Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії

Історія кафедри

До формування кафедри анестезіології та реаніматології курс анестезіології та реаніматології викладався на кафедрах факультетської хірургії імені академіка Кримова О.П.; кафедри госпітальної хірургії; кафедра хірургії стоматологічного факультету.

Першими викладачами, що були за фахом лікарями-анестезіологами і які почали викладати анестезіологію та реаніматологію на хірургічних кафедрах КМІ до заснування кафедри анестезіології та реаніматології КМІ, були: Жалко-Титаренко В.П. – кафедра госпітальної хірургії; Антонова Г.С. – кафедра факультетської хірургії імені академіка Кримова; Депутат А.Ю. – кафедра хірургії стоматологічного факультету. Офіційне виділення самостійної кафедри анестезіології та реаніматології було здійснено 16.07.1974 р..

Першим завідуючим став професор Леонард Петрович Чепкий – один із засновників української школи анестезіології, реаніматології та інтенсивної терапії, Лауреат Державної премії України, заслужений діяч України в галузі науки і техніки, а першими співробітниками кафедри були доцент В.Ф. Жалко-Титаренко та асистенти Коваль Д.А., Депутат А.Є., Антонова Г. С. та інші.

З моменту організації кафедри основним напрямком її наукової діяльності було вивчення проблем анестезії та післяопераційної інтенсивної терапії у хворих на перитоніт та панкреатит. Саме цій темі була присвячена кандидатська дисертація, захищена в 1980 році Цертієм В.П.. Результатом проведених досліджень стало впровадження в практичну охорону здоров’я таких нових методик інтенсивної терапії, як гемодилюція та форсований діурез, штучна локальна гіпотермія, методи збалансованої корекції порушень водно-електролітного обміну та кислотно-основного стану, білково-азотистого обміну, реологічних властивостей крові, що дозволили зменшити летальність у хворих на перитоніт на 12%.

Паралельно з проблемою перитоніту вивчались методи профілактики та лікування гострої дихальної недостатності, було розроблено та впроваджено в клінічну практику методи спонтанного дихання з позитивним опором на видиху, які дозволили зменшити частоту післяопераційних легеневих ускладнень майже вдвічі. В подальшому було почато поглиблене вивчення особливостей перебігу та інтенсивної терапії перитоніту у хворих похилого та старечого віку. За матеріалами цих робіт в 1987 році було опубліковано монографію « Интенсивная терапия хирургических больных пожилого и старческого возраста». Питання анестезіологічного забезпечення оперативних втручань в абдомінальній хірургії активно вивчались кафедрою, у 1990 року результати були узагальнені у вигляді монографії « Анестезия и послеоперационная интенсивная терапия у больных с ожирением» . При розробці методик інтенсивної терапії велику увагу приділяли також вибору методів післяопераційного знеболення.

Враховуючи велику частоту розвитку стресових післяопераційних виразок та шлункових кровотеч, колектив кафедри займався вивченням причин та патогенезу їх розвитку, а також методів профілактики та лікування цих ускладнень. Окремою проблемою, якою займався колектив кафедри, була робота, присвячена методам інтенсивної терапії хворих на лептоспіроз. Це мало особливе значення, враховуючи помітне підвищення частоти випадків лептоспірозу та високу летальність при ньому на той час. В результаті застосування методик екстракорпоральної детоксикації вдалося знизити летальність у цій групі хворих на 47%. Водночас співробітники кафедри займаються питаннями інтенсивної терапії критичних станів.

Колектив кафедри займався не тільки питаннями анестезіології та інтенсивної терапії, але й проблемами невідкладної та швидкої медичної допомоги. В 1987 році за завданням МОЗ СРСР сумісно з кафедрами анестезіології та реаніматології І Московського медінститута та Дніпропетровського медінститута були створені всесоюзна програма та методичні розробки для підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «анестезіологія та реаніматологія», а з 1988 року колектив кафедри починає готувати лікарів-інтернів.

З 1990 до 2000 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор Дубицький Анатолій Єфимович. З 1991 року кафедра була реорганізована у кафедру анестезіології, реаніматології та медицини катастроф. Наукова робота кафедри цього періоду характеризується її клініко-фізіологічною направленістю, поглибленим дослідженням складних патофізіологічних порушень, які супроводжують критичні стани, орієнтацією на впровадження новітніх досягнень науки в практику, тісним зв’язком практичною медициною. З 2002 року кафедру очолив доктор медичних наук, професор Фелікс Семенович Глумчер.

З 2004 року кафедра має назву «Анестезіології та інтенсивної терапії». Новий етап розвитку кафедри характеризується активною діяльністю керівника та всіх співробітників у широкому спектрі наукових інтересів, практичній медицині, учбово-методичному напрямку.

З 2020 року кафедру очолює доктор медичних наук, професор Дубров Сергій Олександрович. Кафедра активно приймає участь у діяльності Асоціації анестезіологів України, Президентом якої є Дубров Сергій Олександрович, публікації періодичних наукових видань: журнали «Біль, знеболення та інтенсивна терапія», методичних рекомендацій, підручників та посібників. Детально діяльність кафедри на сьогоднішньому етапі освітлена у відповідних розділах.