Кафедра дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань

Наукова робота

Відповідальний співробітник – Шаповалова Ганна Іванівна, канд.мед.н., асистент, anhen3001@gmail.com

 

Основні напрямки роботи :

  • первинна профілактика захворювань твердих тканин зубів та тканин пародонта у дітей, які проживають в несприятливих екологічних умовах, зокрема в умовах дії малих доз радіації;
  • рання діагностика, зміни місцевого імунітету порожнини рота, особливості лікування та патогенетично обґрунтована профілактика основних стоматологічних захворювань (карієс, гінгівіт) у дітей та підлітків на тлі коморбідної патології;
  • діагностика, лікування і патогенетично обгрунтована профілактика захворювань СОПР різного генеза;
  • визначення провідної ролі загальних та місцевих чинників у розвитку основних стоматологічних захворювань;
  • первинна профілактика розвитку каріозного ураження емалі на різних етапах мінералізації та при порушенні формування твердих тканин шляхом дослідження змін морфології та хімічного складу емалі постійних зубів у дітей;
  • наукове обґрунтування методів вторинної та третинної профілактики карієсу шляхом визначення патогенетично обґрунтованих підходів у лікуванні карієсу та його ускладнень у дітей різного віку.

 

Науково-дослідна робота кафедри (НДР)

Кількість завершених тем НДР кафедри (1989-2021) : 9 (науковий керівник  проф. Хоменко Л.О.) 1 (науковий керівник  проф. Савичук О.В.)

Науково-дослідна робота № 11 (2022-2024 рр.) «Клініка, профілактика та лікувальна тактика захворювань порожнини рота у дітей на тлі поєднаної патології», 0122U000493,

науковий керівник: професор Савичук О.В.

 

Кількість захищених дисертацій (1989-2022)– 42, з них – докторських – 7; кандидатських – 35.

Опубліковано наукових статей (1989-2022) – 735

Наукових публікацій  SCOPUS – 24

Наукових публікацій  WoS  – 7

Показники цитованості публікацій співробітників кафедри :

Індекс Гірша SCOPUS кафедри ДТС – 7

Індекс Гірша Google Scholar – 135

Кількість  патентів (1989-2022) –144.

 

Видавнича діяльність: 76 друкованих видань: підручників – 18; посібників –  23; монографій – 5; словників – 6; збірників – 14; методичних рекомендацій – 5; інформаційних листів – 2

 

Підручники:

 

1. Терапевтична стоматологія дитячого віку: Підручник для студентів стоматологічних факультетів, інтернів та лікарів – стоматологів / Хоменко Л.О., Остапко О.І., Кононович О.Ф., Шматко В.І., Чайковський Ю.Б., Савичук Н.О., Біденко Н.В. / За ред. проф. Л.О. Хоменко ˗ К.: Книга-плюс, 1999. ˗ 526 с. Іл. -170 іл. ISBN 966-95036-4-7.
2. Терапевтична стоматологія дитячого віку: Підручник для студентів ВМЗ освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації (видання друге, стереотипне) / Хоменко Л.О., Остапко О.І., Кононович О.Ф., Шматко В.І., … Біденко Н.В. / За ред. проф. Л.О. Хоменко ˗ К.: Книга-плюс, 2001. ˗ 526 с. ISBN 966-7619-11-7.
3. Терапевтическая стоматология детского возраста : Учебник для студентов стомат. фак. ВМУЗ IV уровня аккредитации / Хоменко Л.А., Чайковский Ю.Б., Савичук Н.О., Остапко, Е.И., Шматко В.И., Биденко, Н.В., Кононович Е.Ф., Голубева И.Н. / Под ред. проф. Л.А. Хоменко. – К. : Книга плюс, 2007. – 815 с. : ил. – Библиогр.: с. 808-815. – ISBN 978-966-7619-94-7.
4. Основи стоматології: Підручник для студентів лікувальних факультетів / Маланчук В.О., Хоменко Л.О., Остапко О.І., / За ред. чл.-кор. АМН України, проф. В.О. Маланчука.  К.: Медицина, 2009. 592 с.: іл.  Бібліогр.: с. 581-582 ISBN 978-966-10-0079-6
5. Терапевтическая стоматология детского возраста: Учебник для студ. стоматологических факультетов, интернов и врачей-стоматологов (Изд. 2-е, доп., перераб.) /Хоменко Л.А., Чайковский Ю.Б., Савичук А.В., Савичук Н.О., Остапко Е.И., Шматко В.И., Биденко Н.В., Кононович Е.Ф., Голубева И.Н., Любарец С.Ф. / Под ред. Л.А. Хоменко – К.: Книга плюс, 2010. – 804 с.: ил. – Библиогр.: с. 799-804. – ISBN 978-966-460-013-9.
6. Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології: Підручник для студентів стомат. фак. ВМНЗ освіти ІІІ-IV рівня акредитації, лікарів -інтернів, лікарів-стоматологів дитячих / Хоменко Л.О., Остапко О.І., Біденко Н.В., Голубєва І.М., Любарець С.Ф., Плиска О.М., Трачук Ю.М., Шаповалова Г.І. / За ред. проф. Л.О. Хоменко. ˗ К.: Книга-плюс, 2011. ˗ 320 с. – Бібліогр.: С.309-312. ISBN 978-966-460-043-3.
7. Pediatric Therapeutic Dentistry : Text-book for students of dental faculties of higher educational institutions of IV accreditation level (Written record № 2, 1.06.2012) / Khomenko L.A., Savychuk A.V., Ostapko, Ye.I., Shmatko V.I., Bidenko N.V., Golubeva I.N, Kononovich Ye.F., Lubarets S.F. /Under Editorship  L.A. Khomenko. – Kiev: “Book-plus”, 2012, 2015. – 240 p.: Bibliogr.: p.236. ISBN 978-966-460-034-1.
8. Bases of dentistry: Textbook for students of medical faculties: Chapter 3. «Basic dental disease in children» / Khomenko L. A., Ostapko, Ye. I., /Under Editorship  V.O. Malanchuk. – Vinnytsia: Nova Knyha, 2012. – 616 p.
9. Терапевтическая стоматология детского возраста: Учебник / Хоменко Л.А., Кисельникова Л.П., Смоляр Н.И., Чайковский Ю.Б., Остапко Е.И., Биденко Н.В., Савичук А.В., Голубева И.Н., Любарец С.Ф., Кононович Е.Ф., Москаленко А.Н., Шматко В.И. / Под ред. проф. Л.А. Хоменко, проф. Л.П. Кисельниковой. ˗ К.: Книга-плюс, 2013. ˗ 864 с.: илл., табл. ISBN 978-966-460-060-3.
10. Стоматологія: підручни: У 2 кн. – Кн. 1 / М.М. Рожко, М.С.Драгомирецька, Л.О. Хоменко; за ред. проф. М.М. Рожка. – К.: ВСВ «Медицина», 2013. – 872 с.; кольор. вид. ISBN 978-617-505-239-6.
11. Терапевтична стоматологія дитячого віку. Карієс зубів та його ускладнення: Підручник для студентів сматологічних факультетів, інтернів і стоматологів. Т.І / Хоменко Л.О., Чайковський Ю.Б., Смоляр Н.І., Савичук О.В., Остапко О.І., Біденко Н.В., Голубева І.М., Москаленко А.М., Шматко В.І., Любарец С.Ф., Кононович О.Ф. та ін. / За ред. проф. Л.О. Хоменко. ˗ К.: Книга-плюс, 2014. ˗ 432 с. ISBN 978-966-460-065-8.
35 12. Терапевтична стоматологія дитячого віку: Підручник для студентів сматологічних факультетів, інтернів і стоматологів. Т.2 / Хоменко Л.О., Майданник В.Г., Голубєва І.М., Остапко О.І., Біденко Н.В., Кривонос Ю.М. / За ред. проф. Л.О. Хоменко.˗ К.: Книга-плюс, 2015. ˗ 328 с. ISBN ISBN 978-966-460-070-2
34 13. Пропедевтика детской терапевтической стоматологии: Учебник для студентов стоматологических фак-ов ВМУЗ ІІІ – ІV уровней аккредитации, врачей-интернов, детских стоматологов / Хоменко Л.А., Остапко Е.И., Биденко Н.В., Голубева И.Н., Любарец С.Ф., Плиска Е.Н., Трачук Ю.М., Шаповалова А.И. / Под ред. проф. Л.А. Хоменко. ˗ К.: Книга-плюс, 2015. ˗ 317 с. ISBN 978-966-460-069-6.
14. Терапевтична стоматологія дитячого віку. Карієс зубів та його ускладнення: Підручник для студентів ВМНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації сматологічних факультетів, інтернів і стоматологів. Т.1 (видання друге, стереотипне) / Хоменко Л.О., Чайковський Ю.Б., Смоляр Н.І., Савичук О.В., Остапко О.І., Біденко Н.В., Голубева І.М., Москаленко А.М., Шматко В.І., Любарец С.Ф., Кононович О.Ф. та ін. / За ред. проф. Хоменко Л.О.  ˗ К.: Книга-плюс, 2016. ˗ 432 с. ISBN 978-966-460-065-8.
35 15. Терапевтична стоматологія дитячого віку: Підручник для студентів сматологічних факультетів, інтернів і стоматологів. Т.2 (видання друге, стереотипне) / Хоменко Л.О., Майданник В.Г., Голубєва І.М., Остапко О.І., Біденко Н.В., Кривонос Ю.М. / За ред. проф. Л.О. Хоменко. ˗ К.: Книга-плюс, 2017. ˗ 328 с. ISBN 978-966-460-069-6.
16. Детская терапевтическая стоматология: Учебник для студентов стоматологических факультетов, интернов, врачей-стоматологов. Т.1 / Хоменко Л.А., Биденко Н.В., Остапко Е.И., Савичук А.В., Чайковский Ю.Б., Голубева И.Н., Сороченко Г.В., Шматко В.И. / Под ред. проф. Хоменко Л.А. ˗ К.: Книга-плюс, 2018. ˗ 396 с. ISBN 978-966-460-103-7.
17. Детская терапевтическая стоматология: Учебник для студентов стоматологических факультетов, интернов, врачей-стоматологов. Т.2 / Хоменко Л.А., Майданник В.Г., Голубева И.Н., Остапко Е.И. Биденко Н.В., Кривонос Ю.Н. / Под ред. проф. Хоменко Л.А. ˗ К.: Книга-плюс, 2019. ˗ 308 с. ISBN 978-966-460-108-2.
18.Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології: Підручник для студентів стомат. фак. ВМНЗ освіти ІІІ-IV рівня акредитації, лікарів -інтернів, лікарів-стоматологів дитячих / Хоменко Л.О., Остапко О.І., Біденко Н.В., Голубєва І.М., Любарець С.Ф., Плиска О.М., Трачук Ю.М., Шаповалова Г.І. / За ред. проф. Л.О. Хоменко. ˗ К.: Книга-плюс, 2011. ˗ 320 с.
Посібники:
1. Стоматологічна профілактика у дітей: Навч. посібник / Л.О. Хоменко, В.І. Шматко, О.І. Остапко, Н.В. Біденко, Б.В. Антонишин, А.І. Пушенко, Т.Ф. Лихота, І.М. Голубєва. ˗ К.: ІСДО, 1993. ˗ 192 с.
2. Медицина дитинства : навч. посiбник у 4-х томах: Т. 2, Розділ «Дитяча стоматологія» / Хоменко Л.О., Дорошенко С.І., Дем‘янів М. / Под ред. проф. П.С. Мощича. – К.: Здоров’я, 1994. – 760 с. ISBN 5-311-01018-5.

 

3. Практическая эндодонтия: инструменты, материалы и методы: Учебное пособие / Хоменко Л.А., Биденко Н.В. .– М.: Книга-плюс,1998; ˗ 126 с. ISBN 5-93268-001-6
4. Стеклоиономерные цементы в стоматологии : Практическое пособие для врачей-стоматологов, преподавателей, студентов, магистров, клин. ординаторов, аспирантов мед. ВУЗов по специальности «Стоматология» /Биденко Н.В. ˗ К.: Книга-плюс, 1999. – 120 с, ил. ISBN 966-95036-6-3.
5. Современные средства экзогенной профилактики заболеваний полости рта: Практическое руководство / Л.А. Хоменко, Н.В. Биденко, Е.И. Остапко, В.И. Шматко. – К. : Книга плюс, 2001. – 202 с. : ил. – Библиогр.: с. 190-202. – ISBN 966-7619-13-3.
6. Стеклоиономерные материалы и их применение в стоматологии : Практическое пособие для врачей-стоматологов, преподавателей, студентов, магистров, клинических ординаторов, аспирантов ВМУЗ по специальности «Стоматология» / Н.В. Биденко. – М.: Кн. плюс, 2003. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 134-143. – ISBN 5-93268-013-Х.
7. Клинико-рентгенологическая диагностика заболеваний зубов и пародонта у детей и подростков: Учебное пособие для врачей-стоматологов, студентов стоматологических факультетов медицинских ВУЗов / Л.А. Хоменко, Е.И. Остапко, Н.В. Биденко. – М. : Книга плюс, 2004. – 200 с.: ил. – Библиогр.: с. 199-200. – ISBN 5-93268-013-Х.
8. Практическая эндодонтия. Инструменты, материалы и методы : руководство / Л.А. Хоменко, Н.В. Биденко. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Книга плюс, 2003; – 224 с. : ил. – Библиогр.: с.209-220 . – ISBN 5-93268-003-2.
9. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену зі стоматології Крок-2. Стоматологія: Навчально-методичний посібник для студентів і викладачів ВМЗ освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації, які підпор. МОЗ України , а також мед. фак. унів-та МОН України / Розділ «Дитяча терапевтична стоматологія» Хоменко Л.О., Остапко О.І., Шматко В.І.,  Голубєва І.М. та ін./ За ред. чл.-кор. АМН України, проф. В.Ф. Москаленка, О.П. Волосовця, Л.О.Хоменко та ін. ˗ К.: Здоров’я, 2005. ˗  472 с. ISBN 5-311-01387-7.
10. Периодонтиты временных и постоянных зубов у детей: Учебное пособие /Хоменко Л.А., Шматко В.И., Остапко Е.И., Савичук А.В., Зайцева Е.М., Голубева И.Н., Волкова С.В., Крыжалко О.В., Вовченко. Л.О., Трачук Ю.М.-Киев, 2005.˗88 с
11. Профилактика стоматологических заболеваний: учебное пособие для студ. 3-го курса стомат. фак. Ч. I / Хоменко Л.А., Савичук А.В., Биденко Н.В., Остапко, Е.И., Шматко В. И., Антонишин Б.В., Вовченко, Л.А., Карачевская, Е.А., Немирович, Ю.П., Плиска, Е.Н. – К.: Книга плюс, 2007. – 127 с.: ил. – Библиогр.: с. 127. – ISBN 966-7619-40-0.
12. Профилактика стоматологических заболеваний: учебное пособие для студ. 3-го курса стомат. фак. Ч. II / Хоменко Л.А., Савичук А.В., Остапко Е.И., Биденко Н.В., Зайцева Е.М., Шматко В.И.; Голубева И.Н., Вовченко Л.А., Воевода Е.А., Трачук Ю.М. – К.: Книга плюс, 2010. – 120 с.: ил. – Библиогр.: с. 120. – ISBN 978-966-460-009-2.
13. Стоматологічний факультет Національного медичного універсітету ім. О.О.Богомольця: історія та сучасність (1920-2010): Навчальний посібник для викладачів, аспірантів, лікарів-інтернів, магістрів, студентів / Москаленко В.Ф., Неспрядько В.П., Куц П.В., Хоменко Л.О., Яковенко Л.М. / За ред. акад. НАМН України В.Ф. Москаленка. ˗ Харків: ВПП «Контраст», 2011. ˗ 352 с. ISBN 978-966-8855-71-9.
33 14. Осложнения заболеваний в хирургической и терапевтической стоматологии детского возраста: Учебное пособие для студентов, врачей-интернов, врачей стоматологических специальностей и педиатров / Харьков Л.В., Хоменко Л.А., Яковенко Л.Н., Биденко Н.В.. ˗ К.: Книга-плюс, 2014. ˗ 352 с. ISBN 978-966-460-0634.
15. Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки до Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальністю «Стоматологія : Навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів / Біденко Н.В., Голубєва І.М., Любарець С.Ф., Остапко О.І., Савичук О.В., Хоменко Л.О. та ін. ˗ К.: Книга-плюс, 2017. ˗ 404 с. ISBN 978-966-460-093
16. Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки до Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальністю «Стоматологія» (видання друге, доповнене і перероблене): Навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів / Біденко Н.В., Голубєва І.М., Любарець С.Ф., Остапко О.І., Савичук О.В., Хоменко Л.О. та ін. ˗ К.: Книга-плюс, 2018. ˗ 408 с. ISBN 978-966-460-093-1
17. Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки до Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальністю «Стоматологія» (видання друге, доповнене і перероблене): Навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів / Біденко Н.В., Голубєва І.М., Любарець С.Ф., Остапко О.І., Савичук О.В., Хоменко Л.О. та ін. ˗ К.: Книга-плюс, 2018. ˗ 408 с. ISBN 978-966-460-093-1
18. Алгоритми виконання стоматологічних і медичних маніпуляцій для підготовки до Державної атестації студентів 5 курсу за спеціальністю «Стоматологія» (видання друге, доповнене і перероблене): Навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів / Біденко Н.В., Голубєва І.М., Любарець С.Ф., Остапко О.І., Савичук О.В., Хоменко Л.О. та ін. ˗ К.: Книга-плюс, 2018. ˗ 408 с. ISBN 978-966-460-093-1