Кафедра терапевтичної стоматології

Навчально-методична робота

 

 

Відповідальний співробітник

за навчально-методичну роботу –

к.мед.н., доцент ЗВО

 

 

ГРИГ  Наталія Іванівна

 

 

 

 

+380505599533

grig.natalia@gmail.com

 

Основна мета нашої діяльності – формування високоякісних теоретичних знань та практичних умінь з профілактики та консервативного лікування захворювань зубів, тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота.

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

 

ДОКЛАДНІШЕ

 

Дисципліни, що викладає кафедра:

Назва дисципліни Кредити, години
Введення в клінічну стоматологію 2,5 кредити ЄКТС, 75 годин
Терапевтична стоматологія (у т.ч.: карієсологія, ендодонтія, пародонтологія, захворювання слизової оболонки порожнини рота) 18,5 кредитів ЄКТС, 555 годин
Також, Ви матимете змогу удосконалити свої знання з терапевтичної стоматології, обравши курс з вибіркових дисциплін:
Основні аспекти сумісної роботи лікаря-стоматолога і асистента 3,0 кредити ЄКТС, 90 годин
Сучасні аспекти суб’єктивно-об’єктивної ендодонтії 3,0 кредити ЄКТС, 90 годин
Ефективна діагностика, лікування і профілактика захворювань пародонта 3,0 кредити ЄКТС, 90 годин
Композитні реставрації естетичної зони. Мистецтво та наука на стику цифрової та ручної корекції посмішки 3,0 кредити ЄКТС, 90 годин
Експертні критерії лікарських помилок і ускладнень при діагностиці та лікуванні захворювань слизової оболонки порожнини рота» 3,0 кредити ЄКТС, 90 годин

 

Робочі навчальні програми дисциплін, що викладаються на кафедрі, створені згідно Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого Наказом МОН України №879 від 24.06.2019 р.; Освітньо-професійної програми «Стоматологія», другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», затвердженою Вченою радою НМУ імені О.О. Богомольця (зі змінами та доповненнями), протокол №12 від 28.04.2022 р.

Зміст робочих навчальних програм та тематичних планів адаптований до програм/тематичних планів медичних вузів Європи, зокрема Медичного Університету Варшави (Medical University of Warsaw, Poland).

Викладацький склад представлений 2 докторами та 24 кандидатами наук. Наші викладачі — практикуючі лікарі-стоматологи з багатим досвідом професійної діяльності за фахом терапевтична стоматологія.

Організація навчання на кафедрі передбачає 70% часу на опанування практичних умінь та навичок.

Уже на ІІ році навчання Ви розпочнете практичну діяльність, відпрацьовуючи базові стоматологічні маніпуляції на фантомах.

З ІІІ року навчання – матимете змогу працювати з реальними пацієнтами: під курацією викладачів створювати комплексні плани профілактики, діагностики та лікування стоматологічних захворювань, засновані за засадах доказової медицини, виконувати етапи консервативного лікування, залучати до реалізації створених Вами лікувально-діагностичних програм потужності кафедр хірургічної, ортопедичної, ортодонтичної стоматології, що розташовані в одному корпусі.

Для набуття та відпрацювання практичних вмінь у Вашому розпорядженні 2 фантомних класа та 7 клінічних кабінетів, оснащених сучасним обладнанням та матеріалами, рентгенологічне відділення, діагностична лабораторія.

Якість освіти забезпечується викладанням сучасної концепції консервативної стоматології (лекції, демонстрації, консультації, практичні тренінги, практико-орієнтовані кейс-методи) та контролем/корекцією набутих Вами знань й умінь викладачами на кожному занятті (письмове та усне опитування, тестування, перевірка опанування практичних навичок).

По закінченню вивчення окремого розділу дисципліни Ви матимете змогу пересвідчитися в якості отриманих знань на Підсумковому контролі, що проводять професори та доценти кафедри (перевіряється рівень володіння практичними навичками, проводиться письмове та усне опитування, тестування).

Детально з регламентами проведення занять та контрольних заходів, критеріями оцінювання Ви можете ознайомитися у навчальних програмах та силабусах, що висвітлені на офіційному сайті НМУ імені О.О. Богомольця.

У разі виявлення недостатнього опанування навчального матеріалу, передбачено час на додаткову підготовку та можливість перескладання Підсумкового контролю.

Окрема увага приділяється опрацюванню теоретичної складової та практичних навичок, необхідних для успішного складання КРОК та ЄДКІ (робота з тестовими базами КРОК 2, додаткові практичні тренінги).

Академічна доброчесність є невід’ємною складовою співпраці з кафедрою та гарантується Положенням про академічну доброчесність в НМУ імені О.О. Богомольця та Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти НМУ імені О.О. Богомольця, що впорядковують дотримання академічної доброчесності.

Дистанційний формат навчання: надається перевага очній формі навчання, проте, у разі виникнення обмежень, передбачених Наказами про перехід на дистанційне навчання НМУ імені О.О. Богомольця, кафедра забезпечує навчальний процес у дистанційній (очно-дистанційній) формі: створено навчальний контент, адаптовано методики проведення занять та контрольних заходів, розроблено супровідні матеріали.

Результатом навчання на кафедрі терапевтичної стоматології стане набуття Вами професійних вмінь (компетентностей) запобігання стоматологічним хворобам, збереження здоров’я зубів, органів і тканин порожнини рота, а у разі виявлення наявних патологічних змін – відновлення анатомічної форми та фізіологічної функції терапевтичними методами без хірургічних втручань.

 Стратегія розвитку навчальної діяльності кафедри:

  • регулярне оновлення навчально-методичного забезпечення згідно сучасних світових стоматологічних рекомендацій, що базуються на засадах доказової медицини;
  • орієнтація на студенто-центрований підхід до викладання;
  • створення пріоритетності вектору профілактики стоматологічних захворювань.

З нами цікаво, професійно, доказово!

Ми готові ділитися з Вами знаннями та досвідом!

Чекаємо на Вас!

 

P.S. Відкриті до спілкування у разі виникнення пропозицій, питань, рекламацій стосовно навчальної діяльності кафедри терапевтичної стоматології: therap.dent@nmu.ua.

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

 

ДОКЛАДНІШЕ