Кафедра описової та клінічної анатомії

Наукова робота

Відповідальний співробітник: Лахтадир Т.В., к.м.н., доцент.

Тел.: 0932014141

Електронна пошта:  anatomi@ukr.net.

НДР: «Морфологічні особливості та зміни органів травної системи при експериментальній опіковій травмі шкіри», № держреєстрації 0119U101618

Основні напрямки роботи:

Об’єкт дослідження: відмінності деструктивних, компенсаторно-пристосувальних та регенеративних зрушень у пієрових бляшках білих  щурів-самців після опікової травми в залежності від часу після опіку та здійсненої фармакотерапії різними інфузійними розчинами; структурні прояви альтераційних, компенсаторно-пристосувальних та регенеративних процесів у кірковій речовині нирок щурів після експериментальної опікової травми шкіри у залежності від застосованої фармакотерапії різними інфузійними розчинами.

Мета роботи – змоделювати вплив експериментальної опікової травми шкіри на структурну перебудову функціонально різних органів у тварин, що дозволить оптимізувати ефективну етіотропну та патогенетичну терапію у хворих із опіковою травмою шкіри.

Методи дослідження:

макроскопічний метод ‒ для візуального визначення стану травної системи щурів із опіковою травмою та без опікової травми (яким була здійснена внутрішньовенна інфузія) та інтактних щурів;

гістологічні методи ‒ для встановлення мікроструктурних змін пієрових бляшок піддослідних щурів;

електронно-мікроскопічний метод ‒ для з’ясування ультраструктурних ознак деструктивних і реактивних змін клітин пієрових бляшок піддослідних щурів;

статистичний метод ‒ для визначення змін середньої площі поперечних перерізів кровоносних капілярів пієрових бляшок піддослідних щурів.

Встановленно: структурні відмінності пошкодження та компенсаторно-пристосувальні зміни у щурів у різні терміни після експериментального опіку шкіри II‒III ступеня за умов застосування внутрішньовенної інфузії 0,9% розчину хлориду натрію та комплексних гіперосмолярних розчинів. Встановлено, що загальним проявом структурних зрушень у щурів із опіковою травмою є некроз і апоптоз функціонально різних клітин, які відбуваються на тлі виразних змін гемо- та лімфомікроциркуляторного русла. Доведено, що позитивні (компенсаторно-пристосувальні) ефекти впливу внутрішньовенної інфузії гіперосмолярних розчинів на структуру піддослідних опечених тварин включають: гальмування некрозу як лімфоцитів звичайної будови, так і апоптозних лімфоцитів (та їхніх апоптозних тілець), унормування апоптозного кліренсу, забезпечення структурної збереженості (та підвищення структурної опірності) фолікуло-асоційованих епітеліоцитів, дендритних клітин та макрофагоцитів, що уможливлює нормальний перебіг антигенпредставляючої та фагоцитарної функції.

Встановлено, що проявом ініціації мембранопластичного ефекту дії Лактопротеїну з сорбітолом є його просякнення через ушкоджену стінку кровоносних капілярів і венул пієрових бляшок  щурів із опіковою травмою візуалізоване при електронномікроскопічному дослідженні. Мембранопластичний ефект дії Лактопротеїну з сорбітолом проявляється у «виключенні» з системи гемомікроциркуляції низки кровоносних капілярів, що обумовлено утворенням щільних колоподібних мембранних структур, які діють як зашморг, сприяючи закриттю судинного просвіту. Інфузія Лактопротеїну з сорбітолом сприяє збереженню звичайної будови навколовузликових лімфатичних капілярів. Відмінністю навколовузликових лімфатичних капілярів у опечених щурів, яким була здійснена інфузія розчину Лактопротеїну з сорбітолом, є те, що вони, переважно, переповнені лімфоцити звичайної будови, клітинами у стані мітозу, дендритні клітини, апоптозними клітинами і апоптозними тільцями (феномен «переповнення»). Інфузія опеченим щурам розчину розчин Гекотону не супроводжується феноменом «переповнення», що є ще однією позитивною перевагою його дії.

Основні положення дослідження впроваджені у навчальний процес на кафедрах: нормальної анатомії людини Львівського НМУ  ім. Данила Галицького (протокол №8 від 19.02.2018); анатомії людини Одеського НМУ (протокол №10 від 15.02.2018); анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету (протокол №8 від 15.02.2018); анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» (протокол №14 від 05.03.2018); топографічної анатомії та оперативної хірургії Вінницького НМУ ім. М.І. Пирогова (протокол №2 від 13.02.2018); патологічної анатомії ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» (протокол №11 від 13.03.2018); гістології Вінницького НМУ ім. М.І. Пирогова (протокол №7 від 15.02.2018); анатомії людини Вінницького НМУ ім. М.І. Пирогова (протокол №10 від 07.02.2018)

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Головацький А.С. Анатомія людини: підручник: у 3 т. Т. 1 / [А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, М.Р. Сапін та ін.]. – Вид.3. – Вінниця: Нова книга, 2013, 368 с. – Іл.

Рекомендовано Міністерством охорони здоров ’ я України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладівІ V рівня акредитації.

Видання підготовлено відповідно до наказу МОЗ України від 22.06.2010р. №502 як єдиний національний підручник.

У першому томі підручника подані сучасні дані про будову клітин і тканин. Дана характеристика органів, систем і апаратів органів. Описані основні етапи розвитку людини в онтогенезі, особливості будови, росту і розвитку організму. Детально описана функціональна анатомія кісток скелета, їх з’єднань та м’зевої системи людини. Дана коротка характеристика кровопостачання, відтоку крові і лімфи від цих анатомічних структур та їх іннервації. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Пауло, 1997) – українському стандарту (Київ, 2001).

Підручник призначений для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів І V рівня акредитації, створений за кредитно-модульним принципом відповідно до вимог Болонського процесу.

 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Парахін А.І. Анатомія людини. У трьох томах. Том другий/За редакцією В.Г. Черкасова та А.С. Головацького. – Вінниця: Нова Книга, 2007, 456 с. Іл.

У другому томі підручника подан сучасні дані про будову нутрощів, центральної нервової системи та органів чуття. Дана характеристика органів, систем і апаратів органів, характеристика кровопостачаня, відтоку крові і лімфи від цих анатомічних структур та їх іннервації. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Пауло, 1997) – українському стандарту (Київ, 2001).

Підручник призначений для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів І V рівня акредитації, створений за кредитно-модульним принципом відповідно до вимог Болонського процесу.

 

Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапін М.Р., Парахін А.І. Анатомія людини. У троьх томах. Том третій. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 376с.: Іл.

У третьому томі підручника подані сучасні дані про будову периферійної нервової системи та серцево-судинної системи. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан-Пауло, 1997) – українському стандарту (Київ, 2001).

Підручник призначений для студентів та викладачів вищих медичних навчальних закладів І V рівня акредитації, створений за кредитно-модульним принципом відповідно до вимог Болонського процесу.

 

Черкасов В.Г., Дзевульська І.В., Ковальчук О.І. Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять)./Видання 5-е. – Київ, 2014. – 172 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів І V рівня акредитації (протокол № 1/11 – 1165 від 23.02, 2010р.)

Запропонований посібник передбачає активний, творчий принцип засвоєння матеріалу та має забезпечити успішність навчання і оптимізацію системи оцінювання самостійної роботи студента.

 

Черкасов В.Г., Дзевульська І.В., Ковальчук О.І. Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять)./Видання 3-е.-Київ, 2013. – 69 с.

Запропонований посібник передбачає активний, творчий принцип засвоєння матеріалу та має забезпечити успішність навчання і оптимізацію системи оцінювання самостійної роботи студента.

Кожна сторінка посібника містить формалізовані завдання: замалювати літерні позначення на рисунках і в схемах різними (але відповідними) кольорами; заповнит таблиці відповідними анатомічними термінами, еквівалентами та необхідними даними.

У процесі виконання завдань студент створює свій власний посібник з анатомії людини, який він зможе використовувати для вивчення фізіології, патологічної фізіології, фармакології, інших дисциплін та у своїй подальшій професійній діяльності.

 

Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англйські еквіваленти). Черкасов В.Г., Бобрик І.І., Гумінський Ю. Й., Ковальчук О.І./За ред. В.Г. Черкасова. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 392 с.

Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів І V рівня акредитації (протокол № 1 від 19.05.2010 р. засідання науково-методичної Комісії з медицини Міністерства Освіти і науки України).

Уперше створений перелік латинскьих, українських, російських та анлійських еквівалентів анатомічних термінів новітніх латино-англійської ( Stuttgart – New York , 1998), українські (Київ, 2001) та російські (Москва, 2003) анатомічних номенклатур.

Для лікарів, викладачів та науковців різних спеціальностей, редакційних працівників, студентів.

 

С.Т. Чорнокульський, Є.В. Єрмольев. Анатомія кісток та їх з’эднань (остео – артросиндесмологія). Навчально-методичний посібник з анатомії людини, Київ, 2005, 160 с., 128 іл.

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості про будову пасивної частини опорно-рухового апарату в стилсій формі з використанням оригінальних схем та фотоілюстрацій натуральних кісток і суглобів людини. Матеріали для практичних занять знаходяться у відповідності з навчальною програмою, затверджено Міністерством охорони здоров’я України і призначені для студентів, аспірантів та викладачів медичних вузів ІІІ-І V рівнів акредитації та лікарів хірургічного профілю. Латинські терміни наведені у відповідності з сучасною Міжнародною номенклатурою (Сан-Пауло, 1997) та її українським стандартом (Київ, 2001).

 

С.Т. Чорнокульський. Анатомія м’язів (міологія). Навчально-методичний посібник в анатомії людини. Київ. 2008, 160 стор.

У посібнику систематизовані сучасні теоретичні та ілюстративні матеріали учбової і монографічної літератури з анатомії м’язів людини. Подана послідовно-логічна структура міології: класифікація, схема м’яза, його анатомічний вигляд, стисла текстова частина. В кінці кожного розділу пропонуються ілюстрації анатованих, з точки зору міології та артрології, натуральних кісток скелета людини для більш глибокого та ефективного вивченняяк міології, так і остео-артрології. Обсяг матеріалу з анатомії м ’ язів людини знаходиться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерствоим здоров’я України. У посібнику використана сучасна Міжнародна номенклатура відповідних латинських термінів (Сан-Пауло, 1997) та її український стандарт (Київ, 2001).

Посібник рекомендується студентам, викладачам вищих медичних навчальних закладів, аспірантам, лікарям.

 

С.Т. Чорнокульський, Є.В. Єрмольев. Анатомія внутрішніх органів (спланхологія ). Навчально-методичний пос ібник з анатомії людини, Київ, Книга плюс, 2007, 146 с., 140 іл.

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості з анатомії внутрішніх органів у стислій формі з використанням авторських схем. Травна, дихальна, сечова, статева системи та ендокринні органи представлені в схемах та малюгнках в обсязі навчальної програми з анатомії людини. Затверджено Міністерством здоров’я України. Українські та латинські анатомічні терміни наведені у відповідності з сучасною Міжнародною номенклатурою (Сан-Пауло, 1997) та її українським стандартом (Київ, 2001).

Посібник рекомендується студентам, викладачам вищих медичних навчальних закладів, аспірантам, лікарям.

 

Йоганнес Соботта Атлас анатомії людини. Навчальний посібник. У двох томах. За редакцією Р.Путца та Р. Пабста. Переобка та редакція українського видання В.Г. Черкасова. Переклад О.І. Ковальчука. Том 2. Тулуб, внутрішні органи, нижня кінцівка. – Київ, «Український медичний вісник», 2009 р.

У другому томі українського авторизованого перекладу 22-го німецього видання «Атласу анатомії людини» Йоганнеса Соботти подані сучасні дані та детально описана будова тулуба, внутрішніх органів та нижньої кінцівки. Поруч із анатомічними ілюстраціями подані зображення, які одержані за допомгою високотехнологічних методів прижиттєвого дослілдження (рентгенограми, комп’ютерні томограми, магнітно-резонансні знімки тощо), що забезпечує порівняльне подання матеріалу та клінічну спрямованість атласу. Всі анатомічні терміни відповідають сучасній Міжнародній анатомічній номенклатурі – українському стандарту (Київ, 2001).

Атлас призначений для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів І V рівня акредитації, лікарів, співробітників та широкого кола зацікавлених викладачів.

 

Анатомічний атлас людини: Пер. з 8-го англ. вид./Відповідальний за дизайн та люстрації Вільям Обер; наук.ред.пер. В.Г.Черкасов. – ВСВ «Медицина», 2011. – 128с.; 250 іл.

В основу створення атласу було покладено «Фундаментальну анатомію та фізіологію», восьме видання. Ілюстрації в атласі розміщені за ділянками тіла. У ключових ділянках їх доповнено фотографіями розтину трупа, а відтак і до медичного скана живої людини.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів І V рівня акредитації.

 

Черкасов В.Г. Функціональна анатомія периферійної нервової системи. – К., 2005. – 136 стор., 28 іл.

У книзі подано стислий систематизований виклад сучасної функціональної анатомії периферійної нервової системи.

Підготовлено відповідно до українського стандарту Міжнародної анатомічної номенклатури (Сан-Пауло, 1997) та нової навчальної програми з анатомії людини, створеної на засадах Болонської декларації (Київ, 2005).

Рекомендується студентам та викладачам медичних університетів, аспірантам, лікарям.

 

Назва Характер роботи Вихідні данні Обсяг

(с.)

Співавтори
Авторські свідоцтва, дипломи, патенти

 

 1 Застосування лактопротеїну з сорбітолом як маркера проникності кровоносних капілярів внутрішніх органів при опіковій хворобі Патент України на корисну модель Патент №  92234, Україна, MПК 2014.01.

/ / Заявка № 4201401507; заявл. 17.02.14; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15.:– 8 с.

8 Гунас І.В.,

Черкасов Е.В.

2 Спосіб оцінки ефективності лікування опікової хвороби Патент України на корисну модель Патент на корисну модель № 103898, Україна.

МПК 2015.01.

10 с.

10 ГунасІ.В.,

Черкасов Е. В.

Черкасов В. Г.

 

3
Навчально-мето-дичний посібник «Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять) / Видання 9-е. – Київ: 2017. – 157 с.
Авторське свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію авторського свідоцтва на твір

№ 77238

 

157 Черкасов В.Г., Ковальчук О.І.
4 Навчальний по-сібник «Анатомія людини» «Модуль -1 – Анатомія опорно-рухового апарату» Авторське свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53170.

Дата реєстрації: 17.01.2014.

69 Черкасов В.Г.,

Ковальчук О.І.

5 Навчальний по-сібник «Анатомія людини» «Модуль -2 – Спланхнологія. Центральна нервова система. Органи чуття» Авторське свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53169.

Дата реєстрації: 17.01.2014.

56 Черкасов В.Г.,

Ковальчук О.І.

6 Навчальний посібник «Анатомія людини» «Модуль -3 –Серце. Судини та нерви голови, шиї. Тулуба та кінцівок» Авторське свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 59462.

Дата реєстрації: 28.04.2015

Черкасов В.Г.,

Ковальчук О.І.

7 Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів України з контролю самостійної підготовки до практичних занять з анатомії людини Авторське свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 22515.

Дата реєстрації: 31.10.2007.

174 Черкасов В.Г.,

Ковальчук О.І.

8 Навчально-мето-дичний посібник «Тестові завдання «КРОК-1»-анатомія людини Авторське свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 5254976.

Дата реєстрації: 10.12.2013.

Черкасов В.Г.,

Ковальчук О.І.

9
Навчально-методичний посібник «Анатомія людини. Humanаnаtomy»

 

Авторське свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81634.

Дата реєстрації: 21.09.2018.

Черкасов В.Г.,

Ковальчук О.І.

 

 

1 Посібник «Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять)

 

Авторське свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію авторського свідоцтва на твір

№ 77238

 

Черкасов В.Г.,

Дзевульська І.В.

2 Підручник «Анатомія людини. Том 1 /

Видання 6-е, доопрацьоване – Вінниця: Нова книга, 2017. – 368 с.

Авторське свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію авторського свідоцтва на твір № 77285

 

Головацький А.С.,

Черкасов В.Г.,

Сапін М.Р.,

Парахін А.І.

3 Підручник «Анатомія людини. Том 2 /  Видання 5-е, доопрацьоване – Вінниця: Нова книга, 2017. – 456 с. Авторське свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію авторського свідоцтва на твір № 77284

 

Головацький А.С.,

Черкасов В.Г.,

Сапін М.Р.,

Парахін А.І.

4 Підручник «Анатомія людини. Том 3 /  Видання 4-е, доопрацьоване – Вінниця: Нова книга, 2017. – 376 с. Авторське свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію авторського свідоцтва на твір № 77286

 

Головацький А.С.,

Черкасов В.Г.,

Сапін М.Р.,

Парахін А.І.

1 Посібник «Анатомія людини (контроль за самостійною підготовкою до практичних занять)

 

Авторське свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію авторського свідоцтва на твір

№ 77238

 

Черкасов В.Г.,

Дзевульська І.В.

2 Підручник «Анатомія людини. Том 1 /

Видання 6-е, доопрацьоване – Вінниця: Нова книга, 2017. – 368 с.

Авторське свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію авторського свідоцтва на твір № 77285

 

Головацький А.С.,

Черкасов В.Г.,

Сапін М.Р.,

Парахін А.І.

3 Підручник «Анатомія людини. Том 2 /  Видання 5-е, доопрацьоване – Вінниця: Нова книга, 2017. – 456 с. Авторське свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію авторського свідоцтва на твір № 77284

 

Головацький А.С.,

Черкасов В.Г.,

Сапін М.Р.,

Парахін А.І.

4 Підручник «Анатомія людини. Том 3 /  Видання 4-е, доопрацьоване – Вінниця: Нова книга, 2017. – 376 с. Авторське свідоцтво Свідоцтво про реєстрацію авторського свідоцтва на твір № 77286

 

Головацький А.С.,

Черкасов В.Г.,

Сапін М.Р.,

Парахін А.І.

 

Назва Характер роботи Вихідні данні Обсяг

(с.)

Співавтори
I.                    Наукові праці за профілем кафедри,
Анатомічні дослідження в роботах Леонардо да Вінчі стаття Український науково-медичний молодіжний журнал, 2013,  №4 (76) . – С. 68–71.

Фахове видання

4 О.В. Маліков,

В.Г. Черкасов,

В.Л. Гончаров І.В.Дзевульська

 

Морфологічні зміни гіпофізарно-адреналової системи щурів при термічній травмі стаття. Український науково-медичний молодіжний журнал, 2013,  №4 (76) . – С. 9 –  15

Фахове видання

7 О.І. Ковальчук

В.Г. Черкасов І.В.Дзевульська

В.М.Титаренко,

О.В. Маліков

Структурні зміни органів нейроімуноендокринної системи при опіковій хворобі за умов її лікування шляхом внутрішньовенної інфузії гіперосмолярних розчинів

 

стаття «Український морфологічний альманах».2013. – Т.11 №4.– С. 92–98

Фахове видання

7 І.В. Гунас

О.Б.Кондрацький

Е.В. Черкасов та І.В.Дзевульська

 

1 Структурные механизмы цитопротекции во внутренних органах при инфузионной терапии ожоговой болезни Стаття

Журнал індексується міжнародними наукометричними базами ScienceIndex (eLibrary) і Бібліометрика української науки.

Biomedical and biosocial anthropology. – 2014. – №23 – С. 6– 12.

Фахове видання

 

 

7 В.Г.Черкасов,

О.І. Ковальчук

Е.В. Черкасов та ін.

(всього 6 осіб)

 

Структурні механізми цитопротекції в гіпофізі та наднирковій залозі при експериментальній опіковій хворобі у щурів за умов її лікування шляхом внутрішньовенної інфузійної терапії тези Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014, Спецвипуск №.4 (83). – С.137– 138.

Фахове видання

2 Р.В. Видерко

О.І. Ковальчук

В.Г. Черкасов, І.В.Дзевульська

 

 

 

Влияние комбинированных гиперосмолярных растворов на нанопроцессы в стенке кровеносных капилляров и в интерстициальном  матриксе внутренних органов при ожоговой болезни стаття Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014, Спецвипуск №.2 (81). – С. 5– 10.

Фахове видання

6 О.І. Ковальчук

Е.В. Черкасов

В. Г.Черкасов та ін.

(всього 7 осіб)

 

Структурные особенности адаптации и компенсации нарушенных функций внутренних органов при инфузионной терапии ожоговой болезни стаття

Web of Science

Світ медицини та біології. – 2014. – №4(46) . – С.165–170.

Web of Science

6 В. Г.Черкасов

О.І. Ковальчук

Е.В. Черкасов та ін.

(усього 7 осіб)

 

 

Роль ендогенной интоксикации в морфогенезе изменений во внутренних органах при инфузионной терапии ожоговой болезни статтяЖурнал індексується міжнародними наукометричними базами ScienceIndex (eLibrary) і Бібліометрика української науки. Biomedical and biosocial anthropology. – 2015. – №24– С. 30 – 36

Фахове видання

6 В. Г.Черкасов

И.В.Гунас

А.И. Ковальчук та ін.

(усього 8 осіб)

 

 

Ультраструктурные трансформации межклеточного вещества во внутренних органах при лечении ожоговой болезни путем инфузии комбинированных гиперосмолярных растворов стаття Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2015. – Т.14, №1 (51).– С. 37 – 44.

Фахове видання

9 В. Г.Черкасов

И.В.Гунас

О.І. Ковальчук та ін.

(усього 8 осіб)

 

 

Морфологічні зміни гіпофізарно-адреналової системи щурів при термічній травмі стаття Український науково-медичний молодіжний журнал, 2013,  №4 (76) . – С. 9 – 15

Фахове видання

7 О.І. Ковальчук

В.Г.Черкасов

В.М. Титаренко та ін.

(усього 4 особи)

 

Навчальний комплекс для вивчення дисципліни анатомії людини в медичних університетах

 

стаття Медична освіта. – 2015, – №. 3. – С. 86– 9 Фахове видання 0 4 В.Г. Черкасов

О.І. Ковальчук

І.О. Тимошенко

Анатомічна лекція як важливий засіб формування корпоративної академічної культури стаття Медична освіта. – 2015, №. 3. – С. 90 – 94 Фахове видання 5 В.Г.Черкасов

Л.І. Остапюк

О.І. Ковальчук

 

Мікроскопічна картина надниркових залоз протягом місяця у щурів, яким протягом перших семи діб вводили розчин HAES-LX-5% стаття «Вісник морфології» .– 2015, №. 1 (Т.21). – С. 81 – 83

Фахове видання

3
Ультраструктурные изменения эндотелия кровеносных капилляров внутренних органах при экспериментальной ожоговой болезни путем инфузии комбинированных гиперосмолярных растворов стаття «Вісник морфології» .– 2015, №. 1 (Т.21). – С. 96 – 102

Фахове видання

7 В. Г.Черкасов

О.І. Ковальчук

Е.В. Черкасов та ін.

(усього7 осіб)

 

Evaluation of the effect of infusion of composite hyperosmolar solutions on the structure of neuroimmunoendocrine system organs in burn diseas стаття European International Journal of Science and Technology– (December), 2015

Vol.4, № 9. – P. 51– 61.

11 Viktor G. Cherkasov Aleksandr I. Kovalchuk,

Eldar V. Cherkasov

Морфологические аспекты цитопротекции в органах нейроиммуноэндокринной системы при инфузионной тернапии ожоговой болезни стаття Світ проблем біології і медицини– 2015, Вип.4, Том 2 ( 125) . – С. 310 –  316.

Фахове видання

 

7 В. Г.Черкасов

О.І. Ковальчук

Е.В. Черкасов І.В.Дзевульська

 

 

Морфологічні ефекти застосування інфузії гіперосмолярних розчинів при опіковій травмі шкіри стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015. –Випуск 2 (52)– С. 30–37

Фахове видання

8 В. Г.Черкасов

О.І. Ковальчук

Е.В. Черкасов

та ін.

(усього 6 осіб)

Психологічні аспекти викладання анатомії людини в медичних університетах стаття Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2015.–Випуск 2 (52)  – С. 162–165

Фахове видання

4 А.С. Головацький

В. Г.Черкасов

І.О.Тимошенко

та ін.

(усього 4 особи)

Структурные трансформации во внутренних органах при инфузионной терапии ожеговой болезни Стаття

Web of Science

«Медична наука України» –  Т.11, 2015, №3 –  4. С.4 –  11

Web of Science

8 Черкасов В.Г.

Ковальчук О.И.

Дзевульская И.В

Маликов А.В.

Титаренко В.Н.

Лахтадыр Т.В. Маткивская Р.М.

 

Особливості структурної організації спинномозкових вузлів за умов одностороннього пошкодження сідничного нерва та гіпотиреозу стаття «Світ біології та медицини. –   2014. – №4 (46) С.165 –170.

Фахове видання

Черкасов В.Г.

Ковальчук О.І.

Дзевульская И.В.

Черкасов Е.В.

Маликов А.В.

Титаренко В.Н.

Лахтадир Т.В.

Матківська Р.М.

 

Influence of HAES-LX-5% infusion solution on the dna  content of endocrine glands cells against the background of thermal burn of skin in rats Стаття

Web of Science

Світ медицини та біології– 2017, № 4(62) . – С. 168– 173.

World of medicine and biology. – 2017. – № 4(62).  – P. 168-173.

Web of Science

6 V.G. Cherkasov

E.V. Cherkasov

R.F. Kamіnsky та ін.

(усього 6 осіб)

The influence of lead nanoparticles on the morpho-functional changes of rat liver during the postexposure period. Microscopy Researchand Technique. 2018 Aleksiichuk V.,

Omelchuk S.,

Sokurenko L.,

Kaminsky К.,

KovalchukO.,

Chaikovsky Y.

Features of correlations of computer-tomographicsizes of premolars with cephalometricin dices of practically healthy men from thewestern and easternregions of Ukraine.

 

Стаття

Googlescolar

BiomedicalandBiosocialAnthropology. 2018; 30: 36-42.

Стаття

Googlescolar

Журнал індексується міжнародними наукометричними базами ScienceIndex (eLibrary) і Бібліометрика української науки.

V.O. Orlovskiy,

V.G. Cherkasov,

V.G. Chaika.

О.І.Kovalchuk,V.G.Cherkasov,V.A. Pastukhova,O.V. Malikov.Morfological state of the renal medulla in rats in case or an experimental burn injunary under conditions of gekoton

Morphologia. 2018; 12 (2): 22-29. О.І. Kovalchuk,

V.G. Cherkasov,

V.A. Pastukhova,

O.V. Malikov.

 

№ з/п Прізвище та ініціали співробіт-ника (укр. та англ. мовами) Вік

співробітника

Індекс Гірша за Scopus Посилання на профіль в Scopus Посиланняна профіль

Orcid.org

ІндексГіршазаGoogleScholar Посилання на профіль в GoogleScholar (Прізвище та ім’я в профілі) ІндексГіршазаWeb of Science ПосиланнянапрофільвWeb of Science(Web of Science Researcher

ID)

1. Черкасов В.Г. (ViktorCherkasov)

 

66 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7102973540

 

https://orcid.org/0000-0002-4645-4695

http://orcid.org/0000-0002-4645-4695

 

 

8 Черкасов Віктор Гаврилович CherkasovVictor

https://scholar.google.com.ua/citations?user=zfaEcDkAAAAJ&hl=uk

 

1

 

 

 

Web of Science ResearcherID 
I-7509-2018

https://publons.com/researcher/1926946/viktor-cherkasov/
2. Дзевульська І.В. (DzevulskaIrina) 58 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201642622 4 DzevulskaIrinaДзевульськаІринаВікторівна

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=M7m8md8AAAAJ&hl=uk

3. Ковальчук О.І. (OleksandrKovalchuk) 41 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35114967200 https://orcid.org 0000-0002-6311-3518

http://orcid.org/0000-0002-6311-3518

5 OleksandrKovalchuk = КовальчукОлександрІванович = OI Kovalchuk

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mu5lI6UAAAAJ&hl=uk

1

 

Web of Science ResearcherID 
K-9993-2015

https://publons.com/researcher/1374916/oleksandr-kovalchuk/
4. ОстапюкЛ.І.

(Ostapyk Lybov)

78 4 https://scholar.google.com.ua/citations?user=B6NCPIIAAAAJ&hl=ru
5. МаліковО.В. (O.V. Malikov) 41 http://orcid.org/0000-0002-8113-2974 3 https://scholar.google.com.ua/citations?user=E74uCHMAAAAJ&hl=uk
6. Камінський Р.Ф. 39 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201551313 https://orcid.org/0000-0001-5744-7581 2 KaminskiyRostislav = Каминский Ростислав

https://scholar.google.com.ua/citations?user=gSHq4qgAAAAJ&hl=ru&oi=ao

1

 

 

Web of Science ResearcherID 
E-1538-2019

https://publons.com/researcher/1779849/rostislav-f-kaminsky/
7. Тимошенко І.О.(IrynaTymoshenko 29 https://orcid.org/0000-0002-1580-3362 1 Ірина Тимошенко – TymoshenkoIryna

 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=aYZxq-EAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title

8. Лахтадир Т.В. (LachtadyrTetiana) 36 https://orcid.org/0000-0003-0223-4866 2 https://scholar.google.com.ua/citations?user=c1GDGH8AAAAJ&hl=uk https://publons.com/researcher/2961070/tetiana-lachtadyr/