Кафедрa травматології та ортопедії

Наукова робота

 

 

Відповідальним за наукову є доцент кафедри травматології та ортопедії, кандидат медичних наук Омельченко Тарас Миколайович (+380442880126)

Основними напрямками наукової діяльності

кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця є:

 

 1. Поглиблення знань про етіопатогенетичні ланки специфічних та неспецифічних запальних захворювань суглобів (ревматоїдний артрит, ювенільний ревматоїдний артрит, псоріатичний артрит та ін.), розробка нових та удосконалення існуючих методів їх діагностики та лікування.
 2. Вивчення патогенезу дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів (остеоартроз), розробка нових методів профілактики та лікування даних захворювань.
 3. Малоінвазивні технології лікування уражень суглобів та кісток (діагностично-лікувальна артроскопія).
 4. Розробка нових методів та засобів лікування травматичних пошкоджень суглобів та кісток, методів стабільно-функціонального остеосинтезу.
 5. Експериментальні дослідження фармакотерапії в артрології.
 6. Біомеханічні дослідження в травматології та ортопедії.

 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ У 2019-2020 рр.

 

 

 1. Кадрове забезпечення наукової діяльності, загальні відомості

 

 • Дані про наукові кадри

Таблиця 1

Загальна кількість співробітників, які залучені до виконання НДР

Виконавців, з них 10
докторів наук 2
кандидатів наук 6
без ступеня 2
пенсійного віку 3
доцентів 3
асистентів 4
старших лаборантів 0
наукових співробітників 0
докторантів 1
аспірантів 4
кандидатів наук до 35 років 1
докторів наук до 35 років 0
Всього (згідно зі списком виконавців звіту по НДР) 10

1.1.1 Кількість ставок науково-педагогічних працівників за штатним розкладом:

а) штатних працівників –   10

б) сумісників – 3

1.1.2. Отримані співробітниками та аспірантами у звітному році нагороди, премії, стипендії, звання (державні, громадські, міжнародні),(перелічити, при відсутності вказати “не було”).

Таблиця 2

Список співробітників та аспірантів кафедри, які мають державні нагороди (ордени і медалі, почесні звання), є лауреатами Державної премії

№ з/п ПІБ Посада Державна нагорода, рік нагородження або присудження
1. не було

Таблиця 3

Список співробітників кафедри, які є членами спеціалізованих рад

для захисту дисертацій

(за відсутності – вказати «Немає»)

 

№ з/п ПІБ Посада Шифр спеціалізованої ради і установа, в якій вона знаходиться
1. Кваша В.П. член Ради

професор

Д.26.003.08 НМУ імені О.О. Богомольця
2. Бур’янов О.А. член Ради

професор, зав.кафедри

Д.26.606.01 ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”

 

Таблиця 4

Ювілеї кафедри (підрозділу), видатних учених та фахівців, які відзначатимуться в наступному році

(за відсутності – вказати «Немає»)

 

№ з/п ПІБ співробітника

або назва структурного підрозділу

Подія, що відзначається
1. Немає

 

 1. Перелік НДР, виконуваних на кафедрі (у підрозділі)

Таблиця 5

Науково-дослідні роботи, які виконувалися на кафедрі (у підрозділі) у звітному (календарному) році

 

№ з/п Шифр теми

(прикладна, фундаментальна)

№ держ-реєст-рації Назва НДР Строки виконання Керівники НДР Відпові-дальні виконавці Отримана наукова продукція та наукові результати, їх можливий вплив на показники здоров’я населення, очікуваний економічний ефект від впровадження тощо
1 2 3 4 5 6 7 8
НДР, що фінансуються Міністерством охорони здоров’я України з Державного бюджету
1.
Ініціативна (пошукова) тематика
1. прикладна 0119U

101066

Система відновного лікування пацієнтів з пошкоджен-нями опорно-рухового апарата при політравмі 01.2019

12.2021

завідувач кафедри травматології та ортопедії

д.мед.н., професор  О.А.

Бур’янов

аспірант

Лянськорунський В.М.

Наукові статті

Покращення результатів лікування, якості життя пацієнтів, зменшення летальності, зменшення кількості ускладнень

2. прикладна 017U

002674

Заміщення кісткових дефектів в системі лікування пацієнтів на захворюван-ня та новоутворення кісток 01.2017

12.2019 продовжено до 2020

завідувач кафедри травматології та ортопедії

д.мед.н., професор  О.А.

Бур’янов

Асистент, к.мед.н. Чорний В.С. Патенти України на корисну модель, наукові статті, монографія

Покращення результатів лікування, якості життя пацієнтів, зменшення періоду тимчасової непрацездатності, зменшення інвалідизації

НДР, що фінансуються на підставі господарських договорів, в т.ч. клінічні випробовування
1.
НДР, що фінансуються з інших джерел фінансування (гранти)
1.

 

 

 

 1. Інформація про отримані гранти

Таблиця 6

Перелік грантів ( в т.ч. travel grant), отриманих співробітниками та аспірантами кафедри (підрозділу) у звітному році

№ з/п Назва грантодавця Грантоотримувач (прізвище, ініціали) Призначення гранту Результативність гранту (наприклад: участь в конференції)
1.
2.
 1. Перелік заявок на включення наукового повідомлення до Переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров’я у звітному році та моніторинг впровадження наукової продукції за 3 роки (включаючи звітний)

Таблиця 7

№ з/п Назва нововведення (реєстраційний №) Назва клінічного підрозділу чи лабораторії (розробника) Заклади охорони здоров’я, де впроваджені нововведення за 3 роки Ефективність впровадження (медична, економічна, соціальна)
1 Спосіб корекційної остеотомії латеральної кісточки гомілки – подано заявку Кафедра травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця 2019 рік – клінічні бази кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця Використання запропонованого способу забезпечує відновлення конгруентності та біомеханічної осі надп’ятково-гомілкового суглоба, оптимізує консолідацію в зоні остеотомії, попереджує прогресування післятравматичних дегенеративно-дистрофічних процесів в пошкодженому суглобі, зменшує тривалість тимчасової непрацездатності та відсоток пацієнтів з стійкою непрацездатністю, покращує якість життя обраної категорії пацієнтів
2 Спосіб резекційного артродезу гомілковостопного суглоба із збереженням медіальної кісточки – подано заявку Кафедра травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця 2019 рік – клінічні бази кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця Використання запропонованого способу забезпечує створення оптимальних умов для настання кісткового анкілозу у функціонально вигідному положенні, зменшення енерговитрат при ходьбі, зменшення навантаження на суміжні суглоби стопи та попередження розвитку дегенеративно-дистрофічних процесів у них, що в цілому покращує опороздатність ураженої кінцівки, її функціональну здатність, зменшує тривалість тимчасової непрацездатності та відсоток пацієнтів з стійкою непрацездатністю, покращує якість життя обраної категорії пацієнтів
3 Спосіб передопераційного

планування хірургічного лікування захворювань – подано заявку

Кафедра травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця 2019 рік – клінічні бази кафедри травматології та ортопедії НМУ імені О.О. Богомольця Запропонований спосіб передопераційного планування хірургічного лікування захворювань дає можливість визначити оптимально ефективну тактику хірургічного втручання, що допоможе при підборі чи індивідуальному виготовленні імплантату, забезпечить міцний контакт кістки

та імплантату, при лікуванні захворювань та новоутворень кісток, що дозволить швидше відновити функцію та опороздатність кінцівки, зменшить відсоток рецидивів та післяопераційних ускладнень.

 

 1. Патентно-ліцензійна діяльність кафедри (підрозділу) за звітний рік

Таблиця 8

Інформація про патентно-ліцензійну діяльність

 

№ з/п Перелік поданих заявок на об’єкти промислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки, дата пріоритету, винахідники Перелік одержаних охоронних документів на об’єкти промислової власності (назва, вид та № документа, держава патентування, винахідники, патентовласник) Відомості про know-how Відомості про об’єкти авторського права (назва, № свідоцтва, автори) Відомості про передачу прав та ліцензійні договори (№ охоронного документа, назва, № договору, дата укладання, ліцензіар, ліцензіат) НДР, у процесі виконання якої створено об’єкт інтелектуальної (промислової) власності (назва, шифр, строки завершення)
1 2 3 4 5 6 7
1. Пат. 131977 Україна, МПК А61В 17/56 (2006.01). Пластина для остеосинтезу при корекційній остеотомії латеральної кісточки гомілки / Лябах А.П.,  Бур’янов О.А., Омельченко Т.М., Турчин О.А., Лазаренко Г.М.; заявник і патентовласник Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – № u201808178; заявл. 24.07.2018; опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3. 0115U000697

Система відновного лікування та реабілітації пацієнтів з наслідками уражень гомілково-стопного суглоба

01.2015 – 12.2018

2. Пат. 131976 Україна, МПК А61В 17/56 (2006.01). Пристрій-навігатор для проведення гвинтів та стрижнів при артродезі гомілковостопного суглоба / Бур’янов О.А., Лябах А.П.,  Омельченко Т.М., Турчин О.А., Соболевський Ю.Л.; заявник і патентовласник Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – № u201808176; заявл. 24.07.2018; опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3. 0115U000697

Система відновного лікування та реабілітації пацієнтів з наслідками уражень гомілково-стопного суглоба

01.2015 – 12.2018

3. Пат. 131395 Україна, МПК А61В 17/56 (2006.01). Спосіб корекційної остеотомії латеральної кісточки гомілки / Лябах А.П.,  Бур’янов О.А., Омельченко Т.М., Турчин О.А., Лазаренко Г.М., Кваша В.П.; заявник і патентовласник Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – № u201808181; заявл. 24.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1. 0115U000697

Система відновного лікування та реабілітації пацієнтів з наслідками уражень гомілково-стопного суглоба

01.2015 – 12.2018

4. Пат. 131396 Україна, МПК А61В 17/56 (2006.01). Спосіб резекційного артродезу гомілковостопного суглоба із збереженням медіальної кісточки / Лябах А.П.,  Бур’янов О.А., Омельченко Т.М., Турчин О.А., Пятковський В.М., Кваша В.П.; заявник і патентовласник Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – № u201808183; заявл. 24.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1. 0115U000697

Система відновного лікування та реабілітації пацієнтів з наслідками уражень гомілково-стопного суглоба

01.2015 – 12.2018

5. Пат. 133693 Україна, МПК G01N 3/40 (2006.01). Спосіб визначення модуля пружності трабекулярної кісткової тканини в ділянці гомілковостопного суглоба / Омельченко Т.М., Бур’янов О.А., Лябах А.П.,  Турчин О.А., Шидловський М.С., Димань М.М., Мусієнко О.С., Мазевич В.Б.; заявник і патентовласник Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – № u201808175; заявл. 24.07.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8. 0115U000697

Система відновного лікування та реабілітації пацієнтів з наслідками уражень гомілково-стопного суглоба

01.2015 – 12.2018

6. Пат. 131395 Україна, МПК А61В 17/56 (2006.01). Спосіб корекційної остеотомії латеральної кісточки гомілки / Лябах А.П.,  Бур’янов О.А., Омельченко Т.М., Турчин О.А., Лазаренко Г.М., Кваша В.П.; заявник і патентовласник Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – № u201808181; заявл. 24.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1. 0115U000697

Система відновного лікування та реабілітації пацієнтів з наслідками уражень гомілково-стопного суглоба

01.2015 – 12.2018

7. Пат. 131396 Україна, МПК А61В 17/56 (2006.01). Спосіб резекційного артродезу гомілковостопного суглоба із збереженням медіальної кісточки / Лябах А.П.,  Бур’янов О.А., Омельченко Т.М., Турчин О.А., Пятковський В.М., Кваша В.П.; заявник і патентовласник Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – № u201808183; заявл. 24.07.2018; опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1. 0115U000697

Система відновного лікування та реабілітації пацієнтів з наслідками уражень гомілково-стопного суглоба

01.2015 – 12.2018

 

 

 

 1. Інформація про підготовку наукових кадрів

6.1. Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт

Таблиця 9

Кількісні показники щодо виконання дисертаційних робіт

 

Дисертації Виконуються на кафедрі З них:
Заплано-вані у звітному році Захищені у звітному році за планом або із випередженням плану Затверджені ДАК МОН України Знаходяться на розгляді у ДАК МОН України Подано до спецрад  Боржники за дисертаційними роботами
Докторські 1 0 0 0 0 1 0
Кандидатські 7 0 0 2 0 0 0

 

6.2. Перелік дисертаційних робіт, які виконуються на кінець звітного року

 

Таблиця 10

Перелік дисертаційних робіт, які виконуються співробітниками кафедри (підрозділу) і зовнішніми здобувачами

 

№ з/п ПІБ Назва теми Терміни виконання за планом Основне місце роботи виконавця
1. Омельченко Т.М. Хірургічне лікування пацієнтів з наслідками пошкоджень гомілковостопного суглоба 2016-2019 НМУ імені

О.О. Богомольця

2. Лянскорунський В.М. Діагностика та лікування постраждалих з переломами таза при політравмі 2017-2019 НМУ імені

О.О. Богомольця

3. Вакулич М.В. Телемедичні технології при лікуванні постраждалих з бойовою травмою 2018-2020 НМУ імені

О.О. Богомольця

4. Бондарь В.К. Застосування трабекулярно-біонічних систем при ендопротезуванні кульшового суглоба 2015-2018 НМУ імені

О.О. Богомольця

5. Беспаленко А.А. Ампутації та протезування у постраждалих внаслідок бойової травми кінцівок 2018-2021 НМУ імені

О.О. Богомольця

6. Циганков М.А. Лікування пацієнтів з переломами п’ясткових кісток кисті 2015-2017 НМУ імені

О.О. Богомольця

7. Абудейх Удай Комплексне лікування пухлин довгих кісток кінцівок 2018 – 2022 НМУ імені

О.О. Богомольця

8. Арай Віштаві Абада Ускладнення при лікуванні злоякісних пухлин опорно-рухового апарата 2019 – 2023 НМУ імені

О.О. Богомольця

 

 

6.3. Перелік дисертаційних робіт, захищених у звітному році

Таблиця 11

 

№ з/п ПІБ Назва теми Терміни виконання за планом Установа, де відбувся захист та дата захисту Основне місце роботи виконавця
1. Бондарь В.К. Застосування трабекулярно-біонічних систем при ендопротезуванні кульшового суглоба 2015-2018 ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України» Київська МКЛ №12

6.4. Перелік дисертаційних робіт, затверджених ДАК МОН України у звітному році

Таблиця 12

 № з/п ПІБ Назва теми Терміни виконання за планом Установа, де відбувся захист Місце роботи виконавця
1. Циганков М.А. Лікування пацієнтів з переломами п’ясткових кісток кисті  

2015-2017

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМУ України» НМУ імені О.О. Богомольця
2. Бондарь В.К. Застосування трабекулярно-біонічних систем при ендопротезуванні кульшового суглоба 2015-2018 ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України» Київська МКЛ №12

6.5. Перелік дисертаційних робіт, поданих до спеціалізованих рад у звітному році

Таблиця 13

Дисертаційні роботи, подані до спеціалізованих рад у звітному році

(за відсутності вказати “Немає”)

№ з/п ПІБ Назва теми Терміни виконання за планом Установа, де знаходиться спецрада Місце роботи виконавця
1. Омельченко Т.М. Хірургічне лікування пацієнтів з наслідками пошкоджень гомілковостопного суглоба 2016-2019 ДУ «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України» НМУ імені О.О. Богомольця

 

Таблиця 14

Дані про аспірантів, докторантів, які захистили дисертації або подали їх до захисту до спеціалізованих рад поза НМУ імені О.О. Богомольця (в інших наукових та навчальних закладах)

 

№ з/п ПІБ Тема дисертації Дата захисту Номер, шифр спеціалізованої ради Дата затвердження ДАК МОН України
1.          

 

 1. Участь у роботі конгресів, з’їздів, конференцій, виставок

7.1. Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

Таблиця 15

Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

№ з/п Проведено наукових форумів на базі кафедри (кількість) Участь співробітників кафедри у наукових форумах
Науковий форум Європейської або світової фахової асоціації (кількість) Інші наукові форуми

В Україні/за кордоном (кількість)

Усього

 

1. 2 3 4 7

 

7.2. Перелік наукових форумів

Таблиця 16

Наукові форуми, проведені на базі кафедри (підрозділу)

№ з/п Назва заходу Дата проведення Внесений до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів (так / ні)
1. Наукові читання імені проф.Скляренка Є.Т. «Впровадження наукових розробок в практику охорони здоров’я» м. Київ,

21 грудня 2018

 

Так
2. Лікування бойової травми кінцівок. м. Маріуполь, 24.04.2019 Ні

 

 

7.3. Доповіді співробітників на наукових форумах (у переліку вказати Прізвище ініціали доповідача, назва доповіді, назва наукового форуму)

7.3.1. В Україні

№ з/п Науковий форум Країна, місто Дата Вид участі Доповідач Назва доповіді
Усна доповідь англійською мовою (кількість) Постерна доповідь англійською мовою

(кількість)

Доповідей не

англійською мовою

1. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: «Актуальні питання воєнно-польової хірургії, полі травми та торакальної хірургії» Україна, Одеса 24.05.19  25.05.19 1 Дубров С.О., Лянскорунський В.М. Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія періоду у пацієнтів з полі травмою.
2. Актуальні питання лікування патології суглобів та ендопротезування Україна, Приморськ 12-14 вересня 2019 1 Черний В.С. Результати хірургічного лікування хворих з хондросаркомою кісток.
3. Актуальні питання лікування патології суглобів та ендопротезування Україна, Приморськ 12-14 вересня 2019 1 Бур’янов О.А., Проценко В.В. Аналіз результатів лікування сарком м’яких тканин.
4. 18 з’їзд ортопедів-травматологів України Україна, Івано-Франківськ 9-11 жовтня 2019 1 Бур’янов О.А., Ярмолюк Ю.О. Система лікування постраждалих з бойовими ураженнями кінцівок
5. 18 з’їзд ортопедів-травматологів України Україна, Івано-Франківськ 9-11 жовтня 2019 1 Беспаленко А.А., Савка І.С., Ярмолюк Ю.О., Бородай О.Л., Клапчук Ю.В., Цивина С.А. Ампутації при бойових ушкодженнях кінцівок
6. 18 з’їзд ортопедів-травматологів України Україна, Івано-Франківськ 9-11 жовтня 2019 1 Бур’янов О.А., Казмірчук А.П., Ярмолюк Ю.О., Савка І.С., Бородай О.Л., Гайдаржи І.Т., Цивина С.А., Клапчук Ю.В., Вакулич М.В Телемедичні технології в системі лікування постраждалих з вогнепальними переломами довгих кісток
7. 18 з’їзд ортопедів-травматологів України Україна, Івано-Франківськ 9-11 жовтня 2019 1 Лакша А.М., Бур’янов О.А., Лакша А.А. Хірургічне лікування поранених з вогнепальними переломами довгих кісток
8. 18 з’їзд ортопедів-травматологів України Україна, Івано-Франківськ 9-11 жовтня 2019 1 Лябах А.П., Бур’янов О.А., Омельченко Т.М. Вибір методики корекційної остеотомії при хибно консолідованих переломах дистального епіметафіза кісток

гомілки

 

9. 18 з’їзд ортопедів-травматологів України Україна, Івано-Франківськ 9-11 жовтня 2019 1 Бур’янов О.А., Дєдух Н.В., Лябах А.П., Омельченко Т.М. Експериментальне дослідження ефективності PRP та клітин кісткового мозку при лікуванні внутрішньосуглобових остеохондральних ушкоджень та дефектів
10. 18 з’їзд ортопедів-травматологів України Україна, Івано-Франківськ 9-11 жовтня 2019 1 Чорний В.С., Проценко В.В Інфекційні ускладнення після ендопротезування у хворих з пухлинами кісток
11. 18 з’їзд ортопедів-травматологів України Україна, Івано-Франківськ 9-11 жовтня 2019 1 Бур’янов О.А., Кваша В.П., Ковальчук Д.Ю., Дралов Я.С. Стенозуючий лігаментит пальців кисті (діагностика та лікування)
12. 18 з’їзд ортопедів-травматологів України Україна, Івано-Франківськ 9-11 жовтня 2019 1 Бур’янов О.А., Котюк В.В. КРБС І – питання дефініції та міждисциплінарної інтеграції
13. 18 з’їзд ортопедів-травматологів України Україна, Івано-Франківськ 9-11 жовтня 2019 1 Бур’янов О.А., Коструб О.О., Котюк В.В., Засаднюк І.А. Комплексний регіонарний больовий синдром І типу як ускладнення травм кінцівок. Тактика ортопеда травматолога
14. Наукові читання імені проф. Є.Т. Скляренка „Впровадження наукових розробок в практику охорони здоров’я” Україна, Київ 21 грудня 2018 1 Бур’янов О.А. Інтегративний підхід до лікування пацієнтів з остеоартрозом
15. Наукові читання імені проф. Є.Т. Скляренка „Впровадження наукових розробок в практику охорони здоров’я” Україна, Київ 21 грудня 2018 1 Хіміон Л.В.,

Бур’янов О.А.

Подагра та подагричний артрит. Міждисциплінарний підхід до проблеми
16. Наукові читання імені проф. Є.Т. Скляренка „Впровадження наукових розробок в практику охорони здоров’я” Україна, Київ 21 грудня 2018 1 Корж М.О., Вирва О.Є., Бур’янов О.А., Борзих О.В.,

Бородай О.Л., Клапчук Ю.В.

Вогнепальні проникаючі поранення великих суглобів. Сучасні методи діагностики та лікування
17. Наукові читання імені проф. Є.Т. Скляренка „Впровадження наукових розробок в практику охорони здоров’я” Україна, Київ 21 грудня 2018 1 Димань М.М., Шидловський М.С.,

Омельченко Т.М., Заховайко О.П.

Міцність та жорсткість систем фіксації, що застосовуються при переломах кісток кінцівок, при дії складних навантажень.
18. Наукові читання імені проф. Є.Т. Скляренка „Впровадження наукових розробок в практику охорони здоров’я” Україна, Київ 21 грудня 2018 1 Бур’янов О.А.,Чорний В.С.,

Проценко В.В.

Заміщення дефектів кісток з застосуванням біоактивних імплантантів
19. Наукові читання імені проф. Є.Т. Скляренка „Впровадження наукових розробок в практику охорони здоров’я” Україна, Київ 21 грудня 2018 1 Шидловський М.С., Димань М.М.,

Омельченко Т.М., Заховайко О.П.

Зміщення в області фіксації перелому великогомілкової кістки при сумісній дії стиску, згину та кручення
20. Наукові читання імені проф. Є.Т. Скляренка „Впровадження наукових розробок в практику охорони здоров’я” Україна, Київ 21 грудня 2018 1 Бур’янов О.А. Освітня програма викладання травматології та ортопедії в Україні та країнах західної Європи. Питання науково-практичного стажування та професійного визнання
21. Наукові читання імені проф. Є.Т. Скляренка „Впровадження наукових розробок в практику охорони здоров’я” Україна, Київ 21 грудня 2018 1 Кваша В.П.,

Грек В.П., Задніченко М.О.

Проблемні питання інтернатури за фахом «травматологія та ортопедія» та шляхи їх вирішення
22. Міжгалузева науково-практична конференція «Інтегративна медицина:

досягнення та перспективи»

Україна, Маріуполь 16-17 травня 2019 року 1 Бур’янов О.А., Казмірчук А.П., Савка І.С., Ярмолюк Ю.О., Цівина С.А. Cистема відновного лікування постраждалих із вогнепальними переломами довгих кісток
23. Міжгалузева науково-практична конференція «Інтегративна медицина:

досягнення та перспективи»

Україна, Маріуполь 16-17 травня 2019 року 1 Бур’янов О.А.

 

Інтегративний підхід у лікуванні пацієнтів з остеоартрозом
24. Міжгалузева науково-практична конференція «Інтегративна медицина:

досягнення та перспективи»

Україна, Маріуполь 16-17 травня 2019 року 1 Хіміон Л.В., Бур’янов О.А. Лікування остеоартрозу: доказові рекомендації, реальна практика і перспективи
25. Міжгалузева науково-практична конференція «Інтегративна медицина:

досягнення та перспективи»

 

Україна, Маріуполь 16-17 травня 2019 року 1 Бур’янов О.А.,  Хіміон Л.В., Ященко О.Б., Данилюк С.В. Подагра: що нового?
26. Міжгалузева науково-практична конференція «Інтегративна медицина:

досягнення та перспективи»

Україна, Маріуполь 16-17 травня 2019 року 1 Вакулич М.В. Етапні телемедичні консультації у лікуванні пацієнтів з вогнепальними переломами довгих кісток
27. Міжгалузева науково-практична конференція «Інтегративна медицина:

досягнення та перспективи»

 

Україна, Маріуполь 16-17 травня 2019 року 1 Бур’янов О.А., Кіх А.Ю., Беспаленко А.А. Сучасна тактика лікування поранених з куксами нижніх кінцівок після ампутацій
28. Міжгалузева науково-практична конференція «Інтегративна медицина:

досягнення та перспективи»

 

Україна, Маріуполь 16-17 травня 2019 року 1 Омельченко Т.М., Бур’янов О.А., Лябах А.П., Пятковський В.М. Диференційований підхід до виконання артродезу гомілково-стопного суглоба при бойовій травмі
29. Міжгалузева науково-практична конференція «Інтегративна медицина:

досягнення та перспективи»

 

Україна, Маріуполь 16-17 травня 2019 року 1 Омельченко Т.М., Бур’янов О.А., Лябах А.П., Котова М.В. Ендопротезування гомілковостопного суглоба – сучасний стан в країнах західної Європи та США, перспективи в Україні.
30. Міжгалузева науково-практична конференція «Інтегративна медицина:

досягнення та перспективи»

Україна, Маріуполь 16-17 травня 2019 року 1 Бур’янов О.А.,Чорний В.С., Абудейх У.,Проценко В.В. Заміщення дефектів кісток з застосуванням біоактивних імплантантів
31. Міжгалузева науково-практична конференція «Інтегративна медицина:

досягнення та перспективи»

Україна, Маріуполь 16-17 травня 2019 року 1 Бур’янов О.А., Кіх А.Ю., Беспаленко А.А., Андронов Я.В., Дінець А.В. Травматологічна допомога в зоні АТО військовослужбовцям з пораненнями кінцівок: досвід застосування провідникової анестезії.
32. Міжгалузева науково-практична конференція «Інтегративна медицина:

досягнення та перспективи»

Україна, Маріуполь 16-17 травня 2019 року 1 Лиходій В.В., Задніченко М.О., Мороз М.Д., Немировський Є.В.

 

Застосування «needling» для лікування кальцифікуючого тендініту ротаторної манжети плечового суглоба
33. Міжгалузева науково-практична конференція «Інтегративна медицина:

досягнення та перспективи»

Україна, Маріуполь 16-17 травня 2019 року 1 Задніченко М.О., Лиходій В.В. Пластика медіальної патело-феморальної зв’язки в лікуванні звичного звиху наколінка

 

 

 

7.3.2. За кордоном

№ з/п Науковий форум Країна, місто Дата Вид участі Доповідач Назва доповіді
Усна доповідь англійською мовою (кількість) Постерна доповідь англійською мовою

(кількість)

Доповідей не

англійською мовою

1. 8 Konferencja Ortopedyczna Polsko-Ukrainsko-Bialoruska Польша, Краков 14.07.19 – 15.07.19 1 Lanskorunskyj V.M., Dubrov S.O., Demin V.M., Burianov O.A., Fedorenko Ye.A.

 

«Surgical treatment technology optimization of patients after politrauma with long bones fractures»
2. 8 Konferencja Ortopedyczna Polsko-Ukrainsko-Bialoruska Польша, Краков 14.07.19 – 15.07.19 1 O. Burianov, V. Kvasha,

Ye. Skobenko, Yu. Sobolevskiy

Modern technologies in diagnostics and treatment of patients with

fractured proximal epimetaphysis of the tibia

3. 8 Konferencja Ortopedyczna Polsko-Ukrainsko-Bialoruska Польша, Краков 14.07.19 – 15.07.19 1 O.A. Burianov,

V.P. Kvasha, Yu.L. Sobolewski, M.O. Zadnichenko, V.P. Grek,

O.Ye. Skobenko, S.V. Tyszczenko

 

Modern management of proximal tibia fracturers
4. 8 Konferencja Ortopedyczna Polsko-Ukrainsko-Bialoruska Польша, Краков 14.07.19 – 15.07.19 1 V.M. Lanskorunskyj, S.O. Dubrov,

V.M. Demin, O.A. Burianov, Ye.A. Fedorenko

Surgical treatment technology optimization of patients after

politrauma with long bones fractures

5. 8 Konferencja Ortopedyczna Polsko-Ukrainsko-Bialoruska Польша, Краков 14.07.19 – 15.07.19 1 V.S. Chornyj,

 

O.A. Burianov, V.V. Protsenko, Udaj Abudej

Patients with bone tumors – arthroplasty complications
6. 8 Konferencja Ortopedyczna Polsko-Ukrainsko-Bialoruska Польша, Краков 14.07.19 – 15.07.19 1 Yu.O. Yarmolyuk, O.A. Buryanov,

M. Vakulich, Klapczuk Yu.V., D.V. Los, A.A. Bespalenko

Telemedic technology in rehabilitation programme in patients with

combat field injuries of limbs

7. 8 Konferencja Ortopedyczna Polsko-Ukrainsko-Bialoruska Польша, Краков 14.07.19 – 15.07.19 1 O.A. Burianov, S.V. Tyszczenko, Yu.L. Sobolewski, V.V. Lykhodij,

T.M. Omelchenko, D.R. Blyzniuk-Khodorovskyi

Regeneration technics in treatment of osteochondral defects
8. 8 Konferencja Ortopedyczna Polsko-Ukrainsko-Bialoruska Польша, Краков 14.07.19 – 15.07.19 1 Yu.V. Klapchuk,

O.L. Borodaj, Yu.O. Yarmolyuk, O.A. Buryanov, Los D.V.

Diagnostic and treatment of gun wounds of joints
9. 8 Konferencja Ortopedyczna Polsko-Ukrainsko-Bialoruska Польша, Краков 14.07.19 – 15.07.19 1 O.A. Burianov, L.V. Khimion, G.O. Gavriliuk, T.M. Omelchenko,

Yu.L. Sobolevskiy

Regeneration technologies of posttraumatic osteoarthrosis treatment
10. EULAR – European congress of rheumatology 2019 Spaine, Madrid 1-15 june 2019 1 O. Burianov, L. Khimion, T. Omelchenko, G. Havryliuk Effects of  Sodium Succinate and Hyaloronic Acid  in Knee Osteoarthritis Treatment.
11. EULAR – European congress of rheumatology 2019 Spaine, Madrid 1-15 june 2019 1 Liudmyla Smolina, Liudmyla Khimion, Olexandr Burianov, Nataliia Kicha, Tetiana Sytiuk, Taras Omelchenko Patients genotype and oa treatment efficacy
12. 11th Congress of the European paine federation EFIC Spaine, Valencia 4-7 September 2019 1 O. Burianov, L. Khimion, T. Omelchenko Multimodal analgesia in traumatologic surgery
13. 11th Congress of the European paine federation EFIC Spaine, Valencia 4-7 September 2019 1 O. Burianov,

L. Khimion,

T. Omelchenko, V.  Lianskorunskyi

Regenerative technologies in the complex treatment of patients with osteochondral injuries of the ankle joint
14. 11th Congress of the European paine federation EFIC Spaine, Valencia 4-7 September 2019 1 Liudmyla Khimion, Burianov, O., Kotiuk, V., Omelchenko, T. Mirror therapy in multidisciplinary treatment of crps i patients.

 

         7.4. Участь у виставках

Таблиця 17

Участь у роботі виставок

 

№ з/п Назва виставки, дата і місце проведення Учасники (наявність диплома)
1. —— ——

 

 1. Видавнича діяльність кафедри (підрозділу)

Таблиця 18

Кількісні показники видавничої діяльності кафедри (підрозділу)

 

Монографії (кількість) Підручники, посібники (кількість) Статті

(кількість)

Тези

(кількість)

Затверджені Вченою радою Методичні

рекомендації з впровадження результатів НДР (кількість)

Інформаційні листи (кількість)
0 0 23 16 0 0

 

8.1. Опубліковані наукові статті

 

8.1.1. В журналах, що індексуються в Scopus (вказати бібліографічні данні):

 

 1. Shidlovskiy M., Dyman M., Zakhovayko O., Omelchenko T., Turchin A. (2019). Deformation of fixation means used in bone fractures of the extremities. Series on Biomechanics, Vol.33, No.1 (2019), 59-68. (англійською мовою).

Індексування: The journal Series on Biomechanics is indexed in Scopus. SJR 2017 = 0.118

http://jsb.imbm.bas.bg/page/en/details.php?article_id=319&tab=en

 

8.1.2. В журналах, що індексуються в Scopus, Web of Science або PubMed (вказати бібліографічні данні, окремо вказати де індексується стаття в Scopus чи Web of Science чи PubMed).

 

 1. Омельченко Т.М., Бур’янов О.А., Лябах А.П., Котова М.В., Турчин О.А. (2018). Результати тотального ендопротезування гомілковостопного суглоба за даними національних реєстрів: метааналіз. Травма, 19, 5, 91-97.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: РІНЦ (Science Index), Google Scholar “Джерело”, Academic Resource Index (Research Bible), “КіберЛенінка”.

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Travma_2018_19_5_14

 

 1. Омельченко Т.М., Бур’янов О.А., Лябах А.П., Турчин О.А. (2018). Корекційна остеотомія бічної кісточки гомілки при її хибно консолідованих переломах. Клінічна хірургія, 85(11), 71-73.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: MedLine, PubMed, IndexMedicus, Google Scholar, EBSCO.

https://hirurgiya.com.ua/index.php/journal/issue/view/138/FULL%20ISSUE%20PDF

 

 1. Омельченко Т.М., Бур’янов О.А., Лябах А.П., Мазевич В.Б., Шидловський М.С., Мусієнко О.С. (2018). Кореляція модуля пружності та рентгенологічної щільності кісткової тканини в зоні надп’ятково-гомілкового суглоба. Ортопедия, травматология и протезирование, 3, 80-84.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Google Scholar, DRJI, Medical Jornal Links, РІНЦ, Index Copernicus, BASE, U.I.F, Research Bible, Cite Factor, World Cad, EBSCO.

http://otp-journal.com.ua/issue/view/8615/showToc

 

 1. Shidlovskiy M.S., Dyman M.M., Omelchenko T.M. (2018). The tibial fractures fixation system deformatijn characteristics. Mechanics and Advanced Technologies, 3 (84), 52-60. (англійською мовою).

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Index Copernicus, Google Scholar, WorldCat.

https://doi.org/10.20535/2521-1943.2018.84.141615

http://journal.mmi.kpi.ua/article/view/141615

 

 1. Омельченко Т.М., Бур’янов О.А., Лябах А.П. (2018). Резекційний артродез надп’ятково-гомілкового суглоба. Біомеханічні аспекти й алгоритм вибору засобів фіксації. Ортопедия, травматология и протезирование, 4, 64-70.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Google Scholar, DRJI, Medical Jornal Links, РІНЦ, Index Copernicus, BASE, U.I.F, Research Bible, Cite Factor, World Cad, EBSCO.

http://otp-journal.com.ua/issue/view/9028 ( http://otp-journal.com.ua/issue/view/8615 )

 

 1. Лябах А.П., Омельченко Т.М., Турчин О.А., Лазаренко Г.М., Пятковський В.М. (2018). Хірургічне лікування передньо-латеральної нестабільності гомілковостопного суглоба. Вісник ортопедії, травматології та протезування, 3, 37-42.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: РІНЦ.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9623340

 

 1. Шидловський М.С., Димань М.М., Заховайко О.П., Омельченко Т.М. (2018). Критерії для визначення допустимих навантажень на кістки з фіксованими переломами. Літопис травматології та ортопедії, 3-4 (39-40), 76-81.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Google Scholar.

http://www.kaftravm.com.ua/images/pdf/litopys_2018_3_4.pdf

 

 1. Омельченко Т.М., Бур’янов О.А., Лябах А.П., Турчин О.А. (2018). Надкісточкові корекційні остеотомії. Показання, вибір методики та принципи виконання. Харківська хірургічна школа, 5-6 (92-93), 93-98.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: OJS/PKP, Google Scholar.

https://surgical-school.com.ua/index.php/journal

 

 1. Омельченко Т.М., Бур’янов О.А., Дєдух Н.В., Лябах А.П., Черновол П.А., Натрус Л.В. (2019). Експериментальне дослідження використання методів регенераторної медицини при внутрішньосуглобових кістково-хрящових дефектах. Вісник проблем біології і медицини, 1, 2 (149), 290-299.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Google Scholar, РІНЦ, Index Copernicus, DOAJ, Proqust.

https://vpbm.com.ua/upload/2019-2-1/65-min.pdf

 

 1. Бур’янов О.А., Лябах А.П., Дедух Н.В., Омельченко Т.М., Черновол П.А., Турчин О.А. (2019). Застосування аутологічної плазми, збагаченої тромбоцитами, при лікуванні остеохондральних дефектів в експерименті на тваринах. Травма, 20, 1, 7-17.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: РІНЦ (Science Index), Google Scholar “Джерело”, Academic Resource Index (Research Bible), “КіберЛенінка”.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9623024%2F2019%2F20%2F1

http://dx.doi.org/10.22141/1608-1706.1.20.2019.158663

 

 1. Омельченко Т.М., Бур’янов О.А., Лябах А.П., Єщенко В.О., Турчин О.А. (2019). Вибір засобів внутрішньої фіксації при надкісточкових корекційних остеотоміях дистального відділу великогомілкової кістки. Імітаційне комп’ютерне моделювання. Травма, 20, 2, 65-72.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: РІНЦ (Science Index), Google Scholar “Джерело”, Academic Resource Index (Research Bible), “КіберЛенінка”.

doi: http://dx.doi.org/10.22141/1608-1706.2.20.2019.168022

 

 1. Омельченко Т.М., Бур’янов О.А., Лябах А.П., Шидловський М.С., Єщенко В.О., Димань М.М. (2019). Імітаційне комп’ютерне моделювання та натурне стендове дослідження напружено-деформованого стану біомеханічної системи фіксатор-кістка при надкісточкових корекційних остеотоміях дистального відділу великогомілкової кістки. Ортопедия, травматология и протезирование, 2, 18-26.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Google Scholar, DRJI, Medical Jornal Links, РІНЦ, Index Copernicus, BASE, U.I.F, Research Bible, Cite Factor, World Cad, EBSCO.

http://otp-journal.com.ua/issue/archive

 

 1. Бур’янов О.А., Омельченко Т.М., Дедух Н.В., Черновол П.А., Вакулич М.В., Турчин О.А. (2019). Застосування клітин кісткового мозку при лікуванні внутрішньосуглобових остеохондральних пошкоджень в експерименті. Клінічна хірургія, том 86, N 4, 41-46.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: MedLine, PubMed, IndexMedicus, Google Scholar, EBSCO.

DOI https://doi.org/10.26779/2522-1396.2019.04.41

 

8.1.3. В журналі “Український науково-медичний молодіжний журнал” (вказати бібліографічні данні): —–

8.1.4. В журналі “Медична наука України” (вказати бібліографічні данні): ——

8.1.5. У фахових журналах ДАК МОН України” (вказати бібліографічні данні):

 

 1. Омельченко Т.М., Бур’янов О.А., Лябах А.П., Соболевський Ю.Л., Турчин О.А. (2018). Класифікація остеохондральних пошкоджень гомілковостопного суглоба та їх наслідків. Літопис травматології та ортопедії, 1-2 (37-38), 100-104.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Google Scholar.

http://www.kaftravm.com.ua/images/pdf/litopys_2018.pdf

 1. Бурьянов А.А., Чорний В.С., Дедух Н.В., Дубок В.А., Проценко В.В., Вакулич М.В., Лянскорунский В.Н. (2018). Исследование регенерации кости после заполнения костного дефекта порошковой формой биостекла. Літопис травматології та ортопедії, 3-4 (39-40), 10-14.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Google Scholar.

http://www.kaftravm.com.ua/images/pdf/litopys_2018_3_4.pdf

 1. Проценко В.В., Чорний В.С. (2018). Випадки скапулектомії – резекції плечового пояса (тип III) при хондросаркомі лопатки. Літопис травматології та ортопедії, 3-4 (39-40), 52-56.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Google Scholar.

http://www.kaftravm.com.ua/images/pdf/litopys_2018_3_4.pdf

 1. Шидловський М. С., Димань М. М., Заховайко О. П., ОмельченкоТ. М. (2018). Критерії для визначення допустимих навантажень на кістки з фіксованими переломами. Літопис травматології та ортопедії, 3-4 (39-40), 76-81.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Google Scholar.

http://www.kaftravm.com.ua/images/pdf/litopys_2018_3_4.pdf

 1. Бур’янов О. А., Ярмолюк Ю. О., Лось Д. В., Вакулич М.В., Беспаленко А. А. (2018). Телемедичні технології в системі надання допомоги хворим з ураженням опорно-рухового апарата. Досягнення та перспективи. Літопис травматології та ортопедії, 3-4 (39-40), 82-87.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Google Scholar.

http://www.kaftravm.com.ua/images/pdf/litopys_2018_3_4.pdf

 1. Бур’янов О. А., Чорний В. С., Проценко В. В., Галузинський О. А., Барбурська С. В.(2018). Застосування 3D-моделювання при плануванні індивідуального тотального ендопротезування у пацієнтів з пухлинами кісток (клінічні приклади). Літопис травматології та ортопедії, 3-4 (39-40), 91-96.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Google Scholar.

http://www.kaftravm.com.ua/images/pdf/litopys_2018_3_4.pdf

 1. A. Burianov, T. Omelchenko, Yu. Sobolevskiy, M. Zadnichenko, V. Kvasha, V. Lyhodiy, I. Samusenko, V. Grek, M. Tsigankov, V. Chorney (2018). Degenerative dystrophic diseases of joints and spine. Літопис травматології та ортопедії, 3-4 (39-40), 97-126.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Google Scholar.

http://www.kaftravm.com.ua/images/pdf/litopys_2018_3_4.pdf

 1. Бур’янов О. А., Кваша В. П., Марцьоха А. В., Чекушин Д. А., Соболевський Ю. Л. (2018) Вивихи ключиці (для лікарів інтернів, клінічних ординаторів та аспірантів). Літопис травматології та ортопедії, 3-4 (39-40), 130-138.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Google Scholar.

http://www.kaftravm.com.ua/images/pdf/litopys_2018_3_4.pdf

 1. Бурьянов А. А., Кваша В. П., Соловьёв И. А., Ковальчук Д. Ю., Чекушин Д. А. (2018) Профилактика, лечение и реабилитация посттравматических и постоперационных контрактур локтевого сустава. Літопис травматології та ортопедії, 3-4 (39-40), 143-147.

Індексування: журнал включено до міжнародних баз даних, репозитаріїв та пошукових систем: Google Scholar.

http://www.kaftravm.com.ua/images/pdf/litopys_2018_3_4.pdf

 

8.1.6. Опубліковані наукові статті в інших виданнях: —–

8.1.7. Поданих до друку статей в журнали Scopus (манускрипт):—–

8.2. Список опублікованих тез в зарубіжних виданнях:

 

 1. Konovalenko V.F., Protsenko V.V., Chorneyi V.S. Results in the treatment of sacral chordoma. J. Archiv Euromedica –2019. – Vol. 9, №1. – С. 117.
 2. Protsenko V.V., Konovalenko V.F., Chorneyi V.S. Сomplications after arthroplasty for bone tumors. J. Archiv Euromedica –2019. – Vol. 9, №1. – С. 126-127.
 3. Liudmyla Smolina, Liudmyla Khimion, Olexandr Burianov, Nataliia Kicha, Tetiana Sytiuk, Taras Omelchenko. PATIENTS GENOTYPE AND OA TREATMENT EFFICACY. Ann Rheum Dis, volume 78, supplement 2, year 2019, page A1868.

DOI: 10.1136/annrheumdis-2019-eular.8401

 1. Oleksandr Burianov, Liudmyla Khimion, Taras Omelchenko, Halyna Havryliuk. Effects of sodium succinate and hyaluronic acid in knee osteoarthritis treatment. Ann Rheum Dis, volume 78, supplement 2, year 2019, page A501. DOI: 10.1136/annrheumdis-2019-eular.6120.
 2. Liudmyla Khimion, Burianov, O., & Omelchenko, T. (2019). Multimodal analgesia in traumatologic surgery. Morressier.

https://doi.org/10.26226/MORRESSIER.5D402F9D8F2158D25EC127B9

 1. Liudmyla Khimion, Burianov, O., Kotiuk, V., & Omelchenko, T. (2019). MIRROR THERAPY IN MULTIDISCIPLINARY TREATMENT OF CRPS I PATIENTS. Morressier. https://doi.org/10.26226/MORRESSIER.5D402FA48F2158D25EC12907
 2. Liudmyla Khimion, Burianov, O., Omelchenko, T., & Lianskorunskyi, V. (2019). Regenerative technologies in the complex treatment of patients with osteochondral injuries of the ankle joint. Morressier.

https://doi.org/10.26226/MORRESSIER.5D402FA28F2158D25EC130F7

8.2.1. Список опублікованих тез у вітчизняних  виданнях

 1. Чорний В.С., Проценко В.В. Інфекційні ускладнення після ендопротезування у хворих з пухлинами кісток. Збірник наукових праць XVIII з’їзду ортопедів-травматологів України, Івано-Франківськ, 9-11 жовтня 2019.
 2. Чорний В.С., Проценко В.В. Результати хірургічного лікування хворих з хондросаркомою кісток. Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання лікування патології суглобів та ендопротезування», Приморськ, 2019.
 3. Бур’янов О.А., Казмірчук А.П., Ярмолюк Ю.О., Савка І.С., Цівина С.А., Вакулич М.В. Система відновного лікування постраждалих з вогнепальними переломами довгих кісток. Збірник наукових праць XVIII з’їзду ортопедів-травматологів України, Івано-Франківськ , 9-11 жовтня 2019.
 4. Лакша А.М., Бур’янов О.А., Лакша А.А. хірургічне лікуванні поранених з вогнепальними переломами довгих кісток. Збірник наукових праць XVIII з’їзду ортопедів-травматологів України, Івано-Франківськ , 9-11 жовтня 2019.
 5. Бур’янов О.А., Дєдух Н.В., Лябах А.П., Омельченко Т.М. експериментальне дослідження ефективності prp та клітин кісткового мозку при лікуванні внутрішньосуглобових остеохондральних ушкоджень та дефектів. Збірник наукових праць XVIII з’їзду ортопедів-травматологів України, Івано-Франківськ, 9-11 жовтня 2019.
 6. Бур’янов О.А., Коструб О.О., Котюк В.В., Засаднюк І.А. комплексний реґіонарний больовий синдром і типу як ускладнення травм кінцівок. Тактика ортопедатравматолога. Збірник наукових праць XVIII з’їзду ортопедів-травматологів України, Івано-Франківськ, 9-11 жовтня 2019.
 7. Бур’янов О.А., Котюк В.В. КРБС І – питання дефініції та міждисциплінарної інтеграції. Збірник наукових праць XVIII з’їзду ортопедів-травматологів України, Івано-Франківськ, 9-11 жовтня 2019.
 8. Лябах А.П., Бур’янов О.А., Омельченко Т.М. Вибір методики корекційної остеотомії при хибно консолідованих переломах дистального епіметафіза кісток гомілки. Збірник наукових праць XVIII з’їзду ортопедів-травматологів України, Івано-Франківськ, 9-11 жовтня 2019.
 9. Бур’янов О.А., Кваша В. П., Ковальчук Д. Ю., Дралов Я.С. Стенозуючий лігаментит пальців кисті (діагностика та лікування. Збірник наукових праць XVIII з’їзду ортопедів-травматологів України, Івано-Франківськ, 9-11 жовтня 2019.

8.3.Монографії —-

8.4. Методичні рекомендації ——

8.5. Інформаційні листи (Укрмедпатентінформ)——

8.6. Підручники —–

8.7. Посібники ——

8.8. Державні нормативні документи, затверджені МОЗ України, розроблені за участю кафедри

Таблиця 19

Список державних нормативних документів

 

п/п

Прізвище, ініціали Посада Назва документу Дата затвердження МОЗ та № Наказу
1. ———

 

 1. Інформація про наукову співпрацю (комплексування) з іншими установами

Таблиця 21

Дані про співробітництво кафедри (підрозділу)

 

№ з/п Навчальний заклад або його підрозділи, з якими підписано угоду про співробітництво Дата підписання угоди;

термін дії

Головний напрямок співробітництва

(наприклад “рак молочної залози”)

1. ————–

 

Таблиця 22

Академічна мобільність

№з/п ПІБ,

посада

Країна Заклад Cпеціальність (тематика) Терміни
1. Асистент, к.мед.н. Лиходій Віктор Володимирович Велика Британія Лондон, Йорк Артроскопчні технології лікування великих суглобів опорно-рухового апарата 18-20 вересня 2019 року

Таблиця 23

Стажування фахівців з інших установ на базі кафедри

 

№з/п ПІБ,

посада

Країна Заклад Cпеціальність (тематика) Терміни
———-

 

 

 

 

 

 

 

 1. Інформація про профілі співробітників кафедри в Scopus, Orcid, Google Scholar, Web of Science (за відсутності – вказати “відсутній”)
№ з/п Прізвище та ініціали співробітника

(укр. та англ. мовами)

Вік

співробітника

 

Індекс Гірша за Scopus

 

Посилання на профіль в Scopus

 

Посилання на профіль

Orcid.org

Індекс Гірша за Google Scholar Посилання на профіль в Google Scholar (Прізвище та ім’я в профілі) Індекс Гірша за Web of Science Посилання на профіль в Web of Science (Web of Science Researcher

ID)

1. Бур’янов О.А.

Burianov, A. A.

 

Buryanov, Alexander

59 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507180289

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16033161300

https://orcid.org/0000-0002-2174-1882

http://orcid.org/0000-0003-2674-5054

7 https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&authuser=2&user=EgDTNA8AAAAJ
2. Омельченко Т.М.

Omelchenko T.M.

41  

https://www.scopus.com/dashboard.uri

https://orcid.org/0000-0003-1722-0803

 

7 https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=P1rysz0AAAAJ&view_op=list_works&citft=3&email_for_op=tnomelchenko Web of Science ResearcherID AAC-1561-2019

https://publons.com/researcher/3168775/taras-omelchenko/

3. Кваша В.П.

Kvasha, V. P.

59 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56633032900   3 https://scholar.google.com.ua/citations?user=nVd_D6YAAAAJ&hl=ru
4. Задніченко М.О.

Zadnichenko M.O.

71   2 https://scholar.google.com.ua/citations?user=2e6nR8UAAAAJ&hl=ru
5. Грек В.П.

Grek V.P.

63  
6. Циганков М.А.

Tsigankov M.A.

35  
7. Соболевський Ю.Л.

Sobolevskiy Y.L.

41   7 https://scholar.google.com.ua/citations?user=V0cVp7cAAAAJ&hl=ru
8. Лиходій В.В.

Lihodiy V.V.

36   1 https://scholar.google.com/citations?user=CJcmlqoAAAAJ&hl=ru
9. Чорний В.С.

Chorney V.S.

41   3 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1rp1xTYAAAAJ&view_op=list_works&sortby=title    

 

 

 1. Членство у редколегіях наукових видань

 

11.1. Співробітник кафедри входить в редколегію журналу, що входить в Web of Science або Scopus, або головний редактор (шеф-редактор) чи один з  заступників головного редактора журналу «Український науково-медичний молодіжний журнал», журналу «Медична наука України» або ішного журналу, що входить до переліку ДАК МОН України.

 

Прізвище та ініціали співробітника Назва журналу Веб адреса журналу
Бур’янов Олександр Анатолійович Літопис травматології та ортопедії http://www.kaftravm.com.ua/ru/litopys.html

 

Бур’янов Олександр Анатолійович Ортопедія, травматологія та протезування http://otp-journal.com.ua

 

Бур’янов Олександр Анатолійович Вісник травматології та ортопедії http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/ua/medical-periodes/fond-publications-list/135-visnik-ortopediji-travmatologiji-ta-protezuvannya.html
Бур’янов Олександр Анатолійович Проблеми травматології та остеосинтезу http://www.uato.com.ua/journal.html

 

Бур’янов Олександр Анатолійович Травма http://www.travma.dsmu.edu.ua/content.html

 

11.2. Співробітник кафедри є рецензентом в науковому журналі

 

Прізвище та ініціали співробітника Назва журналу Веб адреса журналу К-ть прорецензованих статей в звітному році
Бур’янов Олександр Анатолійович Ортопедія, травматологія та протезування http://otp-journal.com.ua

 

5
Бур’янов Олександр Анатолійович Вісник травматології та ортопедії http://medlib.dp.gov.ua/jirbis2/ua/medical-periodes/fond-publications-list/135-visnik-ortopediji-travmatologiji-ta-protezuvannya.html 7
Бур’янов Олександр Анатолійович Проблеми травматології та остеосинтезу http://www.uato.com.ua/journal.html

 

1
Бур’янов Олександр Анатолійович Травма http://www.travma.dsmu.edu.ua/content.html 4

 

 1. Пропозиції щодо підвищення ефективності наукової роботи в університеті: призначення у відділі науки спеціаліста, який би планово (у призначені за графіком дні) проводив реєстрацію вчених та молодих науковців університету у наукових базах та проводив моніторинг наукової діяльності за наукометричними показниками.