Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Наукова робота

Відповідальний за науку – к.мед.н., доцент Литовченко Наталія Михайлівна

 

НДР кафедри у 2017 році за результатами заключного звіту посіла перше місце в університеті. Виконавці НДР були премійовані. 

Тематика НДР кафедри на 2018-2020 рр.: ВИВЧИТИ ТА ОБГРУНТУВАТИ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ І КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ КІСТОК ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА НА ПІДСТАВІ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ УШКОДЖЕНИХ ТКАНИН ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Серед основних наукових досягнень за останні роки

 • розробка методів знеболення щелепно-лицевої ділянки, лікування запальних процесів, природжених та набутих дефектів і деформацій, впровадження сучасних методів діагностики, комп’ютерної томографії з трьохвимірною реконструкцією і наступним виготовленням моделей з пластику(з 12.2001р.);
 • вивчення властивостей остеогенних клітин попередників методом клонування (з 1986р.);
 • відкрито феномен гетерогенності фібробластів кісткового мозку людини, нові репаративні властивості клітин кістки;
 • започатковано в Україні проведення черепно-щелепно-лицевих операцій при травмі (з 1987 р.), пухлинах щелепно-лицевої ділянки з поширенням у порожнину черепа (з 1995 р., в інституті нейрохірургії);
 • нові біологічно обґрунтовані методи лікування переломів кісток лицевого черепу
 • виличного комплексу, нижньої та верхньої щелеп, лобно-лицевих ушкоджень, захворювань скронево-нижньощелепного суглоба;
 • відновлення скронево-нижньощелепного суглоба автосуглобом зі ступні паці-єнта (з 1986 р.), дистракція (збільшення розмірів) верхньої та нижньої щелеп (з 1985 р.);
 • дослідження репаративного остеогенезу і біомеханіки кісток обличчя в нормі і при переломах, інших захворюваннях;
 • мікросудинні реконструктивні операції (з 1985 р., в Національному інституті хірургії та імплантології імені О.О. Шалімова).

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ ЗА 2008-2010 РОКИ

Тема: Клініко-біологічне та анатомо-фізіологічне обґрунтування щелепно-лицевих реконструктивно-відновних операцій та стоматологічної імплантації

Мета роботи: покращити результати лікування хворих з захворюваннями щелепно-лицевої ділянки за рахунок розробки біологічно обґрунтованих способів оперативних втручань та методів оптимізації репаративного остеогенезу.

Об’єкт дослідження: хворі з аномаліями, деформаціями, травматичними ушкодженнями щелепно-лицевої ділянки та утрудненим прорізуванням нижніх третіх молярів.

Методи дослідження: клінічні, рентгенологічні, антропометричні, трьохвимірна реконструкція лицевого черепу по даним комп’ютерної томографії, дослідження стереолітографічних моделей, патоморфологічні, цитологічні, імунологічні, мікробіологічні, біохімічні, функціональні (електроміографія, електроодонтодіагностика), статистичні.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

На підставі клінічних, рентгенологічних і антропометричних досліджень розроблено класифікацію мікрогнатій нижньої щелепи і запропоновано біомеханічно обґрунтовані методи хірургічного лікування хворих з цією патологією. При цьому створення кісткових протиопорів на зовнішній кортикальній пластинці створює надійну протидію силі скорочення розтягнених м’язів та спрямовує кісткові фрагменти в первинне положення. Дистракція м’язів створює умови для компресії кісткових фрагментів з поліпшенням контакту остеотомованих поверхонь і забезпечує збереження біомеханічних співвідношень відновленої нижньої щелепи і основних жувальних м язів.

Застосування розроблених способів хірургічної корекції мікрогнатії нижньої щелепи дозволяє не тільки досягти подовження тіла і гілки але й сприяє нормалізації функціонального стану жувальних м’язів та їх електричної активності за даними електроміографії, що підтверджує ефективність і доцільність застосування цих способів.


Пацієнтка з мікрогнатією нижньої щелепи до та після операції


Електроміограми пацієнтки до та після операції

Розроблено новий спосіб лікування порушень сльозовідведення.
Пластика сльозовідвідних шляхів при їх тотальному пошкодженні: створення вікна в порожнину носа, забір аутотрансплантата зі щоки, сформований тунель з вільного клаптя слизової оболонки щоки, відведення сльози з кон’юнктивального мішка до порожнини носа створеним шляхом.

Розроблено спосіб комплексного лікування токсичного остеомієліту щелеп у наркозалежних пацієнтів, що в порівнянні з традиційним методом, окрім зменшення летальності в 5 разів, підвищив ефективність лікування за рахунок зменшення частоти рецидивів в післяопераційному періоді з 82,5 % до 33,33 % та гнійно-септичних ускладнень з 25 % до 6,66 %.

Розроблено і патогенетично обгрунтовано методику хірургічного лікування утрудненого прорізування нижніх третіх молярів шляхом створення необхідного простору для їх прорізування за рахунок резекції переднього краю гілки щелепи, що враховує індивідуальні особливості хворого, забезпечує радикальне вирішення проблеми про місце для цих зубів, дозволяє досягти позитивного клінічного результату і зберегти зуб в 97% випадків.

1.Гілка нижньої щелепи
2.Нижній треті моляри
3.Передньо-зовнішній край гілки нижньої щелепи
4.Лінія остеотомії
5.Фрагмент гілки нижньої щелепи, що підлягає видаленню
6.Прилеглі до нижнього третього моляра м’які тканини.

Запропоновані способи корекції умов репаративної регенерації кісткової тканини з використанням препарату «Еноант» (містить поліфеноли винограду) та його комбінації з озоном і нопрепаратом «Силікс» в залежності від ризику виникнення гнійно-запальних ускладнень у хворих цієї категорії та вивчено їх вплив на показники імунної системи і структурно-функціональний стан кісткової тканини.

Схема дії “Еноанту”, озону та “Силіксу” при лікуванні відкритих переломів нижньої щелепи

Розроблено алгоритми планування оперативних втручань із застосуванням комп’ютерних 3-D моделей та стерео-літографічних моделей кісток лицевого черепу, методики створення індивідуальних імітаційних моделей напружено-деформованого стану кісток обличчя.

Стереолітографічні моделі кісток лицевого черепа


Планування металоостеосинтезу на комп’ютерній 3D-моделі нижньої щелепи

Розподіл еквівалентних напружень за Мізесом
на комп’ютерних імітаційних скінченноелементних моделях щелеп
Модель кісток середньої зони обличчя пацієнтки з мікрогнатією та звуженням зубного ряду в бічних ділянках
Модель нижньої щелепи після проведеного остеосинтезу накістною титановою мініпластиною та мікрогвинтами

Значення отриманих результатів

Впровадження розроблених способів діагностики і лікування дозволило суттєво покращити естетичні і функціональні результати, скоротити строки тимчасової непрацездатності хворих і зменшити частоту післяопераційних ускладнень у хворих з деформаціями, травматичними ушкодженнями і утрудненим прорізуванням зубів, що зумовлює їх соціальне і економічне значення.

 

За результатами НДР опубліковано 6 монографій, підручників та навчальних посібників:

 • Маланчук В.О. Маммадов Э.А. Непосредственная дентальная имплантация.- К., 2008.- 154 с.
 • Основи стоматології: підручник/В.О. Маланчук, А.В. Борисенко, Л.В. Харьков та ін., за ред.. В.О. Маланчука. – К.: Медицина, 2009.- 592 с.
 • Медицина неотложных состояний / под ред. И.С. Зозули.- К.: Медицина, 2008.- 696 с. (співавтор доц. Передков К.Я.)
 • Маланчук В.А. Копчак А.В. Доброкачественные опухоли и опухолеподобные поражения челюстно-лицевой области и шеи. – К., 2008.-271 с.
 • Маланчук В.О., Копчак А.В. Доброякісні пухлини та пухлино подібні ураження щелепно-лицевої ділянки та шиї. – К: Видавничий дім „Асканія”., 2008.-320 с.
 • «Oral and Maxillofacial Surgery. Part I. » англомовний навчальний посібник з хірургічної стоматології для студентів ІІІ-ІV курсів стоматологічного факультет

 

За результатами НДР опубліковано 24 статей в тому числі в закордонних виданнях країн СНД 3:

 • Маланчук В.О., Григоровський В.В., Добрий-Вечір Т.В. Патоморфологічні зміни парадентальних тканин, частота їх розвитку та значення для органозберігаючих втручань у осіб з утрудненим прорізуванням нижніх третіх молярів. «Новини стоматології» №3 2009, с.9-15.
 • І.С. Чекман, В.О. Маланчук, М.А. Гордійчук Нанотехнологии и наноматериалы: применение в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии // Укр.мед.часопис, 6(74) – ХІ/ХІІ – 2009. – С.95-97.
 • Маланчук В.О.,  Воловар О.С., Тімощенко Н.М., Костюк Т.М. Сучасні методи діагностики та лікування гіпертрофії власних жувальних м’язів Вісник стоматології. – 2010. – №3. – 35-39.
 • Маланчук В.О., Копчак А.В., Кріщук М.Г. Вивчення біомеханіки нижньої щелепи на тривимірних комп’ютерних моделях методом скінченних елементів Вісник стоматології – 2009, №3, С.56-62
 • Маланчук В.А., Григоровский В.В., Бродецкий И.С. Частота встречаемости патологических изменений в тканях челюстей и корреляции морфологических показателей поражения при одонтогенном остеомиелите у лиц с наркотической зависимостью. Дентал Юг. – 2010.- №3.- С. 44-49.

За результатами НДР отримано 28 Патентів України на винахід, серед яких найважливішими є:

 • Спосіб лікування травматичних переломів щелеп Деклараційний патент на корисну модель 46678 Україна,  від 25.12.2009, Бюл. № 24. Маланчук В.О., Чекман І.С., Ціленко О.Л., Гордійчук М.А.
 • Спосіб відновлення сльозовідведення при травматичних пошкодженнях середньої зони обличчя № 44342, 2009 Маланчук В.О., Логвиненко І.П., Чепурний Ю.В.
 • Спосіб лікування переломів вилицевого комплексу Деклараційний патент на корисну модель №33872 від 10.07.2008 Маланчук В.А., Тімощенко Н.М., Воловар О.С
 • Спосіб хірургічного лікування одонтогенного гаймориту з ороантральним сполученням Патент на корисну модель № 49926 від 11.05.2010. Маланчук В.О., Гарляускайте І. Ю., Кеян Д.М., Яценко Д.В.

 

За результатами НДР опубліковано 154 тез в тому числі в за кордоном 16:

 • Malanchuk V., Logvinenko I. The new method of coronal approach // Abstracts from the XXth Congress of the European Association  for Cranio-Maxillo-Facial  Surgery. Bruges (Belgium), September 14-18th, 2010.-2010.
 • Malanchuk V., Коpchak A., Shidlovskiy N. Elastic And Visco-Elastic Properties Of The Cortical And Spongious Bone In Patients With Mandible Fractures //Abstracts from the XXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial  Surgery. Bruges (Belgium), September 14-18th, 2010.-2010.- Р.675-676
 • Y., MalanchukV.A. Lacrimal disorders caused by fractures to the medial facial zone Text-book of abstracts of XX – th congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 14-17 September 2010, Bruges,Belgium
 • , Skvirtsova I.  Electromyography as investigation method of masticatory muscles by surgical treatment of micrognathia of lower jaw. Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal, 2009. Suppl.6
 • Malanchuk V., Dobry-Vecher T. Surgery of challenging dentition of third mandibular molars Stomatologija, Baltic Dental and Maxillofacial Journal, 2009. Suppl.6

 

Виконавці етапів НДР:

 • Воловар О.С. “Діагностика та лікування захворювань СНЩС на фоні соматичних захворювань”
 • Астапенко О.О. “Застосування біорезорбтивних пластин в реконструктивно-відновній хірургії щелепно-лицевої ділянки”
 • Копчак А.В. “Біомеханічне обгрунтування методів остеосинтезу нижньої щелепи”
 • Чумаченко О.В. “Корекція умов репаративного остеогенезу в дентальній імплантації”
 • Логвіненко І.П. “Реконструкція назоетмоїдального комплексу у пацієнтів з переломами середньої зони обличчя”
 • Бродецький І.С. “Діагностика і лікування остеомієліту щелеп у наркотично-залежних осіб”
 • Чепурний Ю.В. “Лікування порушень сльозовідведення у пацієнтів з переломами кісток середньої зони обличчя”
 • Єфісько В.М. “Методи хірургічного лікування одонтогенного гаймориту”
 • Перерва В.В. “Діагностика і лікування запальних захворювань слинних залоз”
 • Грабовецький В.В. “Клініко-біологічне обгрунтування методів дентальної імплантації”
 • Фаршад І. “Застосування мірамістіну в комплексному лікуванні одонтогенних гайморитів”
 • Кеян Д.М. “Хірургічні методи усунення оро-антральних сполучень”
 • Швидченко В.С. “Біополімерні нановмісні композити для використання в хірургічній стоматології та щелепно-лицевій хірургії”
 • Тимощенко Н.М.” Вивчення нейром’язевих порушень у пацієнтів із травматичними пошкодженнями та деформаціями обличчя”
 • Мамонов Р.О. “Застосування інгібіторів протеолізу в комплексному лікуванні переломів нижньої щелепи”
 • Короткоручко А.А. “Вивчення біомеханіки верхньої щелепи із застосуванням методу скінченних елементів”

 

Науково-дослідна робота студентів

Кількість публікацій за участі студентів у 2008-2010 роках – 73.

Виступи студентів кафедри на українських і міжнародних студентських конференціях були неодноразово відзначені призовими дипломами.

Двічі в 2008 і 2009 роках студенти гуртківці займали призові місця на Всеукраїнській олімпіаді зі стоматології.

За участю кафедри в 2009 і 2010 рр. проведено  конференцію студентів і молодих вчених «Спеціальні питання діагностики та лікування захворювань ЛОР-органів, краніо-фаціальної ділянки та органу зору»

 

Планування НДР на 2011-2013 рр.

Тема: Обґрунтування реконструктивно-відновних операцій на щелепно-лицевій ділянці та методів дентальної імплантації на підставі етіо-патогенетичних, клініко-біологічних та структурно-функціональних параметрів.