НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра аптечної та промислової технології ліків

Навчально-методична робота

Відповідальний співробітник: Негода Т.С., доцент, e-mail: t-negoda@meta.ua.

 

Нормативні документи, за якими відбувається навчання: освітня програма підготовки магістрів за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

 

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

Тематичні плани лекцій

Тематичні плани практичних занять

Тематичні плани самостійних занять

Розклад кафедри

Робочі програми 2018

Робочі програми 2019-2020

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ТА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

Графік взаємовідвідування лекцій

Графік взаємовідвідування практичних

Методичні рекомендації 1 курс

Методичні рекомендації 3 курс

Методичні рекомендації 5 курс

 

 

Навчальний процес на кафедрі здійснюється згідно відповідних типових та робочих програм, що затверджені проректором з науково-педагогічної роботи Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
Організація навчального процесу на кафедрі включає розробку, обговорення та затвердження робочих програм з дисциплін, календарно-тематичних планів та методичних вказівок. Окрім того, особливе місце та увага відводиться навчально-косультативній роботі зі студентами заочної форми навчання, індивідуальній роботі над виправленням помилок у контрольних завданнях та відповідях на теоретичні та практичні питання. Зміст робочих планів, що використовуються в навчальному процесі, відповідає тематиці діючої навчальної програми й охоплює всі галузі сучасної технології ліків.

 

  Автори: к.фарм.н., доц. Полова Ж.М., к.фарм.н. Негода Т.С., к.фарм.н. Козіко Н.О., магістр фармації Саханда І.В. Навчальний посібник “Вступ у фармацію” до практичних занять для студентів фармацевтичного факультету (денної та заочної форм навчання). Посібник рекомендується для викладачів і студентів фармацевтичних та медичних навчальних закладів, провізорів і фармацевтичних працівників. У навчальному посібнику висвітлюються вимоги нормативно-технічних документів щодо санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів та правила виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки, її структура та функції, загальні вимоги до виготовлення стерильних і нестерильних лікарських засобів в умовах аптек. Для контролю рівня засвоєння матеріалу наведені ситуаційні задачі та зразки комп`ютерних тестів.
 Authors: Polova Zh.M., Nehoda T.S., Koziko N.O., Sakhanda I.V. Training manual «Introduction to pharmacy (Pharmaceutical Technology of Drugs)» for students of the pharmaceutical faculty (full-time and extramural studies).
The training manual «Introduction to Pharmacy» is recommended for teachers and students of pharmaceutical and medical educational establishments and for pharmacists.
The training manual elucidates the requirements of regulations on the sanitation of pharmacy establishments and the manufacturing rules of medicines in the pharmacy, the structure and functions of the pharmacy, the general requirements for the manufacturing of sterile and non-sterile medicines in pharmacies. To control the level of assimilation of the material, there are given the situational tasks and computer test samples.
Автор: к.фарм.н. Негода Т.С. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Вступ у фармацію» для студентів І-го курсу фармацевтичного факультету. 
Методичні вказівки складені на основі типової Програми зі «Вступу у фармацію» для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Фармація»
 Автор: к.фарм.н. Негода Т.С. Робочий зошит для самостійної роботи з дисципліни «Аптечна технологія лікарських та косметичних засобів» для студентів ІІІ-го курсу фармацевтичного факультету
Автор: к.фарм.н. Негода Т.С. Робочий зошит для самостійної роботи з дисципліни «Технологія лікарських та косметичних засобів» для студентів V-го курсу фармацевтичного факультету за спеціальністю «Фармація»

Автор: к.фарм.н., доц. Ж.М. Полова

Методичні рекомендації до практичних занять з промислової технології лікарських засобів для студентів І V курсу фармацевтичного факультету

Методичні вказівки складені на основі типової Програми з «Промислової технології лікарських засобів» для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Фармація»

Автор: к.фарм.н., доц. О.М. Глущенко

Методичні рекомендації до практичних занять з аптечної технології лікарських засобів і аптечної технології лікарських та косметичних засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету

Методичні вказівки складені на основі типової Програми з «Аптечної технології лікарських засобів» для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Фармація»; на основі типової Програми з «Аптечної технології лікарських та косметичних засобів» для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Автор: к.фарм.н., доц. О.М. Глущенко

Методичні рекомендації до практичних занять з пропедевтичної практики з аптечної технології лікарських засобів для студентів І курсу фармацевтичного факультету

Методичні вказівки складені на основі типової Програми з «Пропедевтичної практики з аптечної технології лікарських засобів» для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Фармація»

Автор: к.фарм.н., доц. Ж.М. Полова

Методичні рекомендації до практичних занять з технології лікарських препаратів промислового виробництва і технології парфумерно-косметичних засобів промислового виробництва для студентів І V курсу фармацевтичного факультету

Методичні вказівки складені на основі типових Програм з «Технології лікарських препаратів промислового виробництва» та «Технології парфумерно-косметичних засобів промислового виробництва» для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Технологія парфумерно-косметичних засобів»

Автори: к.фарм.н., доц. Ж.М. Полова, к.фарм.н., доц. О.М. Глущенко

Тематика рекомендованих курсових робіт охоплює основні питання промислової технології лікарських засобів та екстемпоральної рецептури і пов’язана з вирішенням практичних фахових завдань в умовах виробництва

Запропоновані теми курсових робіт передбачають висвітлення основних теоретичних положень з проблем технології ліків, представлених у сучасній науковій і навчальній літературі, стану приготування лікарських засобів в умовах аптечного та промислового виробництва відповідно до вимог належної виробничої практики, належної аптечної практики, аналізу сучасної номенклатури готових лікарських засобів, перспектив розвитку готових лікарських засобів