кафедра мікробіології та паразитології з основами імунології

Навчально-методична робота

 

Відповідальна за навчально-методичну роботу: Салата Ольга В’ячеславівна, професор, доктор медичних наук.

1 поверх, кабінет №18.

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Силабус Мікробіологія, вірусологія (з основами імунології) – ОК 12 Педіатрія

Робочі навчальні програми

Матеріали навчально-методичної роботи кафедри

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НПП) КАФЕДРИ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2021/2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

 

З часу свого заснування викладання мікробіології в основному проводилось на IV-V семестрах (в деякі роки студенти навчались мікробіології на III-IV, чи навіть IIІ-IV-V семестрах).

Розвиток окремих галузей мікробіології призвів до оформлення в окремі науки вірусології та імунології і, відповідно, з 90-х років кафедра отримала назву “кафедра мікробіології, вірусології та імунології”.

За час існування кафедри її співробітниками була підготовлена ціла низка підручників та посібників: “Мікробіологічні діагностичні дослідження”, К., 1957 (С.С. Дяченко); “Микробиологические методы диагностики инфекционных болезней”, К., 1962 (С.С. Дяченко); “Патогенні віруси людини”, К., 1980 (С.С. Дяченко із співавт.); “Патогенные вирусы человека”, К., 1984 (С.С. Дяченко із співавт.); “Руководство к практическим занятиям по микробиологии и лабораторной диагностике инфекционных болезней”, К., 1986 (В.П. Широбоков із співавт.); “Медицинская микробиология, вирусология и иммунология”, Москва, 1994 (В.П. Широбоков із співавт.); “Практическая вирусология”, К., 1988 (В.П. Широбоков із співавт.); “СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита”, K., 1988 (В.П. Широбоков із співавт.) та ін.

Протягом останніх 20 років кафедра мікробіології, вірусології та імунології НМУ ім. О.О. Богомольця є головною спочатку МОЗ СРСР, а тепер МОЗ України.

З 1968 р. кафедра є базою факультету підвищення кваліфікації викладачів медвузів і медичних училищ. За цей період на кафедрі пройшов удосконалення десятки професорів, сотні доцентів і асистентів, а також викладачів середніх медичних учбових закладів.

Зараз колектив кафедри мікробіології, вірусології та імунології проводить навчання студентів на 8 факультетах.

Кожен студент має на кафедрі індивідуальне робоче місце, обладнане мікроскопом, штучним освітленням, газовим пальником, обладнанням для фарбування препаратів мікроорганізмів з подачею на кожен стіл водопровідної води. На лекціях, крім таблиць, широко використовують діапроектори і кодоскопи, а останніми роками – мультімедійна система На кафедрі функціонує замкнена телевізійна система, кожна навчальна лабораторія оснащена телемонітором і студенти мають можливість навчатись по телефільмам і телесюжетам. Викладачами кафедри створені телесюжети, тривалістю 10-15 хв, такі як: “Виділення чистих культур бактерій”, “Клітинні культури у вірусології”, “Лабораторна діагностика грипу”, “Правила роботи в мікробіологічній лабораторії” та ін.

З моменту заснування кафедри мікробіології при ній працює студентський науковий гурток. За матеріалами експериментальних досліджень студенти-гуртківці опублікували низку робіт в журналах, збірках наукових праць. Саме з таких публікацій починали свій творчий шлях в науку Н.С. Дяченко, В.П. Широбоков, В.Г. Майданник, СВ. Гавриле І.A. Фролова, Є.Е. Загоруйко, О.Л. Розенфельд та ін.

В 2001 р. за розпорядженням Президента НАН України Є.Г. Патона та ректора Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця академіка НАН України Є.Г. Гончарука була створена спільна генетична лабораторія. Співкерівниками лабораторії були призначені академік В.В. Смірнов та зав. каф. мікробіології, вірусології та імунології проф.. В.П. Широбоков.

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології НМУ імені О.О.Богомольця є опорною кафедрою серед медичних ВУЗів України. Вона очолює методичну і навчально-виховну роботу, забезпечує загальне методичне керівництво профільними кафедрами медичних закладів України.

На кафедрі розроблено та видано типові програми викладання мікробіології, вірусології та імунології для всіх факультетів і спеціальностей, якими керуються при розробці навчально-методичних планів в усіх ВНЗ України.

В період переходу навчальної системи ВНЗ України на Болонську систему кафедрою було виконано величезну роботу по переробці та адаптації існуючих навчальних планів до Болонської системи, було розроблено типову програму викладання за модульною системою, обов’язкову до впровадження по всій Україні. На даний момент розроблено нові навчальні програми для студентів спеціалізацій “Лікувальна справа”, “Педіатрія”,“Стоматологія”,“Фармація”, Медична психологія”. Ці профільовані програми були розроблені комісією під керівництвом про. В.П.Широбокова і затверджені МОЗ України.

В 2011 році було видано національний підручник «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія» під редакцією академіка НАН України В.П.Широбокова та за участю провідних науковців України. В даний момент йде робота над другим виданням підручника та його перекладом іншими мовами.

Розроблено мультимедійні навчально-демонстраційні комп’ютерні програми до всіх лекцій з курсу мікробіології, вірусології та імунології ” під редакцією академіка НАН України В.П.Широбокова.

За останні роки також було видані підручники, присвячені практичним аспектам сучасної медичної та санітарної мікробіології та мікробної екології людини.

 

В рамках забезпечення студентів необхідними для навчання за кредитно-модульною системою матеріалами, на кафедрі видано методичні вказівки для самостійної роботи студентів.