Кафедрa громадського здоров’я

Наукова робота

Відповідальний за наукову роботу – Замкевич Вікторія Богданівна, доцент (проспект Перемоги, 34, санітарно-гігієнічний корпус, 5 поверх).

 

Основні напрями роботи

Основні напрями науково-практичної роботи кафедри включають проведення наукових досліджень, підготовку науково-педагогічних кадрів, організацію науково-практичних форумів, написання наукових робіт, розвиток студентської науки тощо. Наукові інтереси кафедри зумовлено її специфікою, якою передбачено вивчення та викладання різнобічних питань громадського здоров’я, організації охорони здоров’я та біостатистики.

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

 

2020-2022 рр.

НДР «Медико-соціальне обгрунтування оптимізації медичної допомоги в умовах розвитку системи громадського здоров’я».

За результатами виконання НДР обгрунтовано та розроблено:

 • напрями і заходи з удосконалення організації медичної допомоги;
 • сучасні функціонально-організаційні моделі надання допомоги:
 • концептуальну функціонально-організаційну модель дерматовенерологічної служби;
 • модель регіонального центру кардіології та кардіохірургії на принципах державно-приватного партнерства,
 • концептуальну модель університетської стоматологічної клініки на принципах державно-приватного партнерства;
 • медико-профілактичні програми для осіб старших вікових груп;
 • освітньо-професійну програму підготовки магістрів громадського здоров’я, її навчально-методичне забезпечення, а саме 7 силабусів навчальних дисциплін та 7 робочих програм навчальних дисциплін: «Основи громадського здоров’я»(19 тем), «Епідеміологія неінфекційних захворювань» (15 тем), «Здоров’я і благополуччя: моніторинг і оцінка» (15 тем), «Біостатистика та основи епідеміології» (30 тем), «Системи охорони здоров’я» (15 тем), «Глобальний тягар хвороб» (12 тем), «Управління якістю» (12 тем), а також 118 методичних рекомендацій по кожної з тем в межах навчальних дисциплін. Видано підручник «Громадське здоров’я» (2022 р.), навчальний посібник «Громадське здоров’я» (2021 р.), підручник «Біостатистика» (2020 р.), методичні рекомендації з біостатистики для практичних занять (2021 р., англ. мова).

Результати НДР використано при організації надання дерматовенерологічної допомоги населенню в ЗОЗ Вінницької, Волинської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Херсонської областей, міста Києва; впроваджено в навчальний процес 11 ЗВМО та в практичну діяльність та освітній процес профільних кафедр закладів вищої освіти, Стоматологічного медичного центру НМУ імені О.О. Богомольця, науково-методичну роботу Науково-дослідного центру з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України тощо.

За результатами роботи опубліковано: 2 монографії за кордоном, методичні рекомендації, інформаційний лист, 3 підручники, 2 навчальні посібники, 59 статей (у т. ч. 23 – в журналах, що індексуються в Scopus, 2 – в журналах, що індексуються в Web of Science та 27 – у фахових вітчизняних виданнях), 90 тез, у т. ч. 21 – у зарубіжних виданнях.

Взято участь у 25 наукових форумах, де зроблено 79 доповідей, у т. ч. 16 – за кордоном. Здійснено впровадження наукових розробок в роботу закладів охорони здоров’я та навчальний процес, що підтверджують 37 актів впровадження. За результатами виконання НДР захищено 2 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеню «доктор медичних наук».

 

2017-2019 рр.

НДР «Наукове обгрунтування кадрового забезпечення служби громадського здоров’я».

За результатами виконання НДР обгрунтовано та розроблено проекти освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я».

Обгрунтовано і розроблено 2 примірні програми навчальної дисципліни «Соціальна медицина, громадське здоров’я»дляпідготовки фахівцівдругого (магістерського) рівня вищої освіти (галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина») та дляпідготовки фахівцівдругого (магістерського) рівня вищої освіти (галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 221 «Стоматологія»), а також навчально-методичне забезпечення підготовки магістрів за напрямами «медицина» та «стоматологія», яке включає проекти підручників «Біостатистика», «Громадське здоров’я», методичні рекомендації для студентів, методичні рекомендації для викладачів, лекції, тестові завдання, ситуаційні задачі (трьома мовами),

Здійснено аналітичну оцінку 54 програм з біостатистики різних країн світу, зокрема, США, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Угорщини, Казахстану, Республіки Білорусі, Латвії та України. Встановлено вимоги до інтелектуальних та практичних компетенції. Проведено поглиблене вивчення регламентації та організації  проведення процесу навчання фахівців громадського здоров’я в Ягелонському університеті і Вроцлавському медичному університеті Республіки Польща та Міжнародному казахсько-турецькому університеті імені Ходжи Ахмеда Ясаві Республіки Казахстан шляхом стажування та проведення акредитації  в даних закладах.

Надано пропозиції до стандарту вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», до проекту Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку.

За результатами роботи опубліковано: 3 монографії (у т. ч. 2 – за кордоном), методичні рекомендації, 3 інформаційні листи, 45 статей (у т. ч. 18 – в журналах, що індексуються в Scopus та 21 – у фахових вітчизняних виданнях), 108 тез, у т. ч. 17 – у зарубіжних видання.

Взято участь у 39 наукових форумах, де зроблено 109 доповідей, у т. ч. 17 – за кордоном. Здійснено впровадження наукових розробок в роботу закладів охорони здоров’я та навчальний процес, що підтверджують 48 актів впровадження. За результатами виконання НДР захищено 3 дисертаційні роботи.

 

2017 р.

Виконання наукової тематики на замовлення міжнародних агенцій

За підтримки Бюро ВООЗ в Україні обґрунтовано та розроблено навчальну програму циклу тематичного удосконалення «Інтегроване ведення випадків гіпертензії та діабету в первинній ланці охорони здоров’я» (2017 р.), яка впроваджується у низці пілотних регіонів.

 

2015-2016 рр.

НДР «Концептуальні засади формування громадської системи охорони здоров’я в Україні».

За результатами виконання НДР розроблено функціонально-організаційну модель служби громадського здоров’я, функціонально-структурну модель її кадрового забезпечення, концептуальну модель моніторингу громадського здоров’я в Україні.

Опубліковано: 17 статей  (3 – за кордоном, у т. ч. 1 –в журналі, що входить до баз  PubMed/Medline, EBSCO, MNISW, Index Copernicus, PBL, Scopus ), 33 тез (5 за кордоном), видано 1 монографію (1 розділ),  зроблено 21 доповідь на наукових форумах різного рівня (6 за кордоном).

Результати НДР впроваджено в навчально-педагогічний процес на кафедрах соціальної медицини та охорони здоров’я, менеджменту охорони здоров’я, сімейної медицини, інформатики та комп’ютерних технологій навчання НМУ імені О.О. Богомольця, однопрофільних кафедрах 7 ВМНЗ, в практику закладів охорони здоров’я м. Києва (лабораторні центри).

Медико-соціальний та економічний ефект від впровадження наукових розробок НДР полягає у створенні дієвої служби громадського здоров’я в Україні та підвищення якості підготовки фахівців з громадського здоров’я на додипломному та післядипломному етапах.

 

2014-2016 рр.

НДР «Обґрунтування сучасної системи профілактики хронічних неінфекційних захворювань та формування здорового способу життя» за замовленням МОЗ України.

В результаті виконання НДР обґрунтовано нові концептуальні засади комплексної профілактики НІЗ та формування здорового способу життя населення, на основі чого розроблено функціонально-структурну модель впровадження доказової профілактики в охорону здоров’я, план, програму і навчально-методичне забезпечення реалізації циклу тематичного вдосконалення для лікарів первинної ланки охорони здоров’я з питань профілактики чинників ризику розвитку НІЗ, заходи з удосконалення профілактики НІЗ та формування здорового способу життя серед студентів ВМНЗ, організаційну модель системи профілактики НІЗ і формування здорового способу життя та модель моніторингу її реалізації, організаційну технологію профілактики НІЗ. Перевагами створених наукових продуктів є врахування при їх розробці сучасних тенденцій здоров’я та трендів профілактичних заходів на доказовій основі.

Наукова новизна отриманих наукових результатів полягає у тому, що вперше: розроблено функціонально-структурну модель впровадження доказової профілактики в охорону здоров’я; навчальний план і програму циклу тематичного удосконалення для лікарів ПМД з питань профілактики чинників розвитку НІЗ, систему освітньо-просвітницької діяльності з доказової профілактики; організаційну модель системи профілактики НІЗ і формування здорового способу життя та модель моніторингу її реалізації, організаційну технологію профілактики НІЗ.

За результатами роботи опубліковано: 38 статей (7 – за кордоном, у т.ч. 1 – в журналі, що входить до баз PubMed/Medline, EBSCO, MNISW, Index Copernicus, PBL, Scopus), 33 тез (3 за кордоном), видано 4 монографії (8 розділів), методичні рекомендації,  інформаційний лист, зроблено 41 доповідь на наукових форумах різних рівнів (8 за кордоном).

Організаційна технологія профілактики НІЗ, корекції чинників їх розвитку та формування здорового способу життя в закладах охорони здоров’я первинного рівня впроваджена в практику закладів охорони здоров’я м. Києва (ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, Київська міська студентська поліклініка, Київський міський центр здоров’я), Львівської (Жовківська та Пустомитівська ЦРЛ), Закарпатської (Ужгородська обласна клінічна лікарня імені Новака І.М. та приватна лікарня «Гемомедика») та Сумської областей (акти впровадження).

Медико-соціальний та економічний ефект від впровадження наукових розробок полягає у зміцненні популяційного здоров’я, зокрема медичними працівниками закладів охорони здоров’я первинного рівня, мінімізації впливу факторів ризику їх розвитку профілактиці НІЗ, формуванню здорового способу життя, зниженню захворюваності та смертності населення від ХНІЗ на 10%, скороченні соціальних втрат у вигляді зниження рівня інвалідності, та попередження економічних збитків внаслідок  зменшення витрат на лікування, скорочення виплат у зв’язку з тимчасовою та стійкою втратою працездатності, зменшення втрат внаслідок недовиробленої продукції через НІЗ. Результати НДР впроваджено в навчально-педагогічний процес на кафедрах соціальної медицини та охорони здоров’я, менеджменту охорони здоров’я, сімейної медицини, інформатики та комп’ютерних технологій навчання НМУ імені О.О. Богомольця, однопрофільних кафедрах 9 ЗВМО України, у т. ч. ХНМУ, ЛНМУ імені Данила Галицького, ІВНМУ, ЗДМУ, ДМА, СДУ.

 

2012-2013 рр.

НДР «Обґрунтування методологічних засад моніторингу та оцінка ефективності реформ в системі охорони здоров’я» за замовленням МОЗ України.

Виконавцями НДР на основі комплексної методики з використанням адекватних поставленим завданням методів, було проведено вивчення вітчизняного й зарубіжного досвіду моніторингових досліджень в охороні здоров’я, здійснено аналіз організаційних моделей моніторингу реформ систем охорони здоров’я в Україні та інших країнах.

Виконана робота дозволила визначити особливості реформування систем охорони здоров’я, найбільш дієві підходи до моніторингу їх реалізації в різних країнах, обгрунтувати методологічні засади, алгоритм, модель моніторингу реформи вітчизняної охорони здоров’я та опрацювати інтегральні критерії оцінки її ефективності.

Наукові результати оприлюднено на наукових форумах різних рівнів, запроваджено в навчально-педагогічний процес на кафедрі в рамках викладання навчальної дисципліни «соціальна медицина та організація охорони здоров’я».

 

2010-2011 рр.

НДР «Обгрунтування та розробка наукових основ профілактичних стратегій в охороні здоров’я» за замовленням МОЗ України.

Проведено різнобічний аналіз наукових публікацій зарубіжних та вітчизняних авторів за тематикою дослідження, статистичних джерел інформації, у т. ч. Світової бази індикаторів розвитку, даних Міжнародного валютного фонду, Європейської бази даних «Здоров’я для всіх», баз даних Глобального опитування дорослих та студентів ВМНЗ щодо вживання тютюну, матеріалів Державного комітету статистики України, Центру медичної статистики МОЗ України. Здійснено поглиблене вивчення програмних та стратегічних документів міжнародних і європейських організацій в охороні здоров’я щодо напрямів і шляхів впровадження профілактичних технологій в охороні здоров’я, створення передумов для підвищення мотивації здорового способу життя та зміцнення здоров’я.

У результаті досліджень було в становлено основні тенденції впливу чинників ризику та детермінант здоров’я на інтегральні показники популяційного здоров’я. Проаналізовано організацію, обсяги та ефективність профілактичної діяльності національних систем охорони здоров’я у світі і Європі. Визначено концептуальні засади, особливості напрямів і шляхів впровадження профілактичних програм в охороні здоров’я країн Європи і світу, встановлено ефективні стратегії реалізації профілактичного напряму в національній системі охорони здоров’я, обгрунтовано концептуальну модель профілактики на різних рівнях організації охорони здоров’я.

 

2009-2014 рр.

НДР «Науковий аналіз основних детермінантів громадського здоров’я».

У рамках виконання НДР здійснено аналіз і порівняльну оцінку основних детермінантів громадського здоров’я в Україні та інших країнах Європейського регіону ВООЗ. Вивчено сучасний стан, основні особливості та тенденції громадського здоров’я в Україні і країнах Європейського регіону ВООЗ. Здійснено науковий аналіз сучасних підходів до оцінки детермінантів громадського здоров’я та їх моніторингу в європейських країнах.

Проведено обгрунтування сучасних стратегічних орієнтирів державної політики у сфері охорони здоров’я України з урахуванням європейського досвіду.

Проаналізовано внесок хронічних неінфекційних захворювань у формування загального тягаря хвороб в Україні і європейських країнах. Обгрунтовано стратегічні орієнтири для країн Європейського регіону у розв’язанні проблеми НІЗ.

 

Виконання наукової тематики на замовлення міжнародних агенцій

Співробітники кафедри тісно співпрацюють у вирішенні наукових проблем з багатьма міжнародними агенціями, у т. ч. з Європейським регіональним бюро ВООЗ, Міжнародним фондом «Відродження», Центром з профілактики і контролю за захворюваннями (CDC, США).

На замовлення ЄРБ ВООЗ обґрунтовано та розроблено навчальні програми циклів ТУ:

 • «Інтегроване ведення випадків гіпертензії та діабету в первинній ланці охорони здоров’я» (2017 р.),
 • «Особливості організації ведення пацієнтів старших вікових груп в первинній ланці охорони здоров’я» (2016 р.),
 • «Надання невідкладної та первинної медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам для персоналу мобільних підрозділів» (2015 р.),
 • «Актуальні питання профілактики серцево-судинних захворювань в практиці закладів первинної медичної допомоги» (2014 р.).

Навчальні програми мають чітку профілактичну спрямованість і передбачають підтримку способу життя для зміцнення і підтримки здоров’я, попередження хвороб, забезпечення здорового старіння та функціональної здатності пацієнтів, корекцію чинників ризику захворювань, надання доступної та якісної медичної допомоги, постійного удосконалення медичного обслуговування, у т. ч. людей літнього віку.

Навчальні програми реалізуються в низці ВНЗ України у вигляді циклів тематичного удосконалення для фахівців первинної ланки охорони здоров’я та шляхом проведення тренінгів у пілотних областях.

На замовлення ЄРБ ВООЗ співробітники кафедри брали участь у підготовці низки національних звітів України:

 • Національний звіт «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні» (2014 р.),
 • Національний звіт «Оцінка фінансування, освіти, управління і політичного контексту для стратегічного планування кадрових ресурсів охорони здоров’я України» (2010 р.),
 • Національний звіт «Контроль над тютюном в Україні» (2009 р.),
 • Національний звіт «Поширеність хронічних неінфекційних хвороб та чинників ризику їх виникнення у різних вікових групах населення України» (2009 р.).

 

На замовлення ЄРБ ВООЗ та СDC співробітниками кафедри виконано наукові роботи:

 • « Глобальне опитування студентів-медиків щодо тютюнопаління» (2009 р.);
 • «Розробка освітніх програм з проблем тютюнопаління» (2010 р.).

На замовлення ЄРБ ВООЗ реалізовано науковий проект «Огляд національних даних з особливостей харчування різних груп населення України та поширення» (2010 р.).

У рамках співробітництва з Міжнародним фондом «Відродження» було виконано науковий проект «Обгрунтування, розробка та пілотне впровадження навчальної програми навчальної дисципліни «Медичне право» на додипломному рівні в ВМНЗ України» (2008 р.).

Реалізовано проект «Розробка навчальної програми навчальної дисципліни «Менеджмент в охороні здоров’я» спільно з Університетом Алабами у м. Бірмінгемі (США) (2007 р.).

 

 

Видавнича діяльність (2009-2019 рр.)

 

СПИСОК

підручників та посібників

співробітників кафедри організації охорони здоров’я та соціальної медицини

п/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

Кількість сторінок

Прізвище

співавторів

Підручники

1

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

Друк.

Підручник. Тернопіль, «Укрмедкнига», 2000.

680

Москаленко В.Ф.

Вороненко Ю.В.

Процек О.Г.

та ін.

2

Біостатистика

Друк.

Підручник. Київ, «Книга плюс», 2009.

184

Москаленко В.Ф.

Гульчій О.П.

Голубчиков М.В.

Лєдощук Б.А.

Лєхан В.М.

Огнєв В.А.

Литвинова Л.О.

Максименко О.П.

Тонковид О.Б.

3

Соціальна медицина і організація охорони здоров’я для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації

Друк.

Підручник. Київ, «Книга плюс», 2010.

328

Москаленко В.Ф.

Гульчій О.П.

Литвинова Л.О.

Децик О.З.

та ін.

4

Економіка охорони здоров’я

Друк.

Підручник. Вінниця: Нова Книга, 2010.

288

Москаленко В.Ф.

Гульчій О.П.

Таран В.В.

Лєхан В.М.

та ін.

5

Экономика здравоохранения

Друк.

Учебник. Винница: Нова Книга, 2010.

144

Москаленко В.Ф.

Гульчий О.П.

Таран В.В.

Лехан В.Н.

и др.

6

Health Economics

Друк.

Textbook. Vinnytsia: Nova Knyha Publishers, 2010.

112

Moskalenko V.

Hulchiy O.

Taran V.

Glazunova Y.

et al.

7

Громадське здоров’я

Друк.

Підручник. Вінниця: Нова Книга, 2012.

560

Москаленко В.Ф.

Гульчій О.П.

Грузєва Т.С.

Лєхан В.М.

та ін.

Посібники

8

Методологічні засади Галузевих стандартів вищої освіти за напрямом 1101 “медицина”

Друк.

Навчальний посібник. Київ, „Книга плюс”, 2004.

16

Москаленко В.Ф.

Амосова К.М.

Булах І.Є.

Волосовець О.П.

та ін.

9

Навчально-методичний посібник для самостійного виконання практично-орієнтованих курсових робіт з дисципліни «Соціальна медицина та організація охорони здоров’я»

Друк.

Посібник. Київ, 2005.

48

Москаленко В.Ф.

Гульчій О.П.

Грузєва Т.С.

Кухленко Г.В.

та ін.

10

Медична освіта у світі та в Україні

Друк.

Навчальний посібник. Київ, «Книга плюс», 2005.

384

Москаленко В.Ф.

Поляченко Ю.В.

Пєрєдєрій В.Г.

Волосовець О.П.

та ін.

11

Медицинское образование в мире и в Украине

Друк.

Учебное пособие. Харьков, «ИПП «Контраст», 2005.

464

Москаленко В.Ф.

Поляченко Ю.В.

Передерий В.Г.

Волосовець А.П.

и др.

 

 

12

Крок-2. Загальна лікарська підготовка. Частина друга. Педіатричний профіль. Акушерство та гінекологія. Гігієнічний профіль.

 

Друк.

Навчальне видання. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену з медичних дисциплін. Київ, 2005.

417

Москаленко В.Ф.

Волосовець О.П.

Яворовський О.П.

Булах І.Є.

Остапюк Л.І.

Палієнко І.А.

Мруга М.Р.

13

Программные тестовые вопросы по социальной медицине и организации здравоохранения

Друк.

Учебное пособие. Киев, «Книга плюс», 2006.

140

Москаленко В.Ф.

Гульчий О.П.

Грузева Т.С.

Кухленко Г.В.

и др.

14

Програмні тестові питання з соціальної медицини та організації охорони здоров’я (для студентів стоматологічного факультету)

Друк.

Навчальний посібник. Київ, Книга плюс, 2006.

116

Москаленко В.Ф.

Гульчій Л.П.

Грузева Т.С.

Кухленко Г.В.

та ін.

15

Право на охорону здоров’я у нормативно-правових актах міжнародного та європейського рівня

Друк.

Навчальний посібник. Харків, «Контраст», 2006.

296

Москаленко В.Ф.

Грузєва Т.С.

Іншакова Г.В.

 

 

Монографії

 • Стан здоров’я населення України та діяльність медичної галузі (2001 р.) / В.Ф. Москаленко, В.М. Пономаренко, Т.С. Грузєва та ін. – К., 2002. – 384 с.
 • Система управління якістю медичної освіти в Україні / І.Є. Булах, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко та ін. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2003. – 212 с.
 • Система забезпечення якості підготовки медичних кадрів в Україні / В.Ф. Москаленко, І.Є. Булах, О.П. Волосовець та ін. – К.:Книга плюс, 2007. – 40 с.
 • Москаленко В.Ф., Галієнко Л.І., Грузєва Т.С. Здоров’я та охорона здоров’я населення України: європейський вимір [Атлас]. – К., 2009. – 240 с.