Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2

Наукова робота

Відповідальний співробітник (ПІБ, посада): Палієнко Ігор Анатолійович, професор.

 

 • Основні напрямки роботи – клініка, діагностика, нові підходи до лікування артеріальних гіпертензій, ревматологічних захворювань.
 • НДР: Коморбідність при ревматичних захворюваннях: розробка методів персоніфікованої терапії
 • Грантова діяльність

 

Наукова тематика кафедри

 

Коло наукових інтересів співробітників кафедри охоплює проблеми вісцеропатій при нефрологічній патології, уражень і патогенетичної ролі центральної нервової системи у хворих з артеріальними гіпертензіями та ревматологічною патологією, вивчення ефективності немедикаментозних методів лікування.

 

Виконання НДР

 

З 2023 року на кафедрі виконується нова науково-дослідна робота «Клініко-патогенетичні аспекти та корекція мелатонінутворювальної дисфункції епіфізу у хворих на хронічну хворобу нирок»

Державний реєстраційний номер: 0123U100578

 

У 2019-2021 рр. на кафедрі виконується науково-дослідна робота на тему: «Коморбідність при ревматичних захворюваннях: розробка методів персоніфікованої терапії». Впродовж попередніх років виконувались пошукові науково-дослідні роботи: «Подагра, гіперурікемія та асоційована коморбідність: клініка, діагностика, нові підходи до лікування», «Особливості клінічного перебігу та лікування артеріальних гіпертензій у хворих з хронічною патологією опорно-рухового апарату та легенів», «Психоневрологічні, гемодинамічні, метаболічні порушення у хворих з артеріальною гіпертензією, поєднаною з хронічними вісцеропатіями та нейрометамерними ураженнями судинних басейнів, розробка нових способів медикаментозного і немедикаментозного їх лікування з урахуванням етіологічних чинників і особливостей патогенезу», «Клінічна оцінка гемодинамічних, метаболічних, нейровегетативних змін при есенціальній і нефрогенних артеріальних гіпертензіях та запальних процесах, розробка нових способів їх діагностики та лікування» та міжнародне багатоцентрове дослідження: «Багатоцентрове рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження препарату MDX-1100 (моноклональних антитіл людини до хемокінів CXCL10) при багаторазовому застосуванні у поєднанні з метотрексатом для лікування хворих на ревматоїдний артрит у стадії загострення (2 фаза клінічних випробувань)»

 

Результати виконання НДР

 

На основі останніх досліджень встановлено що у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з артеріальною гіпертензією додавання спіронолактону до  потрійної терапії посилює антигіпертензивний ефект, що характеризується досягненням цільових рівнів за даними офісного вимірювання та добового моніторингу АТ – у 86,7% випадків, і супроводжується покращенням профілю АТ: збільшенням частки Dippers за рахунок зниження частки night-pеakers. Для цих хворих характерним є зниження артеріального тиску та зменшення процесів атеросклерозу, при цьому 10-річний фатальний ризик розвитку серцево-судинних захворювань зменшується з помірного до низького рівня, а частота дисліпідемії зменшується вдвічі.

 

За результатами наукових досліджень впродовж останніх 5 років опубліковано 229 наукових праць, запатентовано 10 винаходів, зроблено 126 доповідей на наукових та науково-практичних форумах в Україні та за її межами.

 

Видавнича діяльність

 

Кафедрою щорічно (1-2 випуски) видається збірник наукових праць НМУ «Актуальні проблеми нефрології», який входить до реєстру ВАК України.

 

 • Видавнича діяльність (підручники, монографії з короткою анотацією, загальні цифри, фото підручників, монографій, посилання на інформаційні ресурси): впродовж  2016-2021 рр. видані

 

–        Монографії:

 

Парпалей І.О., Яворовський О.П., Ткачишин В.С., Ступак Ф.Я. Нам 55 років: історія викладання дисципліни «Професійні хвороби» в Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця. – К.: ДП “Інформаційно-аналітичне агентство”,  2016. – 52 с.

 

Мойсеєнко В.О., Канюра О.А., Шостка І.П., Тарченко Н.В., Абдуллаєв Ф.Р., , Милосердя і благодійність на теренах України, присвячену 180-річчю НМУ імені О.О. Богомольця і 30-річчю Незалежності України. 2020. – 224 c.

 

–        Навчальні посібники:

 

Кондратюк В.Є., Джус М.Б. Внутрішня медицина: ревматологія. Навчальний посібник. Видавництво «Медицина», Київ, 2017 р. – 272 с.

 

Манжалій Е.Г., Фалалєєва Т.М., Остапченко Л.І. Дієтологія та спосіб життя при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. Навчальний посібник. – К.: ФОП “Ворона”, 2020. – 90 с.

 

Propaedeutics of Internal Medicine:Workbook. Clinical manual / V.Ye Kondratiuk, V.A. Khomaziuk, I.V. Krasiuk, T.H. Ostashevska, O.A. Bychkov. – Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2018. – 224 p.

 

Practice in Patient Care at the Therapeutic department of a hospital / V.Ye Kondratiuk, V.A. Khomaziuk. – Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2020. – 110 p.

 

 

 

 

 

Патенти кафедри за останні 2 роки:

 1. Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції у хворих на подагру з артеріальною гіпертензією. Патент на корисну модель № 118004 U. – 2017. – Публікація 10.07.2017, Бюл. № 13. Никула Т. Д., Синиця Ю. П., Кравчук Е. Ю., Тарасенко О. М.
 2. Спосіб лікування хворих на подагру чоловіків у поєднанні з артеріальною гіпертензією. Патент на корисну модель № 118006 U. – 2017. – Публікація 10.07.2017, Бюл. № 13. Синиця Ю. П., Кондратюк В. Є., Никула Т. Д., Тарасенко О. М.
 3. Спосіб корекції діастолічної дисфункції лівого шлуночка у хворих на подагру чоловічої статі в поєднанні з артеріальною гіпертензією. Патент на корисну модель № 118312 U. – 2017. – Публікація 25.07.2017, Бюл. № 14. Кондратюк В.Є., Синиця Ю. П.,Кравчук Е. Ю., Мойсеєнко В. О., Тарасенко О. М., Кармазіна О. М.
 4. Спосіб оцінки ступеня тяжкості перебігу коморбідної патології: артеріальної гіпертензії, метаболічного синдрому та остеоартрозу. Патент на корисну модель № 122471 U. – 2018. – Публікація 10.01.2018, Бюл. №1. Бичков О.А., Бичкова Н.Г., 4. Сидорук Т.М., Бичкова С.А., Стародубська О.О.
 5. Спосіб оцінки тяжкості перебігу артеріальної гіпертензії, поєднаної з метаболічним синдромом та рецидивуючою герпетичною інфекцією. Патент на корисну модель № 122472 U. – 2018. – Публікація 10.01.2018, Бюл. №1. Бичкова Н.Г., Бичков О.А., Палієнко І.А., Хайтович М.В., Рижко І.М., Черновол П.А.
 6. Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану із метаболічним синдромом та рецидивуючою герпетичною інфекцією. Патент на корисну модель № 122498 U. – 2018. – Публікація 10.01.2018, Бюл. №1. Бичков О.А., Бичкова Н.Г., Натрус Л.В., Кондратюк В.Є., Тарасюк А.П., Рижков Б.С., Рижко Д.А.
 7. Спосіб оцінки ефективності лікування генералізованого пародонтиту у хворих на артеріальну гіпертензію. Патент на корисну модель № 122499 U. – 2018. – Публікація 10.01.2018, Бюл. №1. Бичкова Н.Г., Бичков О.А., Мариніна О.І., Андрусенко А.С., Таран Г.А., Сидорук Т.М., Мурланова Т.П., Півень Д.О.
 8. Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану із метаболічним синдромом та подагрою. Патент на корисну модель № 123062 U. – 2018. – Публікація 12.02.2018, Бюл. №3. Бичкова Н.Г., Натрус Л.В., Бичков О.А., Кондратюк В.Є., Тарасюк А.П., Таран Г.А.

 

 

 

Публікації співробітників