НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №3

Студентський науковий гурток

 

Описание: P4111681.JPG

Науковий керівник гуртка:  к.м.н., доцент кафедри Дема Олена Володимирівна, (067) 77420047 ,   lena.dema @ukr.net , kgel@nmu.kiev.ua

Староста гуртка:   Толстікова Катерина , 5 курс, 13 група, медичний факультет №3.

Історія гуртка. Студентський науковий гурток на кафедрі розпочав свою діяльність у 1935 році, коли у Київському медичному інституті була організована самостійна кафедра комунальної гігієни. На той час завідувачем кафедри був доцент Микола Васильович Євменьев, а з 1936 по 1941 р.р. – доцент Семен Семенович Познанський, який був одночасно і деканом санітарно-гігієнічного факультету. Роботою гуртка безпосередньо опікувалась асистент кафедри Н.В. Гургенова. У ці передвоєнні роки у гуртку працювало 12 студентів. Студентами-гуртківцями за період з 1935 по 1941 р.р. було підготовлено і зроблено 13 наукових доповідей. У скрутні часи Великої Вітчизняної війни під час евакуації Київського медичного інституту спочатку у Харків, а згодом у Челябінськ гурток тимчасово не функціонував. У 1944 р., після реевакуації Київського медичного інституту до Києва та відновлення роботи кафедри комунальної гігієни у складі санітарно-гігієнічного факультету, діяльність гуртка було відновлено вже під керівництвом завідувача кафедри академіка АМН СРСР Олександра Микитовича Марзєєва. За перше повоєнне десятиліття у роботі гуртка взяли участь 31 студент, переважно санітарно-гігієнічного факультету. Основним напрямком наукової роботи студентів-гуртківців на той час були гігієнічні аспекти планування, забудови та благоустрою населених пунктів, зруйнованих під час Великої Вітчизняної війни. За цією тематикою за період з 1945 по 1955 р.р. студентами-гуртківцями кафедри було зроблено 39 наукових доповідей.

Наступні 5 років роботою гуртка керував професор Денис Миколайович Калюжний. Наукові дослідження студентів були присвячені гігієнічним питанням розміщення підприємств будівельної індустрії на території прилеглій до місць проживання населення. Згодом під керівництвом професора Габовича Рафаїл Давидовича студенти-гуртківці кафедри активно залучилися до розв’язання гігієнічних проблем водопостачання населених пунктів, зокрема фторування питної води з метою профілактики карієсу внаслідок нестачі фтору, насамперед у поверхневих джерелах централізованого водопостачання. За період з 1955 по 1968 р.р. у роботі гуртка взяли участь 52 студенти, якими було зроблено 71 доповідь. З 1968 по 2004 р.р. кафедрою і роботою студентського наукового гуртка керував академік АМН СРСР, РАМН, НАН, НАМН та НАПН України Є.Г. Гончарук. Відповідальним за роботу гуртка у цей період були доцент Іван Лаврентійович Курінний, а з 1994 р. – доцент Марія Михайлівна  Коршун. За період з 1968 по 1994 р.р. у роботі гуртка взяли участь 92 студенти, якими було зроблено 276 доповідей на факультетських, інститутських, міжвузівських, республіканських наукових конференціях студентів та молодих вчених. З 1995 по 2009 р.р. у роботі гуртка взяли участь 79 студентів, які зробили 39 доповідей на наукових конференціях та є співавторами 18 тез в матеріалах науково-практичних конференцій студентів та молодих вчених НМУ імені О.О. Богомольця з міжнародною участю „Актуальні проблеми сучасної медицини ”. З 2010 р. відповідальний за роботу гуртка асистент Олена Володимирівна Дема. За цей період на кафедрі було проведено чотири студентські науково-практичні конференції по підсумкам виконання науково-дослідної роботи, присвячені актуальним проблемам профілактичної медицини.

За період роботи гуртка його старостами були Марія Володимирівна Крижанівська, в майбутньому професор НДІ гігієни праці і профзахворювань (сьогодні НДІ медицини праці НАМН України), Володимир Іванович Пальгов, в майбутньому професор, завідувач кафедри гігієні Івано-Франківського медичного інституту, Галина Олександрівна Гончарук – доцент кафедри гігієни праці і професійних захворювань НМУ імені О.О. Богомольця, Нікберг Ілля Ісайович, який протягом трьох років був головою студентського факультетського наукового товариства. Після закінчення інституті працював лікарем з комунальної гігієни міської санепідемстанції у м. Макіївці. Після виконання та захисту кандидатської дисертації працював у НДІ епідеміології, мікробіології та гігієни (Молдова), а згодом доцентом кафедри загальної гігієни КМІ. Ставиш доктором медичних наук, професором працював професором, завідувачем кафедри гігієни та екології людини у медичному інституті Української асоціації народної медицини. Після виходу на пенсію, за сімейними обставинами переїхав на постійне місце проживання до Австралії, де й тепер у співробітництві з українськими та російськими колегами продовжує активну творчу діяльність. Активними студентами -гуртківцями були майбутні викладачі нашого університету кандидат медичних наук доцент кафедри Курінний Іван Лаврентійович, професор Сучков Борис Павлович, професор Ципріян Віктор Іванович, професор Грузєва Тетяна Степанівна, доцент Полянський Олександр Андрійович, доцент Авраменко Лариса Миколаївна, доцент Музичук Неоніла Тимофіївна, професор Коршун Марія Михайлівна та інші.

 

Основні наукові напрямки роботи гуртка:

– Гігієнічні проблеми водопостачання та каналізування населених пунктів.

– Еколого-гігієнічні аспекти санітарної охорони водойм від антропогенного забруднення.

– Еколого-гігієнічні проблеми санітарної охорони ґрунту від техногенного забруднення.

– Вплив чинників навколишнього середовища на здоров’я населення.

– Гігієна та токсикологія хімічних засобів захисту рослин.

– Гігієнічні аспекти проблеми профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій.

7. Гуртківці кафедри:

1. Толстікова Катерина – студентка медичного факультету №3, 4 курс, гр. №13.

2. Ткаченко Яна Анатоліівна – студентка медичного факультету №3, 5 курс, гр. №8.

3. Бігунець Вікторія – студентка 2 курсу медичного факультету №2, група №1

4. Леуш Катерина – студентка 2 курсу медичного факультету №2, група № 1.

5. Карпуш Галина – студентка 2 курсу медичного факультету №2, група № 5.

6. Чернобай Анна – студентка 2 курсу медичного факультету №2, група № 1.

7. Жмудовська Тетяна – студентка 2 курсу медичного факультету №2, група № 18.

8. Ткаченко Марина – студентка 2 курсу медичного факультету №2, група № 18.

9. Кобилінський Ігор – студент 2 курсу медичного факультету №2, група № 18.

10. Вітюка Арсенія – студент 2 курсу медичного факультету №2, група № 18.

11. Шевченко Анна – студентк 2 курсу медичного факультету №2, група № 18.

12. Барановська Олена – студентка 2 курсу медичного факультету №2, група № 18.

13. Коваль Євген – студент 2 курсу медичного факультету №2, група № 25ін.

14. Данченко Ірина – студентка 2 курсу медичного факультету №2, група № 12.

15. Дубенко Дмитро – студент 2 курсу медичного факультету №2, група № 18.

16. Бебік Ірина – студентка 2 курсу медичного факультету №2, група № 6.

17. Ткалич Анна – студентка 2 курсу медичного факультету №2, група № 15.

18. Древетняк Ярослав – студент 2 курсу медичного факультету №2, група № 15.

19. Стрикун Григорій – студент 2 курсу медичного факультету №2, група № 8.

20. Бордіженко Ольга – студентка 2 курсу медичного факультету №2, група № 7.

21. Мороз Олена – студентка 2 курсу медичного факультету №2, група № 16.

22. Шевченко Владислав – студент 2 курсу медичного факультету №2, група № 17.

23. Пащенко Юлія – студентка 2 курсу медичного факультету №2, група № 16.

24. Можчіль Анни – студентка 2 курсу медичного факультету №2, група № 16.

25. Теплюк А.А. – студент 3 курсу медичного факультету №3, група № 3.

26. Соченко Сергій – студент 3 курсу медичного факультету №3, група № 16.

Кількість засідань протягом року та їх тематика. Робота студентського наукового гуртка проводилася згідно затвердженого плану. У ній брали участь 17 студентів-гуртківців за спеціальностями “медико-профілактична справа”, “лікувальна справа” (3 курс) і “клінічна фармація” (1,3 курси), професорсько-викладацький склад кафедри.

На проведених засіданнях гуртківці виступали з реферативними доповідями, результатами власних експериментальних досліджень, знайомили студентів з методиками досліджень за науковою тематикою кафедри .

Професорсько-викладацький склад кафедри керував роботою по підготовці студентами реферативних доповідей, презентацій, виконанням і обробкою результатів експериментальних досліджень, брав участь в обговоренні заслуханих доповідей. Зокрема, сприяли і здійснювали безпосереднє наукове керівництво гуртківцями досвідчені викладачі кафедри. Необхідно відзначити активну роботу в цьому напрямку завідуючого кафедрою проф. Гаркавого С.І., проф. Коршун М.М., доц. Ткаченко І.І., доц.. Філатової І.М., доц. Стасюк Л.А., ас. Дема О.В., ас. Туманову Т.О. та ас. Бевз Р.Т.

За звітний період було проведено 7 засідань гуртка, а також додатково при виникненні потреби у відповідності з науковим напрямком роботи кафедри та студентського гуртка та щорічна кафедральна науково-практична конференція студентів з актуальних проблем профілактичної медицини.

 

 

Описание: P4111631.JPG

Описание: P4111620.JPG

Проф. С.І. Гаркавий відкриває засідання конференції

Керівник гуртка доц. О. В. Дема

Описание: P4111661.JPG

Описание: P4111654.JPG

Доповіді гуртківців

Описание: P4111709.JPG

Описание: P4111681.JPG

Проф. М.М. Коршун відзначає кращі роботи

Гуртківці та керівник запрошують для плідної співпраці на засіданнях гуртка

 

Участь гуртківців у Всеукраїнських студентських наукових Олімпіадах:

Толстікова К.І. , студентка медичного факультету №3,4 курс,гр. №13 – 2 загальнокомандне місце у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Екологія» (Полтавська Державна аграрна академія 9-11 квітня 2013 р.);

Описание: C:UsersСашаPicturesОдесса 12DSC09845.JPG

– Ткаченко Яна Анатоліївна, студентка медичного факультету №3, 5 курс, гр. № 8– 3 загальнокомандне місце у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Загальна гігієна» (Донецький національний медичний університет імені М. Горького 8–11 квітня 2013 р.)

 

Перелік наукових публікацій у наукових журналах,збірках тез конференцій у 2013 – 2014 роках.

1. Жмудовська Т.В. Особливості роботи лікарів в екстремальних умовах на прикладі надання першої медичної допомоги потерпілим під час антитерористичної операції в Беслані 01.09.2004 р. // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – Спецвипуск № 2. – С. 48. Тези Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2013 р.(Київ, 4–5 квітня 2013). (Науковий керівник – ас. Дема О.В.).

2. Кобилінський І.А. Землетрус в Японії (2011 р.) // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – Спецвипуск № 2. – С. 48. Тези Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2013 р.(Київ, 4–5 квітня 2013). (Науковий керівник – ас. Дема О.В.).

3. Данченко І.А. Масштаби та наслідки Чорнобильської катастрофи та її вплив на наше сьогодення // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – Спецвипуск № 2. – С. 47. Тези Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2013 р.(Київ, 4–5 квітня 2013). (Науковий керівник – ас. Туманова Т.О.).

4. Дубенко Д.Є. Надання медичної допомоги при краш-синдромі // // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – Спецвипуск № 2. – С. 47–48. Тези Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2013 р.(Київ, 4–5 квітня 2013). (Науковий керівник – ас. Дема О.В.).

5. Бабій Ю.І. Вивчення стану малої поверхневої водойми Полтви та її впливу на якість води р. Західний Буг // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2014. – Спецвипуск № 4(82) – С. 58–59. ‑ Київ, 15–17 жовтня 2014 р. (Науковий керівник – проф. Гакавий С.І.).

 

Участь студентів у виконанні науково-дослідної роботи кафедри – студенти, які працюють у гуртку перший рік, проводять патентно-інформаційні дослідження та виконують роботи реферативного плану. В подальшому вони залучаються до науково-практичних робіт на базі СЕС, а також беруть участь у виконанні окремих фрагментів наукових досліджень кафедри.

Проф Гаркавий С.І. та доц. Дема О.В. під час підготовки та виконання лабораторних досліджень

Участь гуртківців у антропометричних та фізіометричних дослідженнях для встановлення рівня та гармонійності фізичного розвитку учнів 1-4 класів однієї із шкіл м. Києва

 

Клінічні та науково-дослідні бази кафедри, на яких функціонує гурток. Науково-дослідна база кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків НМУ імені О.О. Богомольця, Центральна СЕС МОЗ України, установи Держсанепідслужби Київської області, м. Києва та областей України.

Співпраця з іншими науковими гуртками – студентськими науковими гуртками гігієнічних кафедр.

 

14 травня 2019 року на кафедрі гігієни та екології № 3 відбулася науково-практична конференція по підсумкам науково-дослідної роботи студентів з дисципліни «Гігієна та екологія».

В конференції прийняли участь 5 студентів 2 курсу  медичного факультету № 3 та ФПЛЗСУ.  Їх виступи були присвячені актуальним питанням гігієни та екології, зокрема гігієни харчування, військової гігієни, космічної гігієни тощо.

Конференцію відкрив завідувач кафедри проф. С.І. Гаркавий, який привітав учасників з цією важливою подією в їх студентському житті. Конференція  пройшла в теплій, дружній атмосфері.

По підсумках конференції 1 місце зайняла студентка Черниш Катерина, група № 1  медичний факультет № 3, за доповідь «Вплив напоїв з високим вмістом кофеїну на функціональний стан систем організму та розвиток патологій».  

2 місце розділили: Алтуніна Дарина,  група № 1 медичний факультет № 3 («Харчування та довголіття») та Сапотюк Анна, група № 1 ФПЛЗСУ («Основи організації санітарно-гігієнічних  заходів у наземних військах при надзвичайних станах мирного часу та у воєнний час»).

3 місце розділили: Заїка Андрій, група № 1 ФПЛЗСУ («Космічна гігієна»), Вергун Георгій, група № 7 медичний факультет № 3 («Історія розвитку гігієни. Видатні вчені емпіричного та експериментального періодів»).

 

 

 

План роботи гуртка на 2014–2015 навчальний рік.

Засідання студентського наукового гуртка кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків відбуватимуться кожної останньої середи поточного місяця о 17.00, а також додатково при виникненні потреби у відповідності з науковим напрямком роботи кафедри та студентського гуртка.

Науково-практична конференція по підсумкам науково-дослідної роботи студентів з дисципліни «Гігієна та екологія»

19 травня 2016 року на кафедрі комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків відбулася науково-практична конференція по підсумкам науково-дослідної роботи студентів з дисципліни «Гігієна та екологія»

В конференції прийняли участь 12 студентів 3 курсу медичного факультету № 3, ФПЛЗСУ та медичного факультету № 2. Їх виступи були присвячені актуальним питанням гігієни харчування, профілактики гіподинамії та шкідливих звичок, гігієни праці, профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій, військової гігієни.

Конференцію відкрив завідувач кафедри проф. С.І. Гаркавий, який привітав учасників з цією важливою подією в їх студентському житті. Конференція пройшла в теплій, дружній атмосфері.

По підсумках конференції Гран-прі присуджене студенту Торосян Ншан (Арменія), група №38ін медичний факультет № 2, за доповідь: «Від біосфери до гігієни лікувально-профілактичних закладів».

1 місце зайняла студентка Гусак Катерина, група № 1 ФПЛЗСУ, за доповідь «Гігієна праці особового складу ЗСУ при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»;

2 місце розділили: Ботвинник Катерина, група № 12 медичний факультет № 3 («Соціально-гігієнічне значення та профілактика паління тютюну»), та Ільченко Людмила, група № 12 медичний факультет № 3 («Фаст-фуд: швидка їжа чи повільна смерть»);

3 місце розділили: Івасина Христина, група № 14 медичний факультет № 3 («Еволюційні особливості прийому м’яса»), Кучицький Ілля, група № 1 ФПЛЗСУ («Гігієна праці особового складу ЗСУ при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій») та Новак Наталія, група № 12 медичний факультет № 3 («Вібраційна хвороба, її причини і профілактика»).

Переможці та учасники були нагороджені пам’ятними подарунками.

 

Запрошуємо усіх бажаючих долучитись до роботи гуртка кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією дітей та підлітків. Телефон кафедри: (044) 454-49-45 , kgel@nmu.kiev.ua