Кафедра мікробіології та паразитології з основами імунології

Наукова робота

 

Відповідальний за наукову роботу: Войцеховський Валерій Григорович, доктор медичних наук, професор.

1 поверх кафедри, кабінет № 18.

Науково-дослідна робота: «Дослідження протимікробної активності новосинтезованих похідних чвертинних солей арилациклічних аміноспиртів».

 

 

За 84 роки існування кафедри її співробітники в різні історичні етапи внесли вагомий внесок в розвиток мікробіологічної науки.

 

В період до Великої Вітчизняної війни на кафедрі під керівництвом проф. М.П. Нещадименка здійснено ряд цінних досліджень. Так, з’ясована динаміка формування аглютинінів в крові після одноразового і багаторазового введення черевнотифозної вакцини (A.M. Мар’яшева, 1927); доведені розбіжності у формуванні гуморального імунітету при вакцинації грітою і формалінізованою черевнотифозною вакцинами (Н.О. Корчак-Чепурківська, A.M. Мар’яшева, 1932); показана імуногенність таблетованих дизентерійних вакцин при введенні через рот (Н.О. Корчак-Чепурківська, A.M. Мар’яшева, 1932). Ю.О. Козловим в цей період вивчена стійкість деяких представників ентеробактерій у воді.

 

З 70-х років на кафедрі виконуються дослідження з проблем загальної мікробіології (ріст, розвиток, культивування, функціональна активність мікроорганізмів). Особливо інтенсивно це відбувалося під час керівництва кафедрою в 1973-1979 р. р. доцента В.В. Гашинського.

 

В цей період на кафедрі розпочалися широкі дослідження впливу на бактерії і віруси деяких дезінфектантів і поверхнево-активних речовин. При співучасті Космічного центру СРСР і інших Інститутів вивчалась нормальна мікрофлора шкіри та природних виділень людини в умовах тривалого перебування в герметично замкнених просторах, способи інактивації мікроорганізмів за допомогою дезінфектантів (О.Г. Тишко, А.А. Фурман, В.Я. Починок, Н.К. Сидоренко, Т.М. Манило та ін.). Обґрунтована ефективність нових антимікробних речовин. Були запропоновані миючі композиції з бактерицидним і віруліцидним ефектом – на основі натриєвої солі діхлорізоціанурової кислоти, хлорованого тринатрийфосфату, катаміну АБ та ін. (В.П. Широбоков, О.І. Євтушенко, Н.О. Караванська, О.О. Тетеньова, А.І. Якименко та ін.).

 

Як продовження цього наукового напрямку, були здійснені панорамні санітарно-мікробіологічні і санітарно-вірусологічні дослідження.

 

Таким чином, дослідження з клінічної і санітарної мікробіології певною мірою об’єднали бактеріологію і вірусологію, представили світ мікробів як єдине ціле. Разом з тим, вірусологічний напрямок має самостійне і дуже важливе значення в науковій роботі кафедри, особливо в останні десятиріччя.

 

Розробка вірусологічних питань на кафедрі розпочалася ще в 50-х роках. Поступово вірусологічна проблематика набуває провідного значення – ініціатором і керівником перших робіт з вірусології був професор С.С.Дяченко, в подальшому розвиток вірусологічного напрямку здійснювався при участі і керівництві професора В.П. Широбокова, який очолює кафедру з 1979 року.

 

Учень професора С.С. Дяченко В.П. Широбоков пройшов шлях від студента-гуртківця до завідувача кафедрою. Ще в 1965 році в журналі АМН СРСР були опубліковані результати його досліджень, здійснених в студентські роки, – приоритетні дані про властивості інфекційної РНК вірусів Коксакі в різних живих системах.

 

Молекулярно-біологічному вивченню властивостей вірусів Коксакі була присвячена кандидатська дисертація В.П. Широбокова (1967). В 1977 році, будучи доцентом кафедри, В.П. Широбоков захистив докторську дисертацію на тему “Сравнительное изучение биологических свойств вирусов Коксаки и их селекционированных вариантов”. В цій роботі вперше було сформульоване положення про дисоціацію ентеровірусів під, час репродукції на 2 варіанти -Абент+ і Абент-, які різняться між собою за комплексом принципових властивостей, включаючи вірулентність і ан тигенну активність. Був розроблений ряд ефективних методів вірусологічного і молекулярно-біологічного дослідження: очистка і концентрація ентеровірусів, одержання вірусних бляшок в культурі клітин, очистка і фракціювання клітинної і вірусної РНК на бентонітових колонках та ін. Зареєстроване явище дисоціації ентеровірусів під час репродукції, розробка методів селекціювання окремих варіантів (дисоціантів) подальшому глибоко вивчалось і продовжує вивчатися співробітникам кафедри.

 

Важливе значення для прогресу наукового пошуку пов’язане з організацією на кафедрі гібридомної лабораторії для одержання моноклональних антитіл. Лабораторія обладнана найсучаснішими приладам (ламінарні бокси, СО2-інкубатори, автоматичний рідинний хроматограф та ін). У створенні цієї лабораторії брали участь О.І. Євтушенко, Ю.В. Загороднюк, Л.В. Городова, Н.Ф. Пульняшенко, К.П. Лященко, К. Ліпатнікова, І.В. Ніколаєнко, В.Л. Жовновата та ін. На базі гібридомної лабораторії І.В. Ніколаєнко створив оригінальну панель моноклональн антитіл, здатних диференціювати вірулентні та вакцинні штам поліовірусів, які за якістю не поступаються закордонним аналогам (1999). Аспірант кафедри І.Г. Костенко одержала мооклональні антитіла, я здатні диференціювати дисоціанти поліовірусів (2003 p.).

 

Інтенсивно працює лабораторія генетичної діагностики. Лабораторі обладнана сучасним багатоканальним секвенатором, ампліфікаторо синтезатором ДНК. В лабораторії здійснюються дослідження з виявлення нуклеотидної послідовності РНК дисоціантів поліовірусів, tox-re дифтерійних бактерій, ген 16S-PHK мікроорганізмів з депозитарію НД мікробіології і вірусології ім. ак. Д.К. Заболотного НАН України; синтезуються праймери; здійснюються діагностичні дослідження за допомогою: ланцюгової полімеразної реакції. В створенні лабораторії брали участь: І.В. Ніколаєнко, Л.В Копаниця, О.В. Костюк, Г.В. Панасенко.

 

Кріолабораторія з кріомузеєм культур клітин і гібридів, оснащена двома генераторами рідкого азоту, сучасним ліофільним апаратом (О.І. Євтушенко, К.І. Ліпатнікова, І.П. Забула). За дорученням МОЗ України на базі кафедри в 1995-1998 р. р. функціонувала Українська референс-лабораторія з поліомієліту під керівництвом В.П. Широбокова. У роботі лабораторії активну участь брали співробітники кафедри: д. м. н. доц. B.I. Задорожна, доц. K.I. Ліпатнікова, асистенти І.В. Ніколаєнко та Л.К. Гордеєва, аспірант Л. В. Копаніца. Головним завданням референс-лабораторії була участь у програмі ВООЗ щодо всесвітньої ерадикації поліомієліту. Було досліджено 243 штами поліо- та інших ентеровірусів, проведена внутрішньотипова диференціація 86 штамів поліовірусів, результати якої підтверджені в Регіональному референс-центрі ВООЗ (Москва) за допомогою тестів генетичного аналізу. Співробітники кафедри взяли участь в розробці методології і організації Національних днів імунізації населення України живою поліомієлітною вакциною. Зібрана колекція з 83 штамів диких вірусів поліомієліту І-III типів, що циркулювали на території України в 1994-1999 pp., яка передана до депозитарію ВООЗ. Вивчено біологічні властивості і проведено кластерний аналіз поліовірусів, ізольованих з різних регіонів України, запропоновано і запатентовано новий метод внутрішньо типової диференціації поліовірусів І типу за допомогою бентоніту, захищена кандидатська дисертація (Л.В. Копаниця, 2003 p.).

 

В 2001 р. за розпорядженням Президента НАН України Є.Г. Патона та ректора Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця академіка НАН України Є.Г. Гончарука була створена спільна генетична лабораторія. Завдяки наполегливій праці дослідників було встановлено розбіжності в генетичному коді варіантів Абент+ та Абент- вакцинних штамів поліовірусів (І.Г.Костенко), вивчено природу генетичних змін у нетоксичних штамів дифтерійних бактерій, генетичні основи вірулентності вірусів ЕСНО, з’ясоване таксономічне положеня ряду мікроорганізмів з Національного депозитарію шляхом сіквенсу 16S РНК.

 

В 2004 році В.Г. Войцеховський захистив докторську дисертацію, присвячену надзвичайно важливій стадії розвитку бактерій – агрегації. Вдалося довести, що спороутворення не є стихійним процесом, а регламентується в колонії мікроорганізмів певними хімічними речовинами – індукторами споруляції. Таким чином сукупність мікроорганізмів не є просто сумою окремих особин, але демонструє початкові стадії утворення єдиної системи. (Войцеховський Валерій Григорович. Агрегація клітин в онтогенезі спороутворюючих мікроорганізмів: дис… д-ра мед. наук: 03.00.07 / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. – К., 2004. : іл. )

 

Також на кафедрі діє сучасна лабораторія електронної мікроскопії, значний вклад в створення якої внесли доцент Бобир В.В. та старший викладач Олексієнко І.П. Завдяки роботі цієї лабораторії вдалося встановити суттєві розбіжності в структурі капсиду ентеровірусів, зокрема довести, що навіть прості віруси, що не мають суперкапсиду, все ж здатні утримувати на своїй поверхні певні ліпідні компоненти, які можуть значно змінювати їх біологічні властивості. (Бобир Віталій Васильович. Поверхневі компоненти вірусів Коксакі В та їх селекціонованих варіантів : Дис… канд. мед. наук: 03.00.06 / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2005. — 142арк. — Бібліогр.: арк. 116-142.). В 2011 році в лабораторії з’явився другий електронний мікроскоп виробництва японської фірми JEOL , що дозволило збільшити ефективність та продуктивність роботи лабораторії.

 

В усі історичні етапи існування кафедри їй притаманний тісний творчий зв’язок з науково-дослідними інститутами мікробіологічного профілю, особливо з НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського МОЗ України та НДІ мікробіології та вірусології ім. ДК. Заболотного НАН України. Співпраця реалізується у виконанні спільних наукових проектів. З цих інститутів прийшли працювати на кафедру викладачами досвідчені науковці: М.М. Фаль, А.А. Фурман, В.Г. Порохницький, К.І. Ліпатнікова, Т.І. Крайнюкова, О.М. Корнюшенко, О.М. Чернявська, В.І. Задорожна, О.В. Сурмашева, А.К. Завальнюк та ін.

 

 

 

Лабораторія електронної мікроскопії


Ст. викладач І.П. Олексієнко біля електроного мікроскопу виробництва фірми « JEOL » , Япон ія

Доцент В. В. Бобир біля електронного мікроскопу виробництва Сумського заводу електронних мікроскопів

Молекулярно-генетична лабораторія


Асистент Л. В. Долінчук біля сіквенатору ДНК виробництва фірми « Beckman Coulter » США


Аспірант В.А. Понятовський біля синтезатору ДНК фірми «Биоссет», Росія

Результатом науково ї діяльності кафедри стало видання ряду монографій і наукових статей та отримання загалом 15 патентів

 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

У 2011 році було видано національний підручник «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія» під редакцією академіка НАН України В.П. Широбокова та за участю провідних науковців України.

У 2015 році з метою задовольнити потреби іноземних студентів з російською мовою навчання було здійснено перевидання цього підручника російською мовою.

 

 

У 2019 році у зв’язку із значним збільшенням контингенту англомовних студентів, було здійснено перевидання підручника англійською мовою.

 

 

За останні роки також було видано підручники, присвячені практичним аспектам сучасної медичної та санітарної мікробіології та мікробної екології людини.

 

 

 

У рамках забезпечення студентів необхідними для навчання за кредитно-модульною системою матеріалами, на кафедрі українською, російською та англійською мовами видано методичні вказівки для самостійної роботи студентів.