Кафедра хірургії №1

Навчально-методична робота

 

Відповідальна за навчальний процес на кафедрі – доцент Т.Г. Кравченко.

 

2022-2023 н.р.

 

Графік взаємовідвідувань на весняно-літній семестр 2022-2023 н.р.

План навчально-методичних засідань на весняно-літній семестр 2022-2023 н.р.

Розклад кафедри хірургії №1 2022-2023 осіньо-зимовий семестр

План кафедральних засідань 2022

Тематичний план лекцій для студентів 5 курсу на осінній сесместр 2022-2023р

Додаток 1 до розкладу осіньо-зимовий семестр 2022-2023

Графік поточних консультацій на осінньо-зимовий семестр 2022-2023 р

Графік передмодульних консультацій на осінньо-зимовий семестр 2022-2023

Графік підсумкового модульного контролю осінь 2022-2023

Перелік модульних питань

Тематичні плани практичних занять

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

СИЛАБУСИ ТА РОБОЧІ ПРОГРАМИ З ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Графік взаємовідвідування викладачами лекцій та практичних занять на осінньо-зимовий семестр 2022-2023 н.р.

Графік відвідування завідувачем лекцій та практичних занять на осінньо-зимовий семестр 2022-2023  н.р.

Графік відкритих лекцій і семінарських занять на осінньо-зимовий семестр 2022-2023 н.р.

Рейтинг викладачів кафедра хірургії №1 2022-2023 н.р.

 

2021-2022 н.р.

 

Графік підсумкового контролю осінньо-зимовий семестр 2021

Додаток 1 до розкладу осінньо-зимовий семестр 2021-2022

Передмодульні консультації осінньо-зимовий семестр 2021-2022

План взаємовідвідувань на осінньо-зимовий семестр 2021-2022 рр

План кафедральних засідань на осінньо-зимовий семестр 2021-2022 рр

План лекції 4 курс осінньо-зимовий семестр 2021-2022 рр

Поточні консультації осінньо-зимовий семестр 2021-2022 рр

Розклад кафедри хірургії №1 2021-2022 осінньо-зимовий семестр

Розподіл груп між викладачами на осінньо-зимовий семестр 2021-2022 н.р.

Тематичний план практичних занять 4 курс 2021-2022 н.р.

Тематичний план практичних занять 6 курс

Регламенти практичних занять

Регламент проведення ПМК 2021-2022н.р.

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Рейтинг викладачів кафедри хірургії №1

 

 

 

2020-2021 н.р.

 

Графік взаємовідвідувань на 2-й семестр 2020-2021 н.р.

Графік передмодульних консультацій на 2-й семестр 2020-2021 н.р.

Графік пмк на 2-й семестр 2020-2021 н.р.

Графік поточних консультацій на 2-й семестр 2020-2021 н.р.

Додаток до розкладу на 2-й семестр 2020-2021 н.р.

Календарно-тематичний план лекцій для студентів 4 курсу на 2-й семестр 2020-2021 н.р.

Календарно-тематичний план лекцій студентів 5 курсу на 2-й семестр 2020-2021 н.р.

План навчально-методичних засідань на 2-й семестр 2020-2021 н.р.

Розклад практичних занять на 2-й семестр 2020-2021 н.р.

 

Розподіл груп між викладачами на осінньо-зимовий семестр 2020-2021 н.р.

Графік методичних засідань на осінньо-зимовий семестр 2020-2021 н.р.

Графік передмодульних консультацій на осінньо-зимовий семестр 2020-2021 н.р.

Графік поточних консультацій на осінньо-зимовий семестр 2020-2021 н.р.

Графік проведення підсумкового модульного контролю на осінньо-зимовий семестр 2020-2021 н.р.

Розклад занять на осінньо-зимовий семестр 2020-2021 н.р.

Додаток до розкладу занять на осінньо-зимовий семестр 2020-2021 н.р.

Регламент проведення практичних занять дистанційної форми навчання

Методичні рекомендації

Регламент ПМК

Перелік модульних питань

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

2019-2020 н.р.

 

План засідань кафедри на весняно-літній семестр 2019-2020

Педагогічне навантаження професорсько-викладацького складу

Робочі програми 2019

 

Навчання на кафедр і хірургії №1 проводиться на клінічних базах кафедри.

 

На кафедрі проводиться навчання студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспіранів.

 

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог динамічного розвитку Болонського процесу. Кредитно-модульна система передбачає ротацію модулів клінічних дисциплін та поступове навчання на одній кафедрі впродовж 4, 5, 6 років навчання, що забезпечить індивідуальну відповідальність кафедри за якість підготовки студентів з дисципліни «Хірургія».

 

Навчальний процес на кафедрі проводиться зі студентами медичного факультету №1 та 4. Викладання проводиться згідно з типовою навчальною програмою, розробленою співробітниками кафедри, та з наступними нормативними документами: освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) та освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими нака зом Міністерства та освіти науки України від 16.04.03 № 239 «Про затверд ження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки «Медицина» — 1101; наказом МОЗ України від 31.01.2005 р. № 52 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфіка ційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закла дах ІІІ— І V рівнів акредитації України за спеціальностями «лікувальна спра ва», «педіатрія», «медико-профілактична справа»; наказом МОЗ України № 414 від 23.07.07 р. «Про внесення змін до на казу МОЗ України від 31.01.2005 № 52 «Про затвердження та введення но вого навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах ІІІ—І V рівнів акредитації України за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа »; рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм з навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 р. за № 152 «Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних программ з навчальних дисциплін» зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492 «Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм з навчальних дисциплін»; наказом МОЗ України від 31.01.03 р. за № 148 «Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фар мацевтичної освіти ».

 

Окрім того, співробітники кафедри розробили ряд тематичних методичних рекомендацій. Методичні рекомендації, підготовлені для викладачів, забезпечують ефективний стандартизований підхід до викладання дисципліни,

Для студентів 4,5,6 курсів створено базу методичних рекомендацій для підготовки по кожній темі заняття, відповідно до навчального плану.  Професорами та доцентами кафедри записані лекційні відео матеріали для судентів 4 та 6 курсів відповідно до навчальних програм.

 

Окрім матеріалів для підготовки, співробітниками кафедри створено базу тестового контролю, що використовується для проміжного та підсумкового модульного контролю.

 

Особлива увага приділяється підготовці студентів на кафедрі хірургії №1 до ліцензійного іспиту «Крок-2». Для цього відповідальні співробітники регулярно поповнюють кафедральну тестову базу «Крок 2. Хірургія» новими завданнями, що з ’ являються в загальній базі «Крок 2» центру тестування.

 

Важливим внеском в розвиток навчально-методичної роботи має створення відеотеки оперативних втручань. Студенти мають доступ до такого виду навчаня.. В відео бібліотеці на сьогодні є відеозаписи таких оперативних втручань: Лапароскопічна герніопластика, Лапароскопічна фундоплікація, Електрозварювання біологічних тканин, Лівобічна геміколектомія, Лапароскопічна вагінопластика, Реконструктивно-відновна хірургія товстої кишки, Мініінвазивні оперативні втручання під контролем УЗ, Герніопластика, Гострий холецистит. Вищевказані фільми використовуються для демонстрації на практичних та лекційних заняттях.

 

Учасники навчального процесу залучаються співробітниками кафедри до підготовки та участі у проведенні кафедрою навчально-наукових заходів, де вони можуть отримати додаткову інформацію, щодо розвитку хірургічної науки та лікувально-консультативної допомоги на сучасному етапі. Кафедра є організатором щомісячного засідання товариства хірургів м. Києва та Київської обл. (всього 10 засідань). Також співробітниками кафедри проводяться щомісячно онлайн вебінари з актуальних тем хірургії та колопроктології та онлайн школи.

 

Колективом кафедри видано підручники з Хірургії для студентів, також монографійї по унікальним тематикам для самостійної  роботи студентів відповідно до навчальної програми.

 

Усі нові наукові розробки, які розробляються і впроваджуються на кафедрі хірургії №1 впроваджуються в навчальний процес усіх осіб, що проходять навчання на кафедрі.