Стратегічний план розвитку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вченої ради

Національного медичного університету

імені О. О. Богомольця

Голова Вченої ради, професор Кучин Ю.Л.

Дата ухвалення________

Протокол No__________

 

Стратегічний план розвитку

Навчально-наукового інституту психічного здоров’я Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця  на 2023-2028 роки

 

Загальні положення

Стратегічний план розвитку Навчально-наукового інституту психічного здоров’я Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (далі -) на 2023-2028 рр. розроблений відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», інших нормативно-правових актів, які регулюють освітню діяльність в Україні, Статуту Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Положення про організацію освітнього процесу в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця на виконання плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року та Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» з урахуванням Оперативної дорожньої карти «Пріоритетні багатосекторні заходи із психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в Україні під час та після війни».

Основні пріоритети розвитку Інституту

 Стратегічний план розвитку Інституту на 2023-2028 рр.визначає основні пріоритетні напрями, на яких необхідно зосередитися, щоб створити підґрунтя для адекватного реагування на виклики часу, визначення позиції Інституту в системі охорони психічного здоров’я в Україні і, відповідно в структурі, змісті та технологіях навчання фахівців у сфері охорони психічного здоров’я, а саме:

 • реалізацію курсу щодо інноваційного розвитку Інституту, що передбачає розробку та запровадження сучасних форм і методів роботи, удосконалення системи формування та підтримки професійних компетентностей фахівців у сфері охорони психічного здоров’я за рахунок забезпечення належної інформаційно-ресурсної бази та використання сучасних технологій забезпечення  підготовки та перепідготовки висококваліфікованих фахівців, максимально адаптованих до вирішення завдань практичної діяльності;
 • активізацію роботи з інтеграції зі світовим і європейським освітньо-науковим співтовариством щодо забезпечення сумісності та зіставленості організації та змісту освітніх програм Інституту з охорони психічного здоров’я з системами відповідної освіти провідних європейських та світових університетів, упровадження кращого досвіду;
 • інтенсифікацію роботи щодо підвищення рівня ефективності підготовки наукових кадрів з метою поліпшення якісного складу професорсько-викладацького персоналу та укомплектування кафедр Інституту науково-педагогічними кадрами, академічно та професійно кваліфікованими;
 • забезпечення розвитку наукової діяльності Інституту, що передбачає структурну перебудову наукових досліджень у бік актуалізації тематики досліджень з проблем нейронаук та психічного здоров’я, створення динамічних науково-прикладних організаційних структур для реалізації окремих наукових проектів в тому числі в кооперації з іноземними партнерами, посилення наукового впливу на розбудову сфери охорони психічного здоров’я України;
 • розвиток матеріально-технічної бази Інституту, створення клініки Інституту з метою забезпечення подальшого поліпшення умов проведення навчального процесу та лікувально-діагностичної роботи, надання спеціалізованої високоефективної психолого-психіатричної допомоги (профілактика, діагностика, лікування, реабілітація) постраждалому від дистресу війни населенню;
 • соціальний розвиток колективу Інституту, удосконалення методів підвищення мотивації праці, дотримання безпечних умов праці, виконання соціальної та екологічної програм.

МЕТА

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних здобувачів вищої освіти. Інтеграція Навчально-наукового інституту психічного здоров’я як структурного підрозділу НМУ імені О. О. Богомольця (далі – Інститут) в світовий освітній та науковий медичний простір. (далі – Стратегія)

МІСІЯ

Внесок через освітній процес у розвиток системи охорони психічного здоров’я новітніх технологій медичної діагностики та лікування, реабілітації та профілактики, менеджменту в сфері охорони здоров’я; задоволення потреб суспільства і країни через якісну медичну освіту; виконання пріоритетних наукових досліджень.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

– забезпечення якісного менеджменту всіх процесів підготовки здобувачів вищої освіти в галузі охорони здоров’я;

– приведення якості освітньої діяльності до міжнародних стандартів;

– розвиток інноваційної навчально-наукової діяльності;

– розширення міжнародної інтеграції;

– створення та подальша розбудова клініки Інституту як навчально-методичного та науково-практичного центру надання спеціалізованої високоефективної психолого-психіатричної допомоги (профілактика, діагностика, лікування, реабілітація) постраждалому від дистресу війни населенню;

– подальший духовний та корпоративний розвиток учасників освітнього процесу;

– інтенсифікація і поглиблення безперервного професійного розвитку та післядипломної освіти фахівців психічного здоров’я в галузі охорони здоров’я.

 

I. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОГО УПРАВЛІННЯ МЕТОДОМ: 

 1. Використання системи менеджменту якості у відповідності до IS0(:9001; 2008/9001:2015). Терміни виконаїшя: 2023-2028 рр.
 2. Забезпечення колегіальності і відкритості прийняття управлінських рішень. Терміни виконання: 2023-2028 рр.
 3. Використання єдиної мережі електронного документообігу Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (далі – Університет). Терміни виконання: 2023-2028 рр.
 4. Забезпечення укладання та продовження трудових відносин із науково-

педагогічними працівниками Інституту на конкурсних засадах. Терміни виконання: 2023-2028 рр.

 1. Забезпечення умов для незалежної оцінки і моніторингу діяльності та менеджменту Інституту Вченою радою Університету. Терміни виконання: 2023-2028 рр.

 

П. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ЧЕРЕЗ: 

 1. Сприяння підвищенню рейтингу Університету у системі незалежного світового рейтингу QS. Терміни виконання: 2023-2028 рр.
 2. Реалізація положень Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року та Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» з урахуванням Оперативної дорожньої карти «Пріоритетні багатосекторні заходи із психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в Україні під час та після війни», а саме удосконалення системи підготовки та підвищення рівня професійної компетентності фахівців у сфері охорони психічного здоров’я за спеціальностями «Медична психологія», «Психіатрія», «Психотерапія» та запровадження підготовки фахівців за спеціальністю «Клінічна психологія», «Дитяча нейрофізіологія»
 3. Удосконалення освітньо-профісійної програми підготовки фахівців за спеціальністями 222 «Медицина» та 225 «Медична психологія» у відповідності до пріоритетних напрямів державної політики в охороні психічного здоров’я, тенденцій розвитку спеціальності та ринку праці, з урахуванням потреб стейкхолдерів, рекомендацій міжнародних організацій в охороні психічного здоров’я, кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду.
 4. Приведення якості освітньої діяльності Інституту до міжнародних стандартів.
 5. Контроль можливих проявів корупції та академічної недоброчесності різними методами, в тому числі шляхом анонімного анкетування відповідними підрозділами Університету. Терміни виконання: 2023-2028 рр.
 6. Сприяння якісній практичній підготовці осіб, які навчаються на спеціальностях, закріплених за Інститутом, шляхом створення й реалізації відповідної комплексної інтегрованої програми з належним методичним і ресурсним забезпеченням, у тому числі й шляхом симуляційного навчання. Терміни виконання: 2023-2028 рр.
 7. Сприяння розвитку системи дистанційної освіти Університету, а саме використання університетської дистанційної платформи навчання LIKAR_NMU створення банку відео контенту на ютуб-каналі «Дистанційна освіта НМУ» зі спеціальностей, які закріплені за Інститутом. Терміни виконання 2023-2028 рр.
 8. Забезпечення подальшого розвитку англомовного навчання шляхом використання курсів мовної підготовки для викладачів, впроваджених в Університеті, у відповідності із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти Ради Європи з удосконалення методичного забезпечення. Терміни виконання; 2023-2028 рр.
 9. Сприяння набору абітурієнтів на сучасні спеціальності відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони психічного здоров’я; ,

– 229 Медична психологія (магістри). Терміни виконання; 2023-2028 рр.;

 1. Сприяння проведенню акредитацій у НАЗЯВО освітніх програм Університету. Терміни виконання; 2023-2028 рр.
 2. Упровадження кращого міжнародного та європейського досвіду підготовки здобувачів другої вищої освіти зі спеціальності 225 Медична психологія. Терміни виконання; 2023-2028 рр.
 3. Сприяння стажуванню наукових і інших працівників Інституту, в тому числі й за кордоном. Терміни виконання; 2023-2028 рр.

 

ІІІ. ІННОВАЦІЙНА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 1. Сприяти участі науково-педагогічних співробітників Інституту в міжнародних наукових грантах/проєктах. Терміни виконання; 2023-2028 рр.
 2. Збільщити кількість визнаних за межами України науковихдосліджень, відповідним цитуванням у міжнародних рейтингових журналах. Термін виконання; 2023-2028 рр.
 3. Запровадити матеріальне заохочення науково-педагогічних співробітнржів Інституту за видатні наукові дослідження, у тому числі підготовку статей у міжнародних журналах і підготовку наукових кадрів. Терміни виконання; 2023-2028 рр.
 4. Забезпечувати доступ співробітників і студентів до публікацій в міжнародних рейтингових журналах (укладання двосторонніх договорів, часткове матеріальне відщкодування витрат). Терміни виконання; 2023-2028 рр.
 5. Створити на базі кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії науково-практичну психометричну лабораторію. Терміни виконання; 2023-2028 рр.
 6. Впровадити на кафедрах Інституту в навчальний процес підготовки фахівців для системи охорони психічного здоров’я нові сучасні форми та методи викладання, оцінки успішності здобувачів вищої освіти, що навчаються. Терміни виконання; 2023-2028 рр.
 7. Організовувати і проводити науково-практичні форуми, наукові конференції, симпозіуми, майстер-класи, вебінари, конкурси в тому числі студентські, з актуальних питань охорони психічного здоров’я, психосоматичної медицини, менеджменту в сфері охорони психічного здоров’я і технологій медичної діагностики та лікування розладів психіки та поведінки. Терміни виконання; 2023-2028 рр.
 8. Удосконалити і видавати фаховий журнал Інституту. Термін виконання; 2023-2028 рр.

 

ІV. РОЗШИРЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 1. Розробити та впровадити комплексну програму інтеграції Інституту як структурного підрозділу Університету в загальноєвропейську систему освіти і

науки. Терміни виконання; 2023-2028 рр.

 1. Забезпечити участь Інституту в міжнародріих наукових та освітніх проектах, створити організаційне забезпечення для пошуку грантів, зокрема, у сфері громадського здоров’я. Терміни виконання; 2023-2028 рр.
 2. Запровадити читання лекцій і проведення майстер-класів іноземними фахівцями з актуальних питань охорони психічного здоров’я. Терміни виконання; 2023-2028 рр.

 

V. ПОДАЛЬШИЙ ДУХОВНИЙ ТА КОРПОРАТИВНИЙ РОЗВИТОК 

 1. Збільшити участь здобувачів вищої освіти в галузі охорони здоров’я Інституту в проектах українських та міжнародних студентських організацій (із відповідною ресурсною підтримкою), посилити їхнє патріотичне виховання. Терміни виконання; 2023-2028 рр.
 1. Розробити систему матеріального заохочення науково-педагогічних співробітників Інституту. Терміни виконання; 2023-2028 рр.
 2. Підтримувати досвідчених науково-педагогічних співробників Інституту шляхом максимального використання їх науково-педагогічного та клінічного потенціалу. Терміни виконання; 2023-2028 рр.

 

VI. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Сприяти організації пільгового медичного обслуговування та диспансеризації науково-педагогічних і інших співробітників Інституту як структурного підрозділу Університету (використання пільг при зверненні до Університетської клініки Університету). Терміни виконання; 2023- 2028 рр.
 2. Сприяти організації та удосконаленню медичної допомоги здобувачів вищої освіти в галузі охорони здоров’я Інституту (профогляди, лікування). Терміни виконання; 2023-2028 рр.

 

VII. РЕАЛІЗАЦШ НАПРЯМУ БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСШНОГО РОЗВИТКУ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ`Я В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 1. Сприяти розробці та впровадженню кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії проводити навчання лікарів-слухачів циклів вторинної спеціалізації за спеціальностями «Медична психологія», «Психіатрія», «Психотерапія». Терміни виконання; 2023-2028 рр.
 2. Сприяти кафедрі медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії проводити навчання лікарів-інтернів зі спеціальності «Медична психологія». Терміни виконання: 2023-2028 рр.
 3. Сприяти розробці та впровадженню кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії проводити (на постійній основі) цикли тематичного удосконалення за окремими пріоритетними напрямками сфери охорони психічного здоров’я для фахівців системи охорони здоров’я., а саме: охорони психічного здоров’я дітей та підлітків з типовим та атиповим розвитком; охорони психічного здоров’я військовослужбовців; охорони психічного здоров’я внутрішньо переміщених осіб та інших осіб, які зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту та/або тимчасової окупації частини території України, та членів їх сімей; запобігання самогубствам; охорони психічного здоров’я матері і дитини у перинатальному та постнатальному періоді; охорони психічного здоров’ям осіб, що мають хронічні /важкі/ термінальні соматичні розлади; охорони психічного здоров’я осіб похилого віку; підтримки осіб, які проживають з людьми з проблемами психічного здоров’я, опікунів тощо. Терміни виконання; 2023-2028 рр.
 4. Сприяти кафедрі психіатрії та наркології проводити навчання лікарів-інтернів зі спеціальності «Психіатрія». Терміни виконання: 2023-2028 рр.
 5. Сприяти кафедрі кафедрі психіатрії та наркології в розробці та впровадженні циклів тематичного удосконалення з актуальних проблем психічного здоров’я для фахівців системи охорони здоров’я. Терміни виконання. Терміни виконання: 2023-2028 рр.
 6. Сприяти кафедрі загальної та медичної психології в розробці та впровадженні циклу тематичного удосконалення: 1. Основи психологічної реабілітації та соціальної адаптації учасників байових дій. 2. Перша психологічна допомога в екстримальних та бойових умовах. 3. Психологічна допомога в реабілітації осіб з травмою вимушеного переміщення. 4. психологічні синдроми війни та післявоєнного періоду. Терміни виконання: 2023-2028 рр.
 7. Сприяти розробці та впровадженню кафедрою ендокринології програми підготовки лікарів на післядипломному етапі (вторинна спеціалізація кожного року,тривалість 3 місяця, 468 годин). Терміни виконання: 2023-2028 рр.
 8. 8. Сприяти розробці та впровадженню кафедрою ендокринології в розробці та впровадженні курсів тематичного удосконалення (ТУ) для лікарів усіх фахів із різних проблемних питань ендокринології та психонейроімуноендокринології. Терміни виконання; 2023-2028 рр.
 9. Сприяти кафедрі фізіології в розробці та впровадженні курсів тематичного удосконалення з актуальних питань фізіології в системі нейронаук та тематичного удосконалення нейрофізіології психічного здоров`я, для фахівців системи охорони здоров `я. Терміни виконання: 2023-2028 рр.
 10. Сприяти участі кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії у створенні галузевих стандартів надання медичної допомоги за напрямком “Охорона психічного здоров’я та надання психологічної та психіатричної допомоги” Терміни виконання: 2023-2028р.
 11. Сприяти впровадженню кафедрами Інституту в участі в міжнародних проектах Терміні виконання; 2023-2028 рр.