НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії

Співробітники

Ніженковська Ірина Володимирівна завідувач кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, д.м.н., профессор, заслужений діяч науки і техніки України. В 1978 році закінчила Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця за спеціальністю лікар-лікувальник.

З 1978 по 1982 рік аспірант кафедри фармакології Київського медичного інституту. З 1982 по 1996 працю вала асистентом кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології НМУ. В 1983 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.00.25. фармакологія.

З 1996 по 2003 рік працювала доцентом на кафедрі фармакології. З 2004 по 2015 рік – декан фармацевтичного факультету Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

В 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю – 14.01.32 – медична біохімія. ”Біохімічні та мембранні механізми ушкодження міокарду за експериментальної серцевої недостатності та її корекції фізіологічно активними сполуками метаболічної дії ”.

Ніженковська І.В. займається проблемою виявлення біоенергетичних, функціональних і ультраструктурних змін в міокарді за умов серцевої недостатності функціонального та токсичного ґенезу, а також фармакологічної корекції біохімічних і мембранних ушкоджень міокардіоцитів при різних видах серцевої недостатності та токсичних уражень. Вперше в світі експериментально обґрунтувала доцільність застосування метаболічних сполук, похідних бурштинової кислоти та урацилу при антрацикліновій інтоксикації та кардіоміопатії, спричиненої антрацикліновими антибіотиками.

З 2010 року завідувач кафедрою біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії. З 1 вересня 2014 року завідувач кафедрою фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії. І.В.Ніженковська є автором та співавтором понад 400 наукових робіт, з них 7 підручників («Токсикологічна хімія», «Біологічна та біоорганічна хімія» в двох томах : том І «Біоорганічна хімія та том ІІ «Біологічна хімія»), 10 навчальних посібника, 1 монографії, 32 патентів, 3-х типових навчальних програм. Під її керівництвом захищено докторську і 2 кандидатські роботи. Постійно удосконалює свій професійний рівень, активно виступає на міжнародних конгресах, з’їздах, конференціях з доповідями, публікується у науко метричних виданнях. Голова Вченої Ради фармацевтичного факультету, голова Формулярного комітету МОЗ України, голова атестаційної комісії з атестації провізорів та фармацевтів Державної служби лікарських засобів в м. Києві, член комісії з питань державної реєстрації лікарських засобів МОЗ України членом міжвідомчої робочої групи з питань ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення державних закупівель та реєстрації лікарських засобів, з 2008-2012 член науково-експертної ради з питань оцінки реформ в сфері контролю якості лікарських засобів,   2010-2012 член науково-експертної ради Державного експертного центру МОЗ України, членом редакційної ради журналу “Український науково-медичний молодіжний журнал”.Член редколегії “ Фармацевтичного журналу ”.Член спеціалізованих вчених рад: 13.00.02-теорія та методика навчання(медичні та фармацевтичні дисципліни),15.00.01-тенологія ліків, організація фармацевтичної мправи та судова фармація. Член Міжнародної Фармацевтичної Федерації      ( FIP ). За сумлінну працю була відзначена Почесними Грамотами МОЗ та Київської міської державної адміністрації. Стаж науково – педагогічної роботи 36 роки.

 

Великий Микола Миколайович – доктор біологічних наук, професор кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, завідувач відділу біохімії вітамінів і коензимів інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України.

У 1965 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю біолог-біохімік. Доктор біологічних наук за спеціальністю – біохімія.

1988-2000 рр. – завідувач кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів. 2000-2006 рр. – професор кафедри біологічної, біоорганічної та фармацевтичної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ. З 2006 року по даний час – завідувач лабораторії медичної біохімії, завідувач відділу біохімії вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ.

Наукові інтереси професора Великого М.М. зосереджені на дослідженнях молекулярних механізмів регулювання внутрішньоклітинного метаболізму в організмі людини і тварин в нормі та  при розвитку патологічних процесів, зокрема за цукрового діабету, при захворюваннях кісткової системи (остеопороз) та непластичній трансформації клітин. Висунуто та експериментально обґрунтовано оригінальну концепцію регуляторної ролі окисно-відновного стану нікотинамідних коензимів (редокс-стан вільних NAD+/NADH) в компартменталізації та інтеграції клітинних метаболічних процесів, що реалізується за принципом стехіометричного контролю. Вперше проведено оцінку інтенсивності остеокластогенезу за рівнем експресії маркерів ремоделювання кісткової тканини остеокальцину, остеопротегерину (OPG) та ліганду рецептору активатора ядерного фактору κB (RANKL) за глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу. Встановлено роль вітаміну D3 в регулюванні системи транскрипційного фактору NF-κB/IκBα у тканинах щурів та досліджено експресію залежних від транскрипційного фактору NF-κB функціонально важливих регуляторних протеїнів-цитокінів – VEGF, TNF-α та іNOS. Розроблено засоби ефективної корекції патологічних порушень обміну кісткової тканини на основі створених нових високоефективних комплексних препаратів вітаміну D3 і бісфосфонатів з метою подальшого впровадження їх у медичну практику.

Під керівництвом професора М.М. Великого  виконано і захищено 1 докторську та 11 кандидатських дисертацій, є науковим керівником трьох аспірантів. Автор понад 200 наукових статей в провідних біохімічних журналах, співавтор монографії: «Біохімічна трансформація ксенобіотиків у організмі», 2011 р., підручників:  «Біохімія ензимів», 2012 р.  та «Основи ксенобіохімії», 2019 р. та 7 навчальних посібників.

Професор М.М. Великий веде значну науково-організаційну роботу. Він є членом спеціалізованої вченої ради  із присудження наукових ступенів доктора та кандидата наук (Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України); членом експертної ради Державної атестаційної комісії з питань проведення експертизи дисертаційних робіт МОН України з біологічних наук; членом редакційної колегії  “Українського біохімічного журналу” та журналу “Медична і клінічна хімія”. Бере активну участь у роботі громадських організацій: є головою Київського відділення Українського біохімічного товариства; як дійсний член та співзасновник  Академії наук Вищої школи України обирався головою секції біології, нагороджений Академічними нагородами Ярослава Мудрого (2009 р.) та Святого Володимира (2013 р.). Лауреат премії НАН України імені О.В. Палладіна  за видатні наукові роботи в галузі біохімії та молекулярної біології (2013 р.). З 2014 – працює професором кафедри на умовах погодинної оплати.

h-індекс (Scopus) – 4; Web of Science – 3, Google Scholar – 6.

Вельчинська Олена Василівна – професор, доктор фармацевтичних наук, кандидат хімічних наук, професор кафедри. Закінчила з відзнакою хімічний факультет Мелітопольського державного педагогічного інституту; очну аспірантуру при Інституті органічної хімії НАН України (м. Київ). У 1992 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.08 – хімія елементоорганічних сполук. Відзначена Премією ДКНТ для молодих вчених. З 1994 по 1999 р. працювала в Інституті фармакології та токсикології АМН України на посадах: молодшого наукового співробітника, наукового, старшого наукового співробітника. З 1997 року член International Pharmaceutical Federation (FIP)). З 1999 року асистент, з 2000 року – доцент, а з 2013 року професор кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії. В 2013 році захистила докторську дисертацію «Синтез та дослідження біологічно активних речовин з протипухлинною активністю в ряду гетероциклічнихсполук та їх аддуктів з бактерійними лектинами» 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія. З 2014 року професор кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії. Читає лекції, проводить практичні заняття для вітчизняних та англомовних студентів О.В. Вельчинська автор та співавтор понад 520 друкованих праць, підручника «Токсикологічна хімія», 3 навчальних посібників, в тому числі англомовних, 7 монографій, 186 патентів; 2 типових навчальних програм. Проходила стажування в Австрії, Чеській Республіці, в Польщі. Була керівником 1 магістерської та 15 дипломних робіт. Член Вченої ради фармацевтичного факультету НМУ ім. О.О. Богомольця. Академік  НАН Вищої освіти України з 2017 року, член Спілки освітян України. За сумлінну працю  була нагороджена  грамотою МОЗ України, почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України, дипломом та першою премією Академії наук вищої освіти України за номінацією  «Навчальний посібник», дипломом лауреата І премії конкурсу Академії наук вищої освіти України за номінацією  «Краще видання року», почесною відзнакою – орденом «Медична Слава України»; медаллю «Флагман освіти і науки України», медаллю «За успіхи в науково-педагогічній діяльності». Науково-педагогічний стаж роботи 20 років.

Афанасенко Ольга Вікторівна, 1970 року народження, закінчила в 1992 році  Київський університет імені Тараса Шевченко за спеціальністю хімія – неорганічна хімія;та  в 2002 р., Національну фармацевтичну академію  України, спеціальність – фармація. З 08 грудня 1998 року працювала старшим лаборантом кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії  НМУ імені О.О.Богомольця., з 01 вересня 1999 –  асистентом цієї ж кафедри. З 01 вересня 2014 р. працює на посаді доцента кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії, в 2015 році присвоєно звання «доцент».

Кандитат фармацевтичних наук з 2007 року, дисертацію захистила  в 2006 році у спеціалізованій вченій раді Національного фармацевтичного університету. Науково-педагогічний стаж 20 років. На посаді доцента кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії  читає лекції, проводить практичні заняття, приймє підсумковий модульний контроль і іспити  з дисципліни «Фармацевтична хімія» та «Органічна хімія»  для студентів фармацевтичного факультету українською, російською та англійською мовами.

Відповідальна за студентську наукову роботу кафедри, під керівництвом Афанасенко О.В. виконано та захищено більше 20 дипломних проектів. Також була науковим керівником багатьох студентських робіт (в тому числі англійською мовою, що отримали дипломи різного ступеня на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «Фармацевтичні науки». Веде активну науково-дослідну роботу, приймає участь   у виконанні досліджень у рамках наукової теми  кафедри.

Приймає участь науково-практичних  конференціях та має публікації в фахових виданнях, в тому числі закордонних. Має  52 друкованих роботи. Є заступником голови фахової експертної комісії «Фармацевтична хімія» Центру тестування при МОЗ України.

 

Глушаченко Ольга Олександрівна, доцент, кандидат хімічних наук, заступник декана фармацевтичного факультету (заочна форма навчання), член Вченої ради фармацевтичного факультету.

В 1983 році закінчила хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту за фахом технологія електрохімічних виробництв. В 1992 році захистила кандидатську дисертацію за фахом теоретична електрохімія: «Закономерности катодного растворения селена и теллура в кислых растворах».

Працює в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця з 1998 року асистентом, а з 2002 року доцентом кафедри. З 2014 року відповідальна за навчально-методичну роботу кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії.

Читає лекції з курсу фармацевтичної хімії для студентів ІІІ та IV курсу та з курсу косметичної хімії для студентів ІІІ курсу, проводить практичні заняття з органічної та фармацевтичної хімії зі студентами денної та заочної форми навчання, є керівником дипломних робіт.

Виконує обов’язки завуча кафедри, є відповідальною за викладання фармацевтичних дисциплін на кафедрі.

Співавтор навчального посібника: Цуркан О.О., Ніженковська І.В., Глушаченко О.О. Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами: Навчальний посібник для медичних ВНЗ ІІІ—IV рівнів акредитації. Рекомендовано МОЗ і МОН. ISBN: 978-617-505-185-6

Автор 63 друкованих праць. Педагогічний стаж – 21 рік. За сумлінну роботу була двічи відзначена подякою Київського міського голови та подякою Вченої ради Університету.

 

Клепа Таісія Іванівна , доцент кафедри, кандидат хімічних наук.

В 1970 р. Закінчила Рубіжанську філію Харьківського політехнічного інституту за спеціальністю «Технологія органічних барвників та напівпродуктів».

В 1972 – 1976 рр. навчалась в аспірантурі в Інституті органічної хімії АН УССР, м. Київ, в 1987 р. Захистила кандидатську дисертацію на тему “Адамантилфосфіти”.

З 1976 – 1978 рр. Інженер відділу «Хімія елементоорганічних сполук». З 1979 – 1989 рр. – молодший науковий співробітник відділу «Хімія фосфорорганічних сполук» інституту органічної хімії.

З 1998 р. Клепа Т.І. – ассистент кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії, з 2002 р. – доцент кафедри.

Автор 55 наукових праць, науково-педагогічний стаж 29 років, нагороджена Почесною грамотою Київського міського голови.

 

Кузнецова Олена Володимирівна, доцент кафедри, кандидат біологічних наук, профорг кафедри, керівникстудентськогонауковогогуртказ біологічної хімії.

У 1989 роцізакінчила з відзнакоюбіологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальностю „Біохімія” і отрималакваліфікацію–біохімік, викладач. З 1989 року працювала у Луганському державному медичномууніверситеті старшим лаборантом кафедримедичноїхімії, з 1990 року – молодшимнауковимспівробітником ЦНДЛ, з 1994 по 1998 роки – асистентомкафедримедичноїхімії.

У 1994 роцізахистиладисертацію на здобуттявченогоступеня кандидата біологічних наук заспеціальністю «Біохімія» на тему: «Взаємозв’язокендорфінів, вазопресину, натрійуретичного пептиду передсердь і тканиннихгормонів з регуляцієюводного балансу організму в нормі та при гіпертермії».

З 1998 по 2004 рік – старший науковийспівробітник ЦНПЛ Координаційного центру трансплантаціїорганів, тканин та клітин МОЗ України (м. Київ).

З 2004 по 2011 рік – завідуючлабораторієюконсервації та переробкибіологічних тканин ДП «Біоімплант» МОЗ України» (м. Київ).

З 2012 року – асистенткафедрибіоорганічної та біологічної хімії НМУ імені О.О.Богомольця, а з 2014 року доцент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії.У 2015 роціприсвоєно вчене звання «доцент». Автор 65друкованихробіт, із них 2 підручника, 3 навчальних посібника, 3 статті у виданнях Scopus. Науково-педагогічний стаж 10 років.

 

Нароха Віолетта Петрівна, доцент кафедри, кандидат фармацевтичних наук

Закінчила в 2009 році з відзнакою фармацевтичний факультет НМУ                           імені О. О. Богомольця за спеціальністю «Провізор».

З 2009 року працювала старшим лаборантом, з 2012 року – на посаді асистента, з 2019 року – на посаді доцента кафедри. З 11.2009 по 10.2011 – провізор аптеки №8 КП «Фармація» за сумісництвом.

В червні 2018 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «фармакологія» (14.03.05) за темою “Експериментальне дослідження фармакодинаміки координаційних сполук германію при антрацикліновій інтоксикації”.

В 2018 році закінчила з відзнакою Інститут післядипломної освіти Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» та отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Співавтор більш ніж 40 наукових робіт та навчально-методичних розробок, представляє за кордоном англійською мовою усні та постерні доповіді, має 3 статті в журналах, індексованих наукометричною базою Scopus.

Відповідає за наукову роботу та міжнародну діяльність кафедри, виконує обов’язки секретаря методичних нарад кафедри; член приймальної комісії НМУ імені О. О. Богомольця.

Читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін «Біологічна хімія», «Лікарська токсикологія» та вибіркових дисциплін «Функціональна біохімія» та «Фармацевтичні аспекти тютюнопаління, зловживання алкоголем, токсикоманії та наркомані» для вітчизняних та іноземних студентів англійською мовою (рівень В2 володіння якої підтверджено сертифікатом Aptis від British Council). Науково-педагогічний стаж 7 років.

 

Бурмака Олександр Васильович

У 2002 році закінчив фармацевтичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Фармація», кваліфікація провізор (диплом КВ № 21144481).

З 2002  по  2008 рр. провідний фахівець групи фізико-хімічних методів Лабораторії фармацевтичного аналізу ДП «Державний фармакологічний центр МОЗ України». Проводив контроль якості лікарських засобів з використанням фізико-хімічних методів аналізу таких як: високоефективна рідинна хроматографія (ВЕРХ), газова хроматографія (ГХ), спектрофотометрія (УФ-ВИД, атомно-адсорбційна спектрофотометрія, ІЧ-спектрофотометрія та ін).

З 2008 по 2011 рр. керівник групи фізико-хімічних методів Лабораторії фармацевтичного аналізу ДП «Державний експертний центр МОЗ України». Керував роботою групи та проводив  контроль якості лікарських засобів з використанням фізико-хімічних методів аналізу.

З жовтня 2011 року по теперішній час завідувач Лабораторії фармацевтичного аналізу ДП «Державний експертний центр МОЗ України». Керівництво роботою Лабораторії. Здійснення координації діяльності структурних підрозділів Лабораторії та контролю за виконанням функцій Лабораторії у відповідності до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів. Здійснення контролю забезпечення належного рівня матеріально-технічної бази Лабораторії.

 З 2002 по 2017 рр. за сумісництвом експерт з питань спеціалізованої експертизи матеріалів реєстраційного досьє лікарського засобу (Модуль 3. Якість).

З вересня 2017 року по теперішній час викладацька діяльність на кафедрі фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії  НМУ імені О.О.Богомольця з погодинною оплатою праці.

В 2010 році захистив дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження біологічно активних речовин квіток конюшини лучної та фітокомпозицій на її основі» на здобуття наукового ступіню кандидата фармацевтичних наук за спеціальністю – фармацевтична хімія та фармакогнозія (15.00.02).

Співавтор 14 наукових праць, у тому числі 9 статей у наукових фахових виданнях; 2 патенти України на корисну модель та 5 тез доповідей.

Науково-педагогічний стаж 2 роки.

Кічапіна Тетяна Вікторівна, асистент кафедри, кандидат хімічних наук.

У 1985 році закінчила хімічний факультет Томського державного університету за спеціальністю “Хімія”і отримала кваліфікацію «хімік». З 1986 по 1989 рік навчалась в очній аспірантурі при Томському державному університеті. З 1989 року працювала у Томському державному університеті молодшим науковим співробітником, з 1991 р.- науковим співробітником. В 1991 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидатахімічних наук за спеціальністю «02.00.04 – фізична хімія» на тему: “Фізико-хімічне дослідження цеолітовмістних каталізаторів крекінгу”. З 1992 по 2013 рік працювала у хімічної лабораторії МК “Азовсталь” на керівних посадах. З 2014 року – асистент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії НМУ імені О.О.Богомольця. Читає лекції, проводить практичні заняття з органічної хімії, з токсикологічної та судової хімії для студентів фармацевтичного факультету. Автор 9 друкованих робіт. Науково-педагогічний стаж 7 років .

Мага Іван Михайлович

 У 1984 році закінчив хімічний факультет Ужгородського державного університету.

 У 1984 -1986 рр. перебував на строковій службі в лавах Радянської Армії.

З 1986 старший інженер хімік Центральної лабораторії, а з 1990 по 1991 завідуючий Центральної лабораторії Свалявського лісохімкомбінату.

 З 1991 по1992 рік головний спеціаліст аналітичної лабораторії Закарпатського науково-виробничого центру «Екологія».

 З 1992 року по листопад 1994 року працював інженером 1-ї категорії держбюджетної теми кафедри фізичної та колоїдної хімії Ужгородського державного університету

З 1994 по1997 рр. аспірант кафедри аналітичної хімії Ужгородського державного університету.

З 1997 по 2014  рік працював завідуючим  Ужгородської прикордонної державної контрольно-токсикологічної лабораторії.

У 2000 р. захистив дисертацію «Утворення екстракція та аналітичне застосування іонних асоціатів хрому (VI) з основними барвниками» на здобуття вченого ступеню кандидата хімічних наук.

У 2011 році одержав вчене звання доцент

З 2001 по 2008 рр. працював на посаді викладача в Ужгородському національномі університеті. З 2008 по 2016 рр доцент кафедри аналітичної хімії названого університету.

З лютого по серпень 2017 р. доцент курсу хімії, кафедри фармакології, фармакогнозії та хімії Київського медичного університету УАНМ.

З вересня 2017 р. асистент кафедри біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

З жовтня 2018 р. асистент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Має понад 120 наукових публікацій, в т.ч. 1 монографія, понад 40 наукових статей, 4 навчальних посібники, 11 методичних посібників, 3 патенти (комітетом з інтелектуальної власності України 1 патент визнано кращим винаходом в галузі хімії за 2009 рік) , 2 раціоналізаторські пропозиції.

 

Бут Ірина Олександрівна, асистент кафедри.

 В 2006 році закінчила хімічний факультет Черкаського національного університету імені Б.Хмельницького з відзнакою за спеціальністю ״Хімія״, отримала кваліфікацію хіміка, викладача хімії.

З 2006 року працювала на кафедрі фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії на посаді старшого лаборанта. З 2013 року працювала на 0,5 ставки асистента кафедри на умовах штатного сумісництва протягом шести років. З 2019 року асистент кафедри. Проводить лабораторно-практичні заняття з органічної, фармацевтичної та косметичної хімії українською та російською мовами. Відповідає за документообіг кафедри, матеріально-відповідальна на кафедрі, відповідальна за підготовку лабораторно-практичних занять з фармацевтичної хімії, табельник кафедри.

Автор наукових робіт з теорії і методики навчання фармацевтичних дисциплін.

 

Головченко Оксана Іванівна, асистент кафедри, секретар Вченої ради фармацевтичного факультету. В 2000 році закінчила Національний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю “Неорганічна хімія”.

Головченко О.І працює в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця з 2000 року, спочатку старшим лаборантом на кафедрі, а з 2002 року – асистентом кафедри.

З  2010 по 2015 роки працювала на посаді заступника декана фармацевтичного факультету (заочна форма навчання), з 2007 року – виконує обов’язки секретаря Вченої ради фармацевтичного факультету.

Виконує кандидатську дисертацію за темою: “Синтез і властивості високотемпературних матеріалів на основі Pb-1212 сполук” за спеціальністю 02.00.01 Неорганічна хімія.

Проводить лабораторно-практичні заняття з органічної хімії та фармацевтичної хімії  студентам  фармацевтичного факультету.

Співавтор 51 наукової праці, з них 14 статей (7 – у наукових профільних виданнях, рекомендованих МОН України, 2 – у зарубіжних наукових виданнях, 1 з них у виданнях Scopus), 29 тез доповідей, 2 патентів на корисну модель.

Науково-педагогічний стаж 18 років.

 

Манченко Оксана Вікторівна , асистент кафедри.

В 1999 році закінчила Національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Хімія високомолекулярних сполук”.

Працює в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця з 1999 року, спочатку старшим лаборантом, а з 2001 року – асистентом кафедри.

Виконує кандидатську дисертацію на тему: “Хімічна пластифікація аморфних полімерів” за спеціальністю 02.00.06. Хімія високомолекулярних сполук.

Член Українського біохімічного товариства. Проводить практичні заняття з органічної хімії та фармацевтичної хімії для студентів фармацевтичного факультету.

Співавтор 51 науковоі праці, з них 10 статей (6 – у наукових профільних виданнях, рекомендованих МОН України, 1 – у зарубіжних наукових виданнях, 5 з них у виданнях Scopus), 41 тез доповідей.

Науково-педагогічний стаж 20 років, відповідальна за наповнення веб-сторінки кафедри.

Мацькевич Катерина Володимирівна, асистент кафедри.

У 2012 році закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Фармація».

З 2012 року старший лаборант кафедри, з 2013 – асистент кафедри.

Член Українського біохімічного товариства, ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата». Проводить практичні заняття з органічної хімії, фармацевтичної хімії, токсикологічної та судової хімії, стандартизації лікарських засобів  для студентів фармацевтичного факультету з англомовною формою заняття.

В 2013 році захистила магістерську роботу на тему «Валідація спектрофотометричної методики кількісного визначення розмаринової кислоти в 70% спиртовому екстракті Salviae officinalis». З 2015 року виконує дисертаційну роботу за темою «Експериментальне дослідження фосфорильованих похідних оксазолу як потенційних антигіпертензивних засобів» (спеціальність «Фармакологія», 14.03.05).

Співавтор 34 наукових праць, з них 9 статей (6 – у наукових профільних виданнях, рекомендованих МОН України, 3 – у зарубіжних наукових виданнях, 2 з них у виданнях Scopus), 5 патентів на корисну модель, 20 тез доповідей.

Науково-педагогічний стаж 6 років.

 

Молчанова Стелла Геннадіївна – асистент кафедри фармацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії.

В 1990 році закінчила Донецький медичний університет ім. М. Горького.

В 1992 році закінчила клінічну ординатуру зі спеціальності «Нейрохірургія».

З 1990 по 2014 рр. працювала в Обласній Клінічній Лікарні ім. М.І. Калініна м. Донецька лікарем-нейрохірургом. Лікарський стаж – 24 роки. Отримала сертифікат Української асоціації нейрохірургів.

З 1999 р. працювала асистентом на кафедрі  нервових хвороб з курсом нейрохірургії Донецького медичного університету ім. М. Горького.

З 2014 по 2018 рр. працювала викладачем нервових хвороб та психіатрії у Черкаській медичній академії.

З 2018 року працює в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця асистентом.

Читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття з вибіркової дисципліни « Фармацевтичні аспекти тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та токсикоманії» студентам 3 курсу денної та заочної форми навчання.

Педагогічний стаж 10 років.

Мурланова Катерина Сергіївна, асистент кафедри.

У 2013 році закінчила з відзнакою фармацевтичний факультет НМУ імені О.О.   Богомольця за спеціальністю “Фармація” та здобула кваліфікацію провізор.

З 2013 року – старший лаборант кафедри, а з 2014 року – асистент кафедри.

У 2014 році захистила магістерську роботу на тему: “Експериментальне обґрунтування терапевтичної дії пародонтальних плівок на основі поліфункціональних біополімерів хітозану”.

Член Товариства молодих вчених і спеціалістів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Автор 29 наукових робіт ,є співавтором 5 патентів на корисну модель. Вільно володіє англійською та німецькою мовами.

У даний час проходить стажування в Арієльскому       університеті  (Ізраїль)

zinnchenko

Зінченко Людмила Валеріївна, асистент кафедри.

У 2011 році закінчила фармацевтичний факультет НМУ імені О.О.  Богомольця за спеціальністю “Фармація” та здобула кваліфікацію провізор.

З 2011 року працювала на посаді старшого лаборанта, а з 2012 року – асистент кафедри. Проводить практичні та семінарські заняття з фармацевтичної та токсикологічної хімії для студентів 2, 3, 4 та 5 курсів фармацевтичного факультету, а також для іноземних студентів 2-5 курсів з англомовною формою навчання.

Працює над кандидатською дисертацією за темою «Експериментальне обгрунтування створення лікарського препарату з протизапальною та протимікробною активністю».

Автор 19 наукових робіт та є співавтором 2 патентів на корисну модель.