НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa медичної і біологічної фізики та інформатики

Видавнича діяльність

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЇМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ
МЕДИЧНА І БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА

Практикум

Під загальною редакцією
члена-кореспондента АПН України, професора О.В. ЧАЛОГО

Рекомендовано
Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України
як навчально-методичнип посібник
для студентів вищих медичних навчальних
закладів III IVрівнів акредитації

Київ ‘Книга плюс”
2003

ББК 77.58 Уда 378.661
Ч35
Чалий О.В. та ін.
Медична і біологічна фізика. Практикум. – К.: “Книга плюс”, 2003.-217с.:мал.66.
Автори:
проф., д.ф.-м.н., член кор. АПН України О.В.Чалий, доц., д.б.н. Б.Т.Агапов, доц., д.п.н. Я.В.Цехмісгср, доц., к.б.н. О.В.Говоруха, доц., к.ІІ.ІІ. А.І.Єгоренков, доц,, к.ф.-м.н. М.ІІ.Малежик, доц., к.б.н. А.В. Меленевська, доц., к.т.н. М.І. Мурашко, доц,, к.ф.-м.н. О.І. Олійник, доц., к.х.н. Н.Ф. Радченко, доц,, к.ф.-м.н. Н.В. Стучинська, сі. викл., к.ІІ.н. Д.А. Макарченко, ст. викл., К.ІІ.Н. В.В. Пашенко, викл., к.ф.-м.н. Л.Г. Лесько, викл., к.ф.-м.н. Ю.1І. Скляров, викл. В.М. Данилейко, викл. Л.М. Денисенко, Л.П. Єрмакова, О.П. Лапоногов, Л.Б. Найда.

У посібнику наведені лабораторні й практичні роботи з курсу медичної і біологічної фізики, інформатики та медичної апаратури. Містить теоретичні відомості, контрольні запитання і задачі для підготовки до самоконтролю та самостійної роботи, список додаткової літератури та довідкову інформацію. Структура і зміст посібника повністю адаптовані до вимог програми з медичної і біологічної фізики, яка затверджена Міністерством охорони здоров’я України, а також узгоджені з підручником “Медична і біологічна фізика” (за редакцією О.В.Чалого, том 1 і 2)”.
Практикум розроблений професорсько-викладацьким складом кафедри медичної і біологічної фізики Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, пройшов рецензування і отримав гриф “Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів 111-IV рівнів акредитації* (протокол № 4 від 14.10.2003).
Видання призначається для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, а також викладачів, науковців і всіх, хто цікавиться сучасною медичною і біологічною фізикою.

Рецензенти:
Л. А. Булавін – член-кореспондент НАН України, професор, декан фізичного
факультету Київського Національного університету їм. Т. Шевченка:
В. М. Сисосв – професор кафедри молекулярної фізики Київського Національного
університету ім. Т. Шевченка:
Ю.С.Сінекоп – професор, завідувач кафедри фізичної та біомедичної
електроніки НУГУ ” КПІ”;
М. І. Шут – член-кореспондент АПН України, професор, завідувач кафедри
методики викладання фізики Національного пеоагогічногоуніверситету
ім. М. П. Драгоманова

Цілковите або часткове тиражування окремих розділів і всього видання допускається лише з письмового дозволу редакції

ISBN 966-7619-42-7 © Національний медичний університет
ім. О.О. Богомольця, 2003 © Чалий О.В. та інші, 2003

На кафедрі медичної та біологічної фізики функціонує школа-семінар «Проблеми біофізики живого та біоетики» під керівництвом доцента Єгоренкова А.І. В рамках роботи цієї школи-семінару регулярно (3-4 рази на рік) проводяться загальноуніверситетські відкриті засідання для студентів та співробітників Національного медичного університету ім.   О.О.   Богомольця з участю лекторів не лише з України, але й з Росії та Білорусі . Ці засідання присвячені актуальним і міждисциплінарним проблемам сучасної біофізики, біомедицини та їх етичним аспектам. Під час засідань не тільки заслуховуються доповіді і демонструються тематичні відеосюжети, але й проводяться цікаві обговорення та дискусії за темами, в яких приймають участь всі слухачі. Ц і збори стали своєрідною пропедевтичною школою з біоетики для молодих дослідників Національного медичного університету ім.   О.О.   Богомольця .

Тематика роботи школи-семінара за останні роки була найрізноманітнішою: «Біоетичні аспекти критеріїв смерті мозку», «Біоетичний код роману М.Булгакова «Майстер і Маргарита», «Навіщо лікарю України біоетичний кодекс», «Злочини лікарів-нацистів», «Антинаукові тенденції в сучасній медицині» тощо.

 

ПЕРЕДМОВА

При створенні цього посібника були використані методичні матеріали які були підготовлені викладачами кафедри медичної І біологічної фізики Національного медичного університету Імені О О Богомольця та апробовані протягом багатьох років при викладанні дисциплін “Медична І біологічна фізика”, “Біологічна фізика, Інформатика і медична апаратура”.
Автори висловлюють щиру подяку всім викладачам, які впродовж більш ніж 80 років працювали на кафедрі фізики Київського медичного інституту (тепер – Національного медичного університету) мені академіка О. О. Богомольця. Саме вони заклали основи того лабораторного практикуму, який виконували багато поколінь студентш-медиків та який існує нині на кафедрі медичної і біологічної фізики НМУ. На великий жаль багатьох з них вже немає з нами. Тому це видання в першу чергу данина пам’яті нашим колегам, “біля ніг яких ми сидимо, на плечах яких ми стоїмо”.
Автори будуть вдячні за всі критичні зауваження І сподіваються, що цей посібник буде корисним не лише для студентів вищих медичних навчальних закладів України, а й для студентів, аспірантів, викладачів Інших навчальних закладів та всіх тих, хто цікавиться Ідеями та досягненнями сучасної медичної і біологічної фізики.