НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедрa фтизіатрії та пульмонології

Наукова робота

За останні 15 років на кафедрі виконувались 12 госп. договірних, 3 ініціативно-пошукові роботи:

  • «Вивчення поширеності та ефективності методів лікування ВІЛ-асоційованого туберкульозу», номер державної реєстрації 0105 U 001309, термін виконання: 01.01.2005 – 31.12.2010 рр.;
  • «Клінічний перебіг туберкульозу та методи корекції його лікування у хворих на поєднані захворювання туберкульоз/ВІЛ-інфекція», номер державної реєстрації 0111 U 000658, термін виконання: 01.01.2011 – 31.12.2016 рр.;
  • «Вивчити можливості підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз шляхом удосконалення методів антимікобактеріальної та патогенетичної терапії», номер державної реєстрації 0100 U 002045, термін виконання: 01.01.2000 – 31.12.2004 рр.);

3 науково-дослідні роботи за кошти державного бюджету, замовник яких МОЗ України:

  • “Удосконалення існуючих і розробка нових методів антимікобактеріальної та патогенетичної терапії у хворих на туберкульоз легень”, номер державної реєстрації 0102 U 000788, термін виконання: 01.01.02 – 31.12.05 рр.;
  • «Поширеність, клінічний перебіг та наслідки лікування туберкульозу серед підвищеного ризику захворювання», номер державної реєстрації 0108 U 003090, термін виконання: 01.01.2008 – 31.12.2009 рр.;
  • «Особливості перебігу туберкульозу та вірусних гепатитів на тлі ВІЛ-інфекції», номер державної реєстрації 0113 U 000710, термін виконання: 01.01.2013 – 31.12.2015 р.).

На основі розкриття механізму і закономірностей перебігу туберкульозного процесу кафедрою розроблялися нові методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу. Для підвищення ефективності лікування туберкульозу легень серед вперше виявлених хворих у сучасних умовах кафедрою проводились пошук та розробка методів комбінованої хіміотерапії та випробування більш ефективних комбінацій існуючих хіміопрепаратів і створення нових.

Поряд із дослідженням схем та методів інтенсивної хіміотерапії туберкульозу, враховуючи патофізіологічні особливості його перебігу, проводиться пошук патогенетичних засобів лікування цієї хвороби. Розроблено та апробовано схему й методику призначення комплексу ТРИ-ВІ-ПЛЮС, яку вперше застосовано при лікуванні хворих на туберкульоз легень (Р.Г. Процюк, І.М. Кононенко, 2002). Вивчалась ефективність застосування синглетно-кисневої терапії в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз, яка сприяє вираженій дезінтоксикації організму (В.І. Петренко, О.М. Тонковид, І.Л. Рубан, 2006), препарату Дуфалак для корекції амінокислотного складу крові (В.І. Петренко, І.О. Галан, 2008) та Кагоцелу для корекції показників імунної системи у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень (В.І. Петренко, Ю.А. Варченко, 2010).

Дослідженнями, що проведені на кафедрі, доведена доцільність застосування інформаційно-хвильової терапії «ІХТ-Поріг» (як патогенетичного методу) та розроблена методика її застосування при лікуванні хворих на туберкульоз легень (В.І. Петренко, О.М. Павленко, 2002).

Невирішеність проблеми токсичних ушкоджень печінки визначило актуальність питання діагностики та пошуку нових схем комплексного лікування хворих на туберкульоз легень. Співробітниками кафедри (В.І. Петренко, О.М. Павленко, 2004) розроблено спосіб терапії хворих на вперше виявлений туберкульоз легень із додатковим призначенням гепатопротектору глутаргіну.

Одним із аспектів у програмі боротьби з туберкульозом є розробка методів діагностики. Для диференційної діагностики гепатотоксичного та холестатичного варіантів побічної дії протитуберкульозних препаратів запроваджений метод ультразвукової діагностики, в тому числі доплерографії гепатобіліарної системи, що дає можливість проводити своєчасну й ефективну корекцію антимікобактеріальної терапії.

Вперше в Україні на кафедрі започатковано вивчення вмісту імуноглобулінів (IgG, IgM, IgA) у сироватці крові, специфічних до мікобактерій туберкульозу (з метою удосконалення діагностики та контролю за ефективністю лікування хворих на туберкульоз), за допомогою імунноферментного методу (В.І. Петренко, Т.В. Малиновська, О.В. Стополянський, Ю.А. Варченко, 2003). За допомогою моноклональних антитіл співробітниками кафедри досліджується вміст апоптичних клітин, субпопуляцій імунних клітин, цитокіновий профіль, що дає можливість своєчасно проводити корекцію лікування туберкульозу та прогнозувати його перебіг. Результати імунологічних досліджень висвітлювались на науково-методичній конференції з міжнародною участю «Імунологічні аспекти туберкульозу і неспецифічних захворювань органів дихання» (15 квітня 2005 р.), яка проводилась на кафедрі.

Співробітниками кафедри проводяться дослідження стану амінокислотного складу крові у хворих на вперше виявлений туберкульоз легень методом іонно-обмінної рідино-колоночної хроматографії за допомогою автоматичного аналізатора амінокислот (В.І. Петренко, І.О. Галан, 2005 р.), вивчався склад жирних кислот та метаболітів оксиду азоту у крові у хворих на туберкульоз легень (постраждалих і не постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС).

Значне збільшення захворюваності на туберкульоз і його патоморфоз викликають необхідність створення нових та удосконалення існуючих методів діагностики туберкульозу з метою обстеження широкого кола населення. Співробітниками кафедри винайдений «Спосіб оцінки тяжкості перебігу туберкульозу легень», що забезпечує прогноз результатів його лікування (В.І. Петренко, О.Б. Пікас, 2005), розроблені «Спосіб оцінки ступеня декомпенсації хронічного легеневого серця при фіброзно-кавернозному туберкульозі легень» та «Спосіб діагностики клінічної форми вперше виявленого туберкульозу легень» (В.І. Петренко, О.Б. Пікас, 2006).

На підставі результатів наукових досліджень, проведених співробітниками кафедри, винайдено способи оцінки ступеня ризику і спосіб прогнозування ризику розвитку бронхолегеневих захворювань (В.І. Петренко, О.Б. Пікас, 2005), що дає можливість більш своєчасно та ефективно застосовувати профілактику щодо цих захворювань. Науковим досягненням кафедри є винайдення способу оцінки порушень адаптаційних можливостей організму, що важливо для оцінки загального стану його та планування певних профілактичних заходів (В.І. Петренко, О.Б. Пікас, 2005). Наукові розробки кафедри фтизіатрії та пульмонології демонструвалися на виставці «Науково-технічні та інноваційні проекти винахідників та раціоналізаторів м. Києва» (2007).

Роль екологічних чинників у виникненні БЛЗ – це друга проблема сьогодення, якою займається кафедра. Особливе місце у виникненні їх відводиться палінню цигарок (як пасивному так і активному) (В.І. Петренко, О.Б. Пікас, 2005) та наслідкам впливу іонізуючого опромінення (В.І. Петренко, О.Б. Пікас, 2005). Результати проведених досліджень висвітлювались на науково-практичній конференції «Екологічні проблеми у фтизіатрії і пульмонології» (1 жовтня 2004 р.).

Результати проведених досліджень висвітлювались на наступних науково-методичних та науково-практичних конференціях з міжнародною участю, які організовувались кафедрою фтизіатрії та пульмонології НМУ імені О.О. Богомольця: «Імунологічні аспекти туберкульозу і неспецифічних захворювань органів дихання» (15 квітня 2005 р., Київ), на конференції, присвяченій 80-річчю від дня народження професора М.С. Пилипчука (19 травня 2006 р., Київ), «Актуальні проблеми туберкульозу у дітей та підлітків» (23-24 лютого 2014 р., Київ), «Сучасні проблеми Ко-інфекції туберкульоз і ВІЛ/СНІД» (29 – 30 березня 2011 року, Ялта), «Медико-соціальні проблеми туберкульозу в Україні» (18 – 19 березня 2013 року, Київ) та «Актуальні питання надання медичної допомоги хворим з поєднаною інфекцією: туберкульоз, ВІЛ-інфекція, гепатити» (15-16 жовтня 2014 р., Київ).

За останні роки співробітниками кафедри отримано 12 патентів на корисну модель, 6 інформаційних листів і 2 методичні рекомендації «Тексти диктантів для учнів загальноосвітніх (усіх типів), професійно-технічних та вищих (І-ІІ рівнів акредитації) навчальних закладів з питань профілактики туберкульозу» (2002) та «Оптимальне співвідношення доз ізоніазиду та вітаміну В6 при лікуванні деструктивного туберкульозу» (2006).

Співробітники кафедри брали участь у розробці стандартів МОЗ України: «Стандарту надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз» (2009) та «Стандарту лікування ВІЛ-позитивних людей, які є споживачами ін’єкційних наркотиків» (2008).