Кафедра фізіології

Наукова робота

Відповідальний співробітник (Тарасова Катерина Вікторівна, доцент, flokalin1@gmail.com)

  • Основні напрямки роботи у 2017-2020 рр: методики вивчення серцево-судинної системи, регуляція мембранних і мітохондріальних каналів кардіоміоцитів, вікові особливості функціонування кардіоміоцитів і гладеньком’язових клітин судин
  • НДР, запланована на 2017-2020 рр.:Дослідження мембранних та внутрішньоклітинних механізмів регуляції діяльності кардіоміоцитів та гладеньком’язових клітин в різних функціональних станах.
  • НДР, виконана у 2019р.:«Вивчення мембранних механізмів регуляції артеріального тиску та електричних процесів в міокарді»
  • Видавнича діяльність за 2019 рік (Видано 3 посібника):

 

  1. Фізіологія. За редакцією І.М.Карвацького. Навчальний посібник до практичних занять і самостійної роботи студентів. У 2-х томах. ‒ К.: Фенікс, 2019. Т.1 – 352 с.
  2. Практикум по физиологии. ПодредакциейИ.Н.Карвацкого. Пособие к практическимзанятиям и самостоятельнойработеиностранныхстудентов с русскимязыкомобучения. В 2-х томах. ‒ К.: Феникс, 2019. Т.1 – 278 с.
  3. Practicalworksinphysiology. EditedbyI.M.Karvatsky. TextbookforpracticalstudiesandindividualworkforEnglish-speakingstudents. 2-th Vol. – Kyiv. Phoenix, 2019. V.1 – 296 p.

Опубліковано 4 статті в журналах, що індексуються в Scopus, 5 статей у фахових журналах ДАК МОН України, 2 статті в інших виданнях, фото підручників, монографій, посилання на інформаційні ресурси)