Кафедра менеджменту охорони здоров’я

Співробітники

Завідувач кафедри – доктор медичних наук, професор Парій Валентин Дмитрович.

 

 

РЕЙТИНГ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (НПП) КАФЕДРИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

Парій Валентин Дмитрович

Завідувач кафедри

Доктор медичних наук, професор, професор кафедри

 

У 1981 р. закінчив Вінницький державний медичний інститут імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа» й отримав кваліфікацію «лікар».

У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію «Наукове обґрунтування системи управління охороною здоров’я сільського регіону в умовах нового господарського механізму», в 2005 р. – докторську дисертацію «Медико-соціальні та профілактичні засоби сучасної перебудови ПМСД сільського населення».

Наукові інтереси: реформування охорони здоров’я; розвиток альтернативних джерел фінансування охорони здоров’я; стандартизація медичних технологій, кадрові ресурси охорони здоров’я, управління якістю.

Під науковим керівництвом Парія В.Д. захищено 1 докторську та 4 кандидатські дисертації.

Загальна кількість публікацій: понад 155, з них – 8 у науково-метричних базах (Scopus, Web of  Science), 5 колективних монографій, 9 навчально-методичних посібників, 4 патенти на корисну модель, 1 авторське свідоцтво.

Президент БО «Лікарняна каса Житомирської області», Голова Асоціації лікарняних кас України. Член експертної групи МОЗ України за напрямом «Організація і управління охороною здоров’я». Заслужений лікар України. Академік Національної академії наук вищої освіти України.

Член спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій Д 26.003.01 НМУ імені О.О. Богомольця, Д 26.613.07 НУОЗУ імені П.Л. Шупика за спеціальністю 14.02.03 «Соціальна медицина».

Профілі у наукометричних базах:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ouCTrb4AAAAJ&hl=uk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506122740

https://orcid.org/0000-0003-4996-0056

https://publons.com/researcher/3153433/valentin-parii/

 

 

Журавель Володимир Іванович

Доктор медичних наук, професор, професор кафедри

 

 У 1974 р. закінчив Ленінградський санітарно-гігієнічний медичний інститут за спеціальністю «Санітарно-гігієнічна справа» й отримав кваліфікацію «лікар».

У 1984 р. захистив кандидатську «Обґрунтування факторів ризику і системи прогнозування в удосконалені диспансеризації хворих виразковою хворобою шлунку й 12-типалого кишківника», у 1994 р. докторську дисертацію – «Обґрунтування оптимізації моделей системи управління та управлінської діяльності в охороні здоров’я (на прикладі великого міста, обласного та районного центрів)».

Наукові інтереси: менеджмент системи медичної допомоги населенню, організація та охорона здоров’я, фінансово-економічні аспекти здоров’я населення, психологічні аспекти управління, кадровий менеджмент, комунікативний менеджмент, захист інформації з обмеженим доступом, медична статистика.

Під науковим керівництвом захищені 4 кандидатські дисертації.

Загальна кількість публікацій: 303, з них – 8 підручників, 7 монографій, 19 довідники та меторекомендації, 269 наукових статей.

Член ради експертів з питань менеджменту охорони здоров’я журналу «Актуальні проблеми клінічної та профілактичної медицини» з 2020 р.

Профілі в наукометричних базах:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=eqRiEjUAAAAJ&hl=uk&oi=sra

 

Вежновець Тетяна Андріївна

Докторка медичних наук, професорка, професорка кафедри, директорка Інституту післядипломної освіти

 

У 1986 р. закінчила Київський медичний інститут за спеціальністю «Епідеміологія, санітарія, гігієна» й отримала кваліфікацію «лікар-гігієніст, епідеміолог».

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію «Особливості психофізіологічного статусу водіїв спеціального автотранспорту, критерії професійної придатності», в 2018 році – докторську дисертацію «Соціально-психологічне моделювання кадрового менеджменту у сфері охорони здоров’я».

Наукові інтереси: державна політика у сфері охорони здоров’я, управління персоналом закладів охорони здоров’я, планування та оцінка кадрових ресурсів системи охорони здоров’я, мотивація медичних працівників, кадрове забезпечення спроможної мережі госпітального округу, лідерство, командна робота, післядипломна медична освіта, освіта дорослих.

Загальна кількість публікацій: 70, з них – 1 підручник, 2 навчальних посібника, 2 методичних рекомендації, 2 інформаційних листи, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 40 статей, 22 тези.

Консультант напрямку оптимізації та нормативної підтримки кадрового забезпечення в галузі охорони здоров’я Проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я з 2019 р.

Профілі в наукометричних базах:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=p6CpP8wAAAAJ&hl=uk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56381589500

https://orcid.org/0000-0003-1156-8614

https://publons.com/researcher/2252487/tetyana-vezhnovets

 

Матукова Ганна Іллівна

Докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри

 

У 2000 р. закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Маркетинг» і здобула кваліфікацію «економіст». Має ступінь магістра галузі знань «Управління та адміністрування», спеціальність «Менеджмент».

У 2016 р. захистила докторську дисертацію «Теоретико-методологічні засади формування підприємницьких компетентностей у майбутніх фахівців економічного профілю».

Наукові інтереси: менеджмент системи охорони здоров’я, менеджмент та лідерство в системі охорони здоров’я, кадровий менеджмент, комунікативний менеджмент, тайм-менеджмент, менеджмент бізнес-процесів.

Загальна кількість публікацій: 145, з них – 10 посібників, 1 підручник, 12 монографій.

Член ГО «Платформа розвитку громад» з 2019 р. Дійсний академік Академії економічних наук зі спеціальності «Менеджмент».

Профілі в наукометричних базах:

https://scholar.google.com/citations?hl=ua&user=4h2D9P0AAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208902050

https://orcid.org/0000-0001-5680-0451

 

Корж Марина Володимирівна

Докторка економічних наук, професорка, професорка кафедри

 

У 1996 р. закінчила Донбаську державну машинобудівну академію за спеціальністю «Економіка підприємства» й отримала класифікацію «інженер-економіст».

У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію «Методи функціонального підходу в системі маркетингу на промисловому підприємстві (на прикладі АТ «НКМЗ»), у 2010 р. – докторську дисертацію «Стратегії міжнародного маркетингу в умовах глобалізації».

Наукові інтереси: маркетингові менеджмент та комунікації у сфері охорони здоров’я, галузі загального, споживчого, міжнародного маркетингу, управління конкурентоспроможністю продукції і підприємства, бренд-менеджмент, стратегічний маркетинг, клієнтооріентованість, проєктний та операційний менеджменти.

Під науковим керівництвом захищені 2 докторські дисертації.

Загальна кількість публікацій: понад 150, з них – 8 у періодичних виданнях, що включені до Scopus, Web of Science Core Collection, 6 підручників, 11 монографій, більше 140 наукових статей у фахових виданнях.

Член редколегії журналів «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» та «Стратегія розвитку України».

Профілі в наукометричних базах:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=rD1DNWwAAAAJ&hl=uk&oi=ao https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57199650608

https://orcid.org/0000-0001-8129-8256

 

 

Прус Наталія Володимирівна

Кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри

 

У 1998 р. закінчила Луганський сільськогосподарський інститут і отримала кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «Менеджмент організацій».

В 2000 році отримала кваліфікацію магістра державного управління за спеціальністю «Державна служба» в Східноукраїнському державному університеті.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію «Планування витрат в системі економічної безпеки підприємства».

Наукові інтереси: менеджмент охорони здоров’я, управління фінансовими ресурсами в охороні здоров’я, економічна безпека підприємства.

Загальна кількість публікацій: 52, з них – 46 наукового та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, з них – 3 в науково-метричних базах (Scopus, Web of Science), 2 навчальних посібника, 1 підручник.

Брала участь у міжнародному проєкті «UDRG пілотний проєкт Karol Consulting та Health Policy Analysis» 2019 р.

Профілі в наукометричних базах:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Gogj7rgAAAAJ&hl=uk  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222955397

https://orcid.org/0000-0002-8410-7125

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GSM-7018-2022

 

 

Гурʼянов Віталій Григорович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри

 

У 1980 р. закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Фізика» й отримав кваліфікацію «фізик, викладач».

У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію «Проникновение водорода сквозь мембраны из сплавов на основе палладия при пониженных (до комнатной) температурах».

Наукові інтереси: фрактальний аналіз біосигналів, біостатистика, нейромережеві технології та їхнє застосування у практичній медицині, проведенні наукових досліджень та аналізі результатів.

Загальна кількість публікацій: 240 (за наукометричною базою Google Scholar), з них – більше 50 публікацій за наукометричною базою Scopus. Має 10 патентів на корисні моделі, 1 патент на винахід.

2003-2019 рр. у співавторстві розроблено та створено пакет статистичного аналізу Medstat.

2019 р. – розроблено та впроваджено у практику «Автоматизовану експертну система оцінки результатів обстеження молочних залоз для контактної цифрової термографії» на основі штучних нейронних мереж.

Залучається у якості рецензента (з біостатистики) у вітчизняних та закордонних медичних виданнях.

Профіль у наукометричних базах:

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=0Q1-RcsAAAAJ&viewop=list_works

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56560308900

https://orcid.org/0000-0001-8509-6301

 

 

Кожемякіна Тетяна Володимирівна

Кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри

 

У 1995 р. закінчила Київський державний економічний університет імені Д.С. Коротченка за спеціальністю «Економічне і соціальне планування» і здобула кваліфікацію «економіст».

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію «Економічне обґрунтування природоохоронної діяльності промислових підприємств».

Наукові інтереси: економіка охорони здоров’я, менеджмент системи охорони здоров’я, фінансово-економічні аспекти системи охорони здоров’я.

Загальна кількість публікацій: 153, з них – 2 підручника, 4 навчальні посібники, 3 монографії (колективні), 60 методичних рекомендацій, 84 наукових статей і тез наукових доповідей.

Член ГО «Платформа розвитку громад» з 2019 р.

Профілі в наукометричних базах:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=35iG8OIAAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0002-9574-4250

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GWU-8979-2022

 

 

Вишнивецький Іван Іванович

Кандидат медичних наук, доцент кафедри

 

У 2001 р. закінчив Донецький державний медичний університет імені М. Горького за спеціальністю «Лікувальна справа» й отримав кваліфікацію «лікар».

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію «Порушення ритму серця у вагітних: характеристика, прогнозування, лікування».

Наукові інтереси: доказова медицина, питання організації клінічних випробувань лікарських засобів в медзакладах, методологія наукового дослідження, менеджмент організацій.

Загальна кількість наукових публікацій: 55.

Голова Української асоціації клінічних досліджень з 2018 р. Директор ТОВ НДІ доказової медицини і належної клінічної практики з 2021 р.

Профілі в наукометричних базах:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=2ZX58jcAAAAJ&hl=uk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208352536

https://orcid.org/0000-0001-7228-3052

https://publons.com/researcher/1512555/ivan-vyshnyvetskyy

 

Матукова-Ярига Дар’я Геннадіївна

Кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка кафедри.

 

У 2010 році закінчила Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку та аудиту.

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію «Еколого-економічне управління підприємством».

Наукові інтереси: економіка та управління підприємствами, економіка охорони здоров’я, інформаційні технології в системі охороні здоров’я, менеджмент охорони здоров’я, ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я, менеджмент бізнес-процесів, менеджмент та маркетинг в сфері охороні здоров’я, основи менеджменту, маркетингу та адміністрування.

Загальна кількість публікацій: 58, з них – 3 посібники, 2 підручника, 4 монографії.

Дійсний член-кореспондент Академії економічних наук зі спеціальності «Менеджмент». Тренер Міжнародного проєкту «UDRG пілотний проєкт Karol Consulting та Health Policy Analysis» з 2019 р. Член ГО «Платформа розвитку громад» з 2019 р.

Профілі в наукометричних базах:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=PF0E1GEAAAAJ&hl=uk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210747071

https://orcid.org/0000-0001-7217-8658

 

 

Терентюк Вадим Георгійович

Кандидат медичних наук, доцент кафедри

 У 1996 р. закінчив Вінницький державний медичний університет імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа» й отримав кваліфікацію «лікар».

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію «Постуральні реакції в ІІІ триместрі вагітності при гіпертензивних станах».

Наукові інтереси: сучасний менеджмент охорони здоров’я, цифровізація та цифрова трасформація охорони здоров’я,  реформування охорони здоров’я, цифрова, практична інформатизація в охороні здоров’я; проєктування та розробка інформаційних моделей для охорони здоров’я, телемедицина.

Загальна кількість публікацій: 18 наукових статей, 2 патенти на винахід.

Профілі в наукометричних базах:

 

 

Юнгер Віталій Іванович

Кандидат медичних наук, доцент кафедри

 

У 2003 р. закінчив Івано-Франківську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа» й отримав кваліфікацію «лікар».

У 2016 р. закінчив приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний інститут бізнесу» та здобув кваліфікацію «магістр з бізнес-адміністрування».

У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію «Оптимізація програми діагностики, лікування та профілактики фонових процесів шийки матки у молодих жінок».

Наукові інтереси: державна політика охорони здоров’я, менеджмент охорони здоров’я, організація надання спеціалізованої вторинної медичної допомоги, система пацієнтського сервісу в ЗОЗ, управління змінами в охороні здоров’я, моделювання прийняття управлінських рішень у сфері охорони здоров’я.

Загальна кількість публікацій: 20, 2 патенти на корисну модель.

Профілі в наукометричних базах:

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&hl=uk&user=47Ndp3UAAAAJ

https://orcid.org/0000-0003-0403-1624

 

 

Короткий Олександр Володимирович

Кандидат медичних наук, доцент кафедри

 

У 2003 році закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Лікувальна справа» й отримав кваліфікацію «лікар».

2015-2018 рр. – навчання в очній аспірантурі НМУ імені О.О. Богомольця на кафедрі менеджменту охорони здоров’я.

У 2020 р. захистив кандидатську дисертацію «Медико-соціальне обґрунтування організаційно-функціональної моделі діяльності лікаря загальної практики-сімейного лікаря в системі надання первинної медичної допомоги міському населенню (на прикладі міста Києва)».

Наукові інтереси: організація надання первинної медичної допомоги, управління якістю медичної допомоги, громадське здоров’я, економіка охорони здоров’я, біостатистика.

Загальна кількість публікацій: 12, з яких – 2 у науково-метричній базі Scopus та 1 у науково-метричній базі Web of Science. Є співавтором 1 підручника та 1 навчального посібника.

Є консультантом USAID Health Reform Support за напрямком Strengthen the health workforce (Develop recommendations for regional authorities on health workforce planning and optimization for cluster and general hospitals in focal regions within the development of functional design plans and medical task descriptions for HCFs) та оцінки якості надання первинної медичної допомоги з 2020 р.

Профілі в наукометричних базах:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jAHz-EgAAAAJ&hl=uk

http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=57222955778

https://orcid.org/0000-0002-5682-7926

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABD-1411-2020

 

 

Марунчин Наталія Андріївна

Кандидатка медичних наук, асистентка, асистентка кафедри

 

Закінчила вищий навчальний заклад за спеціальністю «Лікувальна справа» й отримала кваліфікацію «лікар».

У 2017 р. захистила кандидатську дисертацію «Оцінка ефективності застосування аморфного нанорозмірного кремнезему у хворих на цукровий діабет ІІ-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки».

Наукові інтереси: доказова медицина.

Загальна кількість публікацій: 30 (14 тез, 16 наукових статей).

Профілі в наукометричних базах:

https://orcid.org/0000-0002-6691-7482

 

Титикало Роман Сергійович

Кандидат юридичних наук, асистент кафедри

 

У 2006 р. закінчив Київський національний університет внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство» й отримав кваліфікацію «юрист».

У 2009 р захистив кандидатську дисертацію «Захисна функція юридичної допомоги в адміністративно-деліктному процесі».

Наукові інтереси: адміністративно-правове регулювання місцевого самоврядування та його реформування.

Загальна кількість наукових публікацій: 9.

Голова ГО «Спілка захисту прав підприємців». Голова постійної комісії Київської обласної ради з питань екології, природокористування, мисливства, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 2021 р.

Профілі в наукометричних базах:

 

 

Додонов Данило Романович

Кандидат політичних наук, асистент кафедри

 

У 2014 р. закінчив Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» і здобув кваліфікацію магістра «менеджер (управитель) з адміністративної діяльності».

У 2019 р захистив кандидатську дисертацію «Раціоналізація політичної поведінки в контексті формування демократичного суспільства».

Наукові інтереси: менеджмент і реформування сфери охорони здоров’я України, політична й електоральна поведінка, демократизація влади, політичні процеси в Україні та світі.

Загальна кількість публікацій: 20 (наукового, навчального та методичного характеру), з них – 1 монографія.

Профілі в наукометричних базах:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=_J0xmOQAAAAJ&hl=uk&oi=ao

 

 

Свавільна Антоніна Миколаївна

Старший лаборант

 

У 2002 р. закінчила Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Фізіологія».

Працювала в Інституті інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського, Управлінні головного технолога ПАТ «АК «Київводоканал», медичному комплексі «Мрія».

Інтереси: охорона здоров’я, організаційно-адміністративна робота

Автор 1 авторського свідоцтва.

 

 

 

Ми у фейсбуці – https://www.facebook.com/NMUHealthCareManagement