Кафедра описової та клінічної анатомії

Новини кафедри

Черкасов В. Г., Дзевульська І. В., Маліков О. В.

 

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ІВАНА ІВАНОВИЧА БОБРИКА
(ДО 95-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (м. Київ)

 

Закінчивши з відзнакою у 1955 році Київський медичний інститут, Іван Іванович Бобрик пройшов довгий шлях від аспіранта до завідувача кафедри анатомії людини, був деканом рідного лікувального факультету. Своє життя Іван Іванович присвя­тив одній із найважливіших галузей медицини – морфології.

Високий авторитет I. I. Бобрика і досі лишається безперечним у сучасній анатомії. В його особі вдало поєднувалися якості вченого-дослідника, виховате­ля молоді й талановитого організатора.

Найбільшим його прагненням було вивчення фундаментальних проблем анатомії, пов’язаних із віковими змінами в організмі людини. Невтомні багаторічні пошуки вченого втілилися у 300 дру­кованих працях, у тому числі 16 монографіях, підручниках, посібниках, анатомічному атласі.

Іван Іванович протягом 26 рoків очолював провідну в нашій країні кафедру анатомії, якою керували у свій час такі видатні вчені як М. А. Ти­хомиров, В. О. Бец, Ф. А. Стефаніс, М. С. Спіров. Висока цілеспрямованість і воля, принциповість і професіоналізм, доброзичливе ставлення до колег здобули професору І. І. Бобрику заслужений авто­ритет в університеті, науковій спільноті України.

Наукові дослідження кафедри анатомії лю­дини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з вивчення морфогене­зу мікроциркуляторного русла досягли світового рівня, а подекуди випередили пошуки передових вітчизняних і закордонних морфологічних центрів та лаборатоpій. За досить короткий час кількість дослідників мікроциркуляторного русла на кафедрі значно зросла і цією проблемою за часів керівництва кафедрою професора І. І. Бобрика почали займати­ся морфологи не лише в Україні, але й поза її межа­ми. Виник і поступово розвинувся важливий науко­вий напрямок, склалася самобутня морфологічна школа.

Під керівництвом І. I. Бобрика підготовлено 15 докторів і 19 кандидатів медичних наук. Учні про­фесора стали завідувачами морфологічних кафедр у багатьох містах. За дослідження, присвячені вивчен­ню експериментальної патології органів і тканин, Іван Іванович одержав Державну премію України, а за загальний вагомий внесок у морфологію – звання Заслуженого діяча науки і техніки України. Досвідчений педагог, Іван Іванович свого часу гідно представляв українську морфологію в АПН України, будучи її членом-кореспондентом.

Під його редакцією вийшов перший в Україні профільований для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів підручник відомого українського анатома O. І. Свиридова «Анатомія лю­дини» (2000).

Повсякденно займаючись науково-педагогічною і методичною роботою І. І. Бобрик багато сил та енергії віддавав науково-організаційній роботі. Він був заступником голови кваліфікаційної Ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій з морфології, почесним Президентом науково­го товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографо-анатомів України, головним редактором журналу «Вісник морфології». Значним внеском професора Бобрика та очолюваної ним Української номенклатурної комісії у вітчизняну анатомію було видання «Української анатомічної номенклатури» (2000).

Іван Іванович Бобрик багато уваги приділяв навчально-методичній та науковій роботі, до­помагаючи своїми порадами як молодим, так і досвідченим співробітникам.

Іван Іванович був людиною світлої щирості, душевної відкритості, якій у роки Другої світової війни довелося зі зброєю у руках визволяти рідну Батьківщину. Увесь його життєвий шлях – це при­клад самовідданого служіння медичній освіті та науці.

Ім’я Івана Івановича Бобрика залишиться на­завжди в історії вітчизняної анатомії, в сер­цях його учнів, співробітників по кафедрі та університету, спадкоємців його невтомної та плідної праці (див. тут).