Кафедра акушерства, гінекології та неонатології післядипломної освіти

Навчально-методична робота

 

 

Методичні рекомендації

Лекції

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за освітніми програмами відповідної спеціальності, та їх результатів навчання – диплом магістра (спеціаліста – для випускників до 2021 року) у галузі знань «22 Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина», «Лікувальна справа» (за напрямом підготовки «Медицина»)

Форма проходження інтернатури – очна.

Моніторинг та оцінювання – відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22 червня 2021 року № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2021 року за № 1081/36703 № 1254. Освітня частина інтернатури – щорічний і заключний диференційований залік

Рівень оволодіння практичними навичками:

Для кожної компетенції, практичної навички визначається в діапазоні від «А» до «D»:

А: Знає, описує.

В: Виконує, демонструє під наглядом.

С: Виконує, демонструє самостійно.

D: Виконує, вчить або контролює молодших інтернів у демонстрації та виконанні

ГРАФІК ОСВІТНЬОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ ПРОХОДЖЕННЯ ІНТЕРНАТУРИ З АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ

Тривалість підготовки в інтернатурі: 33 місяці (5148 годин) (171,6 кредитів ECTS).

Освітня частина: (заклади вищої або післядипломної освіти) 9 місяців (1404 години, 46,8 кредити ECTS), три місяці щорічно (15,6 кредитів ECTS на рік).

Практична частина: (бази стажування) 24 місяці (3744 год.)

 

Рік підготовки МІСЯЦІ
VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
І-й П О О О П П П П П П П В
IІ-й П П П П П П О О О П П В
IIІ-й П П П П О О П П П П О

 

П – практична частина підготовки на базі стажування;

О – освітня частина підготовки – навчання на кафедрі;

В – відпустка.

 

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПО ЗАКІНЧЕННЮ ІНТЕРНАТУРИ

 

ІНТЕГРАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

 

– Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі і проблеми у професійній діяльності в галузі охорони здоров’я за спеціальністю «Акушерство і гінекологія»

 

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 

 • Знання основ законодавства України про охорону здоров’я та їх застосування у щоденній практиці.
 • Здатність до абстрактного мислення, пошуку, аналізу, синтезу, опрацювання інформації, зокрема з різних джерел та у взаємозв’язку зі своєю сферою діяльності.
 • Здатність до професійної діяльності з урахуванням принципів академічної доброчесності на основі етичних норм, поваги до культурної, етнічної, релігійної, гендерної та соціальної різноманітності, із забов’язанням зберігати конфіденційність та гідність пацієнта.
 • Здатність до міжособистої взаємодії та комунікації як усно, так і письмово з пацієнтками, їх родиною або представниками, колегами та іншими експертами, членами міждисциплінорної команди.
 • Здатність працювати у команді.
 • Спроможність до самооцінки власних досягнень та підвищення їх рівня.
 • Спроможність усно і письмово спілкуватися державною мовою при заповненні медичної документації та спілкуванні з пацієнтами
 • Здатність до навчання пацієнта, членів його родини та представників, членів мультдисциплінарної команди, іншіх фахівців, лікарів-інтернів.
 • Уміння використовувати інформаційнокомунікаційні технології, володіння навичками роботи з комп’ютерною технікою.
 • Спроможність до критичного мислення, аналізу та вирішення ситуативних проблем в медичній практиці.
 • Спроможність реалізувати систему знань і практичних умінь щодо забезпечення здорового способу та безпеки власного життя і пацієнтів, сприяти усуненню його негативних впливів на здоров’я суспільства, сприяти підвищенню якості життєво важливих складових (вода, повітря, харчові продукти тощо).
 • Демонстрування соціальної активності та відповідальної громадянської позиції у лікарській діяльності.
 • Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і аналізувати клінічні дані.
 • Спроможність інтерпретувати результат лабораторних та інструментальних досліджень.
 • Спроможність діагностувати: визначати попередній, клінічний, остаточний, супутній діагноз, невідкладні стани.
 • Спроможність до визначення тактики, методів та надання екстреної медичної допомоги, домедичної допомоги за міжнародними протоколами.
 • Знати показання, протипоказання, побічні дії препаратів, які використовуються в лікарській практиці та побічну дію з боку препаратів, які приймаються пацієнтом системно.

 

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

 

 • Вміння проводити збір анамнезу пацієнта та сім’ї, включаючи соціальні питання, проводити точний 6 клінічний огляд життєво важливих показників, внутрішніх та зовнішніх статевих органів та живота та адекватно інтерпретувати результати
 • Вміння діагностувати, оцінювати, досліджувати, контролювати та інтерпретувати дані з урахуванням найпоширеніших акушерських та гінекологічних станів
 • Вміння проводити своєчасні та відповідні дослідження, такі як дослідження мікробіологічних зразків, лабораторні дослідження та рентгенологічне обстеження, а також інтерпретувати результати у зв’язку з колегами (наприклад, рентгенологами) стосовно клінічних даних для формування диференціального діагнозу.
 • Вміння забезпечити основні терапевтичні втручання, включаючи безпечне та належне призначення та введення кисню, ліків та терапії, продуктів крові, підтримки кровообігу та катетеризації сечі.
 • Вміння провести оцінку, профілактику та лікування болю
 • Вміння розпізнавати та сортувати гостро хворих пацієнтів та розпочинати адекватне лікування, включаючи септичних пацієнтів та пацієнтів з післяпологовими ускладненнями та пацієнтів, які потребують реанімації
 • Вміння підтримувати ефективну комунікацію з пацієнтами та родичами, відповідно до принципів спільного прийняття рішень та усвідомленої згоди, точно документувати це спілкування та виконувати командну роботу з ефективним спілкуванням у рамках медичної групи.
 • Вміння забезпечити периопераційну допомогу, визначити показання та протипоказання до операцій, ризики операцій, показання до переливання крові, вміння визначити післяопераційні ускладнення та показання до реанімації
 • Вміння визначити, як гінекологічні захворювання впливають на статеву функцію, оцінити статеву функцію та можливий негативний сексуальний досвід, вміння визначити наслідки сексуального насильства на гінекологічну патологію та поведінку.
 • Вміння оцінювати біопсихосоціальні аспекти акушерсько-гінекологічних станів
 • Вміння діагностувати ранню вагітність, її локалізацію, життєздатність ембріона, ускладнення, забезпечити основні терапевтичні втручання, показання до додаткових обстежень
 • Вміння визначати план та тактику ведення фізіологічної вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду шляхом прийняття 7 обґрунтованого рішення за чинними клінічними протоколами і настановами
 • Вміння проводити оцінку загального стану новонародженої дитини шляхом прийняття обґрунтованого рішення за чинними клінічними протоколами і настановами, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм.
 • Вміння встановлювати остаточний клінічний діагноз шляхом прийняття обґрунтованого рішення та логічного аналізу отриманих суб’єктивних і об’єктивних даних клінічного, додаткових обстежень, проведення диференційної діагностики, відповідно до чинних клінічних протоколів і настанов
 • Вміння діагностувати ускладнення вагітності, визначати план та тактику ведення, показання до розродження за медичними показаннями шляхом прийняття обґрунтованого рішення відповідно до чинних клінічних протоколів і настанов
 • Вміння діагностувати пологи, визначати план та тактику ведення неускладнених пологів відповідно до чинних клінічних протоколів і настанов
 • Вміння надавати допомогу при ускладнених пологах (передчасні пологи, оперативні пологи, при багатоплідній вагітності та в тазовому передлежанні) відповідно до чинних клінічних протоколів і настанов
 • Вміння провести діагностику дистресу плода в пологах, визначити тактику ведення пологів відповідно до чинних клінічних протоколів і настанов
 • Вміння визначення показання та провести плановий, повторний та екстрений кесарів розтин відповідно до чинних клінічних протоколів і настанов
 • Вміння діагностувати та надати консервативну і оперативну допомогу при кровотечі у третьому періоді пологів, ранній і пізній післяпологовій кровотечі відповідно до чинних клінічних протоколів і настанов
 • Вміння діагностувати та надати оперативну допомогу при травмах родових шляхів відповідно до чинних клінічних протоколів і настанов
 • Вміння діагностувати, визначити показання до конкретного лікування, беручи до уваги всі варіанти лікування патології зовнішніх статевих органів, внутрішньоматкової патології та патології матки і придатків.
 • Вміння визначити показання до конкретного лікування, консультуватись щодо лікування та забезпечити консервативне лікування поширеної гінекологічної патології
 • Вміння визначити показання до конкретного лікування, консультуватись щодо лікування та забезпечити хірургічне лікування поширеної гінекологічної патології.
 • Вміння провести консультування щодо контрацепції у здорової дорослої людини та у пацієнтки з проблемою здоров’я або супутнім захворюванням
 • Вміння провести встановлення діафрагми / ковпачка шийки матки, введення внутрішньоматкового контрацептиву, встановлення підшкірних імплантатів.
 • Вміння провести оцінку субфертильності та фертильності чоловіків і жінок
 • Вміння діагностувати порушення менструального циклу (первинна аменорея, вторинна аменорея, олігоменорея) та виявляти причини їх виникнення, визначити показання до конкретного лікування, беручи до уваги всі варіанти лікування
 • Вміння ідентифікувати урогінекологічні проблеми і дисфункцію тазового дна, визначати показання до конкретного лікування, беручи до уваги всі варіанти лікування а також забезпечити лікування з урахуванням певних навичок (хірургічне лікування).
 • Вміння діагностувати передракові гінекологічні стани з проведенням цервікального скринінгу, кольпоскопії з біопсією, обговорити всі варіанти лікування, визначити показання до конкретного лікування
 • Вміння ідентифікувати проблему; визначити обсяг діагностичних заходів при підозрі на гестаційну трофобластичну хворобу, карциному яєчників, карциному шийки матки, злоякісні або передракові стани ендометрію, рецидив або прогресування гінекологічних онкологічних станів.
 • Вміння ідентифікувати проблему, визначити необхідність діагностичних заходів для розпізнавання у дитини сексуального насильства, травми статевих органів, верифікації вагінальних виділень, гострого болю у животі у дитини. захворювань, що передаються статевим шляхом у дитини.
 • Вміння визначити показання до конкретного лікування, провести консультування щодо лікування, а також забезпечити лікування захворювань, що передаються статевим шляхом у дорослих, підлітків та дітей у препубертатному та пубертатному періоді
 • Вміння надати невідкладну допомогу при травмі вульви/піхви/промежини/прямої кишки у підлітків та дітей у препубертатному та пубертатному періоді.
 • Вміння провести клінічне обстеження та скринінг патології молочних залоз

 

Структура І року освітньої частини інтернатури

Структура І року освітньої частини інтернатури Кількість кредитів, годин з них Вид контролю
Всього Лекцій Практ. Семінар Сам. робота
Години
Обов’язкові компоненти (ОК)
Курс 1 Загальні медичні знання та навички 2 кредити / 60 годин 36 4 20 Диф.залік
Курс 2 Дородовий догляд 7 кредитів / 210 годин 4 140 16 50 Диф.залік
Курс 3 Внутрішньопологовий та післяпологовий догляд 6 кредитів / 180 годин 4 116 10 50 Диф.залік
ДП 1 Медичне право 0,6 кредита / 18 годин Залік
Всього 15,6 кредитів/ 468 годин 8 310 30 120

 

Структура ІІ року освітньої частини інтернатури

Структура І року освітньої частини інтернатури Кількість кредитів, годин з них Вид контролю
Всього Лекцій Практ. Семінар Сам. робота
Години
Обов’язкові компоненти (ОК)
Курс 4. Доброякісні гінекологічні захворювання 7 кредитів 210 годин 4 148 8 50 Диф.залік
Курс 5. Репродуктивна медицина 4 кредити / 120 годин 4 72 4 40 Диф.залік
Курс 6. Урогінекологія 2 кредити / 60 годин 36 4 20 Диф.залік
Курс 7. Передракова патологія 1 кредит / 30 годин 30
ДП 2 Медицина невідкладних станів 1,6 кредита / 48 год Залік
Всього 15,6 кредитів 468 годин 8 334 16 110

 

Структура ІІІ року освітньої частини програми інтернатури

Структура І року освітньої частини інтернатури Кількість кредитів, годин з них Вид контролю
Всього Лекцій Практ. Семінар Сам. робота
Години
Обов’язкові компоненти (ОК)
Курс 7 Передракова патологія 5 кредитів / 150 год. 2 94 4 50 Диф.залік
Курс 8 Гінекологічна онкологія 3 кредити / 90 годин 2 56 2 30 Диф.залік
Курс 9 Дитяча і підліткова гінекологія 3 кредити / 90 годин 2 52 6 30 Диф.залік
Курс 10 Патологія молочних залоз 3 кредити / 90 годин 2 54 4 30 Диф.залік
ДП 3. Медична інформатика 0,2 кредита / 6 год Залік
ДП 4 Симуляційне навчання 1 кредит / 30 годин Залік
Заключна атестація 0,4 кредита / 12 годин
Всього 15,6 кредитів 468 годин 8 304 16 140

 

Структура практичної частини інтернатури

Структурний підрозділ Тривалість Вид контролю
Амбулаторна акушерсько-гінекологічна допомога (жіноча консультація) 5 місяців Оцінка набутих компетентностей / практичних навичок по завершенню підготовки в кожному підрозділі
Акушерське відділення: відділення патології вагітних 5 місяців
пологовий блок 4 місяці
відділення сумісного перебування матері і дитини 1 місяць
Всього 10 місяців
Гінекологічне відділення 9 місяців

 

Професійна діяльність включає всі завдання та аспекти, необхідні для виконання такої діяльності в контексті допомоги пацієнткам.

Наприклад, професійна компетенція «кесарів розтин» передбачає не тільки технічні навички проведення операції, але й процес прийняття рішення перед операцією, спілкування з пацієнтом, командну роботу в операційній тощо. Доручення професійної діяльності інтерну означає, що інтерн вважається компетентним у всіх аспектах професійної діяльності таким чином, щоб він міг виконувати цю діяльність самостійно.

Навчальний процес інтерна, спрямований на досягнення рівня самостійної практики, базується на активному залученні до надання допомоги, забезпеченні формуючого зворотного зв’язку між клінічними керівниками та інтерном для оцінки прогресу набуття компетентності. З часом ці клінічні заходи призведуть до підвищення компетентності, і нагляд буде відповідно адаптований. На початкових етапах навчання діяльність інтерна має ретельно контролюватись, клінічні керівники повинні бути присутніми, коли інтерн виконує певну діяльність, щоб обговорити з ним процес виконання або втрутитися, коли це необхідно.

Розвиток компетенції проходить через чотири рівні: від інтерна, який спостерігає за керівником, який виконує певну діяльність (рівень А) до інтерна, який виконує діяльність повністю самостійно (рівень D) (таблиця).

Симуляційне (імітаційне) навчання акушерських та гінекологічних навичок є складовою частиною навчальної програми з акушерства та гінекології для набуття необхідних навичок, перш ніж ці навички будуть використані в клінічній практиці. Невідкладні акушерські стани трапляються рідко, тому імітаційна підготовка акушерських невідкладних ситуацій є важливою. Крім того, симуляційне навчання забезпечує розвиток індивідуальних навичок і командну роботу.

Симуляційне навчання передбачає використання «тренажерів, симуляторів, навчених акторів, реальні віртуальні середовища та соціальні ситуації, які імітують проблеми, події чи умови, що виникають під час професійної діяльності», що може виконуватися в будь-яких умовах.

Навчання на рівні незалежної практики означає, що інтерн повинен мати можливість надавати допомогу або виконувати процедуру без втручання нагляду.

 

Перелік практичних акушерських станцій для атестації на визначення практичних навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання “лікар-спеціаліст” (акушер-гінеколог)