НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра хірургії №3

Співробітники

Шепетько Євген Миколайович – доктор медичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри хірургії № 3.

Народився 21.02.1954. Закінчив з відзнакою лікувальний факультет Одеського медичного інституту ім. М.І. Пирогова в 1977 році. Після закінчення інтернатури в 1978 році працював лікарем-хірургом в районній лікарні Волинської області.

З 1980 р. по 1982 р. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі хірургії Київського медичного інституту, а з 1982 по 1988р. працював лікарем-ординатором хірургічного відділення Київського міського центру шлунково-кишкових кровотеч. В 1988 році був обраний асистентом кафедри факультетської хірургії №2. В 1989 захистив кандидатську дисертацію на тему ”Снижение кислотопродуцирующей функции желудка после различных видов ваготомий при пилородуоденальных язвах”, а в 1999 р. – докторську дисертацію «Выбор рациональных пилоруссохраняющих и пилорускорригирующих способов органосберегающих операций в неотложной хирургии осложненных дуоденальных язв». З 1994р. доцент, а в 2004р. обраний на посаду професора кафедри хірургії № 3Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. Учень член-кореспондента НАН та АМН України, професора В.Д.Братуся.

Шепетько Є.М. – висококваліфікований хірург, який володіє сучасними методами діагностики та лікування, має вищу кваліфікаційну категорію. Проблематика наукових пошуків пов’язана з хірургічним лікуванням ускладнених гастродуоденальних виразок, шлунково-кишкових кровотеч, хірургією підшлункової залози. Гарний педагог і лектор, вміє передавати свій досвід молодому поколінню хірургів та студентів, керівник наукового студентського гуртка на кафедрі. Відповідальний виконавець планової НДР кафедри. Член Європейської Асоціації хірургів (2001), член Апробаційної ради НМУ за проблемою ”Загальні питання хірургії”(1994). Опублікував 247 наукових робіт, є автором 28 винаходів та 4 рац. пропозицій.

Під науковим керівництвом Шепетько Є.М. захищена одна кандидатська дисертація та три магістерські роботи.

Фомін Петро Дмитрович – Академік НАМН України, доктор медичних наук, професор.

Народився 10.09.1939 р., академік Національної академії медичних наук України, обраний 28.12.2011 р. за спеціальністю хірургія, академік АН НП України (1998 р.), дійсний член Нью-Йоркської академії наук (1994 р.), член європейської спільноти хірургів ( European Society of Surgery , 2002), член міжнародного наукового комітету Асоціації Раку шлунку, доктор медичних наук (1984 р.), професор (1987 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (1999 р.), лауреат Державної премії України (1990, 2005 р.), завідувач кафедри хірургії №3 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (з 1992 р.), Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності “Хірургія”.

Відомий учений – хірург в Україні і поза її межами. Ним розроблені і впроваджені в практику нові методи операцій пластики стравоходу після механічних пошкоджень, запальних процесів і пухлинних уражень з використанням сегментів товстої та тонкої кишок в залежності від особливостей розгалуження мезентеріальних судин. Основні напрями наукової діяльності спрямовані на розробку на рівні світових стандартів, теоретичне обґрунтування і впровадження в клінічну практику малоінвазивних ендохірургічних технологій та приладів для лікування шлунково-кишкових кровотеч; електрозварюювачих технології в абдомінальної хірургії, розробку Держаних стандартів вищої медичної освіти в Україні в галузі вивчення хірургічних дисциплін відповідно міжнародних стандартів.

Автор понад 450 наукових праць, серед яких 8 монографій, 25 патентів України на винаходи та 1 5 раціоналізаторських пропозицій. Підготував 4 докторів і 17 кандидатів наук.

Член Правління та Президії Українського товариства хірургів, член комісії МОЗ і Міністерства освіти і науки України з розробки освітньо-кваліфікаційних характеристик та Державних стандартів вищої медичної освіти в Україні, член Експертної ради ВАК України, член Європейського товариства хірургів, член редколегії ряду наукових медичних журналів. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності “Хірургія”.

Нагороди: Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2001, 2008 р.), орден Ярослава Мудрого V ступеня (2004 р.), відзнака МОЗ України “Хрест Пантелеймона Цілителя” (2009 р.).

Основні наукові праці: “Эндоскопический мониторинг при желудочно-кишечных кровотечениях” (2002 ); “Сторінки виникнення й розвитку хірургії в Україні. Хірургічні школи. Кафедри хірургії ( до 165-річчя НМУ) (2005 ); “Руководство по клинической хирургии. Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней ” (2005 ); “Tigecycline is efficacious in the treatment of complicated intra -abdominal infections”(2005). ” Язва Дьелафуа ” (2008) ” Неопухолевые заболевания пищевода “(2009).

Іванчов Павло Васильович – доктор медичних наук, професор кафедри хірургії № 3.

1972 року народження, у 1995 році закінчив медичний факультет Ужгородського Державного університету.

На базі кафедри факультетської хірургії №2 НМУ імені О.О. Богомольця проходив навчання в інтернатурі (1995-1997 рр.), клінічній ординатурі (1997-1999 рр.), очній аспірантурі (1999-2002 рр.). У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Хірургічна тактика при гострокровоточивих рецидивних після органозберігаючих операцій та резекцій шлунку пептичних виразках”. У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Хірургічні аспекти гастродуоденальних кровотеч пухлинного походження”.

Після закінчення аспірантури в 2002 році зарахований на посаду асистента кафедри факультетської хірургії №2, з 01.10.2010 р. перебуває на посаді доцента кафедри хірургії №3, а з 10.10.2013 р. переведений на посаду професора кафедри хірургії №3.

Іванчов П.В. на кафедрі відповідає за лікувальну роботу і зв’язок кафедри з практичною системою охорони здоров’я. Закінчив роботу над підручником “ Перша долікарська допомога ” для студентів фармацевтичного факультету. Бере активну участь у виконанні НДР кафедри, має 93 наукові праці, в тому числі 60 – у фахових виданнях ВАК України та 15 – у міжнародних виданнях. Є співавтором 10 Патентів України на винахід.

Іванчов П.В. є висококваліфікованим різностороннім дуже активним хірургом. Має вищу кваліфікаційну категорію, володіє сучасними методами діагностики та виконує весь спектр хірургічних операцій на органах черевної порожнини, включаючи малоінвазивні лапароскопичні операції. Постійно чергує в якості відповідального хірурга. Двічі проходив (2006, 2007 рр.) двомісячні стажування в США (штат Каліфорнія, Сан-Франциско) в шпиталі California Pacific Medical Center у клініках трансплантології, лапароскопічної хірургії, хірургії печінки, жовчних шляхів і підшлункової залози (3 сертифіката).

За вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю відзначений Подякою МОЗ Україн

Заплавський Олександр Вікторович – кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії №3.

1950 року народження, в 1973 році закінчив лікувальний факультет Ворошиловоградського медичного інституту.

З 1973 по 1977 роки працював лікарем-хірургом у м . Красний Луч Ворошиловоградської області.

В 1977 р. поступив, а в 1979 р. закінчив клінічну ординатуру за спеціальністю “Хірургія” при Київському медичному інституті. З 1979 р. працював лікарем-хірургом клінічної лікарні №15 м. Києва.

В 1986 р. переведений на посаду ординатора хірургічного відділення клінічної лікарні №12 м. Києва. З 1987 р. працював асистентом кафедри факультетської хірургії №2 НМУ ім. О.О. Богомольця . В 1989 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Віддалені результати оперативного лікування пілородуоденальних виразок, ускладнених кровотечею”. Доцент кафедри хірургії №3 НМУ ім. О.О. Богомольця з 1998 р.

Він є автором та співавтором 93 науков их друкованих (7 за кордоном) праць та 7 П атент ів України на винахід.

Протягом багатьох років він є профоргом кафедри, нагороджений Почесною грамотою Голови міськради м. Кієва, орденом Агапіта Печерського ІІІ ступеню.

Біляков-Бєльський Олександр Борисович – кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 3.

Народився 11.11. 1948 р . З акінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту у 1975 році.

З 1975 по 1977 рр. працював хірургом-онкологом у КРРОІ

З 1978 по 1986 – лікарем-хірургом Київських клінічних лікарень № 15, № 12.

З вересня 1985 року працював на посаді асистента кафедри факультетської хірургії №2 ( на даний час кафедра хірургії №3) НМУ ім. О.О. Богомольця. В 1986 році захистив кандидатську дисертацію «Гострі шлункові кровотечі ракового походження». Продовжує науково-дослідницьку роботу згідно з науковим планом кафедри.

Із 30.03 2001 р. у зв’язку з обранням по конкурсу переведений на посаду доцента кафедри. В 2002 р. йому присвоєне звання доцента.

О.Б.Біляков-Бєльський є хірургом вищої категорії, опанував сучасні методи діагностики та лікування хворих з різноманітною хірургічною патологією, керує лікувальним процесом у 2-му хірургічному відділенні ЦМКЛ № 12.

О.Б.Біляков-Бєльський опублікував 128 друкованих робіт, серед них 4 у міжнародних виданнях та 1 патент України. Має авторитет серед колег, ініціативно та відповідально ставиться до дорученої справи.

У 2008 р. О.Б.Біляков-Бєльський нагороджений почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України.

Сидоренко Віктор Михайлович – кандидат медичних наук, доцент.

1960 року народження, закінчив з відзнакою лікувальний факультет Одеського медичного інституту ім. М.І.Пирогова у 1984 році. Після закінчення інституту проходив інтернатуру в Одеській басейновій лікарні на водному транспорті та міській клінічній лікарні №12 міста Києва. Після закінчення інтернатури працював лікарем – хірургом в міській клінічній лікарні №12 міста Києва. З 1988 по 1990 роки, працював за сумісництвом асистентом кафедри хірургії педіатричного факультету Киівського медичного інституту, з 1990 року був обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри хірургії Киівського медичного інституту. 29.05.2003 за конкурсом був обраний доцентом кафедри хірургії № 3, де працює по теперішній час.

Протягом всіх років роботи приймав активну участь в науковій роботі кафедри і в 1994 році успішно захистив кандидатську дисертацію з проблеми геморагічного шоку у хворих з профузними шлунково – кишковими кровотечами.

В.М.Сидоренко є автором понад 80 наукових праць,в тому числі двох інформаційних листів, а також двох винаходів.

Сидоренко В.М. є висококваліфікованим лікарем – хірургом, який володіє сучасними методами діагностики та лікування, має вищу кваліфікаційну категорію. Засвоїв методи малоінвазивної хірургії, на кафедрі веде заняття з елективного курсу ендоскопічної та лапароскопічної хірургії.

Повч Олег Андрійович – кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 3.

1967 року народження, у 1992 році закінчив із відзнакою медичний факультет Ужгородського державного університету. Із 1992 по 1994 роки – навчався у клінічній ординатурі, а з 1994 по 1997 роки – в очній аспірантурі з хірургії на кафедрі факультетської хірургії №2 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця. У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Хірургічна тактика при виразковій хворобі, ускладненій одночасно перфорацією та кровотечею”.

Із вересня 1998 року – обраний на посаду асистента, а з травня 2009 року – доцента кафедри хірургії №3 НМУ ім. О.О.Богомольця. Є автором біля 82 наукових робіт, 2 Патентів України на винахід, 1 інформаційного листа. Співавтор Стандартів надання невідкладної допомоги хворим із гострими шлунково-кишковими кровотечами.

Із 2006 року має вищу кваліфікаційну категорію з хірургії. Володіє всіма видами оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту. У 2005 році пройшов тематичні курси удосконалення: “Сучасна відеолапараскопічна і малоінвазивна хірургія”, широко застосовує отримані знання у практиці.

У 2004 році отримав Подяку Київського міського голови. У травні 2009 року, указом Президента України, присвоєно звання “Заслужений лікар України”. Один із відповідальних за навчально-методичну роботу на кафедрі.

Козлов Сергій Миколайович – кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії №3.

1967 року народження,закінчивз відзнакою Київський медичний інститут ім. О.О.Богомольця (1-й лікувальний факультет) в 1992 р. В подальшому, за рекомендацією Вченої ради, навчався в клінічній ординатурі (1992-1994) та очній аспірантурі (1994-1997) на кафедрі факультетської хірургії №2 (кафедра хірургії №3) Національного медичного університету під керівництвом професора Петра Дмитровича Фоміна.

З 1998 року працює на кафедрі на посаді асистента та відповідального хірурга міського центру шлунково-кишкових кровотеч на клінічній базі 12 МКЛ м. Києва. В 1999 році захистив кандидатську дисертацію « Оц і нка фактор і в ри зику при в и бор і х і рург і ч ної тактики у хворих з гострокровоточивими пілородуоденальними виразками».

Пройшов курси тематичного вдосконалення «Ультразвукова діагностика», «Лапароскопічна хірургія», «Рентгенендоваскулярна хірургія» та «Ендоскопія». Співавтор концепції проекту інформатизації діяльності медичних закладів м.Києва «Електронна лікарня». В тісній кооперації з науковими підрозділами НАН та АМН України з 2008 року приймає участь в розробці мініінвазивних технологій профілактики та лікування ускладнень портальної гіпертензії. Автор 12 патентів, 112 наукових праць, з яких 17 опубліковано у іноземних джерелах.

Ліссов Олексій Ігорович – кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії №3

1969 року народження, закінчив ІІ медичний факультет Київського медичного інституту в 1992 році. З серпня 1992 по серпень 1993рр. – працював лікарем-науковим співробітником відділення вроджених вад серця Інституту серцево-судинної хірургії.

З вересня 1993 р. по 1995 р. працював асистентом – стажером кафедри факультетської хірургії № 2 НМУ ім. О.О.Богомольця, на базі КМКЛ №12, де з вересня 1995 року по теперішній час працює асистентом кафедри. В травні 2000 року захистів кандидатську дисертацію на тему “Ранні після операційні ускладнення в хірургії виразкових кровотеч”.

Опублікував 64 наукових праці, має 3 патенти на винахід.

В 2007 році пройшов курси виконання трансанальної гемороїдальної деартеріалізації при відділенні проктології Київськрї обласної лікарні.

Переш Євген Євгенович – кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії №3

Народився 28.06.1972 р. в м. Ужгороді. В 1995 році закінчив медичний факультет Ужгородського державного університету з відзнакою .

В 1995 році втупив до аспірантури на кафедру факультетської хірургії УжДУ, для виконання дисертаційної роботи був направлений на кафедру факультетської хірургії №2 НМУ ім. О.О. Богомольця. Під час навчання в аспірантурі Переш Є.Є. склав іспити з інтернатури за фахом “Хірургія”. Аспірантуру закінчив успішно в 1998 році.

В 1999 році, під керівництвом проф. Фоміна П.Д., захистив кандидатську дисертацію за фахом по темі “Діагностика, тактика та хірургічне лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч у осіб похилого та старечого віку з супутньою серцево – судинною патологією”,.

З 1999 р. по 2011 рік Переш Є.Є. працював лікарем-хірургом у 2 – му хірургічному відділенні КМКЛ №12 ( спочатку на осоному місці роботи, з 2009 року на 0,5 ставки за сумісництвом ) має вищу кваліфікаційну категорію з хірургії, пройшов спеціалізацію з дитячої хірургії, проктології.

У 2003 році Євген Євгенович нострифікував диплом лікаря у Карловому Університеті в м. Прага, Чеська республіка ( нострифікаційний диплом від 08.10.2003

З 2000 по 2004 рр. працював за сумісництвом на посаді 0,25 ставки асистента кафедри факультетської хірургії №2 НМУ ім. О.О. Богомольця. З 2004 по 2008 роки Переш Є.Є. працював за сумісництвом на посаді 0,5 ставки асистента кафедри спортивної медицини Національного університету фізичної культури та спорту, викладав курс загальної, факультетської та госпітальної хірургії. З 2009 р по даний час Переш Є.Є. працює на посаді асистента кафедри хірургії №3 НМУ ім.. О.О. Богомольця.

Євген Євгенович опублікував 42 наукових праць (з них – 27 після захисту кандидатської дисертації), є автором одного наукового винаходу.

Курбанов Антон Костянтинович – асистент кафедри хірургії №3.

В 2005 році закінчив з відзнакою медичний факультет №1 НМУ імені О.О. Богомольця і за розподілом працював старшим лаборантом на кафедрі хірургії №3 по 2012 рік . З 2012 року обраний на посаду асистента. З 2008 року працює хірургом-ординатором хірургічного відділення №1 КМКЛ №12. В грудні 2010 року зарахований до заочної аспірантури за спеціальністю “хірургія” на кафедру хірургії №3 НМУ ім. О.О. Богомольця. Працює над кандидатською дисертацією “Порівняльна оцінка віддалених результатів малоінвазивних та відкритих методів хірургічного лікування ахалазії стравоходу”.

За час навчання в університеті Курбанов А.К. був членом Ради СНТ імені О.А. Киселя (2002 – 2005 рр.), головою студентської Ради медичного факультету №1 (2004 – 2005 рр.), членом студентського Парламенту НМУ (2000 – 2005 рр.), членом координаційних комітетів з підготовки науково – практичних конференцій студентів і молодих вчених НМУ (2002 – 2005 рр.). За наукові досягнення отримував першу в історії НМУ імені О.О. Богомольця стипендію імені М.М. Амосова (2003 – 2004 рр.). З 2006 року він є членом Ради Товариства молодих вчених, з 2007 року членом редакційної колегії Українського науково – медичного молодіжного журналу Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.