Кафедра медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії

НАУКОВА РОБОТА

 

НАУКОВА РОБОТА

Відповідальний співробітник: д.мед.н., професор Хаустова Олена Олександрівна,

+380 677974247

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Відповідальний співробітник: д.мед.н., професор Омелянович Віталій Юрійович, +0988862585

 

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Відповідальний співробітник: к.мед.н., асистент Франкова Ірина Олександрівна, +380 667446732

 

Основні напрямки науково-практичної роботи:

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ТЕМА КАФЕДРИ:

Динамічна біопсихоціальна модель медико-психологічної допомоги пацієнтам багатопрофільних лікарень у швидко мінливому  асоціативно-кризовому соціумі (діагностика, лікування, реабілітація, профілактика), № держреєстрації: 0119U103910, ініціативно-пошукова, прикладна, строки виконання: 2020-2022 рр.

Науковий керівник: д.мед.н. професор Чабан О.С.

Відповідальний виконавець: д.мед.н., професор Омелянович В.Ю.

 

 

На кафедрі проходять навчання 8 аспірантів.

 

Теми дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD), які виконуються на кафедрі:

 • Медико-психологічний супровід пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки.
 • Гендерні аспекти розладів, пов’язаних зі стресом (діагностика, психокорекція, психопрофілактика).
 • Когнітивні та емоційні компоненти резилієнсу ветеранів війни з травматичним ураженням головного мозку у віддаленому періоді (психокорекція, прогнозування.
 • Медико-психологічний супровід пацієнтів з нервовою анорексією в контексті сімейного функціонування та психоемоційного статусу батьків або опікунів.
 • Професійне вигорання медичних працівників багатопрофільних лікарень в умовах швидкозмінного соціуму: профілактика, корекція.
 • «Медико-психологічні особливості формування патологічного потягу до азартних ігор в залежності від алекситимії, в умовах стресогенності пандемії COVID-19».
 • Психічна дезадаптація у студентів медичного університету в умовах пандемії COVID-19 (діагностика, психокорекція, психопрофілактика)».
 • Особливості стрес-долаючої поведінки пацієнток з вперше діагностованою онкопатологією сфери жіночого здоров`я на різних етапах захворювання в умовах пандемії COVID-19.

 

 

Основні публікації працівників кафедри, в яких викладені результати виконання НДР (2020 – 2022 рр.):

 

 

Монографії:

 1. Аймедов К.В. Раннє втручання в психоз (нові діагностичні та терапевтичні парадигми) [Текст] : колект. монографія / [К. В. Аймедов, О.С. Чабан та ін.] ; за ред. проф. П. В. Волошина, проф. Н. О. Марути. – Харків : Строков Д. В., 2019. – 334 с.
 2. Чабан О. С.  Невідкладна допомога в психіатрії та наркології/ О. С. Чабан, О. О. Хаустова, В. Ю. Омелянович. – Київ : Медкнига, 2019. – 165 с.
 3. Vermetten E. Risk management of terrorism induced stress: NATO Science for Peace and Security Series, Sub-series E: Human and Societal Dynamics / E. Vermetten, I. Frankova, L. Carmi, O. Chaban, Zohar,  IOS Press. The Netherlands. – 2020.  – Vol  148. http://ebooks.iospress.nl/volume/risk-management-of-terrorism-induced-stress-guidelines-for-the-golden-hours-who-what-and-when

 

Підручники:

 1. Медична психологія : в 2-х т. Т. 1. Загальна медична психологія / [Г.Я. Пілягіна, О.О. Хаустова, О.С. Чабан та ін.] ; за ред. Г.Я. Пілягіної. – Вінниця 6 Нова Книга, 2020 – 288 с.
 2. Медична психологія : в 2-х т. Т. 2. Спеціальна медична психологія / [Г.Я. Пілягіна та ін.] ; за ред. Г.Я. Пілягіної. – Вінниця : Нова Книга, 2020 – 496 с.
 3. Комунікативні навички лікаря: підручник / Колектив авторів за заг. ред. О.С. Чабан. – К.: Медпринт, 2022 – 400 с.

4.Комунікативні навички лікаря: підруч. для студ. вищих мед. навч. закл. та фахівців практ. мед. / Колектив авторів за заг. ред. О.С. Чабан. 2-ге видан. переробл. і доповн. – К.: Видавець Заславський О.Ю., 2021 – 434 с.

 

Навчальні посібники:

 1. Практична психосоматика: депресія. Навчальний посібник / За заг. ред О.С. Чабана, О.О. Хаустової. – К.: Видавничий дім Медкнига, 2021. – 216 с. ISBN 978-966-1597-77-7
 2. Практична психосоматика: діагностичні шкали. Навчальний посібник /за заг. ред. О.С. Чабана, О.О. Хаустової. – 3-тє видання, виправлене і доповнене. – К.: Видавничий дім Медкнига, 2021. – 200 с.
 3. Практична психосоматика: діагностичні шкали [Текст] : [навч. посіб.] / О. С. Чабан [та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Медкнига, 2019. – 111 с. : іл. – (Бібліотечка практикуючого лікаря). – Бібліогр.: с. 106-108.
 4. Мішиєв В.Д. Діагностика та лікування розладів психіки: довідник лікаря сімейної медицини-загальної практики та лікаря-невролога / [авт. кол.: Мішиєв В.Д., Михайлов Б.В., Гриневич Є.Г., Омелянович В.Ю. та ін.]; за ред. В.Д. Мішиєва. – Київ : Професійні видання, 2020. – 74 с.

 

Публікації у наукових виданнях, що індексуються в Scopus, Web of Science:

 

 1. Хаустова Е.А. Шизоаффективное расстройство: современные подходы к диагностике и терапии / Хаустова Е.А. // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. 2020. 11, (1), – С. 177 – 188.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200616532

 1. Хаустова Е.А. Метаболический профиль пациентов с шизофренией/ Хаустова Е.А. // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. 2020. 11, (4), – С. 764 – 778.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200616532.

 1. Khaustova, O. Resilience influence to healthcare professionals’ emotional state during COVID – 19 quarantine/ Chaban, O., Khaustova, O., Mishyiev, V., Grinevich, E., Assonov, D.// Oftalmologija. Vostochnaja Evropa, 2021, 12(1), стр. 150–157. SCOPUS. Q4.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200616532.

 1. Oleg Chaban, Erwin Lemche, Alexandra V. Lemche Corrigendum: Neuroendocrinological and Epigenetic Mechanisms Subserving Autonomic Imbalance and HPA Dysfunction in the Metabolic Syndrome / Frontiers in Neuroscience/ www.frontiersin.org 1 April 2021 | Volume 15 | Article 678258 http://dx.doi.org/10.3389/fnins.2021.678258 SCOPUS. Q2.
 2. Чабан О.С., Хаустова Е.А. Фармакотерапия психических расстройств, ассоциированных с COVID-19 / Чабан О.С., Хаустова Е.А. // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. 2021. 12, – С. 85-105. https://recipe.com.ua/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/02/YEl_1_2021_Psikhiatriya_Ukr-1.pdf#page=89
 3. Preventing Post Traumatic Stress Disorder in the general population induced by trauma during the COVID pandemic: A simple brief intervention based on cognitive science that could be delivered digitally / Gargot, T., Kisand, H., Miguel, A., Tanyeri, S., Soron, T.R., Serene, B., Feron, G., Žaja, N., Valdés-Florido, M.J., Soto-Angona, Ó. and Frankova, I., 2021. Оpen access.Том 5, випуск 2, p.100193.

https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2020.100193

 1. Velykodna, M. and Frankova, I.Psychological Support and Psychotherapy during the COVID-19 Outbreak: First Response of Practitioners. / Journal of Intellectual Disability-Diagnosis and Treatment. Оpen access. 2021, том 9, випуск 2, pp.148-161.

https://doi.org/10.6000/2292-2598.2021.09.02.1

 1. Chaban O. Еxperience of adaptation of the method communication skills attitude scale / Chaban, O., Khaustova, E., Omelyanovich, V., Abdryakhimova, T // Psychiatry, Psychotherapy and Clinical Psychology, 2019, 10(2), с. 252-266. https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200616532 . 9. Khaustova О. Diagnostic Approaches to Verification of the Mild Traumatic Brain Injury in Patients with Posttraumatic Stress Disorder / Khaustova O, Smashna O. // Psychiatry, Psychotherapy and Clinical Psychology, 2019, 10(3), с. 408-416 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200616532 .
 2. Mishiev V. Interrelation of alexithymia and the structure of personal semantic self-assessment of patients in the state of partial mental maladaptation with psychosomatic diseases / Mishiev, V., Omelyanovich, V., Treschinskaya, M., Grinevich, E // Psychiatry, Psychotherapy and Clinical Psychology, 2020, 11(1), с. 105-113 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200619163 11. Хаустова Е.А. Шизоаффективное расстройство: современные подходы к диагностике и терапии / Хаустова Е.А. // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. 2020. 11, (1), – С. 177 – 188 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200616532.

 

 

Видавнича діяльність

 

Кафедра медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії НМУ імені О.О. Богомольця є засновником електронного наукового рецензованого видання «Психосоматична медицина та загальна практика» («Psychosomatic Medicine and General Practice»), включеного в якості фахового видання категорії Б Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 17.03.2020 № 409).

 

Видання включене до міжнародних та закордонні реферативних та наукометричних баз даних: Google Scholar (з 2016 р.); Ulrichsweb (з 2017 р.); Bielefeld Academic Search Engine (BASE) (з 2017 р.); Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) (з 2017 р.); Crossref (з 2017 р.); Directory of Open Access Journals (з 2017 р.).

 

ISSN: 2519-8572

Web-сайт наукового видання https://uk.e-medjournal.com/index.php/psp

 

Членство в професійних асоціаціях:

 

Всі працівники кафедри є дійсними членами «Всеукраїнської асоціації психосоматичної медицини».