НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра офтальмології

Навчально-методична робота

 
Відповідальний – к.мед.н., доцент ГРЕБЕНЬ Наталія Костянтинівна
Навчально-методична робота є пріоритетним напрямком діяльності кафедри офтальмології в справі підготовки сучасних висококваліфікованих медичних кадрів для України та багатьох країн світу.

  
Заняття з англомовними студентами: зав.кафедри, професор Вітовська О.П.
Професор Скрипник Р.Л. читає лекцію 
 
  
Доценти Рижова І.П. та Баран Т.В. на практичних заняттях 


Керуючись принципами Болонської декларації, працівники кафедри значну увагу приділяють впровадженню європейських стандартів підготовки молодих спеціалістів. Основними формами організації навчального процесу є лекції, практичні заняття, консультації, а також самостійна робота студентів. Студенти знайомляться з різними формами патології зорового аналізатора та клінічними підходами до їх лікування, оволодівають умінням діагностики та надання невідкладної допомоги при травмах очей, раптовій втраті зору та гострих запальних процесах кон’юнктиви, рогівки, судинної оболонки.

     
Лекція та практичне заняття на кафедрі офтальмології
 

Відповідно до наказів МОЗ України №356 від 23.06.2012 р. та № 443 від 05.09.2013р. «Про організацію навчання студентів 1-6 курсів медичних факультетів, 1-4 курсів стоматологічного, фармацевтичного та медико-психологічного факультетів за кредитно-модульною системою у 2012-2013 н.р.» на 2013-2014н.р., з метою підвищення якості організації навчального процесу на кафедрах університету на кафедрі проводять викладання навчальних дисциплін на 4 курсі медичних факультетів та на 4 курсах стоматологічного, медико-психологічного факультетів за кредитно-модульною системою:
на навчально-методичних нарадах кафедри до початку навчального року обговорюються організаційні та методичні підходи до реалізації викладання дисципліни (з відповідним зазначенням у протоколах нарад);

 • забезпечується створення і виконання плану взаємних і контрольних відвідувань занять науково-педагогічних працівників кафедри та реєстрація результатів у журналі відповідно до наказу МОН України від 29.03.2012 р. №384;
 • забезпечується планування та проведення на кафедрі навчальних та науково-методичних нарад, семінарів з метою обговорення питань оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах ЕСТS та удосконалення якості навчання, щодо оптимізації плану і організаційної структури проведення навчальних занять з відповідної дисципліни: упровадження нових методичних та організаційних підходів, сучасних технологій навчання. Обговорюються на нарадах результати навчання і трудової дисципліни студентів (в кінці кожного місяця); при необхідності запрошуємо на засідання кураторів ЕСТS факультетів, старост курсів або груп;
 • викладачі повинні забезпечити інформування студентів академічних груп на першому навчальному занятті з дисципліни (лекції, практичному, семінарському) про регламент оцінювання навчальної діяльності студента (поточного модульного, підсумкового модульного контролю, дисципліни), графік складання ПМК, порядок ліквідації академічної заборгованості;
 • до підсумкового модульного контролю допускаються студент и, які відвідали всі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття (лекційні, практичні, семінарські) та під час поточного контролю набрали кількість балів, що не менша за мінімальну. Студенти, які не склали попередній ПМК, допускаються до складання наступного ПМК при виконанні всіх зазначених вище в даному пункті вимог допуску до складання;
 • на кафедрі відпрацювання пропущених студентами лекційних занять лектору, викладачу у вигляді конспекту лекцій або реферату за змістом питань до відповідної лекції з використанням обов’язкових джерел літератури;
 • студентам, які мають пропуски навчальних занять, надається можливість відпрацювання за графіком кафедри згідно з регламентом, затвердженим на методичній нараді кафедри. Позитивні результати перескладень вносяться в Журнали консультацій та відпрацювань занять та Журнал обліку відвідувань і успішності студентів з обов’язковою відміткою про дату перескладання і отриману оцінку;
 • студентам, які отримали оцінки «незадовільно» під час навчальних занять, надається можливість перескласти їх викладачу академічної групи або черговому викладачу кафедри;
 • студент, який пропустив 3 і більше практичних або лекційних занять або отримав 3 і більше оцінки «незадовільно» повинен отримати дозвіл декана на ліквідацію академічної заборгованості з навчальної дисципліни та відпрацювати їх протягом 2-х навчальних тижнів;
      
Самостійне оволодіння практичними навичками з офтальмології

Для методичного забезпечення навчального процесу, проведення поточного та пісумкового контролю рівня знань на кафедрі наявний достатній банк ситуацiйних задач та тестових завдань по всіх розділах курсу офтальмологiї українською, російською та англійської мовами, а також тести формату «А» для підготовки до складання ліцензованого іспиту «Крок-2», які використовуються на кожному занятті для оцінки поточного та кінцевого рiвня знань. З 2008 року на кафедрі впроваджено англомовне викладання (відповідальна – доцент Куриліна О.І.). Розроблено і видано методичні рекомендації для практичних занять та лекцій. Визначено перелік рекомендованої англомовної літератури з офтальмології. До розробки методичних матеріалів, проведення лекцій і практичних занять з англомовними студентами залучено викладачів, які вільно володіють англійською мовою, або мають сертифікат курсів кафедри іноземних мов НМУ: професори Вітовська О.П. , Жабоєдов Г.Д., Скрипник Р.Л., доцент Куриліна О.І., асистенти Кірєєв В.В., Чурюмов Д.С., Пархоменко О.Г..

 

 На лекціях, побудованих за проблемним принципом, які читають завідувач кафедри, професори і доценти демонструються мультимедійні презентації, таблиці, слайди, запрошуються хворі, проводиться перегляд відеоматеріалів про методи дослідження органу зору, сучасні лікувальні технології та оперативні втручання, демонструються кольорові навчальні атласи.

     
Практичні заняття з офтальмології на кафедрі проводяться зі студентами стоматологічного, медичних факультетів № 1, 2, 3, 4 та факультету підготовки лікарів для Збройних сил України, а також медико-психологічного факультету, аспірантами, магістрами, інтернами, клінічними ординаторами. Широко використовуються комп’ютерні програми для засвоєння матеріалу, на практичних заняттях демонструються хворі зі складними порушеннями зору, опрацьовуються практичні навики та прогресивні методи лікування.  

  
Вивчення практичних навичок визначення зорових функцій – асистент Ращенко В.О.
 

Завдяки співпраці з сучасними офтальмологічними клініками та центрами студенти знайомляться з принципами рефракційної хірургії, з функціональними методами лікування косоокості та амбліопії. Для них влаштовуються прямі трансляції з операційної – так звана «Жива хірургія». Широко застосовуються також мультимедійні презентації та відеофільми, обговорення тактики лікування, тощо. Вивчення курсу офтальмології завершується підсумковим модульним контролем засвоєння знань та практичних навичок у ліжка хворого на медичних факультетах, ФПЛЗСУ й заліком на стоматологічному факультеті.


  
Асистент, к.мед.н. Пархоменко О.Г. на практичному занятті
 

Багато уваги на кафедрі приділяється організації самостійної позааудиторної роботи студентів, для чого активно використовуються такі форми, як курація хворих в клініці, вирішення ситуаційних задач, самостійне оволодіння методами дослідження, підготовка рефератів і презентацій та їх захистом на практичному занятті. Це дозволяє студентам засвоювати необхідні навики, поглиблювати одержані знання. Для методичного забезпечення самостійної позааудиторної роботи студентів на кафедрі наявні розроблені методичні матеріали для підготовки до практичних занять та до ліцейзійного інтегрованого заліку “Крок-2”.


Передмодульна консультація студентів – проводить асистент, к.мед.н. Салата П.Н. 
 

ВАЖЛИВІ РЕЙТИНГОВІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

 • важливим показником якості навчальної діяльності науково-педагогічного працівника кафедри – є індивідуальна робота зі студентами, своєчасність відпрацювання студентами групи оцінок «незадовільно» та пропущених навчальних занять;
 • оскільки ПМК є семестровим контролем, на основі якого виставляється кінцева оцінка з дисципліни (Наказ МОН України №161 від 2 червня 1993 року), ПМК приймаються завідувачем кафедри, професорами і доцентами, з забезпеченням ротації науково-педагогічних працівників кафедри під час приймання ПМК і не дозволяється прийом ПМК викладачем, який вів практичні заняття та асистентами;
 • на кафедрі контролюється своєчасність заповнення «Відомостей поточного та підсумкового модульного контролю» та «Відомостей успішності з дисципліни», своєчасність повернення документів у відповідні деканати (не пізніше наступного дня після його складання або перескладання);
 • виконання науково-педагогічними працівниками кафедр плану та організаційної структури навчального заняття, регламенту поточного та підсумкового модульного контролю контролюється відповідно до затверджених робочих навчальних програм;
 • щомісячно в деканат (не пізніше 3 числа наступного місяця) надається зведену інформацію про пропуски навчальних занять на кафедрі – форма №У-5І2 та академічну заборгованість студентів;
 • проводяться анонімні анкетування студентів академічних груп після завершення складання ними ПМК, результати анкетування обговорювати на методичних нарадах кафедри.