НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра описової та клінічної анатомії

Новини кафедри

Черкасов В. Г., Дзевульська І. В., Маліков О. В.

 

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ІВАНА ІВАНОВИЧА БОБРИКА
(ДО 95-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (м. Київ)

 

Закінчивши з відзнакою у 1955 році Київський медичний інститут, Іван Іванович Бобрик пройшов довгий шлях від аспіранта до завідувача кафедри анатомії людини, був деканом рідного лікувального факультету. Своє життя Іван Іванович присвя­тив одній із найважливіших галузей медицини – морфології.

Високий авторитет I. I. Бобрика і досі лишається безперечним у сучасній анатомії. В його особі вдало поєднувалися якості вченого-дослідника, виховате­ля молоді й талановитого організатора.

Найбільшим його прагненням було вивчення фундаментальних проблем анатомії, пов’язаних із віковими змінами в організмі людини. Невтомні багаторічні пошуки вченого втілилися у 300 дру­кованих працях, у тому числі 16 монографіях, підручниках, посібниках, анатомічному атласі.

Іван Іванович протягом 26 рoків очолював провідну в нашій країні кафедру анатомії, якою керували у свій час такі видатні вчені як М. А. Ти­хомиров, В. О. Бец, Ф. А. Стефаніс, М. С. Спіров. Висока цілеспрямованість і воля, принциповість і професіоналізм, доброзичливе ставлення до колег здобули професору І. І. Бобрику заслужений авто­ритет в університеті, науковій спільноті України.

Наукові дослідження кафедри анатомії лю­дини Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з вивчення морфогене­зу мікроциркуляторного русла досягли світового рівня, а подекуди випередили пошуки передових вітчизняних і закордонних морфологічних центрів та лаборатоpій. За досить короткий час кількість дослідників мікроциркуляторного русла на кафедрі значно зросла і цією проблемою за часів керівництва кафедрою професора І. І. Бобрика почали займати­ся морфологи не лише в Україні, але й поза її межа­ми. Виник і поступово розвинувся важливий науко­вий напрямок, склалася самобутня морфологічна школа.

Під керівництвом І. I. Бобрика підготовлено 15 докторів і 19 кандидатів медичних наук. Учні про­фесора стали завідувачами морфологічних кафедр у багатьох містах. За дослідження, присвячені вивчен­ню експериментальної патології органів і тканин, Іван Іванович одержав Державну премію України, а за загальний вагомий внесок у морфологію – звання Заслуженого діяча науки і техніки України. Досвідчений педагог, Іван Іванович свого часу гідно представляв українську морфологію в АПН України, будучи її членом-кореспондентом.

Під його редакцією вийшов перший в Україні профільований для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів підручник відомого українського анатома O. І. Свиридова «Анатомія лю­дини» (2000).

Повсякденно займаючись науково-педагогічною і методичною роботою І. І. Бобрик багато сил та енергії віддавав науково-організаційній роботі. Він був заступником голови кваліфікаційної Ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій з морфології, почесним Президентом науково­го товариства анатомів, гістологів, ембріологів і топографо-анатомів України, головним редактором журналу «Вісник морфології». Значним внеском професора Бобрика та очолюваної ним Української номенклатурної комісії у вітчизняну анатомію було видання «Української анатомічної номенклатури» (2000).

Іван Іванович Бобрик багато уваги приділяв навчально-методичній та науковій роботі, до­помагаючи своїми порадами як молодим, так і досвідченим співробітникам.

Іван Іванович був людиною світлої щирості, душевної відкритості, якій у роки Другої світової війни довелося зі зброєю у руках визволяти рідну Батьківщину. Увесь його життєвий шлях – це при­клад самовідданого служіння медичній освіті та науці.

Ім’я Івана Івановича Бобрика залишиться на­завжди в історії вітчизняної анатомії, в сер­цях його учнів, співробітників по кафедрі та університету, спадкоємців його невтомної та плідної праці (див. тут).