Кафедра дитячої хірургії

Наукова робота

Відповідальний співробітник : Головатюк Дмитро Володимирович, к.мед.н., асистент кафедри дитячої хірургії.

Телефон:  +380675025860,

 E-mail : dvgolovatuk@gmail.com

 

Основними напрямками наукової роботи  кафедри  на сучасному етапі є розробка нових та удосконалення існуючих методів діагностики та лікування вад розвитку  та захворювань дихальної системи та органів шлунково-кишкового тракту у дітей, вад розвитку та травм опорно-рухового апарату у дітей. Особлива увага приділяється дослідженням, що стосуються  питань лікування портальної гіпертензії, хвороби  Гіршпрунга, судинних аномалій  черевної порожнини та заочеревенного простору, лікування сколіотичної деформації хребта у дітей та підлітків, вродженої клишоногості, політравми у дітей.

У 2019 році на кафедрі завершено проведення ініціативно пошукової НДР

«Лікування посттравматичних, вроджених та набутих деформацій кісток та контрактур суглобів у дітей». В рамках проведення зазначеної НДР  проведено розробку  математичної моделі “хребет – система гало- гравітаційної тракції” у пацієнтів із складнимим сколіотичними деформаціями. Вивчено  на фізичній моделі “хребет – система гало- гравітаційної тракції” її механічні властивості щодо корекції деформації в грудному та поперековому відділах хребта.

Проведено дослідження, що були присвячені застосуванню титанових еластичних стрижнів  при лікуванні кісток передпліччя та стегнової кістки у дітей.

Проведено аналіз результатів консервативних та оперативних методів лікування рецидивів вродженої клишоногості у дітей, з визначенням нормативних величин, особливостей компонентів деформації з використанням 3D-скануючого моделювання та подометрії.

 

З 2019 року на кафедрі виконується НДР «Розробка та впровадження сучасних методів діагностики і лікування вроджених вад та захворювань травного тракту у дітей». На основі вивчення питань етіопатогенезу, даних клінічної картини та інструментальних методів дослідження буде розроблено раціональний та безпечний діагностичний алгоритм при вадах розвитку та захворюваннях травного тракту у дітей, з урахуванням варіанту патології, наявності ускладнень і супутніх вроджених вад розвитку.

Проводиться вивчення  симптоматики вказаної групи вад, оцінка значення езофагографії, цифрової субтракційної ангіографії, КТ, УЗД, ЯМР в діагностиці патології, що розглядається.

Проводиться дослідження групи дітей, що потребують ендоскопічної профілактики кровотеч з варикозно розширених вен на етапах лікування портальної гіпертензії. На підставі вивчення морфо-функціональних особливостей стану варикозно розширених вен стравоходу та шлунку обгрунтовується  застосування методів ендоскопічної профілактики в залежності від віку та характеру клінічного перебігу портальної гіпертензії у дітей.

На підставі оцінки ефективності застосування ендоскопічних та хірургічних методів проводиться  оптимізація показаннь до варіантів первинної та вторинної профілактики кровотеч у дітей з портальною гіпертензією.

Буде розроблено показання до виду та рівня накладання колостоми на етапах хірургічного лікування хвороби Гіршпрунга у дітей.

Визначається оптимальна  етапність хірургічного лікування різних клінічних і анатомічних форм хвороби Гіршпрунга у дітей.

Розробляється комплекс органозберігаючих операцій при корекції кістозного ураження паренхіматозних органів.

 

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Д.Ю.Кривченя, І.М.Бензар, В.Є.Бліхар  «Діафрагмальні  грижі у дітей» ТДМУ, «Укрмедкнига», 2015.

Навчальний посібник  присвячено одній з найскладніших  і високолетальних вад розвитку – вродженій діафрагмальній грижі. Відображено базові поняття, зокрема ембрологію,  патологічну фізіологію та хірургічну анатомію вади. Детально висвітлено питання діагностики та хірургічного лікування.

 

І.М.Безар, А.Ф.Левицький , В.Є. Бліхар « Судинні аномалії у дітей»

ТДМУ, «Укрмедкнига», 2015.

 

Монографія присвячена  питанням класифікації ,клініки, діагностики та лікування  судинних аномалій у дітей. Описані  сучасні методи діагностики та лікування , ускладнення судинних мальформацій та судиних пухлин  та методи їх профілактики.

 

«Основи діагностики, лікування та реабілітації вад розвитку опорно-рухового апарату в дітей»  за редакцією А.Ф.Левицького та І.М. Бензар.

Навчально методичний посібник.

ТДМУ, «Укрмедкнига», 2019.

 

 

Навчально-методичний посібник містить інформацію щодо сучасних  поглядів на етіологію, патогенез, методи діагностики  і лікування  найбільш поширених  вад розвитку опорно-рухового апарату.

 

Д.Ю. Кривченя , Є.О.Руденко. «Вади розвитку дихальної системи» . Атлас : навчальний  посібник.  «Медицина»,  2017.

 

Атлас підготовлено як навчальний посібник , в якому представлено  матеріал стосовно  вад розвитку органів дихальної системи- дихальних шляхів і легень,  а також  компресійних  і функціональних стенозів трахеї та гортані.

 

Хирургия детского возраста: учебник (ВУЗ IV ур. а.)   под редакцией 

В.И. Сушко и Д.Ю. Кривчени.  «Медицина», 2015.

 

В учебнике на современном уровне освещена клиническая картина нозологических единиц, входящих в учебную программу по специальности “Детская хирургия”. Представлены методы их диагностики и лечения. Изложены основные пороки развития и болезни у детей, описаны причины их возникновения, клиническое течение, дифференциальная диагностика, методы обследования и лечения. Освещены вопросы гнойно-воспалительных заболеваний, травматических повреждений органов брюшной полости и забрюшинного пространства, доброкачественных и злокачественных опухолей у детей.

 

Pediatric Surgery. Edited by V.A. Dihtiar, V.I. Sushko, D.Y. Kryvchenia.

AUS Medicine Publishing, 2019.

 

 

Суттєвим досягненням кафедри дитячої хірургії за останні роки стало видання 4 монографій, 1 базового підручника, 2 навчальних посібників, 1 практичного керівництва та 4 методичних розробок для студентів з українською та англійською мовою викладання.

 

 

 

 

 

 

scan-1 
scan-2
scan-3
scan-4

scan-1

scan-2

scan-3

scan-4