Навчально-науковий центр – Український тренінговий центр сімейної медицини

Виробнича лікарська практика

 

Відповідальний співробітник (загальне керівництво практикою): асистент Бик Віталій Іванович.

Телефон: 063 027 29 94, електронна адреса: drvitalii1991@gmail.com

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Виробнича лікарська практика в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини та в амбулаторних умовах консультативно-діагностичного центру для студентів 5 курсу (ІХ, Х семестр) медичних факультетів № 1 – 4, факультету підготовки іноземних громадян.

Виробнича лікарська практика проводиться в очній формі, а також в дистанційній онлайн формі, враховуючи поточну ситуацію у державі та відповідно до чинного нормативно-правового регулювання. У випадку проведення в дистанційній онлайн формі застосовується навчальна платформа для дистанційного онлайн навчання CANVAS (відкритого доступу).

УВАГА:

Перед початком навчання на дистанційній онлайн платформі CANVAS кожен студент отримає персональне запрошення на свою електронну адресу для реєстрації на відповідний модуль виробничої практики, а також покрокову інструкцію щодо алгоритму подальних дій.

Інформація щодо проходження виробничої лікарської практики

Виробнича лікарська практика для студентів 5 курсу (ІХ, Х семестр) проводиться відповідно до Робочої програми навчальної дисципліни «Виробнича лікарська практика в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини та в амбулаторних умовах консультативно-діагностичного центру» для закладів вищої медичної освіти України. Програма складена для спеціальностей 222 «МЕДИЦИНА», 228 «ПЕДІАТРІЯ», на виконання освітньо-професійної програми підготовки фахівців та освітньо-кваліфікаційної характеристики, затверджених наказом МОН України від 16.04.2003р. №239 відповідно до наказу НМУ імені О.О.Богомольця від 26.02.2020р. №133 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення робочих програм навчальних дисциплін».

Проходження практики «Виробнича лікарська практика в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини та в амбулаторних умовах консультативно-діагностичного центру» проводиться згідно з навчальним планом впродовж ІХ, Х семестрів, коли студентом набуті відповідні знання з основних базових дисциплін, з якими інтегрується програма виробничої практики. Така виробнича лікарська практика спрямована на оволодіння студентами навичками, необхідними для лікарів закладів первинної медичної допомоги та формує засади для подальшого вивчення студентами клінічних дисциплін – з хірургії, внутрішньої медицини, педіатрії, акушерства і гінекології, невідкладних станів, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання лікарської практики в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.

Відповідно до  освітньо-професійних програм “Медицина”, “Педіатрія” та навчальних планів до них обсяг навчальних годин з дисципліни «Виробнича лікарська практика в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини та в амбулаторних умовах консультативно-діагностичного центру», яка вивчається студентами на V курсі складає:

– кредитів ECTS – 5; кількість годин: всього – 150, з них аудиторних – 30, самостійна робота студентів – 120.

Виробнича лікарська практика студентів 5 курсу медичних факультетів проводиться в якості лікарів закладів охорони здоров’я загальної практики сімейної медицини та в амбулаторних умовах консультативно-діагностичних центрів первинної і проводиться:

 • внутрішня медицина, хірургія, педіатрія та акушерство-гінекологія: на базах амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров’я (згідно з Переліком закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом МОЗ України від 28.10.2002 № 385, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.11 2002 р. за №892/7180, та, відповідно до положення Законів України “Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги” від 07.07.2011р. №3611-VI та “Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві” від 07.07.2011 №3612-VI);
 • невідкладні стани: на базах підстанцій швидкої медичної допомоги та в приймально-діагностичних відділеннях лікувальних закладів, які надають допомогу при невідкладних станах впродовж ІХ, Х навчального семестру відповідно до затвердженого Розкладу занять.

Програма практики представлена одним модулем «Виробнича лікарська практика в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини та в амбулаторних умовах консультативно-діагностичного центру», який включає 4 змістових модулів:

 • Змістовий модуль 1Основні обов’язки та професійні дії лікаря загальної практики – сімейного лікаря при наданні допомоги терапевтичного напрямку – 1,9 кредиту, 57 годин (6 робочих днів);
 • Змістовий модуль 2Основні обов’язки та професійні дії лікаря загальної практики – сімейного лікаря при наданні допомоги хірургічного напрямку – 0,8 кредиту, 24 години (3 робочих дні);
 • Змістовий модуль 3Основні обов’язки та професійні дії лікаря загальної практики – сімейного лікаря при наданні допомоги педіатричного напрямку – 1,5 кредиту, 45 годин (5 робочих днів);
 • Змістовий модуль 4Основні обов’язки та професійні дії лікаря загальної практики – сімейного лікаря при наданні акушерської та гінекологічної допомоги – 0,8 кредиту, 24 години (3 робочих дні);

Послідовність проходження змістовних модулів визначається відповідальним керівником практики від університету та може змінюватись залежно від виробничої доцільності.

Контроль опанування практичних навичок, згідно із переліком, здійснюється  викладачами – керівниками практики від університету. Підсумковий контроль виробничої лікарської практики відбувається після завершення практики у вигляді диференційованого заліку з кожного змістового модуля окремо. Середня арифметична величина чотирьох отриманих оцінок (із змістових модулів) складає оцінку з дисципліни – «Виробнича лікарська практика в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини та в амбулаторних умовах консультативно-діагностичного центру». Оцінка успішності студента за виробничу практику є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою, має визначення за системою ЕСТS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

Структурований план дисципліни «Виробнича лікарська практика в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини та в амбулаторних умовах консультативно-діагностичного центру» для студентів, навчання яких здійснюється за спеціальністю 222  «МЕДИЦИНА», 228 «ПЕДІАТРІЯ»

Практика на 5 курсі для спеціальності 222 «Медицина» 228 «Педіатрія»  (магістри)

в 2022/2023 навчальному році:

Назва навчальної дисципліни Кредит ECTS Кількість годин Форма контролю
всього лекц. сем. практ. срс
Виробнича лікарська практика:          –  Лікарська в амбулаторії загальної практики (сімейної медицини);                                                –  Лікарська в амбулаторних умовах консультативно-діагностичного центру та Жіночій консультації) 5 150 30 120 Диф.залік

 

Змістові модулі (цикли) виробничої практики:

Назва змістового модулю Кредит ECTS Кількість годин Форма контролю
всього лекц. сем. практ. срс
Внутрішня медицина 1,9 57 12 45 Диф.залік
Педіатрія 1,5 45 10 35
Хірургія 0,8 24 4 20
Жіноча консультація 0,8 24 4 20
РАЗОМ: 5 150 30 120

 

Розподіл практики по дням:

Назва змістового модулю Тривалість циклу (дні) Кількість аудиторних годин Всього

ауд.год.

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день
Внутрішня медицина 6 2 2 2 2 2 2 12
Педіатрія 5 2 2 2 2 2 10
Хірургія 3 1 1 2 4
Жіноча консультація 3 1 1 2 4
РАЗОМ: 17 30

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Виробнича лікарська практика в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини та в амбулаторних умовах консультативно-діагностичного центру» є формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння для вирішення типових задач діяльності лікаря первинної медико-санітарної допомоги, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, невідкладних станів та захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів й оцінки лабораторних та інструментальних досліджень, виконання наступних медичних маніпуляцій:

 • проводити  клінічне обстеження пацієнтів та аналізувати їх результати;
 • планувати послідовність обстеження кожного пацієнта залежно від особливостей клінічного перебігу захворювання;
 • аналізувати результати основних лабораторних і інструментальних методів дослідження;
 • визначати провідні патологічні симптоми і синдроми при найбільш поширених захворюваннях;
 • проводити диференціальну діагностику та ставити попередній діагноз найбільш поширених захворювань;
 • визначати оптимальний маршрут для пацієнта;
 • удосконалити методи діагностики та надання невідкладної медичної допомоги в умовах загальної лікарської практики;
 • удосконалити лікарські медичні маніпуляції, що проводяться на рівні первинної медичної допомоги;
 • практично оволодіти сучасними способами біологічного та радіаційного захисту медичних працівників;
 • практично оволодіти алгоритмом дій в разі виявлення потенційно небезпечного інфекційного пацієнта чи групи пацієнтів з ознаками ушкоджуючих зовнішніх впливів (хімічні агенти, іонізуюче опромінення);
 • ознайомитись із особливостями ведення медичної документації в амбулаторіях сімейної медицини та акушерсько-гінекологічних амбулаторних закладах, сучасними медичними інформаційними системами, вміти їх застосовувати на практиці;
 • оволодіти та застосовувати морально-деонтологічні принципи лікаря загальної практики-сімейного лікаря.

Завданням практики є закріплення знань та умінь, одержаних при вивченні основних клінічних дисциплін (обстеження хворого, проведення диференціальної діагностики та встановлення клінічного діагнозу, призначення лікування, профілактика, диспансеризація) і подальше вдосконалення практичних навичок, ознайомлення з організацією лікувального процесу та умовами роботи лікаря в амбулаторії загальної практики (моно- або полі практика) та акушерсько-гінекологічній амбулаторній, а також закріплення навичок профілактичної роботи та просування здорового способу життя.
Відповідальний співробітник (загальне керівництво практикою): асистент Бик Віталій Іванович.

Телефон: 063 027 29 94 (viber, telegram), 068 573 09 32, електронна адреса: drvitalii1991@gmail.com