Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Співробітники кафедри

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

КОНДРАТЮК ВІТАЛІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2, д.мед.н., професор.

 • 1991 р. – закінчив медичне училище №4 м. Києва за спеціальністю «сестринська справа»
 • 1997 р. – закінчив НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «лікувальна справа»
 • 1998 р. – дільничний лікар-терапевт у м.Києві
 • 1999 р. – завідувач медико-санітарної частини заводу «Вулкан»
 • 2000 р. – лікар анестезіолог-реаніматолог лікарні швидкої медичної допомоги м.Києва
 • 2000-2003 р. – аспірант Інституту геронтології АМН України, відділ клінічної та епідеміологічної кардіології
 • 2003 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня к.мед.н. за спеціальністю «кардіологія»
 • 2007 р. – присвоєне вчене звання «старший науковий співробітник» зі спеціальності «кардіологія»
 • 2010 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Електрична негомогенність гіпертензивного серця: механізми формування, діагностика та шляхи корекції»
 • 2019 р. – присвоєння вченого звання «професор»

Основні етапи і напрямки науково-практичної роботи:

 • 2003-2004 р. – науковий співробітник відділу клінічної та епідеміологічної кардіології Інституту геронтології АМН України.
 • 2004-2009 р. – старший науковий співробітник відділу клінічної та епідеміологічної кардіології Інституту геронтології АМН України.
 • 2009-2010 р. – провідний науковий співробітник відділу клінічної та епідеміологічної кардіології Інституту геронтології АМН України.
 • 2010-2011 р. – виконуючий обов’язки завідувача відділення кардіології відділу терапії радіаційних наслідків Інституту клінічної радіології до Державної установи «Науковий центр радіаційної медицини Академії медичних наук України».
 • 2011 р. – провідний науковий співробітник відділу клінічної та епідеміологічної кардіології Державної установи «Інститут геронтології АМН України».
 • 2011-2015 р. – професор кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
 • 02.2015 р. – до цього часу – завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2.
 • Кількість підготовлених: магістрів – 2, клінічних ординаторів – 11, керує підготовкою одного докторанта та 3-х аспірантів
 • Наукові інтереси: міждисциплінарні проблеми в клініці внутрішніх хвороб
 • Вища кваліфікаційна категорія зі спеціальностей „терапія” і „кардіологія”

Впровадження в клінічну практику: опубліковано 10 інформаційних листів і 12 нововведень.

 • 271 публікація, з них 256 наукових та 15 навчально-методичного характеру, у тому числі 3 навчальних посібника (два з них англійською мовою), 13 деклараційних патентів, 7 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus.
 • Член ВР медичного факультету №4, ВР НМУ, апробаційної та спеціалізованої Вченої ради Д 26.003.08 при НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Кардіологія» і спеціалізованої вченої ради Д 26.003.07 за спеціальністю «Ревматологія”. Член редколегії фахового журналу «Актуальні проблеми нефрології». Експерт клініко-експертної комісії МОЗ України з кардіології.
 • Член національних асоціацій кардіологів, ревматологів і нейрокардіологів
 • За досягненні успіхи нагороджений Почесною грамотою АМН України.

 

ПРОФЕСОРИ

ПАЛІЄНКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ

Доктор медичних наук, професор. 1962 р.н.. У 1985 р. з відзнакою закінчив лікувальний факультет Київського медичного інституту (КМІ) за спеціальністю лікувальна справа. В 1985-1987 рр. – клінічний ординатор кафедри внутрішніх хвороб №3, в 1987-1990 рр. – очний аспірант цієї ж кафедри, а потім – кафедри терапії санітарно-гігієнічного факультету КМІ. Виконав і достроково захистив кандидатську дисертацію „Клінічне значення дослідження фібриногену, фібрину і фібринолізу при ревматоїдному артриті та остеоартрозі” у 1990 р., після чого був зарахований на посаду асистента кафедри терапії медико-профілактичного факультету КМІ. У 1994 році обраний на посаду доцента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 2, у 1996 р. присвоєне вчене звання «доцент» по кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб. Виконав і в 2003 р. захистив докторську дисертацію на тему: „Латеральна терапія внутрішніх захворювань (клініко-патогенетичне обґрунтування)”. У 2005 р. обраний на посаду професора кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 2 НМУ імені О.О. Богомольця, у 2007 р. присвоєне вчене звання «профессор» по кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб. В 2003-2008 рр. працював на посаді заступника начальника навчально-методичного відділу НМУ імені О.О. Богомольця.

Протягом 20 років виконує обов’язки відповідального за наукову роботу на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №2. Є автором 177 публікацій, з них 8 навчальних посібників, 4 монографії, 3 методичних рекомендації, 8 винаходів/патентів. Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності „терапія”,  спеціалізацію зі спеціальностей „кардіологія” та „ревматологія”. Є членом спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій Д 26.003.08 при НМУ імені О.О. Богомольця, за спеціальностями «Внутрішні хвороби. Кардіологія. Ревматологія», членом апробаційної ради, Вченої ради медичного факультету №4. Член редколегій двох фахових журналів. Проводить лікувально-консультативну роботу в Київській міській клінічній лікарні №3, лікарні для вчених  НАН України.

 

 

МОЙСЕЄНКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА

Доктор медичних наук, професор, академік Національної Академії наук Вищої освіти України, віце-президент відділення природничих фахових наук НАН ВО України, Стипендіат Кабінету Міністрів України.

Закінчила середню школу із «золотою медаллю», лікувальний факультет Київського медичного інституту за спеціальністю „лікувальна справа” – з відзнакою (1987). Пройшла щлях від клінічного ординатора, аспіранта, асистента, доцента до професора, виконувала обов’язки завідувача кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (2014-2015 рр). Захистила кандидатську дисертацію (1990), докторську дисертацію (2000). Основні напрямки наукової діяльності – терапія, гастроентерологія, нефрологія, імунодієтологія, історія медицини. Має дві Вищі кваліфікаційні категорії – з терапії та нефрології, спеціалізацію з гастроентерології. Має Сертифікат з Належної медичної практики, виданий Громадською лікарською асоціацією Німеччини. Має досвід проведення багатоцентрових досліджень, де виконувала функції дослідника і головного дослідника. Активно виконує великий обсяг навчально-методичної роботи, на високому методичному рівні проводить практичні заняття та читає лекції, володіє англійською мовою. Впродовж 20 років керувала роботою студентського наукового гуртка кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2. Опублікувала 594 наукові праці (з них – 113 одноосібно; 39 – у англомовних міжнародних виданнях, у т.ч. 27 книг (підручників – 4, посібників – 12, монографій – 4, словників – 6), методичних рекомендацій – 7, низки нововведень. Є співавтором навчальних та тестових програм з внутрішньої медицини, посібників «Невідкладні стани», «Пропедевтика внутрішніх хвороб», «Перша долікарська допомога», «Діагностика і лікування хвороб нирок», «Внутрішня медицина» (укр., рос.), «Гастроентерологія», монографії «Routine Therapy. Ordinatio Antihomotoxica et Materia Medica (Грузія)»,  має 21 патент на винаходи і корисні моделі. Під її керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації. За серію наукових робіт 2 учениці проф. В.О. Мойсеєнко удостоєні Академічної премії АМН України для молодих вчених в галузі медицини за 2005 рік. Є членом 2-х Спеціалізованих Вчених Рад (з внутрішніх хвороб та нефрології при ДУ «Інститут нефрології НАМН України»), відповідальним секретарем фахового видання «Актуальні проблеми нефрології”, член редколегії журналів «Практикуючий лікар», української версії німецького журналу «International Journal for Biomedical Research & Therapy» та низки інших журналів. Обрана дійсним членом ERA-EDTA Європейських асоціацій нефрології, діалізу і трансплантації та ISN Міжнародного товариства нефрологів, є членом Національної федерації наукової аналітики республіки Україна у Всесвітній федерації наукової аналітики в галузі «Медичні науки», міжнародним експертом Національної першості з наукової аналітики (Лондон, Великобританія)..  Пройшла стажування в Німеччині, Нідерландах, Франції, Великій Британії, Польщі, Грузії, Молдові, Болгарії.

Мойсеєнко В.О. – член президії НАН ВО України, Української асоціації нефрологів, Національної Лікарської Ради, член ревізійної комісії Українського терапевтичного товариства. член ЦМК з терапевтичних дисциплін. У рамках інтеграції викладання в НМУ фундаментальних дисциплін із клінічними була головою комісії «Аналіз змісту навчальної програми кафедри латинської мови». Є співавтором Уніфікованих клінічних протоколів вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії: діагностика та корекція недостатності харчування».

Останніми роками громадську активність спрямовує на доброчинність. Опублікувала серію науково-популярних статтей – «Відлуння милосердя та блогодійництва Свято-Покровського жіночого монастиря», «Будівля Національної наукової медичної бібліотеки України – унікальна архітектурна споруда родини меценатів Терещенків», привертає увагу суспільства до проблем паліативної медицини «Реабилитация и паллиативная медицина. International journal rehabilitation and palliative medicine», брала участь у роботі круглого столу «Концепція академічної доброчесності: актуальні проблеми та шляхи вирішення» за сприяння American Councils for International Education ACTR та ACCELS.

Нагороджена Орденом «Медичний Олімп України». Нагороджена медаллю «Honoring Community Service and Professional Achievement ” (США, 2005), «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки», «За успіхи в науково-педагогічній діяльності», Медаллю Святійшого Філарета-Патріарха Київського і всієї Руси-України «За жертовність та любов до України», медаллю ім. О.О. Богомольця, Почесною Грамотою мера м. Києва, Почесною Грамотою Міжнародної Академії Освіти і науки International Academy of Education and Science «За високий професіоналізм і вагомий внесок у розвиток освіти та науки», Почесною Грамотою АНВО України «За вагомий особистий внесок у розвиток освіти та багаторічну плідну наукову діяльність» та дипломами – в номінації «Кращий навчальний посібник», «Кращий винахід року», «За серію наукових праць» – «Актуальні проблеми нефрології», «За вагомий внесок у розвиток вітчизняної медицини» у рамках Всеукраїнського видавничого проекту. Є призером першості з наукової аналітики в рамках Глобального міжнародного науково-аналітичного проекту GISAP (2013, 2015), нагороджена срібною медаллю за наукову роботу від Міжнародної академії наук і вищої освіти (Лондон, Великобританія) – International academy of science and higher Education World Research Analytics Federation за кращу аналітичну роботу (Silver decoration, 2014).

Роботи цитуються в міжнародних базах даних.

 

 

ДОЦЕНТИ

ШЕВЧУК СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА

Кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Випускниця лікувального факультету Київського медичного інституту. До 1978 року працювала молодшим науковим співробітником в Українському НДІ кардіології імені акад. М.Д.Стражеска, де захистила кандидатську дисертацію «Деякі показники зовнішнього дихання, легеневого газообміну та енергетики при фізичному навантаженні у хворих з початковими клінічними проявами ішемічної хвороби серця з прихованим перебігом», що була виконана під керівництвом професора Г.В. Яновського, онука видатного українського терапевта Ф.Г. Яновського. З 1978 р. асистент, а з 1990 доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2. Автор 9 навчальних посібників, понад 150 наукових праць з кардіології, гастроентерології, ревматології, клінічної фармакології, навчально-методичної роботи. Висококваліфікований педагог, грамотний лікар (має вищу та першу категорію терапевта). Була членом апробаційної ради НМУ з внутрішніх хвороб, профоргом, членом факультетського профбюро, членом ЦМК гігієнічних дисциплін. Понад 20 років була відповідальною за навчально-методичну роботу кафедри. Керує науковою роботою студентів.

 

 

ХОМАЗЮК ВІКТОРІЯ АНАСТАСІЇВНА

Доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2, кандидат медичних наук.

У 1987 р. закінчила з відзнакою лікувальний факультет Київського медичного інституту імені О.О.Богомольця, у 1989 р. – клінічну ординатуру. З 1989 р. працювала асистентом кафедри терапії санітарно-гігієнічного факультету, з 1994 р. − асистентом реорганізованої кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб №2. У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію „Адаптаційні зміни серця у хворих з легеневою артеріальною гіпертензією”. З 2004 р. − доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2, вчене звання «доцент» присвоєне у 2006 р.

Відповідає за навчально-методичне забезпечення англомовного викладання на кафедрі, читає лекції англійською мовою. У 2002 і 2005 рр. пройшла курси підвищення кваліфікації викладачів в університеті Вірджинії (США), в 2012 р. – в Медичному центрі університету Утрехта (Нідерланди). У 2012-2014 рр. – член робочої групи європейського проекту TЕMPUS-MUMEENA «Модернізація додипломної медичної освіти в країнах східного сусідства».

Автор понад 180 наукових праць, у т.ч. 7 навчальних посібників, винаходу. Наукові інтереси: кардіологія, нефрологія, функціональна діагностика. Лікар-терапевт вищої категорії, володіє низкою методів інструментальної діагностики, у т.ч. ехокардіографією.

 

 

 

ОСТАШЕВСЬКА ТЕТЯНА ГЕНАДІЇВНА

Кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Закінчила з відзнакою ІІ лікувальний факультет Київського медичного інституту, залишена в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської терапії №1, з 1993 р. – асистент кафедри терапії медико-профілактичного факультету. В 1994 р. захистила кандидатську дисертацію «Зміни вмісту мікроелементів в крові хворих на хронічні дифузні захворювання печінки» . З 2007 року – доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2.  Володіє англійською мовою. Проявила себе ініціативним викладачем, успішно читає лекції для англомовних, іноземних студентів І, ІV та фармацевтичних факультетів. Веде і консультує хворих у кардіологічному відділенні та інтенсивної терапії КМКЛ №3. Опублікувала понад 80 наукових праць, у т.ч. 3 навчальні посібники, 2 англійською мовою, є автором 2 винаходів. У 2000 році пройшла стажування в багатопрофільному госпіталі в штаті Техас (США).  Кваліфікований педагог і лікар. Матеріально відповідальна на кафедрі.

 

 

 

БИЧКОВ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2007 закінчив з відзнакою медичний факультет №1 НМУ імені О.О. Богомольця. В тому ж році вступив до магістратури з фаху «Загальна практика-сімейна медицина» на кафедру пропедевтики внутрішніх хвороб №2. Магістр медицини. З 2009 р. по 2012 р. навчався в очній аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №2. З 2012 року працює на посаді асистента кафедри. З 2018 – доцент кафедри. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості клініки, патогенезу та лікування гіпертонічної хвороби, поєднаної з остеоартрозом». Є автором та співавтором понад 130 наукових робіт, що опубліковані у фахових та зарубіжних виданнях, в тому числі 11 Патентів на корисну модель, інформаційних листів. Співавтор навчального посібника для англомовних студентів «Propaedeutics of Internal Medicine. Workbook». Індекс Гірша – 1.

Бичков О.А. – член Вченої Ради медичного факультету №4 та делегат Конференції трудового колективу НМУ імені О.О. Богомольця.

Має ІІ лікарську категорію за фахом «загальна практика-сімейна медицина» та «терапія». Керує науковою роботою студентів. Володіє англійською мовою на рівні В2.

З квітня 2015 року відповідальний за навчально-методичну роботу на кафедрі.

 

 

 

КАРМАЗІНА ОЛЕНА МИРОСЛАВІВНА

Кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 1989 р. по 1991 р. навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю “терапія” у Київському медичному інституті. У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію „Оцінка ефективності інформаційно-хвильової терапії та ентеросорбції у хворих з ренопаренхімною артеріальною гіпертензією за даними клінічних, реологічних та радіонуклідних досліджень”. З 1997 р. по 2014 р. – асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ. З 2015 р. – доцент кафедри. Автор 97 опублікованих наукових праць з ревматології, кардіології, нефрології, педагогіки, в т.ч. монографії, має авторське свідоцтво та 2 патенти на винахід. Лікар вищої категорії за спеціальністю “терапія”, має спеціалізацію з кардіології та ревматології. Заступник декана медичного факультету №1. Відповідає за виховну роботу кафедри.

 

 

 

МАНЖАЛІЙ ЕЛІНА ГЕОРГІЇВНА

Кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Президент української печінкової фундації (ulf), головний виконавчий директор Інституту глобального довголіття (сео Global longevity institute),  Член американської (aasld) та Європейської (easl) асоціації по вивченню захворювань печінки, член комітету по освіті в спеціальній групі по вивченню фіброзу печінки aasld

У 1999 р. закінчила медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2001 року і по теперешній час за сумісництвом перебуває на посаді лікаря-гастроентеролога денного стаціонару КНП Консультативно-діагностичного центру Подільського району. З 2004 р. по 2008 р. навчалася в аспірантурі з внутрішніх хвороб на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб № 2 НМУ. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Роль корекції психоневрологічних факторів у лікуванні пептичної дуоденальної виразки». З 2013 року працює асистентом, а з 2018 – доцентом кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 НМУ імені О.О. Богомольця. Працює над докторською дисертацією.

Є автором та співавтором 110 опублікованих наукових праць, з них 7 у закордонних виданнях, отримала 2 патенти на спосіб лікування виразкової хвороби. Лікар вищої категорії, член Української, Європейської та Американської асоціації по вивченню захворювань печінки, член Українського товариства гастроентерологів. Нагороджена срібною медаллю за наукову роботу від Міжнародної академії наук і вищої освіти (Лондон, Великобританія) – International academy of science and higher Education World Research Analytics Federation за кращу аналітичну роботу (Silver decoration 2014), Подякою Подільської районної державної адміністрації, Подякою Української народної Партії за надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню України, відданість справі та активну громадську позицію.

 

 

АСИСТЕНТИ

 

 

БИШОВЕЦЬ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ

Кандидат медичних наук, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 1990 р. закінчив з відзнакою Київський медичний інститут, занесений до Золотої Книги випускників. Одразу ж після закінчення інституту вступив до клінічної ординатури на кафедрі терапії санітарно-гігієнічного факультету, яку закінчив у 1992 році. У 1992-1995 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб №2. З 1995 р. – асистент цієї ж кафедри. Автор двох навчальних посібників. Під керівництвом проф. Т.Д. Никули у 2010 році захистив кандидатську дисертацією за темою: „Уремічна кардіоміопатія та  ішемічна хвороба серця у хворих з хронічною нирковою недостатністю: особливості патогенезу, діагностики і прогнозування (Клініко-експериментальне дослідження)”. Опублікував 30 наукових праць з актуальних питань клінічної та експериментальної нефрології і кардіології. У 1999 – 2001 рр. навчався в магістратурі за програмою „Ділове управління” у Міжнародному інституті менеджменту (м. Київ) та проходив стажування у Бельгії і Швейцарії. Захистив магістерську роботу за спеціальністю „Ділове управління”. Відповідає за зовнішнє оформлення та видавничу роботу кафедри.

 

 

 

СТАХОВА АЛІНА ПЕТРІВНА

Асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця

В 2015 році закінчила медичний факультет №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2015-2017 рр. навчалася в магістратурі на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №2 за спеціальністю “лікувальна справа”, отримала наукову кваліфікацію Магістра медицини. У 2017-2021 рр.  навчалася в аспірантурі на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» під керівництвом професора В.Є. Кондратюка. Захистила дисертацію з теми: ” Артеріальна гіпертензія у хворих на ревматоїдний артрит: клініко-патогенетичні особливості та лікування “. У 2021 році обрана на посаду  асистента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2.

Автор та співавтор 28 друкованих праць з актуальних питань внутрішніх хвороб, кардіології та ревматології, в тому числі у наукометричній базі даних Scopus та інших закордонних виданнях. Індекс Гірша за Google Scholar – 1. Брала активну участь у конференціях як вітчизняних, так і з міжнародною участю.

 

 

ЦИКЛ «ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ»

ПРОФЕСОРИ

 

 

СОВА СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Закінчив з відзнакою Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 1996 році. Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук у 2017 році за спеціальністю 14.02.01 – «гігієна і професійна патологія» на тему: “Виробничо-обумовлена вегетотрофічна кардіальна дисфункція у складальників-клепальників і слюсарів-складальників авіапідприємств: діагностика, клініка, профілактика”. Професор кафедри, виконує обов’язки декана медичного факультету №2 НМУ імені О.О. Богомольця з 2019 року. Науково-педагогічний стаж 19 років. Є автором та співавтором 73 наукових праць, 4 патентів України, навчального посібника, методичних рекомендацій та навчальних програм. Індекс Гірша – 3,0. Засновник і співголова ГО “Всеукраїнська асоціація лікарів-профпатологів та лікарів медицини праці». Має вищу кваліфікаційну лікарську категорію за спеціальністю «професійна патологія». Сфера практичних та наукових інтересів охоплює напрямки професійного здоров’я працюючого населення, психоневрології та внутрішньої медицини. Керує клінічною базою кафедри, яка розміщується на базі Міського центру профпатології в Київській міській клінічній лікарні №5. Відповідає за лікувальну роботу на клінічній базі.

 

АСИСТЕНТИ

 

АЛЕКСІЙЧУК ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Кандидат медичних наук, асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2009 році закінчив медичний факультет №4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З 2009 року працював старшим лаборантом кафедри гігієни праці та професійних хвороб. З 2012 року асистент кафедри гігієни праці та професійних хвороб. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Патологічні зміни гепатобіліарної системи у працівників локомотивних бригад: методи профілактики та корекції». Лікар зі спеціальності «професійна патологія». Автор та співавтор 35 наукових праць, в т.ч. 2 патентів на корисну модель та 4 методичних рекомендацій.

 

 

 

 

ДУМКА  ІРИНА ВІКТОРІВНА

Асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 НМУ імені О.О. Богомольця.

Закінчила Національний  медичний університет  імені О.О. Богомольця у 1999 році. З 1999 по  2000 рр. – навчалась в інтернатурі за фахом «терапія» в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

Працює над написанням дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Роль виробничих факторів у виникненні патологічних процесів внутрішніх органів у машиністів електропоїздів метрополітену: засоби профілактики та корекції», затвердженої на засідання Вченої Ради медичного факультету №4 НМУ імені О.О. Богомольця від 13 вересня 2012 року.

Має 16 наукових праць, із них: 7 – статті у фахових наукових журналах та збірниках, 5 – у матеріалах і тезах конференцій. Розроблено та затверджено 3 методичні рекомендації та 1 методичний посібник. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «терапія», вищу – за фахом «професійна патологія», вищу – за фахом «організація і управління охороною здоров’я».