НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії

Видавнича діяльність

 

ПІДРУЧНИКИ

2018

 

vid2Biological and Bioorganic Chemistry: in       2 books: Textbook. Вook 1. Bioorganic Chemistry/B.S.Zimenkovskyi, V.А.Muzychenko, I.V.Nizhenkovska, G.О. Syrova; edited by B.S. Zimenkovskyi,  I.V. Nizhenkovska.  — Кyiv : AUS Medicina Publishing, 2018. — 288 p

ISBN 978-617-505-666-04

 

The textbook contains the information about the structure, chemical properties and biological role of organic compounds which take part in human metabolic processes: low-molecular bio regulators (vitamins, hormones, other natural and synthetic biologically active compounds, including certain medications and toxic compounds) and biopolymers (carbohydrates, proteins and nucleic acids).

This textbook is recommended for students of higher medical education institutions – universities, institutes and academies

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

vid3

Біологічна і біоорганічна хімія : базовий підручник: у 2 кн. / кол. авт.; за ред.Ю.І.Губського, І.В. Ніженковської. — Кн. 2 : Біологічна хімія / [Ю.І. Губський, І.В. Ніженковська, М.М. Корда  та ін.] . 2-е вид,  випр — К. : ВСВ «Медицина», 2017.-544с.

ISBN:978-617-505-556-4

Підручник містить систематизований виклад курсу біологічної хімії відповідно до програми з дисципліни, затвердженої для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів –  університетів, інститутів і академій. В основному тексті підручника розглянуті структура та ферментативні реакції перетворення основних класів біомолекул — білків, амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів , порфіринів; висвітлені питання будови та властивостей інформаційних нуклеїнових кислот ДНК і РНК, молекулярної біології та генетики, біохімічні основи фізіологічних функцій організму людини та їх нейрогуморальної регуляції. Значну увагу приділено молекулярним механізмам функціонування клітин крові, печінки, нирок, м’язів, сполучної тканини, імунної та нервової систем. Розглянуто біохімічні основи патогенезу атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння, хвороб ендокринної, імунної, нервової систем та сполучної тканини. Кожен розділ підручника містить, крім інформаційного матеріалу, тестові завдання для самоперевірки  та контролю засвоєння знань.

 

vid3

Биологическая и биоорганическая химия: в 2 кн.: учебник  Кн. 1: Биоорганическая химия / Б.С. Зименковский, В.А. Музыченко, И.В. Ниженковская, А.О. Сыровая.;  под ред. Б.С. Зименковского, И.В. Ниженковской. – К.: ВСИ «Медицина», 2017.-296 с.

ISBN: 978-617-505-549-6

В учебнике на основе современных принципов теоретической органической химии изложены строение, химические свойства и биологическую роль органических соединений, участвующих в процессах метаболизма человека: низкомолекулярных биорегуляторов (витаминов, гормонов, других природных и синтетических биологически активных соединений, в том числе некоторых лекарственных средств и токсичных соединений) и биополимеров (углеводов, белков, нуклеиновых кислот). Для студентов и преподавателей высших медицинских (фармацевтических) учебных заведений – университетов, институтов и академий.

 

 

 

 

vid4

Биологическая и биоорганическая химия: в 2 кн.: учебник  Кн. 2: Биологическая химия / Ю.И.Губский, И.В. Ниженковская, М.М.Корда  и др.;  под ред. Ю.И. Губского, И.В. Ниженковской. – М.: ВСИ «Медицина», 2017.-584 с.

ISBN:978-617-505-590-8

Учебник содержит систематизированное изложение курса биологической химии в соответствии с программой по дисциплине, утвержденной для студентов высших (фармацевтических) учебных заведений – университетов, институтов и академий. В основном тексте учебника рассмотрены структура и ферментативные реакции превращения превращения основных классов биомолекул – белков, аминокислот, углеводов, липидов, нуклеотидов, порфиринов; освещены вопросы строения и свойств информационных нуклеиновых кислот ДНК и РНК, молекулярной биологии и генетики, биохимические основы физиологических функций организма человека и их нейрогуморальной регуляции. Значительное внимание уделено молекулярным механизмам функционирования клеток крови, печени, почек, мышц, соединительной ткани, иммунной и нервной систем. Рассмотрены биохимические основы патогенеза атеросклероза, сахарного диабета, ожирения, болезней эндокринной, иммунной, нервной систем и соединительной ткани. Каждая глава учебника содержит, кроме информационного материала, тестовые задания для самопроверки и контроля усвоения знаний.

 

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 

 

 

2019

 

vid3

Ніженковська І. В., Кузнецова О. В. Біологічна хімія. Тестові завдання з поясненнями для студентів фармацевтичного факультету:  навчальний посібник / І. В. Ніженковська, О. В. Кузнецова, 2-е вид., доп. — К.: ФОП Лопатіна О. О., 2019. — 316 с.

ISBN 978-617-7533-35-0

Навчальний посібник нараховує понад  370 тестових завдань з біологічної хімії з поясненнями вірної відповіді на тестове завдання і  може бути використаний для підготовки до складання поточних і підсумкових модульних контролів та іспитів  з біологічної хімії,  ліцензійного іспиту  «Крок 1. Фармація». Посібник укладений відповідно до чинної програми з біохімії, відповідає вимогам державних стандартів вищої медичної освіти та принципам Болонського процесу.  Для студентів фармацевтичного факультету вищих медичних (фармацевтичних) навчальних  закладів.

 

 

 

vid3

Цуркан О.О., Ніженковська І.В., Глушаченко О.О. Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами: навчальний посібник / О.О. Цуркан, І.В. Ніженковська, О.О. Глушаченко. — 3-е вид-К.: ВСВ «Медицина», 2019.-152 с.

ISBN 978-617-505-732-2

У навчальному посібнику поєднано теоретичні й конкретні методичні дані щодо контролю якості лікарських речовин.

Для студентів старших курсів фармацевтичних факультетів, інтернів,  магістрів закладів вищої освіти. Також посібник буде  корисним для провізорів-аналітиків аптек та контрольно-аналітичних лабораторій, лабораторій хіміко-фармацевтичних виробництв, оскільки містить дані для виробу показників якості підчас формування та перереєстраційної апробації аналітичних нормативних документів.

 

 

 

vid3

Ніженковська І. В., Кузнецова О. В. Біологічна хімія. Тестові завдання з поясненнями для студентів фармацевтичного факультету:  навчальний посібник /І.В.Ніженковська, О. В. Кузнецова. — К.: ФОП Лопатіна О. О., 2018. — 312 с.

ISBN 978-617-7533-32-9

Навчальний посібник нараховує понад  350 тестових завдань з біологічної хімії з поясненнями вірної відповіді на тестове завдання і  може бути використаний для підготовки до складання поточних і підсумкових модульних контролів та іспитів  з біологічної хімії,  ліцензійного іспиту  «Крок 1. Фармація». Посібник укладений відповідно до чинної програми з біохімії, відповідає вимогам державних стандартів вищої медичної освіти та принципам Болонського процесу.  Для студентів фармацевтичного факультету вищих медичних (фармацевтичних) навчальних  закладів

 

 

 

 

vid3

Tsurkan O.O., Nizhenkovska I.V., Hlushachenko O.O. Pharmaceutical Chemistry. Analysis of the Medicinal Substances according to Functional Groups: study guide /O.O.Tsurkan, I.V. Nizhenkovska, O.O.  Hlushachenko. —Кyiv: AUS Maedicine Publishing, 2018. — 152 p

The study guide combines theoretical and methodological specific data for the quality control of pharmaceutical substances.

It is recommended for senior students of pharmaceutical faculties, interns, graduate students of higher medical education establishments – universities, institutes and academies.. The tutorial will also be useful for pharmacists, and analysts-pharmacies and control-analytical laboratories, chemical-pharmaceutical production, because  it contains data for the choice of indicators  of quality in the formation,  and pre-registration testing of analytical regulatory documents.

 

2017

 

 

vid3

Welchinska E.V. Тoxicological and forensic chemistry (Criminal analysis). Poisonous substances and their biotransformation: study guide / E.V. Welchinska. — К.: PH «АDEF-Ukraine», 2017. — 392 p.

The study guide contains questions of the chemical and physical-chemical methods of the qualitative and quantitative determination of poisons and their metabolites at the human’s organism or material of dead body, regularity of the pharmacodynamics and pharmacokinetics or toxicodynamics and toxicokinetics at the body,  biotransformation’s peculiarity of toxic substances of organic or non-organic origin, sphere of use of toxic substances, symptomatic of intoxications and measures of immediate aid after poisonings. For students of the higher pharmaceutical educational institutions and pharmaceutical faculties of the higher medical educational institutions.