НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра патофізіології

Колектив кафедри

Панова Тетяна Іванівна, доктор медичних наук, професор.
Член Українського фізіологічного товариства, Українського товариства нейронаук USN, Європейської федерації нейронаукових товариств FENS.
Працювала професором кафедри фізіології НМУ з 2014 року. З 2018 року обіймає посаду завідуючої кафедри патофізіології.
Відповідальний секретар редколегії фахового журналу «Медична наука України».
У 1981-2014 рр. працювала на кафедрі фізіології Донецького національного медичного університету імені М. Горького. Пройшла шлях від старшого лаборанта до професора кафедри фізіології. Викладала клінічну біохімію та патологічну фізіологію на кафедрі лабораторної діагностики ДонНМУ. Очолювала лабораторію з вивчення механізмів алкогольної та наркотичної залежності. Відкрила і описала механізм модуляції опіоїдних рецепторів, який дозволяє долати потяг до наркотиків. За це відкриття нагороджена медаллю імені академіка Казакова (2011). Наукова робота підтримана грантом Президента України (2005), грантом Донецького міського голови (2004). У ДонНМУ – член спеціалізованої вченої ради Д11.600.01 з захисту докторських та кандидатських дисертацій, член редколегії та відповідальний секретар фахового журналу «Архів клінічної та експериментальної медицини», член редколегії фахового журналу «Лабораторна діагностика. Східна Європа». Відповідальний виконавець держбюджетних НДР «Механізми опіоїдної рецепції». Автор понад 200 наукових робіт, 4 патентів України на винахід, 20 учбових посібників. Співавтор національного підручника «Клінічна біохімія» (розділ «Онкомаркери»).

 

 

Міхньов Володимир Анатолійович є відомим ученим-патофізіологом, педагогом і організатором науки. Він народився 25 лютого  1940 р. У 1963 р.  закінчив з відзнакою Київський медичний інститут. Після закінчення  аспірантури при кафедрі патологічної фізіології у 1966 р. він працював  на кафедрі на посадах асистента, доцента і з 1989 р. працює професором кафедри.  І колеги  по кафедрі і студенти цінують його широку ерудицію і викладацьку майстерність.

Міхньов В.А.    є  учнем  член-кор.   АМН   СРСР   проф.М.Н. Зайка і    плідно розвиває важливу загальнобіологічну імедичну проблему – проблему нервової трофіки і неврогенних дистрофій.

 

 

 

 

 

Зябліцев Сергій Володимирович, доктор медичних наук, професор, академік Міжнародної академії освіти і науки та Академії наук вищої освіти України, науковий керівник гуртка кафедри патофізіології.
Після закінчення в 1989 році Донецького медичного інституту працював завідувачем відділом молекулярно-генетичних досліджень Центральної науково-дослідної лабораторії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. У 1992 році захистив кандидатську, а у
2005 році – докторську дисертацію. В 2007 році здобув вчене звання професора за фахом «патологічна фізіологія». З 2013 р. – завідувач кафедри патологічної фізіології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. З 2014 року, у зв’язку з переїздом до м.
Київ, очолює науковий відділ патофізіології, імунології та трансплантології в Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин, а також
викладає на кафедрі патофізіології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
Основні напрямки наукової діяльності – вивчення патофізіології нейро-ендокринної системи при травматичній хворобі, екстремальних станах, захворюваннях ендокринної системи. Під його керівництвом виконано 5 та готуються до захисту ще 3 кандидатські дисертації.
С.В. Зябліцев є членом редакційних колегій низки медичних часописів, автором більше, ніж 450 наукових робіт, у тому числі 12 монографій, учбових посібників з патофізіології (2008-2015 рр.), які користуються великим попитом серед науковців, лікарів практичної охорони здоров’я та студентів. З 2016 року професор є членом Міжнародної академії освіти і науки, віце-президентом, головою Фонду підтримки освіти і науки «МАОН».

 

 

 

Анцупова Віта Вячеславівна, к.мед.н., доцент кафедри патофізіології, лікар-генетик.

Закінчила Луганський державний медичний університет та Харківський національний університет імені В.М. Каразіна. Після закінчення аспірантури у 2007 р. захистила дисертацію «Генетико-демографічна структура луганської популяції та обтяженість вродженою та спадковою патологією». З 1998 по 2012 рр. працювала лікарем-генетиком у Луганському обласному медико-генетичному центрі, Луганської обласної дитячої клінічної лікарні. На цій посаді впровадила метод тонкошарової хроматографії для діагностики спадкових порушень амінокислотного та вуглеводного обміну речовин, поширила біохімічні методи дослідження спадкових хвороб, брала участь в організації та проведенні неонатального скринінгу на спадкові хвороби обміну, моніторингу вродженої та спадкової патології в Луганській області. Займалась діагностикою репродуктивних порушень та порушень статевого розвитку.

2012–2014 р.р. працювала асистентом кафедри фтизіатрії, алергології, імунології та медичної генетики Луганського державного медичного університету.

2014-2018 рр. – асистент кафедри фізіології імені Я.Д. Кіршенблата Буковинського державного медичного університету (БДМУ), лікар-генетик медичного консультативного центру БДМУ.

З 2019 року – доцент кафедри патофізіології НМУ імені О.О. Богомольця. Підготувала навчально:методичну розробку з розділу «Патофізіологія спадкових хвороб» для студентів різних спеціальностей українською, англійською, російською мовами. Виконує генетичні дослідження в рамках держбюджетної теми кафедри. Бере активну участь у виховній роботі серед студентів. Є членом журі міжнародного конкурсу (Австрія) наукових студентських робіт «ДНК-День». Постійно підвищує свій науково:педагогічний рівень на курсах тематичного удосконалення в Україні та на стажуванні у країнах ЄС (Литва, Фінляндія, Польша). Бере активну участь у науково:практичних і навчально:методичних конференціях, симпозіумах, з’їздах в Україні та країнах ЄС. Автор і співавтор близько 100 наукових праць, у тому числі колективна монографія, навчальний посібник у співавторстві, 2 патенти України на корисну модель та 1 галузеве нововведення. Роботи надруковано у фахових виданнях України, Англії, Італії, Польщі, Німеччини, Румунії, Росії, Германії, Чехії.

Коло наукових інтересів: медична генетика, цитогенетика, діагностики і корекція порушень обміну амінокислот і вуглеводів, проблеми діагностики та корекції сполучнотканинної дисплазії, популяційна генетика людини, історія медицини.

 

 

 

Заярна Лариса Павлівна народилась 19 жовтня 1945 року. У 1969 році закінчила Київський медичний інститут з відзнакою. З 1969 по 1972 роки навчалась в аспірантурі на кафедрі патофізіології. В 1972 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Експериментальні дані про вплин симпатичних нервів на метаболізм міокарда і чутливість його до гіпоксії в онтогенезі», після чого працювала асистентом на кафедрі патофізіології. Займає посаду доцента з 1993 року та виконує обов’язки завуча кафедри патофізіології.

 

 

 

 

Трофимова Ірина Миколаївна1966 року народження.

У 1990 році закінчила Київський медичний інститут ім. О.О.Богомольця, спеціальність – педіатрія. Кандидат медичних наук за спеціальністю „патологічна фізіологія” з 2004 року.

Дисертацію захистила 13 січня 2004 р. за темою “Вивчення балансу протеолітичних ферментів та їх інгібіторів у крові та судинній стінці при порушеннях кислотно-основного стану”

З 01.02.1995-31.08.2009 працює асистентом кафедри патофізіології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 01.09.2009 по теперішній час – доцент кафедри патофізіології Національного університету ім. О.О.Богомольця.

Підготувала повні курси лекцій для студентів медичного, фармацевтичного і стоматологічного факультетів. Бере активну участь у підготовці завдань до модульного підсумкового контролю, екзаменаційних питань. Приймає підсумкові модульні контролі, іспити. Поряд з навчально-методичною роботою приймала участь у виконанні науково-технічної програми:
виконавець науково-дослідної теми «Механізми розвитку ангіопатій при різних патологічних станах» (2005–2009 рр., № держреєстрації 0105U01310).

 

 

Репецька Ганна Григорівна, в 1975 закінчила Київський медичний інститут імені О.О.Богомольця, після чого протягом 8 років працювала старшим лаборантом кафедри. Під керівництвом проф. М.Н.Зайко в 1984 р. успішно захистила кандидатську дисертацію з проблем нервової трофіки та нейрогенної дистрофії. В подальшому працювала на посаді старшого наукового співробітника Всесоюзного НДІ гігієни та токсикології ім. Л.І.Медведя та НДІ радіаційної медицини АМН України. Неодноразово залучалась М.Н.Зайко до викладання патологічної фізіології на засадах сумісництва. Має наукове звання старшого наукового співробітника (1995 р.). Є автором 60 наукових публікацій у фахових наукових журналах та збірниках праць наукових конференцій, з’їздів, конгресів та розділу підручника „Патофізіологія” 2008 року видання. З лютого 2006 року за конкурсом обрана на посаду доцента кафедри патологічної фізіології НМУ ім.О.О.Богомольця.

 

 

 

 

 

 

Кондрамашева Оскана Георгіївна

Закінчила Національний Медичний університет імені О.О.Богомольця у 2008 році. З 2008 року працює асистентом кафедри патофізіології.

Напрямок наукової діяльності пов’язаній з вивченням механізмів порушення вуглеводного обміну за патології кислотно-основного стану організму. Є співавтором 5 друкованих робіт медичних журналів. Пройшла курси підвищення кваліфікації викладачів з викладання предмету студентам з англомовною формою навчання. Відповідальна за педагогічне навантаження на кафедрі.

 

 

 

Олієвська Світлана Климівна, 1969 р.н., у 1993 році закінчила з відзнакою лікувальний факультет Чернівецького медичного інституту. З 1993 по 1995 рр. проходила інтернатуру за фахом «лікувальна справа». З 1995 по 1998 р. навчалась в аспірантурі при кафедрі паталогічной фізіології Чернівецького державного медичного інституту. У 1999 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему вплив хлористих сполук важких металів (кадмію,талію, свинцю та ртуті)«на систему регуляції агрегатного стану крові та тканинний фібриноліз». З 1998 по 2003 рр. працювала асистентом на кафедрі патофізіології БДМА. В грудні 2003 року пройшла конкурс на вакантну посаду асистента кафедри паталогічної фізіології НМУ імені О.О.Богомольця, з січня 2004 року працювала асистентом цієї кафедри. У 2007 році була рекомендована на посаду доцента.

Проводить практичні заняття, відробки, консультації в академічних групах на усіх факультетах НМУ, читає повний курс лекцій з патофізіології студентам медичних та фармацевтичного факультетів за навчальним планом. В 2005 році отримала сертифікат на право викладання паталогічної фізіології в академічних групах з англомовним навчанням. З 2006 року проводить заняття та читає лекції в группах з англомовним навчанням. Підготувала навчально-методичні матеріали (методичні розробки, тести, задачі до кожного практичного зан6яття) для цього контингенту студентів.

Пройшла підвищення кваліфікації на ФПК НМУ імені О.О.Богомольця в 2001, 2004,2007рр.

 

 

 

Колеснікова Світлана Віталіївна, 1962 р.н., закінчила у 1985 році Донецький державний медичний інститут імені М. Горького за спеціальністю «Лікувальна справа» з відзнакою. З 1985 до 1986 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Терапія»  на базі  Обласної центральної клінічної лікарні м. Донецька, після чого працювала 3 роки в цій же лікарні на посаді дільничного лікаря. У 1989 р. була прийнята на роботу до Донецького державного медичного інституту імені М. Горького, де  працювала  на посаді асистента кафедри патофізіології, у 1995 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Патологічна фізіологія», з 1999 р. обіймала посаду доцента кафедри патофізіології. З вересня 2014 р. працює на посаді доцента кафедри патофізіології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця.

На кафедрі відповідає за ФПК та звітність про успішність студентів медичного факультету №3. Є співавтором учбових програм з дисципліни «Патофізіологія»,  методичних вказівок та навчальних посібників, тестових завдань для поточного контролю, модульного контролю та «Крок-1» з патофізіології для  студентів усіх факультетів.

У 2016 році  отримала сертифікат B-2 про успішне закінчення курсів з англійської мови. Підготувала курс лекцій та мультимедійних презентацій з патофізіології  англійською мовою для студентів міжнародного медичного та стоматологічного факультетів, є автором  навчального посібника, та співавтором підручника з патофізіології з грифом МОН для англомовних студентів медичних вузів.

Колеснікова С.В. є автором 180 друкованих праць, у тому числі 1 монографії та 58 навчально-методичних публікацій, а також 1 патенту на винахід.

 

 

 

Перепелиця Юлія Володимирівна, 1984 р.н., закінчила НМУ іменіО.О.Богомольця у2010 році за спеціальністю «медична психологія».З 01,08,2010 р. працює на кафедрі патофізіології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. Пройшла навчан6ня на факультеті підвищення кваліфікації викладачів за напрямком «Основи доказової медицини.Організіція і управління науковими дослідженнями.» та «Основи педагогіки та психології у вищій медичній освіті. Актуальні проблеми патофізіології» у 2010 році.

Працює в напрямку вивчення механізмів порушення білкового обміну при негазовому ацидозі

 

 

 

 

Цвєткова Марина Миколаївна, закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка за фахом біофізика. З 1992 – 1996 працювала старшим лаборантом на кафедрі патологічної фізіології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. З 1995 -1996 учбовому році працювала за сумісництвом асистентом на кафедрі нормальної фізіології. З 1996 році працює асистентом на кафедрі патофізіології.

Тема кандидатської дисертації “Дослідження впливу дифтерійного токсину та анатоксину на стан системи еластаза-інгібітори крові, тканин аорти та серця”. За темою дисертації опубліковано 11 наукових робіт.

Відповідає за виховну роботу на кафедрі, є профгрупоргом кафедри та куратором іноземних студентів.

 

 

 

 

 

Мироненко Олег Ігорович, у 2012 році з відзнакою закінчив Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2012 по 2015 рр. навчався в інтернатурі та магістратурі за спеціальністю «Акушерство та гінекологія» на базі Кримського перинатального центру. У 2014 році здобув науковий ступінь магістра медицини, захистивши кваліфікаційну роботу з теми: «Післяпологові гіпотонічні кровотечі». З вересня 2015 року працював на посаді старшого лаборанта кафедри патофізіології НМУ імені О.О. Богомольця. У грудні 2015 р. пройшов навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів Інституту післядипломної освіти НМУ. З вересня 2016 року обіймає посаду асистента кафедри патофізіології. Відповідає за організацію та
проведення студентського наукового гуртка. Працює в напрямку вивчення механізмів порушень репродуктивної функції при перебігу типових патологічних процесів.

 

 

 

Решетинський Валерій Валерійович, у 2016 році закінчив Національний медичний університет за спеціальністю «Медична психологія». З 01.08.2016 по 31.06.2017 проходив інтернатуру за спеціальністю «Медична психологія» та здобув кваліфікаційний рівень лікаря-спеціаліста. З 04.10.2017 року працює на кафедрі патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на посаді асистента. Проявляє глибокий інтерес до вивчення патофізіологічних основ психічних захворювань. Решетинський В.В. є сумлінним і старанним працівником, що ретельно виконує свої обов’язки. Володіє англійською мовою. З високим рівнем підготовки проводить заняття в академічних групах на всіх факультетах НМУ.

 

 

 

 

 

Тимченко Марина Дмитрівна, обіймає посаду асистента кафедри патофізіології НМУ імені О.О. Богомольця з 2014 р. Після закінчення Київського державного (зараз – національного) університету ім. Т.Г. Шевченко в 1989 р. за кваліфікацією «Імунолог» працювала в лабораторії патофізіології та імунології ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМНУ». Здобула ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю «Імунологія». Дисертація присвячена проблемі моделювання хронічного катарального риніту та імунологічним аспектам хронічного запалення. Є автором та співавтором більш ніж 100 друкованих робіт та патентів. На кафедрі є куратором слухачів факультету підвищення кваліфікації  НМУ та студентів заочного відділення фармацевтичного факультету.

 

 

 

 

 

Архипов Ігор Геннадійович (1995 р.н.) у 2018 р. закінчив із відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, медичний факультет №2.

Стипендіат Вченої Ради університету (2016-2017 н.р.) та Президента України (2017-2018 н.р.). Призер II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з хімії та біології. Має друковані праці: 1 наукову статтю та 7 тез доповідей на конференціях.

Проходив наступні стажування:

1 – із загальної хірургії в Semmelweis University, Hungary – 2016 p.;

2 – із імунотерапії пухлин в German Cancer Research Center, Germany – 2017 p.;

3 – із медичної та хірургічної онкології в Національному інституті раку, Україна – 2018 р.

Володіє англійською (рівень В2) та німецькою (рівень В1) мовами.  З високим рівнем підготовки проводить заняття в академічних групах на всіх факультетах НМУ.