Кафедра комунальної гігієни та екології людини з курсом вікової гігієни

Навчально-методична робота

 

Відповідальний: Кучеренко Олена Сергіївна, доцент, +380973640541

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

План навч.-метод. засідань кафедри на осінньо-зимовий семестр 2023-2024 н.р.

Рейтинг науково-педагогічних працівників кафедри

 

Навчально-методична робота є пріоритетним напрямком діяльності кафедри комунальної гігієни та екології людини з курсом вікової гігієни у справі підготовки сучасних висококваліфікованих медичних кадрів. Навчальний процес на кафедрі здійснюється на підставі чинних нормативно-правових документів, наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, наказів ректора, розпоряджень та вказівок навчально-методичного відділу НМУ імені О.О. Богомольця.

При плануванні навчально-методичної роботи та її виконанні викладачі кафедри керуються:

 • освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 “Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 “Медицина”;
 • експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS ) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.05 за №52 “Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” кваліфікації “Лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації України за спеціальностями “Лікувальна справа”; наказом МОЗ України від 17.05.06 за №281 “Про внесення змін до навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” кваліфікації “лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України, затвердженого наказом МОЗ України від 31.01.05 за №52”
 • рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.04 за №152 “Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.04 за №492 “Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;
 • наказом МОЗ України від 31.01.03 за №148 “Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”;
 • інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. Книга плюс. 2005).

Станом на 1 вересня 2023 р. на кафедрі викладається 6 навчальних дисципліни:

 • «Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки» (змістовий модуль “Безпека життєдіяльності”) для студентів 1 курсів медичного факультету №1, ФПЛЗСУ, факультету підготовки іноземних (англомовних) студентів другий (магістерський) рівень вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина», медичного №3 – галузь знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 228 «Педіатрія», фармацевтичного факультету (очна і заочна форми навчання) спеціальність 226 «Фармація. Промислова фармація».
 • «Гігієна та екологія» – для студентів 2-го курсу ФПЛЗСУ другий (магістерський) рівень вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина»
 • «Гігієна та екологія з гігієною дитячого та підліткового віку» – для студентів 2-го курсу медичного факультету №3 другий (магістерський) рівень вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 228 «Педіатрія».
 • «Гігієна у фармації та екологія» для студентів 1, 2, 3-го курсів фармацевтичного факультетів (очна і заочна форми навчання), у тому числі й іноземних громадян (україномовних, англомовних) другий (магістерський) рівень вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 226 «Фармація. Промислова фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів».
 • Підготовка офіцерів запасу (військова гігієна) – для студентів 2-го курсу медичних факультетів №№ 1, 2, 3, ФПЛЗСУ другий (магістерський) рівень вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 222 «Медицина», факультет №3 галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальність 228 «Педіатрія».
 • «Гігієна та екологія» – для студентів 6-го курсу медичного факультету № 3, ФПЛЗСУ за спеціальностями 7.110101 “Лікувальна справа”; та 7.110104 “Педіатрія”