Основні завдання та функції

  • планування та організація навчального процесу за Європейською кредитно-трансферною системою;
  • впровадження в діяльність навчальних підрозділів ВМНЗ нових підходів до організації навчального процесу, сучасних правил ведення діловодства;
  • робота по підготовці статистичних звітів, звітних доповідей ректора і проректора з навчальної роботи;
  • планування і організація роботи навчальних підрозділів ВМНЗ по розподілу випускників

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

 

Функції навчально-методичного відділу

Відділ виконує такі функції, відповідно до покладених на нього завдань:

1. Планування та організація навчального процесу.

1.1. Участь в розробці щорічного робочого навчального плану (на основі Типового навчального плану) для кожного факультету (спеціальності) по курсах. Після затвердження в установленому порядку робочі навчальні плани доводяться до відома деканатів і кафедр.

1.2 Організація та участь у роботі постійно діючого науково-методичного психолого-педагогічного семінару для викладачів.

1.3. Складання графіку навчального процесу на навчальний рік.

1.4. Планування кількості груп по факультетах і курсах.

1.5. Складання розкладу навчальних занять та доведення його до відома деканатів і кафедр.

1.6. Складання розкладу іспитів і орієнтовного розкладу підсумкового модульного контролю.

1.7. Розробка плану заходів і проектів наказів щодо організації навчального процесу за ЄКТС та проведення кінцевого контролю, формування екзаменаційних комісій та державних екзаменаційних комісій, створення проектів відповідних наказів.

1.8. Створення щорічно проекту наказу ректора “Про затвердження обсягу педагогічного навантаження та норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи професорсько-викладацького складу”

1.9. Планування річного навчального навантаження кафедр з врахуванням існуючих законодавчих і нормативних документів, фінансування ВМНЗ і їх специфіки діяльності.

1.10. Контроль за виконанням плану педагогічного навантаження викладачів по кафедрах ВМНЗ (по місяцях, за семестр, за навчальний рік).

1.11. Підготовка документів про навчальну роботу викладачів з погодинною оплатою, контроль за виконанням ними індивідуальних графіків роботи, її облік, звітність.

1.12. Створення та щорічне доповнення (відповідно до нових законодавчих і нормативних документів) проектів щорічних звітів деканатів і кафедр.

1.13. Аналіз щорічних звітів деканатів і кафедр, підготовка на їх основі узагальнених матеріалів про результати діяльності навчальних підрозділів ВМНЗ до звітної доповіді ректора і проректора на Вчених Радах (серпень, лютий) про роботу закладу за минулий навчальний рік, до рейтингу кафедр і факультетів.

1.14. Щорічно, перед початком навчального року, отримання від кафедр і аналіз відповідності нормативним вимогам таких документів:

1. План роботи кафедри;

2. План методичних засідань кафедри (не менше ніж одне засідання в 2 тижні);

3. Розподіл навчальної роботи в годинах по кафедрі на навчальний рік, семестр (поіменно);

4. Розклад занять, консультацій, розподіл груп між викладачами кафедри;

5. Календарно-тематичні плани лекцій;

6. Календарно-тематичні плани практичних, семінарських, лабораторних занять;

7. Графік відробок практичних занять;

8. Доповнення до “Робочої навчальної програми”;

1.15. Збір інформації з навчальних підрозділів та підготовка до друку збірника “Плану роботи Рад, Комісій ВМНЗ на наступний навчальний рік”.

1.16. Організація і аналіз контролю кафедрами вихідного рівня знань студентів.

1.17. Контроль за :

  • виконанням кафедрами Робочого навчального плану, затвердженого розкладу занять, плану навчально-методичних нарад кафедр, навчального навантаження викладачів, веденням обліково-звітної документації;
  • виконанням деканатами вимог щодо ведення обліково-звітної документації, наказів ректора і вказівок проректора з науково-методичної роботи з питань організації навчального процесу.

1.18. Забезпечення деканатів і кафедр бланками навчальної обліково-звітної документації, яка затверджена в установленому порядку.

1.19. Підготовка до проведення урочистостей: ”Посвята першокурсників у студенти” та присвячених випуску лікарів та провізорів.

1.20. Участь в нарадах, комісіях, засіданнях рад, семінарах, які проводяться ВМНЗ з питань компетенції відділу.

1.21. Надання, з дозволу керівництва ВМНЗ, інформації та документів з питань, які відносяться до компетенції відділу.

2. Впровадження в діяльність навчальних підрозділів ВМНЗ нових підходів до організації навчального процесу, сучасних правил ведення діловодства:

2.1. Сумісна робота з відділом комп’ютерних технологій навчання та дистанційної освіти, кафедрою загальної і медичної психології та педагогіки, кафедрою медичної інформатики і комп’ютерних технологій навчання з впровадження нових технологій і методів навчання у навчальний процес.

2.2. Проведення науково- та навчально-методичних семінарів з навчальної, навчально-методичної роботи з завідувачами кафедр і відповідальними за навчально-методичну роботу на кафедрах, співробітниками деканатів з питань ведення, відповідно до нормативних вимог, уніфікованих форм документів, сучасних правил діловодства, нових технологій навчання.

3. Робота з підготовки статистичних звітів, звітних доповідей ректора і проректора з навчальної роботи :

3.1. Підготовка статистичного звіту ВМНЗ за формою 2-3-НК для надання до ЦСУ і МОЗ України.

3.2. Збір і аналіз даних про пропуски студентами навчальних занять, підготовка семестрового і річного звіту з цього питання.

3.3. Збір даних про результати ПМК, екзаменаційних сесій по факультетах, курсах і дисциплінах, їх аналіз і підготовка статистичних форм для МОЗ України (з Державної атестації), матеріалів для доповіді ректора, проректора з науково-педагогічної роботи.

3.4. Підготовка статистичного звіту про рух контингенту студентів ВМНЗ (щомісячно, щосеместрово, щорічно).

3.5. Збір інформації з навчальних підрозділів та підготовка відповідних розділів для щорічних матеріалів НМУ за навчальний рік.

3.6. Збір і підготовка статистичної інформації з навчальної роботи закладу для розрахунку основних показників діяльності ВМНЗ для визначення МОН та МОЗ України рейтингів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти та університетського рейтингу НМУ.

 

4. Робота навчально-методичного відділу у складі інтегрованого функціонального підрозділу сприяння працевлаштуванню випускників, які навчались за державним замовленням

4.1. Отримує, вивчає і надає до деканатів нормативні та інструктивні документи стосовно працевлаштування випускників, в т.ч. затверджений Колегією МОЗ України План працевлаштування випускників, які навчаються за державним замовленням.

4.2. Не пізніше ніж за рік до закінчення навчання пропонує випускнику посаду відповідно до укладеної угоди з урахуванням конкретних місць працевлаштування, надісланих ГУОЗ та МЗ і СЕС м. Києва, обласних УОЗ, СЕС і КП «Фармація» (далі – Державні замовники).

4.3. На початок календарного року (щорічно) надсилає інформацію до МОЗ України про контингент студентів передвипускних курсів, які отримують освіту за державним замовленням (за кожною спеціальністю окремо, цільове направлення, пільги) та їх побажання стосовно майбутнього місця працевлаштування з урахуванням їх сімейних обставин, за даними деканів факультетів.

4.4. Створює проект наказу про роботу комісії з працевлаштування випускників університету відповідно до наказу МОЗ України (далі Комісія); головою Комісії призначається ректор університету, проректори, декани факультетів, провідні фахівці університету за всіма спеціальностями, начальники навчально-методичного та юридичного відділів, голови профкомів співробітників та студентів, студентського парламенту.

4.5. Розробляє для деканатів обліково-звітні форми стосовно працевлаштування.

4.6. Проводить семінари з працівниками деканатів з цих питань.

4.7. Отримує конкретні місця для працевлаштування випускників від Державних замовників (після реєстрації в канцелярії, візування ректором та проректором з науково-педагогічної роботи), надає ксерокопії цих документів до відповідних деканатів факультетів.

4.8. Разом з деканами (заступниками деканів) розподіляє конкретні місця для працевлаштування випускників, що надійшли від Державних замовників з врахуванням контингенту студентів факультетів та місць проживання батьків випускників (кількісно, за спеціальностями).

4.9. Отримує листи (індивідуальні запити на випускників) від Державних замовників, директорів НДІ та інших відомчих установ (після реєстрації в канцелярії, візування ректором та проректором з науково-педагогічної роботи), надає ксерокопії цих матеріалів до відповідних деканатів факультетів.

4.10. Регулярно (1 раз на місяць) проводить виробничі наради з заступниками деканів старших курсів з працевлаштування випускників стосовно конкретних місць працевлаштування.

4.11. 2-3 рази упродовж семестру інформує ректорат про стан підготовки до роботи Комісії з працевлаштування випускників. По завершенню роботи Комісії підводить підсумок з зазначеної роботи і також інформує ректорат.

4.12. Повідомляє всіх зацікавлених Державних замовників про терміни та графік роботи Комісії з працевлаштування випускників.

4.13. Узагальнює результати роботи Комісії і відповідно до наказу МОЗ України про працевлаштування випускників (щорічний) надає узагальнені звітні матеріали працевлаштування випускників університету до Департаменту кадрової політики та запобігання корупції МОЗ України.

4.14. Співпрацює з начальниками обласних УОЗ, міських ГУОЗ і МЗ м. Києва; головними державними санітарними лікарями обласних СЕС та СЕС м. Києва; КП «Фармація» стосовно працевлаштування випускників та їх доїздів до місць призначення (проходження інтернатури), інформацію про доїзди надає деканам відповідних факультетів.

4.15. Відповідно до наказу МОЗ України від 25.12.1997р. № 367 «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників державних вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, підготовка яких здійснюється за державним замовленням» здійснює контроль за своєчасним прибуттям випускників до місць проходження інтернатури та за рішенням апаратної наради МОЗ України (щорічної) надає на 1 жовтня узагальнену інформацію (за даними деканів факультетів) до Департаменту кадрової політики та запобігання корупції стосовно доїзду до місць призначення.

4.16. Підготовка проектів додатків до дипломів для випускників: вітчизняного зразка (для всіх студентів-випускників), додаток міжнародного зразка DIPLOMA SUPPLEMENT (за бажанням студентів-випускників).

4.17. Замовлення та отримання дипломів спеціаліста, бланків додатків до дипломів для вітчизняних і іноземних випускників.

4.18. Сумісна робота з МОН України, ДП «Інфоресурс», НДІ ПІТ щодо заповнення дипломів спеціаліста (ламіновані дипломи) відповідно до нормативних вимог, видача їх деканам, підготовка замовлень на виготовлення студентських квитків, дипломів та додатків міжнародного зразка DIPLOMA SUPPLEMENT у програмі Education.

4.19. Підготовка до проведення урочистостей, присвячених випуску лікарів.