НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa фтизіатрії та пульмонології

Навчально-методична робота

План навчально-методичних засідань кафедри 2019/20

Лекції вересень 2019-2020

Розклад практичних занять

Робочі програми

Календарно-тематичні плани

Графік взаємовідвідувань лекцій 2019-2020 осінь

Графік взаємовідвідувань-2019-осінь-зима

Запланоане педнавантаження на осінньо-зимовий семестр 2019-2020

Графік проведення поточних консультацій на весняно-літній семестр 2019/2020

ГРАФІК ПЕРЕСКЛАДАНЬ ПМК НА ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ СЕМЕСТР 2019-2020 Н.Р.

ГРАФІК відпрацювань практичних занять осінньо-зимового семестру 2019-2020 н.р.

 

Навчально-методична робота – це головний напрямок діяльності кафедри фтизіатрії та пульмонології у підготовці сучасних висококваліфікованих медичних кадрів, що базується на принципах Болонської декларації, і впровадження європейських стандартів підготовки молодих спеціалістів.

Навчально-методична робота кафедри проводитьсядля забезпечення навчального процесу для студентів медичного 1,2, 3 , 4, медико-психологічного, стоматологічного факультетів та факультету підготовки лікарів для збройних сил України.

Основу цієї роботи складають класичні медичні канони опанування лікарською справою, що вміщують: клінічне навчання студентів за участі хворого, оволодіння фізикальними методами і поєднання їх із лабораторними та інструментальними методами обстеження хворого, формування клінічного мислення для встановлення діагнозу на підставі аналізу клінічних проявів хвороби та даних комплексного обстеження, а також виховання етико-деонтологічних принципів лікаря.

За кредитно-модульною системою організації навчального процесу кафедрою фтизіатрії та пульмонології розроблені програми, а також робочі програми навчальної дисципліни “Фтизіатрія” для спеціальностей “Лікувальна справа” , “Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”, “Медична психологія”, “Стоматологія”, для елективного курсу “Актуальні проблеми фтизіатрії та пульмонології”(5 та 6-й курс навчання). З 2014 року поновлено викладання фтизіатрії для студентів 6 курсу медичних та педіатричного факультетів.


Тестовий контроль під час ПМК

 

Видами навчальної діяльності студентів є лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, в організації якої значну роль мають консультації викладачів.

Теми лекцій розкривають проблемні питання відповідних розділів фтизіатрії і читаються з використанням мультимедійної техніки. За способом викладу навчального матеріалу вони є проблемними, лекціями-візуалізаціями та лекціями-дискусіями.

На практичних заняттях студенти вивчають методи виявлення та діагностики туберкульозу, різні клінічні форми захворювання, сучасні стандарти лікування і профілактики туберкульозу, діагностику невідкладних станів (кровохаркання, легенева кровотеча, спонтанний пневмоторакс), які потребують надання екстреної допомоги. Значна увага приділяється найнебезпечнішим складовим сучасного туберкульозу – резистентному туберкульозу та його поєднанню з ВІЛ.

Самостійна робота студентів передбачає проведення курації хворого з наступним написанням і захистом історії хвороби, а також клінічний розбір окремих хворих з різними формами туберкульозу легень, написання рефератів.

По завершенні вивчення курсу фтизіатрії на всіх факультетах проводиться підсумковий модульний контроль з оцінки рівня засвоєння дисципліни у вигляді комп ’ ютерного тестового контролю.

 


Вирішення ситуаційних задач в аудиторії

 

 

Для методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі виданий підручник “Фтизіатрія” з урахуванням сучасних даних і рекомендацій ВООЗ з питань туберкульозу, видані методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття та методичні вказівки для викладачів.

Для проведення контролю вихідного і кінцевого рівня знань студентів, підсумкового модульного контролю розроблені тестові завдання, задачі для кожного факультету окремо.

З 2007 року на кафедрі фтизіатрії та пульмонології запроваджене російськомовне та англомовне викладання предмету, усі методичні матеріали підготовлені російською та англійською мовами.

Уніфікація викладання дисципліни “Фтизіатрія”, обмін досвідом, формування відповідальності молодих викладачів досягаються шляхом проведення відкритих занять, а також відвідування практичних занять завідувачем кафедри, професорами, доцентами з наступним їх розбором та обговоренням на навчально-методичних засідання кафедри.

Кафедра є опорною серед однопрофільних кафедр ВНМЗ України. Щорічно кафедра організовує навчально-методичні наради завідувачів кафедр фтизіатрії, на яких вирішуються питання і проблеми інтеграції й оптимізації навчально-методичної роботи у відповідності з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.