Кафедра хірургії №1

Наукова робота

На кафедрі хірургії №1 в останні 3 роки виконувалися дві науково-дослідні роботи:

 

1) ініціативно-пошукова тема «Реконструктивно-відновні операції, мініінвазивні та електрозварювальні технології в плановій та ургентній хірургії органів шлунково-кишкового тракту».

 

2) робота, що виконувалася на замовлення МОЗ України «Ендобіліарні мініінвазивні втручання (черезшкірні, черезпечінкові, під контролем УЗД, ендоскопічні, стентування) при синдромі механічної жовтяниці доброякісного і пухлинного ґенезу».

 

В ході виконання НДР на кафедрі вивчалися можливості і особливості виконання первинно-відновних, реконструктивних та реконструктивно-відновних втручань при різноманітній патології органів шлунково-кишкового тракту, а також широко впровадженні у використання сучасні мініінвазивні та електрозварювальні технології в ургентних та планових хірургічних втручаннях.

 

Також розроблялися тактичні підходи та методики виконання хірургічних втручань при лікуванні гострих та хронічних захворювань органів шлунково-кишкового тракту з використанням мініінвазивних технологій (черезшкірних черезпечінкових, ретроградних ендоскопічних, електрозварювальних, лапароскопічних).

 

Вказані розробки суттєво покращили безпосередні та віддалені результати лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу та її ускладнення, рак головки підшлункової залози, виразковий коліт, хворобу Крона, колоректальний рак, варикозну хворобу нижніх кінцівок, тощо, скоротили терміни лікування хворих в стаціонарі, післяопераційної реабілітації пацієнтів та покращили якість їх життя.

 

В ході впровадження результатів НДР в медичну практику було досягнуто зменшення операційної травми, тривалості втручання, скорочено реабілітаційний період, підвищено якість життя хворих після виконання їм оперативного втручання, а також покращено соціальну їх адаптацію.

 

Впровадження отриманих результатів НДР в практику охорони здоров’я дозволило покращити результати лікування хворих з захворюваннями органів шлунково-кишкового тракту – скоротити ліжко-день, зменшити показники післяопераційних ускладнень та летальності, пришвидшити терміни медичної та соціальної реабілітації оперованих хворих.

 

Розроблена колективом авторів Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона, Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова, Національного медичного університету імені О.О.Богомольця методика електрозварювання м’яких живих тканин широко представлена в нових наукових розробках співробітників кафедри хірургії №1. Спільні розробки Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова та Національного медичного університету імені О.О.Богомольця суттєво покращують безпосередні та віддалені результати хірургічного лікування хворих з пухлинами органів гепатопанкреатодуоденальної зони, з жовчнокам’яною хворобою та її ускладненнями, холедохолітіазом, захворюваннями кишечника та шлунку. Використання електрозварювального медичного обладнання при виконанні хірургічних операцій на органах шлунково-кишкового тракту дає можливість значно скоротити тривалість операцій, зменшити рівень крововтрати, досягти бездимності при його використанні, на відміну від застосування відомого традиційного коагуляційного устаткування. Це позитивно позначається на самопочутті та здоров’ї хірургічної бригади, особливо при роботі з інфікованими пацієнтами.

 

Виконання розроблених на кафедрі хірургії №1 реконструктивних операцій у хворих попередньо оперованих на тонкій або товстій кишці з формуванням тимчасової тонко- або товстокишкової стоми дозволяє покращити якість життя хворих та соціальну їх реабілітацію.

 

Результати наукових розробок кафедри хірургії №1 представлені в підручниках, монографіях, наукових стаття, представлені в доповідях на міжнародних та всеукраїнськиї медичних форумах. Так колективом кафедри у 2014 році було видано російськомовний підручник «Хирургия» під редакцією член-кореспондента НАМН України, професора М.П. Захараша та колектива авторів: Захараш М.П., Кучер Н.Д., Пойда А.И., Захараш Ю.М., Скумс А.В., Мельник В.М., Заверный Л.Г., Мальцев В.Н., Жельман В.А., Короленко В.Б., Бекмурадов А.Р., Кравченко Т.Г., Шевелюк С.Б., Стельмах А.И., Баранников К.В., Мороз В.В., Орлов А.Л.

Підготовлено та видано 2 монографії:

1. В.О.Яковенко, М.П. Захараш, О.Г.Курик Ендоскопічна і морфологічна діагностика, малоінвазивне лікування передракових змін слизової оболонки шлунка: Монографія.- Вінниця: ФОП Каштелянов О.І., – 2013. – 136с. ( ISBN 978-966-2073-17-1).

2. Пойда А.И., Мельник В.М. Восстановительные и реконструктивно-восстановительные операции на толстой кишке: Монография. – Киев.: 2014. – Издательский центр «Имидж Украины». – 368 с. ( ISBN 978-96- 97045-4-2).

 

Співробітниками кафедри в 2014 році опубліковано 38 статей та 12 тез в українських та зарубіжних виданнях. Результати наукових розробок представлено на 12 з’їдах, конференціях, симпозіумах , в тому числі й міжнародних. В ході виконання науково-дослідних робіт співробітниками кафедри отримано 18 патентів України розроблено 5 новітніх пристроїв та апаратів.

 

Наукові розробки кафедри впроваджено для використання в клінічній практиці в хірургічних клініках та кафедрах НМАПО імені П.Л.Шупика, Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України, Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України, Головного військового клінічного госпіталю МО України, Центрального клінічного госпіталю СБ України.

 

Окрім того, наукові розробки впроваджені в педагогічний процес на кафедрах Національного медичного університету імені О.О. Богомольця у практичному та теоретичному курсі хірургії для студентів 4,5,6 курсу, інтернів, клінічних ординаторів та слухачів факультету підвищення кваліфікації.

 

На кафедрі хірургії проходить підготовку 1 аспірант очної форми навчання, 3 здобувачі науково ступеня кандидата медичних наук та 1 магістр.