Кафедра хірургії №3

Наукова робота

 

Відповідальний виконавець НДР кафедри хірургії №3

доцент  Козлов С.М.

т.м. 050-443-04-57

 

Основні напрямки роботи:

–        Інноваційні методи лікування гостріх ШКК

–        Консервативне і хірургічне лікування гастродуоденальних виразок ускладнених кровотечою

–        Хірургічне лікування перфоративних гастродуоденальних виразок

–        Тактика лікування синдрому Меллорі-Вейсса

–        Ендоваскулярні емболізуючи втручання в  лікуванні синдрому портальної гіпертензії

–        Тактика лікування при кровотечах із флебектазій стравоходу

–        Тактика лікування при кровоточивих пухлинах шлунково-кишкового тракту

–        Апаратні методи в хірургічному лікуванні кровоточивого колоректального раку

–        Єюногастропластика після гастректомії при кровоточивому раку шлунка

–        Хірургічне лікування ахалазії стравоходу.

–        Порівняння довготривалих результатів хірургічного і мінімально інвазивного лікування ахалазії.

–        Паліативне хірургічне лікування раку голівки підшлункової залози, ускладненого механічною жовтяницею та порушенням гастродуоденального пасажу.

–        VAC-терапія при гнійно-септичних ускладненнях у ургентній абдомінальний хірургії

            VAC-терапія при гнійно-септичних ускладненнях м’яких тканин при ускладненону перебігу цукрового діабету та гнійно-септичних захворюваннях м’яких тканин.

–        Хірургічне лікування післяопераційних вентральних та пахових гриж.

–        Протезуюча пластика сітчастими імплантатами післяопераційних вентральних гриж.

 

 

НДР «Наукове обґрунтування оптимізації діагностики та хірургічного лікування ускладнених гастродуоденальних виразок, пухлин шлунково-кишкового тракту та гострих шлунково-кишкових кровотеч»   Держ. реєстрація №0119 U000061

Строки виконання: 01.19-12.21

Основні результати в 2019-2021 рр.: знижено летальність при консервативному лікуванні виразкових гастродуоденальних кровотеч до 4,2% застосуванням високодозної терапії ІПП, знижено ліжко-день у середньому на 1,1 л/д.  Уникнуто післяопераційної летальності при гострокровоточивому колоректальному раку та летальності при синдромі Меллорі- Вейсса.

 

 

 

Видавнича діяльність кафедри хірургії №3 (підручники, посібники , метод. рекомендації)

(2009 -2022 рр.)

 

Підручники:

 

1.Кондратенко П.Г.,Фомін П.Д.,Бондарів В.І., Бондарев Р.В., Васильєв О.О. та ін.; за ред. Проф. П.Г.Кондратенка Хірургія: підручник / Бондарев В.І., Бондарев Р.В., Васильєв О.О., Фомін П.Д. та ін.; за ред. проф. П.Г.Кондратенка.-К.:Медицина, 2009.-968 с.

 1. Боднар П.М., Фомін П.Д., Шепетько Є.М. та співавт.Ендокринологія ( за редакцією проф. Боднара П.М.).- Київ-Чернівці.- 464с.

За редакцією Ковальчука Л.Я…. Фоміна П.Д.та співавт. Хірургія (підручник).- Тернопіль:ТДМУ.-2010.- 1056 с.

 1. За редакцією Березницького Я.С., Захараша М.П., Мішалова В.Г., Фоміна П.Д.Хірургія (базовий підручник). Том 3 (книга 1).-Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-VAL».- 2011.-780 с.
 2. За редакцією Березницького Я.С., Захараша М.П., Мішалова В.Г.,Фоміна П.Д. Хірургія (базовий підручник). Том 3 (книга 2). – Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-VAL».- 2011.-782с. .

5.Фомін П.Д. та співавтори. За редакцією Ф.С. Глумчера, П.Д. Фоміна, Є.Г. Педаченко,В.Г. Гетьмана, Г.Г. Рощина.  Политравма: хирургия, травматология, анестезиология, интенсивная терапія.-К.: 2012.- 780с.

6.Боднар П.М., Фомін П.Д., Шепетько Є.М.та інші. Ендокринологія:підручник для студентів вищих навчальних закладів; за ред. проф. Боднара П.М.- вид. 3 , переробл. та допов. – Вінниця: Нова Книга, 2013. – 480с.

 1. Фомін П.Д., Никула Т.Д., Мойсеєнко В.О., Іванчов П.В. Перша долікарська допомога. Під загальною редакцією П.Д.Фоміна.- Київ:Видавництво «Мастер Книг», 2014.-656с.

8.Березницький Я.С., Фомін П.Д., Желіба М.Д., Лоскутов О.Є., Шаповал С.Д. Хірургічні хвороби // Підручник для лікарів за спеціальністю «Загальна практика-сімейна медицина», Київ «Бібліотека «Здоров’я України», 2015.- 496 с.

9.Березницький Я.С., Вільцанюк О.А., Желіба  М.Д., Фомін П.Д. та ін.. Хірургічні хвороби: підручник / За ред.. П.Д.Фоміна, професора Я.С. Березницікого. К.: ВСВ «Медицина», 2016.- 408 с.

10.Боднар П.Н., Михальчишин Г.П., Фомін П.Д., Шепетько Є.М. та ін. Ендокринологія: підручник для студ. вищих навчальних закладів / За ред.. проф.. Боднара П.Н. – Вид. 2, перероб. та доповн. – Вінниця: Нова книга, 2016. – 488 с.

11.Березницкий Я.С., Фомин П.Д., Вильцанюк А.А., Желиба Н.Д. и другие. Хирургические болезни: учебник / Под ред. П.Д.Фомина, Я.С.Березницкого. – К.: ВСИ «Медицина», 2017. – 432 с.

12.Боднар П.М., Фомін П.Д.,Шепетько Є.М. та ін. Ендокринологія: підручник для студ. вищих мед.навч.закладів / [П.М.Боднар, П.Д.Фомін, Є.М.Шепетько та ін.] ; за ред.професора П.М.Боднара. – Вид.4, оновлене та доповнене. – Вінниця : Нова Книга, 2017.

 

 

Посібники:

 1. Березницький Я. С., Бойко В. В., Василішин Р. Й., Запорожан С. Й. [та ін.] ; за ред. Я. С. Березницького, П. Д. Фоміна Стандарти організації та професійно орієнтовані протоколи надання медичної допомоги хворим з невідкладною хірургічною патологією органів живота : науково-методичне видання / Я. С. Березницький, В. В. Бойко, Р. Й. Василішин, С. Й. Запорожан [та ін.] ; за ред. Я. С. Березницького, П. Д. Фоміна – К. : ТОВ«Доктор-Медіа», 2010. – 470 с. – (Серія «Здоров’я України»)
 2. Фомін П.Д.та інші.Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Хронічний панкреатит. Київ, 2013. – 35 с.
 3. Фомін П.Д.та інші Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.Київ, 2013. – 34с.
 4. Мішалов В.Г., Андрющенко В.П., Беденюк А.Д., Фомін П.Д. та ін. Тимчасова типова наскрізна навчальна програма з дисципліни «Хірургія»(для студентів вищих навчальних закладів III-IVрівнів акредитації). Київ, 2015.- 154с.
 1. Невідкладна хірургія органів черевної порожнини (стандарти організації та професійно орієнтовані алгоритми надання медичної допомоги) / За ред. Фоміна П.Д., Усенко О.Ю., Березницького Я.С. – К.: Бібліотека «Здоров’я України», 2018. — 354 с. – (Серія «Бібліотека«Здоров’я України»)

 

Монографії:

  1. Фомин П.Д.,Грубник В.В.,Никишаев В.И.,Малиновский А.В. Неопухолевые заболевания пищевода. К.:ООО ”Бизнес-Интеллект”, 2008.- 304с.
  2. Фомін П.Д.,Жученко О.П.,Желіба М.Д. Профілактика та лікування гнійно-запальних ускладнень післяопераційних лапаротомних ран в ургентній хірургії. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009.- 196с.
  3. Патон Б.Е., Иванова О.Н., Фомин П.Д. и др. Тканесохраняющая высокочастотная электросварочная хирургия. Атлас.-Киев, 2009.- 199с.
  4. Березницький Я. С., Бойко В. В., Василішин Р. Й., Запорожан С. Й. [та ін.] ; за ред. Я. С. Березницького, П. Д. Фоміна Стандарти організації та професійно орієнтовані протоколи надання медичної допомоги хворим з невідкладною хірургічною патологією органів живота : науково-методичне видання / Я. С. Березницький, В. В. Бойко, Р. Й. Василішин, С. Й. Запорожан [та ін.] ; за ред. Я. С. Березницького, П. Д. Фоміна – К. : ТОВ «Доктор-Медіа», 2010. – 470 с.
  5. Москаленко В.Ф.,Фомин П.Д.,Виленский Ю.Г.Василий Дмитриевич Братусь. Путь на вершины хирургии. монография / В.Ф.Москаленко, П.Д.Фомин, Ю.Г.Виленский.- Винница: Нова Книга, 2012.- 512с.
  6. Фомін П.Д.,Шепетько Є.М.,Смікодуб О.О. Хірургічне лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч та корекція постгеморагічних анемій гемопоетичними стовбуровими клітинами.-К.: Феникс, 2011.- 140с.
  7. Шепетько Є.М.,Струменський Д.О. Еволюція тактики хірургічного лікування перфоративних дуоденальних виразок: монография.-Л.К.: «Феникс», 2012.- 128с.
  8. Шепетько Е.Н. Хирургическое лечение осложненных юкстапапиллярных язв.- «Бизнесполиграф», 2012.- 198с.
  9. Шепетько Є.М, Ковальчук Л.Я., Шапринський В.О. та ін. «Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч». Монографія. Київ: «Феникс».- 324с.
  10. Фомін П.Д., Віленський Ю., Яснопольська В. Василь Братусь. Незабутні зустрічі. К.: Интерсервис, 2016.- 420с.
  11. Білий В.Я., Русин В.І, Фомін П.Д, Жовтоножко А.І., Асланян С.О. Нариси хірургії хвороб виразки шлунку та дванадцятипалої кишки. Погляд на проблему очима хірургів // Білий В.Я, Русин В.І., Фомін П.Д., Жовтоножко А.І., Асланян С.О. Монографія. – Ужгород: «Карпати», 2017.- 336с.
  12. Авдосьев Ю.В., Бойко В.В Полевой В.П., Дзюбановский И.Я., Козлов С.Н. Ангиографическая семиотика и рентгенэндоваскулярная хирургия в лечении абдоминальных и желудочно-кишечных кровотечений. –Черновцы.- 926с.
  13. Шепетько Е.Н./E. Shepetko Ошибки, опасности и осложнения в хирургии осложненных гастродуоденальных язв/ Е. Шепетько.- Киев: Феникс, 2019.-296с.
  14. Білий В.Я., Русин В.І., Фомін П.Д., Жовтоножко О.І. Нариси хірургії перитоніту: Монографія- Ужгород: Карпати, 2018.-224с.
  15. Білий В.Я., Русин В.І., Фомін П.Д., Жовтоножко О.І., Каштальян М.А. Нариси хірургії жовчнокам»яної хвороби: Монографія- Ужгород: Карпати, 2019.-236с.

16. Скиба В.В., Кучин Ю.Л., Рибальченко В.Ф., Іванчов П.В. Стець М.М., Пастернак Г.І., Гриб О.М., Рибальченко І.Г. Грижі: Монографія:- Київ,2022.-242с.

17. Іванчов П.В Державне управління трансформацією медичної системи України на ринкових засадах: Монографія:- Київ,2022.-231с.

 

Методичні рекомендації:

 1. Березницький Я.С., Бойко В.В.,Фомін П.Д. та інш. Венозний тромбоемболізм: діагностика, лікування, профілактика. Міждисциплінарні клінічні рекомендації. –Київ. 2011.-63 с.
 2. Методичні рекомендації в хірургії /Науково-методичне видання/Фомін П.Д.-3.: ТОВ «Бібліотека «Здоров’я України», 2012.-204с.
 3. Фомін П.Д.,Березницький Я.С., Бойко В.В., Велігоцький М.М. та інш. Удосконалені алгоритми діагностики та лікування гострої шлуново-кишкової кровотечі(методичні рекомендації МОЗ України).-Київ, 2012.- 108с.
 4. Фомін П.Д., Трофімов М.В., Мунтян С.О., Кришень В.П., Михайлова., Каїра К.В. «Лікування хворих і вагітних з гастродуоденальними кровотечами з застосуванням методів місцевого ендоскопічного гемостазу». Метод рекомендаціі, Київ -2014.- 30с.
 1. Фомін П.Д., Березницький Я.С., Андрющенко В.П., Бойко В.В., Велігоцький М.М. та інш. Удосконалені алгоритми діагностики та лікування гострого панкреатиту(методичні рекомендації МОЗ України).- Київ, 2012.- 80с.
 2. Глумчер Ф.С., Мишалов В.Г., Никоненко А.С.,Тодуров Б.М.,Фомін П.Д., Майданник В.Г.,Венцковський Б.М.,Медведь В.І., Нетяженко В.З. та ін Тромбоемболія легеневої артерії. – 524 с.
 3. Фомін П.Д.та інші.Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Хронічний панкреатит. Київ, 2013. – 35 с.
 4. Фомін П.Д.та інші Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.Київ, 2013. – 34с.
 5. Тумак І.М., Нікішаєв В.І., Козлов С.М, Болотських М.О. Консенсус Маастрихт IV/Флоренция, настанови ESPGHAN та NASPGHAN, які ґрунтуються на доказах, щодо інфекції Helicobacter pylori в дітей, постанова робочої групи PTG-E, що стосуються тактики щодо H. Pylori – чи потрібні національні настанови і якими їм бути. Клінічні настанови. Интернет-ресурс (http://endoscopy.com.ua/врачам/рекомендации/)

 

13 вересня 2019 року відбулась науково-практична конференція “Діагностика та лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч”, яка була

організована колективом співробітників кафедри хірургії №3 НМУ імені О.О. Богомольця. Конференція була присвячена 80-річному Ювілею видатного хірурга сучасності, головного хірурга МОЗ України (2003-2014 рр.), академіка НАН та НАМН України, завідувача кафедрою хірургії №3 НМУ імені О.О. Богомольця, професора Петра Дмитровича Фоміна.

Зі словами теплого привітання до ювіляра звернулись керівники НАН та НАМН України. На конференцію зібрались видатні хірурги України, що належать до хірургічної еліти, друзі та учні П.Д. Фоміна. В конференц-залі були присутні більше 140 делегатів, представлені доповіді та презентації фахівців з різних регіонів України та центрів лікування шлунково-кишкових кровотеч: проф. Запорожченко Б.С. (Одеса), проф. Грубнік В.В. (Одеса), проф. Каштальян М.А. (Одеса), проф. Грубнік Ю.В. (Одеса), проф. Березницький Я.С. (Дніпро), проф. Велигоцький М.М. (Харків), проф. Борисенко В.Б. (Харків), проф. Шапринський В.О. (Вінниця), проф. Русін В.І. (Ужгород), проф. Десятерик В.І. (Кривий Ріг), проф. Кутовий О.Б.(Запоріжжя), проф. Заруцький Я.Л. (Київ), проф. Нікішаєв В.І. (Київ), проф. Бурка А.О. (Київ), проф. Стець М.М. (Київ) та ін.

Тематика конференції була різноманітною і викликала жвавий інтерес всіх делегатів.

В 2021-2022  рр. за темою НДР опубліковано:  статей – 8,  монографій  – 2, навчальних посібників  – 1, підручників  – 1, методичних рекомендацій – 5, публікацій в журналах Scopus – 2, в журналах, Web of Science або PubMed – 2)

Наукових робіт – 28, доповідей  – 12 (в тому числі на Європейських конгресах EASL).