НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра гігієни та екології №3

Наукова робота

За період 2004-2010 р.р. співробітники кафедри:

– взяли участь в створенні 7 підручників, 2 учбових посібників, 3 типових навчальних планів та програми, 3 книг;
– за підручник Комунальна гігієна Київ: Здоров’я, 2003. – 726 с. отримана премія НАМН України в галузі профілактичної медицини (2007)
– опублікували 71 наукову статтю, з яких 58 – у провідних фахових виданнях, які визнані ВАК України;
– взяли участь у роботі багатьох наукових та науково-практичних конференцій, з’їздів, симпозіумів, в матеріалах яких опублікували 120 тез доповідей. З них 59 – у матеріалах міжнародних, 32 – республіканських та 29 – університетських та інститутських форумів;
– у лютому 2010 року організували та провели Міжнародну науково-практичну конференцію "Сучасні проблеми профілактичної медицини", що присвячена 80-річчю від дня народження академіка Гончарука Євгена Гнатовича. Матеріали конференції опубліковані у журналі "Науковий вісник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця", № 27 (спецвипуск" – 2010.
– створили 6 патентів;
– взяли участь у створенні 29 нормативно-методичних документів, з яких 2 – ДержСанПіни;
– взяли участь у науковому обгрунтуванні десятків гігієнічних нормативів та регламентів застосування пестицидів у сільському господарстві України.

Науково-дослідні роботи, що виконувались співробітниками кафедри
в 2004-2010 роках

1. "Експериментальне вивчення поєднаної дії зовнішнього гама-опромінення і хімічних забруднювачів грунту (пестицидів, важких металів)" № держреєстрації 0104U003026. Термін виконання: 2004-2006 р.р. Керівник НДР – завідуючий кафедрою д-р мед. наук, професор С.І. Гаркавий. Відповідальний виконавець – доцент кафедри д-р мед. наук, доцент М.М. Коршун.

2. "Наукове обгрунтування нових підходів до розрахункового гігієнічного нормування пестицидів у грунті" № держреєстрації 0107U007116. Термін виконання: 2007-2009 р.р. Керівник НДР – завідуючий кафедрою д-р мед. наук, професор С.І. Гаркавий. Відповідальний виконавець – професор кафедри д-р мед. наук, професор М.М. Коршун.

3. "Дослідження та гігієнічна оцінка якості біологічно очищених стічних вод ряду міст півдня України та води Дніпра". (Договір з державною установою "Центральна науково-дослідна лабораторія якості води та грунтів" Інституту гідротехніки і меліорації Української академії аграрних наук). Термін виконання: 2007- 2008 р. Керівник і відповідальний виконавець НДР – завідуючий кафедрою д-р мед. наук, професор С.І. Гаркавий

4. "Гігієнічна оцінка режиму експлуатації плавальних басейнів при навчально-виховних закладах" № держреєстрації 0110V003323. Термін виконання: 2010-2012 р.р. Керівник НДР – завідуючий кафедрою д-р мед. наук, професор С.І. Гаркавий. Відповідальний виконавець – асистент кафедри канд. мед. наук Р.Т. Бевз.

Найважливіші конкретні наукові результати, одержані при виконанні НДР

1. Встановлено, що загальні закономірності порушення окисно-антиоксидантної рівноваги при ізольованій підгострій дії комбінації хімічних забруднювачів ґрунту (пестицидів, нітратів, солей свинцю та кадмію в діапазоні доз від 1/50000 до 1/100 ЛД50 кожної речовини) і за фракціонованого тотального ?-опромінення (в сумарних дозах від 0,25 до 2 Гр) полягають в посиленні перекисного окислення ліпідів в сироватці крові, печінці та нирках при одночасному залученні адаптаційних механізмів захисту біологічних мембран за рахунок збільшення суми ПНЖК в жирнокислотному спектрі ліпідів.
2. За поєднаної дії хімічного та радіаційного чинників розвивалось пригнічення процесів ліпопероксидації в біосубстратах, особливо глибоке в постекспозиційний період. Гальмування перекисного окислення ліпідів в печінці при двох найвищих рівнях доз відбувалось внаслідок вичерпання субстратного забезпечення і є проявом прогресування патологічного процесу. При мінімальному рівні доз механізми гальмування ліпопероксидації пов’язані з функціональним превалюванням антиоксидантних систем.
3. Превалюючим ефектом поєднаної дії багатокомпонентної комбінації хімічних забруднювачів ґрунту і фракціонованого тотального ?-опромінення за більшістю показників функціонального стану організму тварин є ефект сумації, який із зменшенням доз чинників змінюється в бік потенціювання.
4. Створено орієнтовну шкалу оцінки шкідливого впливу на теплокровний організм забруднювачів ґрунту хімічної та радіаційної природи з урахуванням комбінованої та поєднаної дії залежно від відсотку відхилення рівнів малонового діальдегіду у сироватці крові дослідних тварин відносно контрольних, яка може бути використана для оцінки шкідливої ізольованої, комбінованої та поєднаної дії чинників, що вивчались, в токсиколого-гігієнічних дослідженнях.
5. Науково обґрунтовано та експериментально підтверджено ефективність використання спеціальних раціонів харчування антиоксидантної спрямованості для корекції порушень окисно-антиоксидантної рівноваги при поєднаній дії ?-випромінювання та хімічних забруднювачів ґрунту. Визначені основні концептуальні напрямки аліментарної профілактики поєднаної дії хімічних та радіаційного чинників.
6. Науково обґрунтовані підходи до регіонального гігієнічного нормування пестицидів на радіаційно забруднених територіях на основі зменшення хімічного навантаження на населення та працюючих у порівнянні з чинними загальнодержавними гігієнічними нормативами в зв’язку з сумацією ефектів при їх поєднаній дії з іонізуючим випромінюванням. Запропоновано алгоритм визначення регіональних гігієнічних нормативів пестицидів у сільськогосподарській сировині та продуктах харчування, у воді водойм, атмосферному повітрі та ґрунті.
7. Науково обгрунтовано нові підходи до прискореного нормування вмісту пестицидів у ґрунті, які полягають у розрахунку рівнів міграції сполук з грунту у рослини та воду водойм, визначенні орієнтовних порогових концентрацій за транслокаційним та водно-міграційним показниками шкідливості, прогнозуванні лімітуючої ланки міграції, врахуванні стабільності речовини у ґрунті та можливості утворення у ґрунті більш токсичних або більш стійких метаболітів.
8. Розроблено 6 математичних моделей для розрахунку орієнтовних порогових концентрацій пестицидів у ґрунті, виходячи з величин гігієнічних нормативів в продуктах харчування та воді водойм, їх десятинних логарифмів та коренів квадратних. Запропоновані рівняння дозволяють достатньо надійно обґрунтовувати орієнтовно допустимої концентрації (ОДК) пестицидів у ґрунті при величині МДР в межах від 0,002 до 5 мг/кг та при величині ГДК або у воді водойм в межах від 0,001 до 1,0 мг/л.
9. Розроблено алгоритм прискореного розрахункового нормування пестицидів у ґрунті, який передбачає розрахунок орієнтовних порогових концентрацій пестицидів у ґрунті за 6 рівняннями регресії, що описують залежність від МДР у продуктах харчування та ГДК у воді водойм, вибір найменшого з 6 значень, прогноз лімітуючого показника шкідливості та розрахунок ОДК пестициду у грунті з застосуванням 3 коефіцієнтів запасу, які враховують стабільність речовини, її міграційну здатність, можливість утворення у грунті більш стійких та токсичних метаболітів.
10. На підставі математичного моделювання згідно з запропонованим алгоритмом та експериментального вивчення процесів міграції з грунту у суміжні середовища двох перспективних імідазолінонових гербіцидів імазапіру та імазетапіру доведено, що розроблений алгоритм прискореного гігієнічного нормування пестицидів дозволив зробити точний прогноз лімітуючого показника шкідливості – водно-міграційний, та встановити надійні ОДК, які добре корелюють з експериментально обгрунтованими ГДК у ґрунті: імазетапіру – 0,03 мг/кг та імазапіру – 0,03 мг/кг.
11. Розроблено спосіб одночасного визначення 3 імідазолінонових гербіцидів (імазапіру, імазетапіру та імазамоксу) в одній пробі води або грунту без попередньої дериватизації за допомогою високоефективної рідинної хроматографії, що дозволяє при збереженні високої чутливості методу прискорити швидкість визначення і зменшити витрати на його проведення.
12. Встановлено, що стічні води після очисних споруд ряду міст півдня України скидаються до поверхневих водойм басейну Дніпра недостатньо очищеними. Показники якості води р. Дніпро в зоні групи міст Каховського водосховища характеризуються збільшенням у річковій воді після скиду біологічно очищених стічних вод органо-біогенних речовин, також лактозопозитивних кишкових паличок . У річковій воді відбувається активізація процесів самоочищення води, про що свідчать динаміка процесів нітрифікації та збільшення числа сапрофітних мікроорганізмів при температурі їх вирощування +22оС порівняно з температурою +37оС.
13. Доочищення міських біологічно очищених стічних вод у біологічних ставах з вищими водяними рослинами значно покращує якість очищених стічних вод від органічних, мінеральних речовин і біологічних забруднень. Це дозволяє зменшити антропогенне навантаження на водойми басейну Дніпра та є підставою до використання доочищеної стічної води в сільськогосподарському зрошенні.
14. Студенти гуртківці Корзун С.Л. та Шапаєва О.С. брали участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та олімпіаді. НДР студентки Корзун С.Л. відзначена дипломом ІІІ ступеня. Студентка, тепер перспективний співробітник кафедри комунальної гігієни та екології людини з секцією гігієни дітей та підлітків стала переможницею олімпіади з екології.
Результати НДР використовуються в роботі фахівців міністерств, відомств та установ державного санітарного нагляду при здійсненні контролю за використанням пестицидів, науково-дослідницьких інститутів гігієнічного профілю, а також в програмах, теоретичному та практичному курсах з гігієнічних дисциплін на кафедрах вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти.