Кафедрa гістології та ембріології

Співробітники кафедри

 

Грабовий Олександр Миколайович  – завідувач кафедри.

 

У 1986 р. з відзнакою закінчив І лікувальний факультет Київського медичного інституту і Вченою Радою факультету був рекомендований на наукову роботу. З 1 грудня 1986 р. по 31 листопада 1989 р. аспірант кафедри гістології КМІ. У жовтні 1989 р. захистив кандидатську дисертацію «Заживление и иннервация кожных ран в старости». Після закінчення аспірантури до грудня 1996 року працював асистентом кафедри гістології та ембріології НМУ.

1996-1999 рр. – докторант кафедри гістології та ембріології.

1995-1997 рр. – стипендіат Кабінету міністрів України для молодих вчених.

1992-1999 рр. – відповідальний виконавець науково-дослідних робіт, які виконуються на кафедрі гістології. 1994-1999 рр. – відповідальний за науково-дослідну роботу на кафедрі гістології та ембріології.

2000-2008 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д26.003.06 в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця

У 2000 році захистив докторську дисертацію «Вплив ацетилхоліну, норадреналіну та їх антагоністів на посттравматичну регенерацію шкіри та периферичного нерва».

У 2001 р. обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри гістології, цитології та ембріології НМУ, і у 2002 р. присуджено вчене звання доцента. У 2003 р. призначений на посаду професора кафедри гістології та ембріології після обрання за конкурсом, у 2004 р. – присвоєно звання професора.

2004 р. – завідувач НДЛЦ, 2007 р. – після реорганізації НДЛЦ в Інститут проблем патології в 2007 р. – директор ІПП. З 2008 р. – завідувач лабораторією гістології, біології розвитку та токсикології ІПП. Ініціював ліцензування Інституту проблем патології НМУ по спеціальності патологічна анатомія (грудень 2007 р.) та організував на базі ІПП НМУ (2008 р.) проведення клінічних патогістологічних досліджень.

З 16.12.2008 р. очолив науково-дослідний відділ патологічної анатомії Національного інституту раку.

З 19.11.2018 – професор кафедри гістології та ембріології НМУ імені О. О. Богомольця.

Основні напрямки наукових робіт: пластичні властивості сполучних тканин; реактивні властивості нервової тканини; гістологічна техніка; експериментальне моделювання; гістологічна верифікація новоутворень; визначення злоякісного потенціалу пухлин за даними багатофакторного морфологічного аналізу (морфометрія, гістохімія, імуногістохімія); вивчення субпопуляційного клітинного складу пухлин.

Автор понад 450 наукових праць, патентів, навчальних посібників. Підготував: 4 кандидата наук, 1 доктора наук.

З 2022 року Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06. Профіль ради: 14.01.07 «Онкологія» (медичні науки), 14.03.09 «Гістологія, цитологія, ембріологія»

 

 

 

Сокуренко Людмила Михайлівна, д.мед.н. (2010), професор (2016), магістр державного управління у сфері охорони здоров’я (2011)  –  професор кафедри гістології та ембріології.

 

Докторська дисертація „Структурні зміни органів нервової системи за умов мікромеркуріализму”.

У 1998 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця та була розподілена на кафедру гістології й ембріології.

У 2008 р. закінчила комп’ютерну академію «Шаг» за спеціальністю дизайнера комп’ютерної графіки та інтернет-технології.

Пройшла курси підвищення кваліфікації «Математичні методи обробки інформації» при НМАПО імені П.Л. Шупика, закінчила курси англійської мови при НМУ імені О.О. Богомольця для викладачів.

У 2011 р. закінчила з відзнакою Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю магістр державного управління «Державне управління у сфері охорони здоров’я», отримала сертифікат про вільне володіння англійською мовою. Володіє англійською мовою на рівні В2, що підтверджено сертифікатом міжнародного іспиту АPTIS, виданого Британською Радою.

Під її керівництвом захищена одна кандидатська дисертація та виконуються 2 кандидатські дисертації. Має досвід роботи профоргом кафедри з 1999 по 2020 роки та відповідальної за наукову роботу кафедри з 2010-2020. Має більше 250 друкованих робіт, з них 11 патентів та 92 статті, з них 25 статті у базі Скопус, Індекс Хірша у цій базі- 5, Google Scholar – 6. Сокуренко Л. М. є співавтором навчально-методичних розробок та підручників українською та англійською мовами.

Сокуренко Л.М. являється представником Українського товариства АГЕТ в Європейському Товаристві Морфологів (EFEM) та Міжнародній Федерації Товариств Анатомів (IFAA). Академік Міжнародної академії інтегративної антропології, дійсний член асоціації превентивної та антиейджінг медицини, член апробаційної та спеціалізованої вченої ради за спеціальністю «Морфологія», член Європейської Спілки Вивчення Відновлення та Регенерації Периферійного Нерву “European Society for the Study of Peripheral Nerve Repair and Regeneration”. Член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з медико-біологічних та фармацевтичних наук з 2014 р. Член редакційної ради “Українського науково-медичного молодіжного журналу” та “Вісника морфології”. Активно і творчо приймає участь у науково-дослідній роботі студентів-членів студентського наукового гуртка кафедри.

 

 

 

Яременко Лілія Михайлівна  – Професор кафедри.

 

З відзнакою закінчила Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. Працювала молодшим науковим співробітником Інституту проблем патології НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2010 році захистила дисертацію на тему «Стан імунної системи у щурів при моделюванні судинних уражень головного мозку різного ступеню тяжкості та його корекція», здобула науковий ступінь кандидата медичних наук.

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему “Зміни у корі півкуль великого мозку за умов моделювання ішемії та імунокорекції (імуногістохімічне дослідження)”.

Основні наукові напрямки роботи – дослідження імунної та нервової систем.

На кафедрі гістології та ембріології працює з 1 вересня 2010 року.

Є автором 120 наукових праць. Із них 8 патентів та  8 навчальних посібників.

Спекретар наукового товариства анатомів, гістологів та топографічних анатомів.

З 2020 року Голова профспілкового комітету співробітників НМУ імені О.О.Богомольця.

З 2020 року – експерт Національної агенції акредитації України,

З 2022 року – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06. Профіль ради: 14.01.07 «Онкологія» (медичні науки), 14.03.09 «Гістологія, цитологія, ембріологія»

З 2022 року – Член Експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з теоретичної і профілактичної медицини та фармації.

 

 

 

Бідна Лариса Павлівна – доцентка кафедри, кандидатка біологічних наук.

Закінчила Київський  національний  університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “цитологія, гістологія”.

Працювала на посаді молодшої наукової співробітниці у Київському НДІ отоларингології імені О.С. Коломійченка.

Після закінчення аспірантури  на кафедрі за спеціальністю “Клітинна біологія” захистила кандидатську дисертацію “Морфофункціональні дослідження чоловічих гамет після гамма-опромінення в широкому діапазоні доз та дії антиоксидантів” (спеціальність: 03.00.11 – ембріологія, гістологія і цитологія).

На кафедрі гістології та ембріології працює з працює з 1994 року

Володіє англійською мовою на рівні В2, що підтверджено сертифікатом міжнародного іспиту АPTIS, виданого Британською Радою.

Авторка 70-ти наукових праць. Наукові інтереси: структурно-функціональні особливості біології розвитку, гаметогенез в умовах дії чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ. Володіє комплексом сучасних методів вивчення біології розвитку, морфоцитохімічних та електронномікроскопічних досліджень.

Голова профбюро медичного факультету №1, членкиня профспілкового комітету співробітників НМУ, вченої ради медичного факультету №1.

Членкиня  наукового товариства анатомів, гістологів та топографічних анатомів.

 

 

 

Демидчук Анастасія Сергіївна  – доцент, кандидат медичних наук.

 

У 2002 році з відзнакою закінчила Перший київський медичний коледж за фахом «Лабораторна діагностика».   У   2007 році закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю « цитологія, гістологія » .  У 2007-2010 р р. займала посаду старшого лаборанта  на кафедрі гістології та ембріології. З 2010 року є асистентом кафедри. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Регенерація периферійного нерва за умов застосування нейропептидних засобів (експериментально-морфологічне дослідження)», та одержала науковий ступінь кандидата медичних наук. З 2014 року – доцент кафедри. З 2017 року виконує обов’язки завуча кафедри. Є автором 36 наукових праць, 7 посібника, має 3 патенти.  У жовтні 2019 року пройшла післядипломне стажування «Нові інноваційні методи викладання у медицині» у Люблінському медичному університеті. Має сертифікат володіння англійською мовою В2. Сфера наукових інтересів: дослідження впливу мультипотентних стовбурових клітин на регенерацію периферійного нерва.

 

 

 

Козак Ганна Іванівна – доцент, к.мед.н., закінчила Київський медичний інститут у 1983 році.

 

Кандидатська дисертація: “Ультраструктурні характеристики легенів та серця при експериментальній гіпертензії в малій кровоносної системі та її фармакологічна корекція”

Кількість публікацій -52, що включає 1 посібник, рекомендацій -7, 1 – патент на корисну модель.

2009 – 2016 роки заступник декана медичного факультету № 4. Зараз вона відповідає за успіхи медичного факультету №4 на кафедрі. Вона відповідає за безпеку на кафедрі.

 

 

 

 

Кондаурова Ганна Юріївна – доцент кафедри, кандидат медичних наук.

 

Закінчила Луганський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікар. Пройшла інтернатуру за спеціальністю «Терапія» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурно-функціональні особливості слизової оболонки шлунка щурів при введенні бісфосфонатів у комбінації з гідрокортизоном» (спеціальність: 14.03.09 – гістологія, цитологія і ембріологія). Працювала на кафедрі медичної біології Луганського державного медичного університету асистентом, з 2011 року – доцентом. У 2013 р. отримала вчене звання «доцент». З 2014 по 2017 роки працювала на кафедрі біології Національного медичного університету імені Богомольця. З 1 листопада 2017 р. почала працювати на посаді асистента, а з 1 вересня 2018 р. – доцентом кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Автор та співавтор 61 наукових праць.
 

 

 

Раскалєй Володимир Борисович – к.мед.н., доцент кафедри

 

У 1974 році закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця

Аспірантура – 1974-77рр. на кафедрі нормальної анатомії Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця

Тема дисертації на здобуття ступеня кандидата медичних наук: «Гемомікроциркуляторне русло позапечінкових жовчних шляхів в нормі та після ваготомії в експерименті».

Наукові інтереси – нейрогістологія.

Публікації – 78,

Підручник – співавтор підручника «Топографічна анатомія та оперативна хірургія» за ред. Професора К.І. Кульчицького

Методичні рекомендації – 6, Патенти на корисну модель – 3, Патент на авторське право -1.

Членство в професійних асоціаціях – скарбник НТ АГЕТ.

 

 

 

Раскалєй Тетяна Яківна – к.мед.н., доцент кафедри

 

У 1997році закінчила Вінницький Державний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Інтернатура – 1999р. КМАПО імені П.Л. Шупика «Загальна практика, сімейна медицина»

Стажування – З жовтня по листопад 2017 р. Університет Суспільних Наук (UNS) у м. Лодзь , Республіка Польща, Отримано сертифікат про проходження післядипломного закордонного стажування №2017/11/025 на тему « Інноваційний навчальний заклад 21 століття- європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської комісії» .

Тема дисертації на здобуття ступеня кандидата медичних наук: «Регенерація сідничого нерва за умов його пошкодження та гіпотиреозу».

Наукові інтереси – нейрогістологія.

Публікації – 30, Методичні рекомендації – 4,

Патенти на корисну модель – 3, Патент на авторське право -1.

Членство в професійних асоціаціях – член НТ АГЕТ.

 

 

 

Ритікова Наталя Володимирівна – доцент кафедри.

 

Закінчила біологічний факультет КДПІ у 1978р. З 1981р. працювала старшим лаборантом на кафедрі дитячої хірургії Інституту удосконалення лікарів , де написала і захистила канд идатськ у дис ертаці ю на тему «Морфо-функціональна характеристика товстої кишки при хворобі Гіршпрунга у дітей» (1992р). Асистент кафедри г істології та ембріології НМУ з 1992 року. Доцент – з 2004 року. Відповідальна за ECTS по медичному факультету №1, за роботу кафедри як опорної, секретар комісії по прийому кандидатського мінімуму.

 

 

 

 

 

Савосько Сергій Іванович  – доцент кафедри.

 

Закінчив у 2011 році з відзнакою біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка та здобув кваліфікацію біолога, цитолога, гістолога, ембріолога, наукового співробітника (біологія), викладача вищого навчального закладу. З 2011 року зарахований на посаду старшого лаборанта кафедри гістології та ембріології. В 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук з теми: «Морфологічні зміни в корі великого мозку за моделювання гострого церебрального інсульту та фармакокорекції». З 2014 року працює на посаді асистента, а з грудня 2018 року доцента кафедри. У 2019 році удостоєний нагороди Медаль «Ордену Святого Пантелеймона» в номінації «За наукові розробки в медицині». У 2020 році пройшов підвищення кваліфікації у Медичному університеті Любліну за напрямком «Нові та інноваційні методи викладання у медицині». У 2021 році пройшов спеціалізацію у НУОЗ України імені П.Л.Шупика за напрямком «Генетика лабораторна». Бере участь у дослідницькій та методичній роботі кафедри. Відповідає за наукову роботу кафедри та студентський науковий гурток кафедри. Є співавтором понад 60-ти наукових публікацій, в тому числі 35 у наукометричній базі Scopus (h-index 3), 5-и патентів на корисну модель і 1-го інформаційного листа. Сфера наукових інтересів: морфофункціональні зміни нервової системи при травматичному та ішемічному ушкодженні.

 

 

 

Хламанова Лідія Іванівна – доцент кафедри.

 

Освіта – Донецький державний університет, біологічний факультет (1975)

Дисертація канд. біол. н. (1989) : «Морфофункціональні особливості органів дихання та їх нервових елементів в різні вікові періоди в нормі та при дії гіпербаричної оксигенації»

Поточні наукові інтереси – медична освіта; методи викладання та історія морфологічних наук в Україні.

Автор 203 наукових публікацій, з яких 78 присвячені методичним аспектам викладання гістології. Співавтор методичних рекомендацій та посібників.

Соціальна діяльність – багаторічний член профспілкового комітету ВНЗ, має подяки від МОЗ та ВНЗ.

 

 

 

Шобат Лариса Борисівна – доцент кафедри, кандидат медичних наук.

 

Закінчила Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка у 1980р. З 1985 року працює в НМУ імені О.О. Богомольця. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Морфологія та реактивні зміни мотонейронів спинного мозку в умовах ауто-та алопластики сідничого нерва» у 2004р. Кваліфіковано читає повний курс лекцій на медичних факультетах, а також на стоматологічному факультеті. Бере участь у навчально-методичній роботі кафедри, підготовці методичних розробок практичних занять, створенні тестів, питань програмного контролю знань студентів, науково дослідницькій роботі кафедри. Вивчала обмін холестерину та убіхінону, а також реактивні зміни мотонейронів спинного мозку. Має 62 друкованих праць. Є роботи в Scopus і Web of Science. Матеріально відповідальна особа та табельник кафедри. З 1989 року по 2010 рік працювала секретарем державної екзаменаційної комісії кафедри. Працює екзаменатором на вступних іспитах до НМУ. Є членом наукового товариства АГЕТ України. За плідну багаторічну педагогічну діяльність нагороджена Подякою Київського міського Голови.

 

 

 

Шамало Світлана Миколаївна   – доцент, кандидат медичних наук.

 

У 2007 році закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «цитологія, гістологія».

З 2007-2010  рр. Займала посаду старшого  лаборанта кафедри гістології та ембріології, з 2010 року – асистент кафедри. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Регенерація периферійного нерва за умов мікромеркуріалізму та його корекції» та одержала науковий ступінь кандидата медичних наук. З 2014 року – доцент кафедри. Відповідальна за ECTS медичного факультету №3. Є членом  кваліфікаційної комісії НМУ ім. Богомольця медичного факультету №3 по відновленню студентів. Займається науково-дослідною роботою. Є автором 34 наукових праць, 7 посібника, має 3 патенти. У жовтні 2019 року пройшла післядипломне стажування «Нові інноваційні методи викладання у медицині» у Люблінському медичному університеті. Сфера наукових інтересів: дослідження впливу мультипотентних стовбурових клітин на регенерацію периферичного нерва.

 

 

 

Щербак Лариса Федорівна – доцент кафедри.

 

Закінчила Київський медичний інститут ім.акад.О.О.Богомольця в 1976р. Трудову біографію почала на кафедрі патологічної фізіології, де в 1981р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему: « Влияние холода на активность окислительно-восстановительных ферментов в денервированных мышцах крыс и сусликов » . З 1983р. працювала асистентом кафедри гістології та ембріології, а з 1993р. – доцент цієї ж кафедри. Має близько 50 наукових праць. Останні 15 років виконує обов’язки профорга медичного факультету №3. За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм нагороджена Почесною грамотою міністерства охорони здоров’я України та Подякою Київської міської адміністрації.

 

 

 

Чухрай Світлана Миколаївна  – доцент, кандидат медичних наук.

 

У 2006 році закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Біологія” та здобула кваліфікацію біолог-мікробіолог, викладач біології.

З 2005 року працювала молодшим науковим співробітником в лабораторії електронної мікроскопії Інституту проблем патології НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2011 р. захистила дисертацію на тему: «Ультраструктура кровоносних капілярів міокарда щурів з артеріальною гіпертензією різного ґенезу у віковому аспекті та можливість її фармакологічної корекції» та отримала диплом кандидата медичних наук за спеціальнісю гістологія, цитологія, ембріологія.

З вересня 2011р. поєднує наукову діяльність з викладацькою на кафедрі гістології та ембріології.

У 2019 році пройшла стажування в Польщі, м. Люблін «New and innovative teaching methods in medicine».

Автор 56 наукових праць, має 7 патентів.

Відповідальна за ECTS по стоматологічному факультету.

Член апробаційної ради «Морфологія».

 

 

 

Бузинська Наталія Олександрівна, кандидат біологічних наук, у 1985 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

 

1994 р. закінчила аспірантуру при кафедрі цитології, гістології та біології розвитку біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Бузинська Наталія Олександрівна працювала на посадах старшого лаборанта учбової лабораторії з 1997 р.. молодшим науковим співробітником сектору НДЧ з 1998 р., а у 2000 році була переведена на посаду наукового співробітника кафедри цитології, гістології та біології розвитку. Загальна кількість наукових праць складає 52, з них статей 38, тез 14, за останні п’ять років наукових статей у фахових виданнях 12, тез – 9. Вона є також співавтором 5 посібників (з них 2 з грифом МОН), та 1 підручника (з грифом МОН). Бузинська Н.О. володіє хірургічними (розробила методику епіфізектомії у птахів), гістологічними, імуноцитологічними, статистичними методиками. Працюючи на посаді наукового співробітника Бузинська Н.О. весь час виконувала педнавантаження.

Тема дисертації «Роль катехоламінів, індоламінів та нонапептидів головного мозку в механізмах гіпоталамічного контролю сім’яника». Нейроендокринна регуляція в нормі та при екзогенних впливах.

Публікації – 52, Підручники – 1, Методичні рекомендації – 5

 

 

 

Димар Наталія Михайлівна – асистент кафедри.

Закінчила у 2004 р. біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціалізацію проходила на кафедрі фізіології людини і тварин. Отримала кваліфікацію: «Біолог. Викладач біології і хімії».

Рівень володіння англійською мовою – C1 (Certificate in Advanced English of Cambridge Assessment English Exam preparation Centre).

Є авторкою та співавторкою 56 наукових праць, у тому числі 2 з них індексуються у базі Scopus та Web of Science.  h-індекс за Google Scholar – «2».

Наукові інтереси: функціональна гістологія, нейрогістологія, удосконалення викладання природничих дисциплін.

 

 

 

Железняк Ганна Олексіївна – асистент кафедри.

 

Закінчила в 1978 році біологічний факультет Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка та здобула кваліфікацію біолога, цитолога, гістолога, ембріолога, викладача біології та хімії. Перші професійні кроки були зроблені в науково-дослідних інститутах: отоларингології (кафедра патоморфології), та Київському інституті удосконалення лікарів (кафедра гематології). За ці роки набула практичний досвід з виготовлення гістологічних препаратів, цитологічних методів дослідження периферійної крові та кісткового мозку, підрахунку формули крові та мієлограм. На посаді молодшого наукового співробітника працювала в НДІ загальної та комунальної гігієни ім. А.Н. Марзєєва та НДІ радіаційної медицини, де досліджувались особливості імунологічних та цитохімічних реакцій клітин крові та ізольованих нервових клітин під впливом електромагнітного поля СВЧ-діапазону та інших фізико-хімічних факторів. Співавтор 7 наукових статей, 2-х раціоналізаторських пропозицій та 1 авторського свідоцтва винахідника. З 2003 – викладач медичної біології, гістоогії, цитології та ембріології в Інституті екології та медицини, а потім асистент кафедри ПНЗ «Київський медичний університет». Автор науково-популярної книги з гістології та ембріології «Сказочное царство половой системы». З 2018 – асистент кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

 

 

 

 

Куц Галина Анатоліївна – к.мед.н., асистент.

 

Закінчила в 1979 році Київський медичний інститут. У 1990 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю «Хвороби вуха, горла та носа». Тема дисертації: «Функціональний стан звукопровідного апарата середнього вуха у робітників шумових професій».

На кафедрі працює з 1994 року. Приймала участь в підготовці ліцензійних тестів іспиту «Крок 1» для всіх факультетів.

Є автором 29 наукових та науково-методичних робіт.

Має наукові інтереси в межах проблем, що стосуються органів чуттів.

 

 

 

Невмержицька Наталія Миколаївна – асистент кафедри.

 

У 2004 році закінчила медичний факультет Одеського державного медичного університету

З 2004 по 2005рр. походила інтернатуру  за фахом «Неврологія» на базі кафедри неврології №2 НМАПО імені П.Л.Шупика.

З 2005 по 2007 рр. проходила клінічну ординатуру на базі кафедри неврології №2 НМАПО імені П.Л.Шупика.

З 2007 року по 2017 рік працювала лікарем-невропатологом неврологічного відділення КМКЛ №12. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності “Неврологія”.

З 2017 по 2020 рр. працювала асистентом кафедри анатомії людини НМУ імені О.О.Богомольця.

З 2018 року займає посаду куратора ЕКТС у деканаті медичного факультету №1.

З 2020 працює на кафедрі гістології та ембріології. Викладає гістологію та ембріологію студентам 1 та 2 курсів на українській та англійській мові.

Має 33 наукових публікацій, в тому числі 2 з них індексуються у базі Scopus. h-індекс за Google Scholar «2». h-індекс за Scopus «1» Протягом останніх 2 років прийняла участь в 7 міжнародних конференціях та  9 всеукраїнських конференціях з міжнародною участю.

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Членство в професійних асоціаціях – член НТ АГЕТ.

 

 

 

Ситнік Олексій Іванович – асистент кафедри.

 

Закінчив біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1999 році з відзнакою.

З 1998 по 1999 рік навчався в магістратурі на кафедрі зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 1999 по 2002 навчався в аспірантурі  на кафедрі зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2005 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук з теми: «Структура популяцій справжніх ящірок (Lacertidae) в умовах центрального лісостепу України».

З 2003 року працював на посадах асистента і доцента в Національному університеті харчових технологій, з 2009 по 2016 р.р., – на посадах старшого викладача і доцента в Національному технічному університеті України «КПІ».

З 2018 року – асистент кафедри гістології та ембріології НМУ ім. О.О. Богомольця.

Був членом Оргкомітетів та журі студентських і шкільних конкурсів  та олімпіад різних рівнів. Окрім того, має низку нагород за наукові і  педагогічні досягнення та громадську діяльність, зокрема, Подяку міністра  охорони навколишнього природного середовища, Грамоту Головної державної екологічної інспекції Мінприроди України, дипломи  4-х міжнародних виставок «LABCompLEX: аналітика, лабораторія, біотехнології, HITECH, грамоти Всеукраїнської екологічної ліги та інших природоохоронних організацій, грамоти Ректорів СПбНТУ, НУХТ та НТУУ «КПІ», наукових конкурсів, студентських наукових організацій тощо.

Ситнік О.І. є фаховим біологом а також експертом з біобезпеки експертних рад міжнародної громадської організації «Загальнонаціональна асоціація генетичної безпеки» та Всеукраїнської екологічної ліги. Як експерт з біобезпеки, неодноразово брав участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України з проблеми генетично модифікованих організмів, брав участь у розробці українського законодавства з біобезпеки. О.І. Ситнік також є членом міжнародного Герпетологічного товариства імені О.М. Нікольського РАН, Українського герпетологічного товариства НАН України та Товариства охорони та вивчення птахів КНУ ім. Тараса Шевченка.

Виконував обов`язки заступника декана факультету підготовки іноземних студентів.

  • Наукових праць на даний момент – 70;
  • Після проходження підвищення кваліфікації за спеціальною програмою на базі International Historical Biographical Institute у 2022році, присвоєно кваліфікації: «Міжнародний керівник категорії Б у галузі освіти та науки, відповідно до класифікації ЮНЕСКО» та «Міжнародний вчитель/викладач».

Є співавтором 1 навчального посібника, 2 одноосібних монографій. Індекс Гірша (Google Scholar) – 3.

 

 

 

Мехралієва Анжела Володимирівна – старший лаборант кафедри.

 

Закінчила Дніпропетровське базове медичне училище в 1987 році та здобула спеціальність «фельдшер». З 2015 року працює в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця техніком 3 категорії, є співвиконавцем планових наукових тем. З 2019 року зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри гістології та ембріології.

 

 

 

 

 

 

 

Островська Людмила Миколаївна – старший лаборант кафедри.

 

Закінчила біологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1980 році та здобула кваліфікацію біолога, цитолога, гістолога, ембріолога, наукового співробітника (біологія), викладача вищого навчального закладу. З 1980 по 1992 роки працювала на кафедрі оперативної хірургії та, пізніше, на кафедрі геронтології Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика. З 1992 року зарахована на посаду старшого лаборанта кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Секретар кафедри, веде облік педагогічного навантаження, веде журнал взаємовідвідування викладачів кафедри.

 

 

 

Кураєва Альона Вікторівна, аспірант кафедри.

 

Закінчила з відзнакою медичний факультет №1 Дніпропетровської державної медичної академії у 2005 році.   У 2020 р. вступила до аспірантури при кафедрі гістології та ембріології НМУ імені О.О.Богомольця. Виконує дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії (РhD) на тему: «Структурні зміни нервової системи після геморагічного інсульту та стимуляції відновних процесів (експериментальне дослідження)».

 

 

 

Мервінська Юлія Віталіївна, аспірант кафедри.

Закінчила медичний факультет № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2019 році. У 2023 р. вступила до аспірантури при кафедрі гістології та ембріології НМУ імені О.О. Богомольця. Виконує дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступення доктор філософії (PhD) на тему: «Зміни кровоносних судин мозку при моделюванні внутрішньомозкового  крововиливу та їх модуляції» Науковий керівник: проф. Яременко Л.М.

 

 

 

Мервінський Тарас Сергійович, аспірант кафедри.

Закінчив медичний факультет № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2018 році. У 2022 р. вступив до аспірантури при кафедрі гістології та ембріології НМУ імені О.О. Богомольця. Виконує дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступення доктор філософії (PhD) на тему: «Формування гліального рубця при крововиливі в головний мозок за умов корекції.» Науковий керівник: проф. Яременко Л.М.

 

 

 

 

Турбал Людмила Володимирівна, аспірант кафедри гістології та ембріології.

Закінчила медичний факультет № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2014 році. У 2022 р. вступила до аспірантури при кафедрі гістології та ембріології НМУ імені О.О. Богомольця. Виконує дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктор філософії ( PhD) на тему: «Морфологічні та біохімічні зміни печінки щурів за умов впливу отрути змій виду Vipera berus ».

Наукові керівники: доктор медичних наук, професор Яременко Л.М., доктор медичних наук, професор Маєвський О.Є.

 

 

 

 

 

Уваєв Богдан Сергійович, аспірант кафедри гістології та ембріології.

Закінчив медичний факультет № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у 2015 році. У 2023 р. вступив до аспірантури при кафедрі гістології та ембріології НМУ імені О.О. Богомольця. Виконує дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступення доктор філософії (PhD) на тему: ««Морфофункціональні зміни яєчок за умови гіпоперфузії мозку та її корекції» .» Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Яременко Л.М..