НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

Наукова робота

Відповідальний співробітник – Шаповалова Ганна Іванівна, канд. мед. н., асистент, anhen3001@gmail.com

 

Основні напрямки роботи :

 • первинна профілактика захворювань твердих тканин зубів та тканин пародонта у дітей, які проживають в несприятливих екологічних умовах, зокрема в умовах дії малих доз радіації;
 • рання діагностика, зміни місцевого імунітету порожнини рота, особливості лікування та патогенетично обґрунтована профілактика основних стоматологічних захворювань (карієс, гінгівіт) у дітей та підлітків на тлі коморбідної патології;
 • діагностика, лікування і патогенетично обгрунтована профілактика захворювань СОПР різного генеза;
 • визначення провідної ролі загальних та місцевих чинників у розвитку основних стоматологічних захворювань;
 • первинна профілактика розвитку каріозного ураження емалі на різних етапах мінералізації та при порушенні формування твердих тканин шляхом дослідження змін морфології та хімічного складу емалі постійних зубів у дітей;
 • наукове обґрунтування методів вторинної та третинної профілактики карієсу шляхом визначення патогенетично обґрунтованих підходів у лікуванні карієсу та його ускладнень у дітей різного віку.

 

Науково-дослідна робота кафедри (НДР)

Кількість завершених тем НДР кафедри (1989-2018) : 9 (науковий керівник  проф. Хоменко Л.О.)

Науково-дослідна робота № 10 (2019-2021 рр.) : «Особливості клініки, діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань у дітей з вадами розвитку», № держреєстрації 0119U100454

науковий керівник: професор Савичук О.В

Кількість патентів  (2019) –  2 (корисна модель)

Заявки на нововведення (2019) – 3

Наукові статті (2019) – 20; з них – 9 ДАК; 10 зарубіжні; 1-WoS

Підручники (2019) – 1

Монографії (2019) – 1

Участь у роботі наукових форумів (2019) – 20; з них 8 за кордоном

Доповіді (2019) – 16, з них 3 на форумах европейської фахової асоціації

Акти впровадження в заклади (4) охорони здоров‘я – 7 (25)

Акти впровадження в учбово-освітній процес – 13

 

Кількість захищених дисертацій (1989-2019)– 39, з них – докторських – 5; кандидатських – 34.

Опубліковано наукових статей (1989-2019) – 683

Наукових пблікацій  SCOPUS – 20 (статті – 14; тези – 6)

Наукових пблікацій  WoS  – 3

Показники цитованості публікацій співробітників кафедри :

Індекс Гірша SCOPUS кафедри ДТС – 4

Індекс Гірша Google Scholar – 108 (ІГ середній = 5,4)

Кількість  патентів (1989-2019) –106 :

«Авторское право на изобретение» (СССР) – 7

Патентів на винахід (Україна) – 24

Патентів на корисну модель – 62

Авторське право на твір – 11

Нововведення – 2

 

Видавнича діяльність: 68 друкованих видань: підручників – 17; посібників –  20; монографій –   4; словників – 6; збірників – 14; методичних рекомендацій – 5; інформаційних листів – 2

 

Підручники:

 

1. Терапевтична стоматологія дитячого віку: Підручник для студентів стоматологічних факультетів, інтернів та лікарів – стоматологів / Хоменко Л.О., Остапко О.І., Кононович О.Ф., Шматко В.І., Чайковський Ю.Б., Савичук Н.О., Біденко Н.В. / За ред. проф. Л.О. Хоменко ˗ К.: Книга-плюс, 1999. ˗ 526 с. Іл. -170 іл. ISBN 966-95036-4-7.
2. Терапевтична стоматологія дитячого віку: Підручник для студентів ВМЗ освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації (видання друге, стереотипне) / Хоменко Л.О., Остапко О.І., Кононович О.Ф., Шматко В.І., … Біденко Н.В. / За ред. проф. Л.О. Хоменко ˗ К.: Книга-плюс, 2001. ˗ 526 с. ISBN 966-7619-11-7.
3. Терапевтическая стоматология детского возраста : Учебник для студентов стомат. фак. ВМУЗ IV уровня аккредитации / Хоменко Л.А., Чайковский Ю.Б., Савичук Н.О., Остапко, Е.И., Шматко В.И., Биденко, Н.В., Кононович Е.Ф., Голубева И.Н. / Под ред. проф. Л.А. Хоменко. – К. : Книга плюс, 2007. – 815 с. : ил. – Библиогр.: с. 808-815. – ISBN 978-966-7619-94-7.
4. Основи стоматології: Підручник для студентів лікувальних факультетів / Маланчук В.О., Хоменко Л.О., Остапко О.І., / За ред. чл.-кор. АМН України, проф. В.О. Маланчука.  К.: Медицина, 2009. 592 с.: іл.  Бібліогр.: с. 581-582 ISBN 978-966-10-0079-6
5. Терапевтическая стоматология детского возраста: Учебник для студ. стоматологических факультетов, интернов и врачей-стоматологов (Изд. 2-е, доп., перераб.) /Хоменко Л.А., Чайковский Ю.Б., Савичук А.В., Савичук Н.О., Остапко Е.И., Шматко В.И., Биденко Н.В., Кононович Е.Ф., Голубева И.Н., Любарец С.Ф. / Под ред. Л.А. Хоменко – К.: Книга плюс, 2010. – 804 с.: ил. – Библиогр.: с. 799-804. – ISBN 978-966-460-013-9.
6. Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології: Підручник для студентів стомат. фак. ВМНЗ освіти ІІІ-IV рівня акредитації, лікарів -інтернів, лікарів-стоматологів дитячих / Хоменко Л.О., Остапко О.І., Біденко Н.В., Голубєва І.М., Любарець С.Ф., Плиска О.М., Трачук Ю.М., Шаповалова Г.І. / За ред. проф. Л.О. Хоменко. ˗ К.: Книга-плюс, 2011. ˗ 320 с. – Бібліогр.: С.309-312. ISBN 978-966-460-043-3.
7. Pediatric Therapeutic Dentistry : Text-book for students of dental faculties of higher educational institutions of IV accreditation level (Written record № 2, 1.06.2012) / Khomenko L.A., Savychuk A.V., Ostapko, Ye.I., Shmatko V.I., Bidenko N.V., Golubeva I.N, Kononovich Ye.F., Lubarets S.F. /Under Editorship  L.A. Khomenko. – Kiev: “Book-plus”, 2012, 2015. – 240 p.: Bibliogr.: p.236. ISBN 978-966-460-034-1.
8. Bases of dentistry: Textbook for students of medical faculties: Chapter 3. «Basic dental disease in children» / Khomenko L. A., Ostapko, Ye. I., /Under Editorship  V.O. Malanchuk. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2012. – 616 p.
9. Терапевтическая стоматология детского возраста: Учебник / Хоменко Л.А., Кисельникова Л.П., Смоляр Н.И., Чайковский Ю.Б., Остапко Е.И., Биденко Н.В., Савичук А.В., Голубева И.Н., Любарец С.Ф., Кононович Е.Ф., Москаленко А.Н., Шматко В.И. / Под ред. проф. Л.А. Хоменко, проф. Л.П. Кисельниковой. ˗ К.: Книга-плюс, 2013. ˗ 864 с.: илл., табл. ISBN 978-966-460-060-3.
10. Стоматологія: підручни: У 2 кн. – Кн. 1 / М.М. Рожко, М.С.Драгомирецька, Л.О. Хоменко; за ред. проф. М.М. Рожка. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 872 с.; кольор. вид. ISBN 978-617-505-239-6.
11. Терапевтична стоматологія дитячого віку. Карієс зубів та його ускладнення: Підручник для студентів сматологічних факультетів, інтернів і стоматологів. Т.І / Хоменко Л.О., Чайковський Ю.Б., Смоляр Н.І., Савичук О.В., Остапко О.І., Біденко Н.В., Голубева І.М., Москаленко А.М., Шматко В.І., Любарец С.Ф., Кононович О.Ф. та ін. / За ред. проф. Л.О. Хоменко. ˗ К.: Книга-плюс, 2014. ˗ 432 с. ISBN 978-966-460-065-8.
35 12. Терапевтична стоматологія дитячого віку: Підручник для студентів сматологічних факультетів, інтернів і стоматологів. Т.2 / Хоменко Л.О., Майданник В.Г., Голубєва І.М., Остапко О.І., Біденко Н.В., Кривонос Ю.М. / За ред. проф. Л.О. Хоменко.˗ К.: Книга-плюс, 2015. ˗ 328 с. ISBN ISBN 978-966-460-070-2
34 13. Пропедевтика детской терапевтической стоматологии: Учебник для студентов стоматологических фак-ов ВМУЗ ІІІ – ІV уровней аккредитации, врачей-интернов, детских стоматологов / Хоменко Л.А., Остапко Е.И., Биденко Н.В., Голубева И.Н., Любарец С.Ф., Плиска Е.Н., Трачук Ю.М., Шаповалова А.И. / Под ред. проф. Л.А. Хоменко. ˗ К.: Книга-плюс, 2015. ˗ 317 с. ISBN 978-966-460-069-6.
14. Терапевтична стоматологія дитячого віку. Карієс зубів та його ускладнення: Підручник для студентів ВМНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації сматологічних факультетів, інтернів і стоматологів. Т.1 (видання друге, стереотипне) / Хоменко Л.О., Чайковський Ю.Б., Смоляр Н.І., Савичук О.В., Остапко О.І., Біденко Н.В., Голубева І.М., Москаленко А.М., Шматко В.І., Любарец С.Ф., Кононович О.Ф. та ін. / За ред. проф. Хоменко Л.О.  ˗ К.: Книга-плюс, 2016. ˗ 432 с. ISBN 978-966-460-065-8.
35 15. Терапевтична стоматологія дитячого віку: Підручник для студентів сматологічних факультетів, інтернів і стоматологів. Т.2 (видання друге, стереотипне) / Хоменко Л.О., Майданник В.Г., Голубєва І.М., Остапко О.І., Біденко Н.В., Кривонос Ю.М. / За ред. проф. Л.О. Хоменко. ˗ К.: Книга-плюс, 2017. ˗ 328 с. ISBN 978-966-460-069-6.
16. Детская терапевтическая стоматология: Учебник для студентов стоматологических факультетов, интернов, врачей-стоматологов. Т.1 / Хоменко Л.А., Биденко Н.В., Остапко Е.И., Савичук А.В., Чайковский Ю.Б., Голубева И.Н., Сороченко Г.В., Шматко В.И. / Под ред. проф. Хоменко Л.А. ˗ К.: Книга-плюс, 2018. ˗ 396 с. ISBN 978-966-460-103-7.
17. Детская терапевтическая стоматология: Учебник для студентов стоматологических факультетов, интернов, врачей-стоматологов. Т.2 / Хоменко Л.А., Майданник В.Г., Голубева И.Н., Остапко Е.И. Биденко Н.В., Кривонос Ю.Н. / Под ред. проф. Хоменко Л.А. ˗ К.: Книга-плюс, 2019. ˗ 308 с. ISBN 978-966-460-108-2.
18.Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології: Підручник для студентів стомат. фак. ВМНЗ освіти ІІІ-IV рівня акредитації, лікарів -інтернів, лікарів-стоматологів дитячих / Хоменко Л.О., Остапко О.І., Біденко Н.В., Голубєва І.М., Любарець С.Ф., Плиска О.М., Трачук Ю.М., Шаповалова Г.І. / За ред. проф. Л.О. Хоменко. ˗ К.: Книга-плюс, 2011. ˗ 320 с.
Посібники:
1. Стоматологічна профілактика у дітей: Навч. посібник / Л.О. Хоменко, В.І. Шматко, О.І. Остапко, Н.В. Біденко, Б.В. Антонишин, А.І. Пушенко, Т.Ф. Лихота, І.М. Голубєва. ˗ К.: ІСДО, 1993. ˗ 192 с.
2. Медицина дитинства : навч. посiбник у 4-х томах: Т. 2, Розділ «Дитяча стоматологія» / Хоменко Л.О., Дорошенко С.І., Дем‘янів М. / Под ред. проф. П.С. Мощича. – К.: Здоров’я, 1994. – 760 с. ISBN 5-311-01018-5.

 

3. Практическая эндодонтия: инструменты, материалы и методы: Учебное пособие / Хоменко Л.А., Биденко Н.В. .– М.: Книга-плюс,1998; ˗ 126 с. ISBN 5-93268-001-6
4. Стеклоиономерные цементы в стоматологии : Практическое пособие для врачей-стоматологов, преподавателей, студентов, магистров, клин. ординаторов, аспирантов мед. ВУЗов по специальности «Стоматология» /Биденко Н.В. ˗ К.: Книга-плюс, 1999. – 120 с, ил. ISBN 966-95036-6-3.
5. Современные средства экзогенной профилактики заболеваний полости рта: Практическое руководство / Л.А. Хоменко, Н.В. Биденко, Е.И. Остапко, В.И. Шматко. – К. : Книга плюс, 2001. – 202 с. : ил. – Библиогр.: с. 190-202. – ISBN 966-7619-13-3.
6. Стеклоиономерные материалы и их применение в стоматологии : Практическое пособие для врачей-стоматологов, преподавателей, студентов, магистров, клинических ординаторов, аспирантов ВМУЗ по специальности «Стоматология» / Н.В. Биденко. – М.: Кн. плюс, 2003. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 134-143. – ISBN 5-93268-013-Х.
7. Клинико-рентгенологическая диагностика заболеваний зубов и пародонта у детей и подростков: Учебное пособие для врачей-стоматологов, студентов стоматологических факультетов медицинских ВУЗов / Л.А. Хоменко, Е.И. Остапко, Н.В. Биденко. – М. : Книга плюс, 2004. – 200 с.: ил. – Библиогр.: с. 199-200. – ISBN 5-93268-013-Х.
8. Практическая эндодонтия. Инструменты, материалы и методы : руководство / Л.А. Хоменко, Н.В. Биденко. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Книга плюс, 2003; – 224 с. : ил. – Библиогр.: с.209-220 . – ISBN 5-93268-003-2.
9. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену зі стоматології Крок-2. Стоматологія: Навчально-методичний посібник для студентів і викладачів ВМЗ освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації, які підпор. МОЗ України , а також мед. фак. унів-та МОН України / Розділ «Дитяча терапевтична стоматологія» Хоменко Л.О., Остапко О.І., Шматко В.І.,  Голубєва І.М. та ін./ За ред. чл.-кор. АМН України, проф. В.Ф. Москаленка, О.П. Волосовця, Л.О.Хоменко та ін. ˗ К.: Здоров’я, 2005. ˗  472 с. ISBN 5-311-01387-7.
10. Периодонтиты временных и постоянных зубов у детей: Учебное пособие /Хоменко Л.А., Шматко В.И., Остапко Е.И., Савичук А.В., Зайцева Е.М., Голубева И.Н., Волкова С.В., Крыжалко О.В., Вовченко. Л.О., Трачук Ю.М.-Киев, 2005.˗88 с
11. Профилактика стоматологических заболеваний: учебное пособие для студ. 3-го курса стомат. фак. Ч. I / Хоменко Л.А., Савичук А.В., Биденко Н.В., Остапко, Е.И., Шматко В. И., Антонишин Б.В., Вовченко, Л.А., Карачевская, Е.А., Немирович, Ю.П., Плиска, Е.Н. – К.: Книга плюс, 2007. – 127 с.: ил. – Библиогр.: с. 127. – ISBN 966-7619-40-0.
12. Профилактика стоматологических заболеваний: учебное пособие для студ. 3-го курса стомат. фак. Ч. II / Хоменко Л.А., Савичук А.В., Остапко Е.И., Биденко Н.В., Зайцева Е.М., Шматко В.И.; Голубева И.Н., Вовченко Л.А., Воевода Е.А., Трачук Ю.М. – К.: Книга плюс, 2010. – 120 с.: ил. – Библиогр.: с. 120. – ISBN 978-966-460-009-2.
13. Стоматологічний факультет Національного медичного універсітету ім. О.О.Богомольця: історія та сучасність (1920-2010): Навчальний посібник для викладачів, аспірантів, лікарів-інтернів, магістрів, студентів / Москаленко В.Ф., Неспрядько В.П., Куц П.В., Хоменко Л.О., Яковенко Л.М. / За ред. акад. НАМН України В.Ф. Москаленка. ˗ Харків: ВПП «Контраст», 2011. ˗ 352 с. ISBN 978-966-8855-71-9.
33 14. Осложнения заболеваний в хирургической и терапевтической стоматологии детского возраста: Учебное пособие для студентов, врачей-интернов, врачей стоматологических специальностей и педиатров / Харьков Л.В., Хоменко Л.А., Яковенко Л.Н., Биденко Н.В.. ˗ К.: Книга-плюс, 2014. ˗ 352 с. ISBN 978-966-460-0634.
15. Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки до Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальністю «Стоматологія : Навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів / Біденко Н.В., Голубєва І.М., Любарець С.Ф., Остапко О.І., Савичук О.В., Хоменко Л.О. та ін. ˗ К.: Книга-плюс, 2017. ˗ 404 с. ISBN 978-966-460-093
16. Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки до Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальністю «Стоматологія» (видання друге, доповнене і перероблене): Навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів / Біденко Н.В., Голубєва І.М., Любарець С.Ф., Остапко О.І., Савичук О.В., Хоменко Л.О. та ін. ˗ К.: Книга-плюс, 2018. ˗ 408 с. ISBN 978-966-460-093-1
17. Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки до Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальністю «Стоматологія» (видання друге, доповнене і перероблене): Навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів / Біденко Н.В., Голубєва І.М., Любарець С.Ф., Остапко О.І., Савичук О.В., Хоменко Л.О. та ін. ˗ К.: Книга-плюс, 2018. ˗ 408 с. ISBN 978-966-460-093-1
18. Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки до Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальністю «Стоматологія» (видання друге, доповнене і перероблене): Навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів / Біденко Н.В., Голубєва І.М., Любарець С.Ф., Остапко О.І., Савичук О.В., Хоменко Л.О. та ін. ˗ К.: Книга-плюс, 2018. ˗ 408 с. ISBN 978-966-460-093-1

 

Монографії

 

 1. Электричество на службе здоровья / Е.С. Волков, В.И. Влялько. – Киев : Здоровья, 1989. – 87 с. – (Библиотека практического врача). – ISBN 5-311-00322-7.
 2. Пожалійте свій рот: Про здоровий спосіб життя та подолання шкідливих звичок / Пушенко А.І., Харчук І.М. – Київ: Знання України, 1991. – 48 с. – ISBN 5-7770-0385.
 3. Композитные материалы в терапевтической стоматологии / Моложанов И.А., Шеремет З.А., Кадькало О.В., Кадькало А.А. / под ред. Хоменко Л.А. ˗ К.: Инфокон, 1996. ˗ 60 с. ISBN 5-7707-9849-1.

 

 1. Education and upbringing of children is a prerequisite for the formation of a healthy lifestyle of the individual and the key to the formation of a healthy society / Zaitseva, Shapovalova H., Vovchenko L. – Paradigms of the Modern Educational Process: Opportunities and Challenges for Society: Collective Scientific Monograph (1st edition). Chapter II. Social work as a tool for influencing society. Dallas, USA: Primedia eLaunch LLC, 2019; 57-67. ISBN 978-1-64669-239-2.

 

 

Словники

 

 1. Русско-украинско-латинский словарь медицинских терминов. Оториноларингология. Стоматология /Г.Е. Тімен, В.І. Влялько, Г.О. Карась, А.Ф. Карась, А.І. Пушенко. Под ред. В.Г. Коляденко, Ю.В. Шанина. – Київ: Здоров’я, 1993. – 110 с. – ISBN 5-311-02626-X.
 2. Новий англо-український українсько-англійський медичний словник: близько 75 000 термінів / За ред. Ривкіна В.Л., Бенюмовича М.С., Відп. Ред. Л.І. Шевченко, В.І. Шматка. ˗ К.: Арій, 2007. ˗ 784 с.
 3. Новий англо-український українсько-англійський медичний словник: близько 24 000 термінів / Упоряд. Н.Р. Мокіна; За ред. Л.І. Шевченко, В.І. Шматка, В.В. Лося / Науковий переклад і редагування: Л.І. Шевченко, В.І. Шматко, О.І. Ніка, А.А. Дем’янюк. – К. : Арій, 2009. – 480 с.
 4. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник. Понад 100000 слів і словосполучень / Уклад.: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, В.І. Шматко – К.: Арій, 2013. – 544 с.
 5. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник. Понад 100000 слів і словосполучень / Уклад. : Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, В.І. Шматко – К.: Арій, 2014. – 544 с.
 6. Юрислінгвістика. Словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов, В.І. Шматко; за ред. Л.І. Шевченко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. – 348 с.

 

Збірники, методичні рекомендації, інформаційні листи, методичні розробки

 1. Стоматологічна термінологія латинського та грецького походження: Методичні рекомендації до практичних занять з дитячої терапевтичної стоматології. / Хоменко Л.А., Біденко Н.В. – Київ, КМІ, 1991. – 104 с.
 2. Способ лечения больных хроническим рецидивирующим афтозным стома-титом: Информационное письмо / Савичук А.В., Гюллинг Э.В., Хоменко Л.А. – Київ, 1993. – 2 с.
 3. Спосіб оцінки порушень ліпідного комплексу слини: Информаційний лист №77-2001 / Брюзгіна Т.С., Яковлева І.Ю., Савичук О.В., Юрженко А.В. – Київ, 2001. – 2 с.
 4. Профілактика фісурного карієсу: Методичні рекомендації / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Укр. центр наук. мед. інформ. та патент. – ліценз. роботи; Уклад.: Хоменко Л.О. та ін. – Київ, 2001. – 11 с. – Бібліограф. : с.11.
 5. Кариес молочных и постоянных зубов у детей. Клиника, дифференциальная диагностика и лечение: Методические разработки практических занятий для студентов IV курса / Хоменко Л.А., Остапко Е.И., Шматко В.И., Зайцева Е.М., Биденко Н.В.,  Крыжалко О.В., Солнцева Т.А., Шаповалова А.И.,  Шуминская Т.А. ˗ Київ, 2001. ˗ 60 с.
 6. Протоколи надання медичної допомоги за спеціальностями «Ортопедична стоматологія», «Терапевтична стоматологія», «Хірургічна стоматологія», «Ортодонтія», «Дитяча терапевтична стоматологія», «Дитяча хірургічна стоматологія» / Хоменко Л.О., Остапко О.І., Шматко В.І., Кононович О.Ф., Савичук О.В., Біденко Н.В. та ін. ˗ К.: МНІАЦ медичної статистики МВЦ «Медінформ», 2005. ˗ 236 с.
 7. Протоколи надання медичної допомоги / Хоменко Л.О., Остапко О.І., Шматко В.І., Кононович О.Ф., Савичук О.В., Біденко Н.В. та ін./ За заг. ред. Ю.В.Опанасюка. ˗ К.: ТОВ видав.-інформ. центр «Світ сучасної стоматології», 2005. ˗ 506 с.
 8. Проведення стоматологічного епідеміологічного обстеження населення України: Методичні рекомендації / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Інститут стоматології АМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патент. – ліценз. роботи; Уклад.: Хоменко Л.О. Дєньга О.В., Біденко Н.В., Остапко О.І. – Київ, 2006. – 40 с.
 9. Організація первинної профілактики стоматологічних захворювань в дошкільних дитячих закладах та школах: Методичні рекомендації / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця, Інститут стоматології АМН України, Укр. центр наук. мед. інформ. та патент. – ліценз. роботи; Уклад.: Хоменко Л.О., Дєньга О.В., Біденко Н.В., Остапко О.І. – Київ, 2006. – 30 с.
 10. Алгоритми стоматологічних маніпуляцій до Державного практично-орієнтованого іспиту зі спеціальності 7.110106 «Стоматологія» (дисципліна – дитяча стоматологія) / Трачук Ю.М., Плиска О.М., Зайцева Є.М., Шумінська Т.А., Шматко В.І., Немирович Ю.П., Любарець С.Ф., Біденко Н.В., Антонишин Б.В., Волкова С.В., Щербей О.В., Вовченко Л.О., Голубєва І.М., Тимофєєва О.О.  / Розробники: Хоменко Л.О., Савичук О.В., Остапко О.І., та ін. ˗ К.: Книга-плюс, 2008. ˗ 111 с.
 11. Study Guide of the Practical Course «Introduction to the pediatric dentistry». Part I. : The texts of practical course for the students of the stomatological faculty / Homenko L., Bidenko N., Lyubarets S., Voivoda O., Volkova S., Golubeva I., Karachevskaya, Nemirovich J., Plyska O., Timofeyeva, Trachuk J.– Kyiv: National O.O. Bohomolets MU, 2009. – 42 p.
 12. Study Guide of the Practical Course «Introduction to the pediatric dentistry». Part II. : The texts of practical course for the students of the stomatological faculty / Homenko L., Bidenko N., Lyubarets S., Voivoda O., Volkova S., Golubeva I., Karachevskaya, Nemirovich J., Plyska O., Timofeyeva O., Trachuk J.– Kyiv: National O.O. Bohomolets MU, 2009. – 26 p.
 13. Study Guide of the Lecture Course «Introduction to the pediatric dentistry». Part I. : The texts of Lectures for the students of the stomatological faculty / Homenko L., Bidenko N., Lyubarets S.– Kyiv: National O.O. Bohomolets MU, 2009. – 32
 14. Study Guide of the Lecture Course «Introduction to the pediatric dentistry». Part IІ. : The texts of Lectures for the students of the stomatological faculty / Homenko L., Bidenko N., Lyubarets S.– Kyiv: National O.O. Bohomolets MU, 2009. – 28 р.
 15. Study Guide of the lecture and practical Course « Prevention of dental diseases»: Part I.: The texts of Lectures for the students of the stomatological faculty / L. Khomenko, N. Bidenko, S. Lyubarets, E. Ostapko, B. Antonishin, L. Vovchenko, J. Nemirovich, O. Plyska – Kyiv: National O.O. Bohomolets MU, 2009. – 58 р.
 16. Study Guide of the Lecture and Practical Course «Prevention of dental diseases» : Part ІI.: The texts of Lectures for the students of the stomatological faculty / L. Khomenko, N. Bidenko, E. Zayceva, S. Lyubarets, E. Ostapko, L. Vovchenko, E. Voevoda – Kyiv: National O.O. Boomlets MU, 2009. – 46 р.
 17. Study Guide of the Lecture and Practical  Course « Pediatric  dentistry» : Part I. : The texts of Lectures for the students of the stomatological faculty / L. Khomenko, N. Bidenko, S. Lyubarets, E. Ostapko, S. Volkova, O. Timofeeva, T. Shuminskaya,   Sherbey – Kyiv: National O.O. Bohomolets MU, 2010. – 71 р.
 18. Study Guide of the Lecture and Practical  Course «Pediatric  dentistry» : Part ІI.: The texts of Lectures for the students of the stomatological faculty / L. Khomenko, A. Savichuk, N. Bidenko, I. Golubeva, S. Lyubarets, E. Ostapko, L. Vovchenko, S. Volkova, J. Nemirovich,, T. Shuminskaya – Kyiv: National O.O. Bohomolets MU, 2011. – 54 р.
 19. Study Guide of Practical  Course «Pediatric  dentistry» : Part 4 : The texts of Lectures for the students of the stomatological faculty / L. Khomenko, A. Savichuk, N. Bidenko, I. Golubeva, E. Zayceva, S. Lyubarets, E. Ostapko, B. Antonishin, E. Voevoda, E. Мозгова, G. Sorochenko, T. Shuminskaya, J. Trachuk, O. Sherbey– Kyiv: National O.O. Bohomolets MU, 2011. – 41 р.
 20. Історія та сьогодення кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету імені О. О. Богомольця: біографія колективна. – К., 2009. –33 с.: цв. фото.
 21. Лікування деструктивних форм періодонтиту у дітей з використанням біокомпозиційного матеріалу: Методичні рекомендації / Хоменко Л.О., Остапко О.І., Плиска О.М., Біденко Н.В., Іванченко Л.А. – Київ: Вид-во «Науковий світ», 2011. – 18 с.