Кафедра акушерства і гінекології №2

Наукова робота

2003 р.

Тема: ОЦІНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ¢Я ЖІНОК В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ОЦІНИТИ ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ, РОДІВ І ПІСЛЯРОДОВОГО ПЕРІОДУ У ЖІНОК З спкя І БЕЗПЛІДДЯМ В АНАМНЕЗІ; Вивчити ДЕЯКІ МЕХАНІЗМИ ПАТОГЕНЕЗУ АНОМАЛІЙ РОДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ГІПОКСІЇ ПЛОДУ ПРИ РІЗНИХ ВИДАХ АКУШЕРСЬКОЇ ПАТОЛОГІЇ.

  Основні висновки з НДР: Індукована вагітність, яка виникає на фоні безпліддя спричиненого синдромом полікістозних яєчників у 66,6% випадків ускладнюється проявами загрози переривання вагітності.Застосування дюфастону в комплексній терапії загрози самовільного аборту, який виник на фоні ендокринного безпліддя дозволяє досягти збереження вагітності в 96,7% випадків і зменшення строків лікування в 1,7 рази.
Хронічна плацентарна недостатність, яка виникає при ускладненнях вагітності, супроводжується гіпоксією плоду, що приводить до збільшення частоти маловоддя у вагітних, при якому частота гіпоксії плоду становить 68,0%, вад розвитку плоду – 37,0% і оперативних родорозрішень – 52,0% випадків. Виявлена пряма кореляційна залежність між зміною показників осмолярності плазми крові матері, питомою вагою крові, питомою вагою сечі і кількістю навколоплідних вод, що може бути критеріями діагностики та розробки гідратаційної терапії при маловоді. Лікування хронічної гіпоксії плода, розвиненої на фоні хронічної плацентарної недостатності та маловоддя необхідно проводити комплексно із застосуванням токолітичних препаратів і гідратації вагітної з застосуванням симптоматичного лікування, що сприяє зниженню частоти перинатальної захворюваності і смертності.
Встановлено, що блокатор кальцієвих каналів ніфедипін викликає розслаблення гладкої мускулатури матки і може використовуватись для проведення токолітичної терапії Застосування ніфедипіну в комплексній терапії загрози передчасних пологів дозволяє досягнути успіху в 85,0% випадків ізменшити показник перинатальної смертності на 12%.

Найважливіші конкретні наукові результати.
Проведені дослідження характеру перебігу вагітності, яка виникла на фоні лікування безпліддя спричиненого СПКЯ, дозволили встановити, що 66,6% випадків вона ускладнюється загрозою переривання вагітності. Виходячи з отриманих результатів лікування хворих основної групи проводили препаратом дюфастоном,що дозволило зберегти вагітність в 96,7% випадків і знизити тривалість лікування в стаціонарі в 1,7 рази.
Встановлено, що при хронічній гіпоксії плоду і маловодді виникає порушення гомеостазу матері, яке проявляється у змінах водно-електролітного балансу плоду і зниження кількості амніотичної рідини. Запропоновані методи гідратації вагітних з призначенням токолітичних препаратів, які дозволили значно поліпшити компенсаторні можливості плоду, що сприяло покращенню показників перинатальних наслідків для останнього.
На підставі проведених експериментальних досліджень встановлено наявність розслаблюючої дії блокатору кальцієвих каналів ніфедипіну на гладку мускулатуру матки, що стало підставою для застосування даного препарату при лікуванні загрози передчасних пологів.
Запропонований новий спосіб лікування загрози передчасних пологів з використанням ніфедипіну, який дозволив підвищити ефективність терапії до 85,0% і досягти зменшення показника перинатальної смертності на 12% Запропоновано і впроваджено в практику новий спосіб лікування передчасних пологів, які розпочались і показана його висока ефективність.

 

2004-2005 рр.

 

     ТЕМА: Оцінити характер перебігу післяопераційного періоду у жінок після різних видів акушерських і гінекологічних операцій і, з метою збереження репродуктивного здоров¢я або якості життя жінок, розробити ефективні методи профілактики післяопераційних ускладнень у них

Основні висновки з НДР: При традиційному методі профілактики гнійно-септичних ускладнень частота останніх залишається високою і становить після кесарського розтину 12,5%, а після гінекологічних оперативних втручань виконаних шляхом лапаротомії 15,0%.
Зважаючи на наявність великої кількості метронідазол-стійких штамів мікрооргнізмів, включення до профілактичної терапії післяопераційних ускладнень орнідазолу для внутрівенного введення є цілком доцільним. Ефективність профілактичного призначення антибактеріальної терапії залежить від прискіпливої оцінки ризику виникнення тих чи інших гнійно-септичних захворювань. При високому ступеню ризику виникнення гнійно-септичних ускладнень високоефективним виявилось застосування гатифлоксацину, яке попереджувало виникнення ГСЗ.
Короткотермінова антибактеріальна профілактика з включенням орнідазолу для внутрівенного введення є ефективним засобом для профілактики виникнення післяопераційних гнійно-септичних захворювань і дозволяє знизити їх частоту на 60% після кесарського розтину і на 33% після гінекологічних оперативних втручань виконаних шляхом лапаротомії. Запропонований метод короткотермінової антибактеріальної профілактики гнійно-септичних захворювань з врахуванням ступеню ризику їх виникнення дозволяє знизити тривалість перебування жінок в стаціонарі в 1,3 рази.

Найважливіші конкретні наукові результати .
Проведені дослідження перебігу післяопераційного періоду після операції кесарського розтину і гінекологічних оперативних втручань виконаних шляхом лапаротомії вдалось встановити, що традиційні методи профілактики гнійно-септичних ускладнень є недостатньо ефективними, в зв¢язку з чим частота їх після кесарського розтину становить 12,5% випадків, а після гінекологічних операцій 15,5% випадків.
Розроблені на підставі проведеного аналізу критерії оцінки ступеню ризику виникнення післяопераційних гнійно-септичних ускладнень дозволило розробити відповідну шкалу оцінки і алгоритм призначення короткотермінової профілактичної терапії в залежності від ступеню ризику виникнення гнійно-септичних ускладнень.
При високому ступеню ризику виникнення гнійно-септичних ускладнень високоефективним виявилось призначення гатифлоксацину в комбінації з орнідазолом для внутрівенного введення, яке попереджувало виникнення гнійно-септичного захворювання.
При лапароскопічних оперативних втручаннях на придатках матки, в більшості випадків, антибактеріальна профілактика, проводитись не повинна. Показаннями для проведення антибактеріальної терапії є ендоскопічні оперативні втручання виконані в зв¢язку з наявністю тубооваріальних абсцесів або піосальпінксів, а також в деяких випадках після консервативної міомектомії.
Короткотермінова антибактеріальна профілактика з включенням орнідазолу для внутрівенного введення є ефективним засобом для профілактики виникнення післяопераційних гнійно-септичних захворювань і дозволяє знизити їх частоту на 60% після кесарського розтину і на 33% після гінекологічних оперативних втручань виконаних шляхом лапаротомії, а також знизити тривалість перебування жінок в стаціонарі в 1,3 рази.

2006-2010        

 ТЕМА:РОЗРОБКА СУЧАСНОЇ СТРАТЕГІЇ ДІАГНОСТИКИ і ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ЧАСТОТИ УСКЛАДНЕНЬ ВАГІТНОСТІ І РОДІВ
 Конкретно отримані результати НДР.
За результатами оцінки  стану здоров’я жінок репродуктивного віку з’ясовано, що  40  %   мають порушення репродуктивної фукції, які є наслідком запальних захворювань статевих органів у  62     %, дисгормональних розладів у  45    %, психо-соматичних ускладнень  у 36     %. Визначена патологія у жінок репродуктивного віку обумовлює значний відсоток  ускладнень вагітності і пологів. Проведені дослідження показали особливості розвитку генітальної патології в сучасних умовах: наявність асоціацій збудників, активізація умовно-патогенної мікрофлори, малосимптомні та латентні форми захворювань геніталій, резистентність до лікування, полісистемність вторинних розладів (зміни в нервовій, ендокринній, судинній, імунній та інших системах організму). Розроблена і запропонована сучасна стратегія діагностики та лікування порушень репродуктивної функції, яка грунтується на сукупності наступних принципів:

 • своєчасна клінічна оцінка глибини та тяжкості функціональних і структурних пошкоджень,
 •  визначення ступеню зворотності змін, що є важливим для вибору оптимальної терапії,
 • визначення вихідного рівня специфічних функцій жіночого організму,
 • поєднання місцевих і системних лікувальних впливів  на організм і корекція полісистемних розладів,
 • прегравідарна підготовка жінок репродуктивного віку за наявності генітальної патології для забезпечення успішного настання і завершення вагітності,
 • поліпшення перинатальних наслідків.

Впровадження розробленої стратегії діагностики і лікування дозволило з’ясувати патогенетичні ланки порушень репродуктивної функціі, які включали оцінку імунного статусу, гормонального профілю, цитокінового балансу, вегетативної нервової системи для визначення факторів ризику щодо порушення репродуктивного здоров’я  і визначення оптимального алгоритму діагностики та лікування, а також профілактики ускладнень реалізації репродуктивної функції.
Новизна: встановлені особливості імунологічного, гормонального та вегетативного гомеостазу у жінок репродуктивного віку з порушенням репродуктивного здоров’я, з’ясовані чинники, що сприяють розвитку порушень репродуктивної функції, визначені патогенетичні механізми реалізації патологічних станів жіночого організму, які обумовлюють розвиток ускладнень вагітності та пологів, погіршують перинатальні наслідки

 •                 СПИСОК ПАТЕНТІВ, РОЗРОБЛЕНИХ НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ №2    НМУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ, РОЗРОБЛЕНИХ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ НДР У 2006-2010 рр.
 •  
 •  

1.СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМПСІЇ У ВАГІТНИХ ЖІНОК. Марущенко Ю. Л., Гнатко О. П. Патент України  № 38291,  опубл. 25.12.2008 (бюл.№ 24).   

2. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЯ У
ЖІНОК В РЕПРОДУКТИВНОМУ ВІЦІ. Кравченко О. А., Гнатко О. П. Патент України № 39003, опубл. 26.01.2009 (бюл. № 2).

3. ГОРМОНОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЖІНОК З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ГЕНІТАЛІЙ. Юкало В. Є., Гнатко О. П., Патент України, доповіді і публікації

4. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЖІНОК З ПАТОЛОГІЧНИМ ПРЕЛІМІНАРНИМ ПЕРІОДОМ. Захаренко Н. О., Гнатко О. П. Патент на корисну модель №38340, опубл.12.01.2009 (Бюл.№1)

5. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ У ЖІНОК З ПОРУШЕННЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ. Скурятіна Н. Г., Гнатко О. П.. Патент  України № 38307, опубл. 25.12.2008 (бюл. № 24).

6. СПОСІБ ОЦІНКИ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ВАГІТНИХ ЖІНОК З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ. Марущенко Ю.Л., Гнатко О.П., Патент України № 45584, опубл.10.11.2009 (бюл.№21).

7. СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ СКОРОТЛИВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАТКИ НА ПОЧАТКУ ПОЛОГІВ. Захаренко Н. О., Гнатко О. П. Патент на корисну модель №38312, опубл.25.12.2008 (Бюл.№24).

8. СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ АНОМАЛІЙ ПОЛОГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЖІНОК З ПАТОЛОГІЧНИМ ПРЕЛІМІНАРНИМ ПЕРІОДОМ. Захаренко Н. О., Гнатко О. П. Патент на корисну модель №39554, опубл.25.02.2009 (Бюл.№4).

9. СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ГІПЕРПЛАСТИЧНИЇХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ. Кравченко О. А., Гнатко О. П. Патент України № 45581, опубл. 10.11.2009 (бюл. № 21).

10. .  Спосіб прогнозування характеру порушень репродуктивної   функції  у жінок на фоні урогенетальної інфекції.   Пат.України  № 45582 (Гнатко О.П.,Скурятіна Н.Г.)

11. .  Спосіб оцінки ступеня ризику виникнення гнійно-септичних ускладнень після кесарського розтину. Гнатко О.П.,Сольський С.Я.,Чубатий А.І.     Пат.України № 43077 

 

МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ РОЗРОБЛЕНІ НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ №2 НМУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ,  ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ НДР У 2006-2010 рр.

 

 1. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЯ У
  ЖІНОК В РЕПРОДУКТИВНОМУ ВІЦІ.
 2. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ У ЖІНОК З ПОРУШЕННЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ.
 3. ГОРМОНОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЖІНОК З ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ГЕНІТАЛІЙ.
 4. СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЖІНОК З ПАТОЛОГІЧНИМ ПРЕЛІМІНАРНИМ ПЕРІОДОМ

 

МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ РОЗРОБЛЕНІ НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ №2 НМУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ,  ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ НДР У 2006-2010 рр.

 

 1. СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ АНОМАЛІЙ ПОЛОГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЖІНОК З ПАТОЛОГІЧНИМ ПРЕЛІМІНАРНИМ ПЕРІОДОМ.
 2. СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМПСІЇ У ВАГІТНИХ ЖІНОК

 

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ РОЗРОБЛЕНІ НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ №2 НМУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ,  ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ НДР У 2006-2010 рр.

1.СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПОРУШЕНЬ СКОРОТЛИВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАТКИ НА ПОЧАТКУ ПОЛОГІВ.
2. СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ГІПЕРПЛАСТИЧНИЇХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЯ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ.
3. СПОСІБ ОЦІНКИ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ВАГІТНИХ ЖІНОК З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ
4.Спосіб оцінки ступеня ризику виникнення гнійно-септичних ускладнень після кесарського розтину.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ І ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ

РЕЄСТР
галузевих нововведень

 

(Випуск 30-31)

Київ-2009


АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

Реєстр. № 15/30/09

 • ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОТЕЛІЮ У ВАГІТНИХ ЩОДО РИЗИ-
  КУ РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМПСІЇ.
 • Прогнозування ризику розвитку прееклампсії у вагітних з порушеннями функціонального
  стану ендотелію.
 • 10 хв. відпочинку до початку проведення проби, вимірювання АТ, о!, а. ВгасhіаІіs, визначення
  швидкісних характеристик, накладання пневмашчної манжети , тривалість оклюзії 4-5 хв.,
  динамічна оцінка через ЗОсек, 90сек, Зхв., 5хв., 7хв. після оклюзії.
 • УЗД-апарат, тонометр, пневматична манжета для оклюзії.
 • Вагітні з гіпертензивними розладами, гіпотонією, нейроциркуляторною астенією.
 • Немає.
 • Встановлення ендотеліальної дисфункції у вагітних за результатами викликаної потоком ва-
  зодилятації буде свідчити про ризик розвитку прееклампсії і необхідності своєчасного адек-
  ватного лікування.
 • Необхідність проведення вимірювання діаметра а. Bгасhialis .
 • Патент України, доповіді і публікації.                                                               у
 • НДР «Розробка сучасної стратегії діагностики та лікування порушень репродуктивної
  функції для зниження частоти ускладнень вагітності і пологів» 0107Ш07123. 2006-2009 рр.
 • Патент № 38291, Україна, опубл. 28.12.2008 (бюл.№ 24).
 • Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. 01601, м. Київ, Б.Шевченка, 13,
 • Марущенко Ю. Л., Гнатко О. П., роб. тел.(044-512-81-05)
 • Вчена рада НМУ ( протокол №10 від 14.05. 2009 р.)
 • Навчання на робочому місці

Реєстр. № 16/30/09

 • КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ГШЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЯ У
  ЖШОК В РЕПРОДУКТИВНОМУ ВІЦІ.
 • Оптимізація медикаментозної терапії гіперпластичних станів ендометрія у жінок молодого
  віку для відновлення і збереження репродуктивної функції.
 • Призначення гестагенів (мікронізований прогестерон – утрожестан з 5-го по 25-ий день цик-
  лу) та аналога гонадотропін-рілізинг гормону (бусерін 3,75 мг внутрішньо/м’язово 1 раз в 28
  днів протягом трьох місяців).
 • УЗД-апарат, аспіраційна біопсія пайпеЛем, визначення гормонів крові – ФСГ, ЛГ, пролактин,
  естрадіол, прогестерон.
 • Тривалі маткові кровотечі, гіперплазія ендометрія.
 • Захворювання серцево-судинної системи, печінки.
 • Зменшення числа міжменструальних кровотеч, ановуляції, рецидивів гіперплазій ендометрія, від-
  новлення регулярного менструального циклу і циклічності секреторної трансформації ендо-
  метрія.
 • Клінічний ефект та зміни ендокринного статусу при введенні антагоністів ідентичні хірургічній
  оваріоектомії, але мають зворотний характер через 1-2 місяці після відміни препаратів.
 • Патент України, доповіді і публікації
 • НДР «Розробка сучасної стратегії діагностики та лікування порушень репродуктивної функції
  для зниження частоти ускладнень вагітності і пологів» 01071ГО07123. 2006-2009 рр.
 • Патент № 39003, опубл. 26.01.2009 (бюл. № 2).
 • Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. 01601, м. Київ, Б.Шевченка, 13.
 • Кравченко О. А., Гнатко О. ГІ., роб. тел.(044-512-81-05)
 • Вчена рада НМУ (протокол № 9 від 9.04.2009 р.)

15.. Навчання на робочому місці, консультації розробників

Реєстр. № 17/30/09

 • ГОРМОНОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЖІНОК З ТУБЕРКУЛЬО-
  ЗОМ ГЕНІТАЛІЙ.
 • Відновлення менструальної функції.
 • Призначення не менше ніж трьох протитуберкульозних препаратів,Фемостон 2/10 в безперерв-
  ному режимі та з 14-го по25-ий день циклу Дуфаетон по 10 мг 2 рази на день протягом 6 місяців
 • Препарати гормонотерапії та протитуберкульозні препарати.
 • Порушення менструальної функції, недостатність лютеінової фази у жінок з туберкульозом
  геніталій репродуктивного віку.
 • Непереносимість будь-якого препарату, що викликає необхідність переривання його викори-
  стання.
 • Відновлення менструальної функції, настання вагітності при прохідності маткових труб.
 • Алергічні реакції на прийом протитуберкульозних препаратів.
 • Патент України, доповіді і публікації
 • НДР «Розробка сучасної стратегії діагностики’та лікування порушень репродуктивної функції
  для зниження частоти ускладнень вагітності і пологів» 010711007123. 2006-2009 рр.

11.-.

 • Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 01601, м. Київ, Б.Шевченка, 13.
 • іркало В. Є., Гнатко О. П., роб. тел.(044-512-81-05)
 • Вчена рада НМУ (протокол № 9 від 9.04.2009 р.)
 • Навчання на робочому місці, консультації розробників

Реєстр. № 18/30/09

 • ЛІКУВАННЯ ЖІНОК З ПАТОЛОГІЧНИМ ПРЕЛІМІНАРНИМ ПЕРІОДОМ.
 • Забезпечення токолітичного ефекту для матки на час дозрівання шийки матки.
 • В залежності від ступеня „зрілості" шийки матки та характеру скоротливої функції матки ком-
  плексна терапія включає застосування гініпралу, та глутаргіну. Проведення токолізу гініпралом
  сприяє нормалізації скоротливої функції матки при патологічному прелімінарному періоді, поєд-
  нане застосування глутаргіну призводить до позитивної динаміки „дозрівання" шийки матки че-
  рез посилення кровопостачання тканин шийки матки за рахунок дії N0, як вазодилятатора.
 • Система для в/в введення препаратів, фіз. розчин, гініпрал 5,0, інстенон 2,0, глутаргин 40% 5,0.
 • Патологічний прелімінарний період.
 • Індивідуальна чутливість до препаратів, захворювання серцево-судинної системи.
 • Збалансувати взаємовідносини в системі матка-шийка матки за рахунок збільшення ступеня
  „зрілості" шийки матки і нормалізації показників скоротливої функції матки
 • Можливе зниження артеріального тиску, тахікардія, тремор, індивідуальна чутливість до ко-
  жного з препаратів.

. 9.  Патент України, доповіді і публікації.

 • НДР «Розробка сучасної стратегії діагностики та лікування порушень репродуктивної функції
  для зниження частоти ускладнень вагітності і пологів» 0107Ш07123. 2006-2009 рр.
 • Патент на корисну модель №38340, опубл.12.01.2009 (Бюл.№1)
 • Національний медичний університет ім..О.О.Богомольця, 01601, м.Київ, Б.Шевченка, 13.
 • Захаренко Н. О., Гнатко О. П., роб. Тел.(044)-244-02-66
 • Вчена рада НМУ (протокол № 9 від 9.04. 2009 р.)
 • Навчання на робочому місці.

Реєстр. № 19/30/09

 • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ У
  ЖІНОК З ПОРУШЕННЯМИ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ.
 • Модуляція імунної відповіді у жінок з репродуктивними порушеннями, обумовленими уро-
  генітальною інфекцією для покращення протиінфекційного ефекту і відновлення функції
  вражених органів
 • Препарат Галавіт, який справляє протизапальну і імуномоделюючу дію, впливаючи на мо-
  ноцитарно-макрофагальну ланку імунітету, регулюючи систему прозапальних цитокінів (ІЛ-
  1, ІЛ-6, ФНП-а ), відновлюючи роботу Т-лімфоцитів і цитотоксичну активність природних
  кілерів, стимулюючи систему інтерферонів, підвищує неспецифічну резистентність організму
  за схемою: ЮОмг внутрішньом’язово через день курсом 10-15 ін’єкцій після 10-14 денного
  прийому антибактеріальних засобів
 • Препарат «Галавіт».
 • Дисбаланс в системному імунітеті при урогенітальній інфекції у жінок з порушеннями ре-
  продуктивної функції.
 • Підвищена чутливість до антибактеріальних засобів і препарату «Галавіт».
 • Підвищення ефективності лікування урогенітальних інфекцій, скорочення тривалості і часто-
  ти рецидивів, відновлення репродуктивної функції.
 • Не виявлено.
 • Патент України, доповіді і публікації.
 • НДР «Розробка сучасної стратегії діагностики та лікування порушень репродуктивної функції
  для зниження частоти ускладнень вагітності і пологів». № 01071ДЮ7123. 2006-2009 рр.
 • Патент № 38307, опубл. 25.12.2008 (бюл. № 24).
 • Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, 01601, м. Київ, Б.Шевченка 13.
 • Скурятіна Н. Г., Гнатко О. П., роб. тел. (044)512-81-05.
 • Вчена рада НМУ (протокол № 10 від 14.05.2009р.).
 • Навчання на робочому місці.