НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Факультет підготовки іноземних громадян

 

 

 

Телефони головних підрозділів РІС:

Кімната №4 –   454-49-56 (робота зі студентами стоматологічного факультету, обіг документації)

Кімната №6 –  454-49-51 (міграційний відділ)

Кімната № 10 – 454-49-60 (оформлення та видача запрошень на навчання іноземних громадян, надання візової підтримки, робота з базою УДЦМО, робота з посольствами)

Основні напрямки діяльності деканату

 1. Підготовка фахівців «Медицина», «Стоматологія» та «Фармація» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та магістра;
 2. Планування, організація та керівництво навчально-виховною, методичною і науковою роботою на факультеті;
 3. Контроль за навчально-методичною, науково-дослідною та виховною діяльністю кафедр факультету;
 4. Затвердження планів роботи та звітів про роботу кафедр за рік;
 5. Контроль спільно з завідувачами кафедр та навчальним відділом за якістю лекцій, лабораторних і практичних занять, семінарів, навчальної та виробничої практики та інших видів навчальної діяльності;
 6. Організація відвідування навчальних занять та обліку успішності студентів, ведення студентами відомостей ПМК, відомостей з навчальних дисциплін, залікових відомостей при КМСОНП, заліково-екзаменаційних відомостей при традиційній системі організації навчального процесу, ведення навчальних карток та іншої студентської документації;
 7. Контроль за виконанням розкладу навчальних занять, раціональним використанням аудиторного фонду;
 8. Розробка і здійснення заходів щодо вдосконалення навчального процесу з метою підвищення якості підготовки лікарів і провізорів;
 9. Контроль і аналіз стану навчальної та трудової дисципліни, контроль за відвідуванням навчальних занять студентами;
 • Допуск студентів до складання та перескладання модульного контролю, до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок-1» та «Крок-2» та до складання державних випускних іспитів;
 1. Підведення підсумків результатів навчання студентів академічних груп за відомостями , за інформацією завідувачів кафедрами про академічну заборгованість студентів за кожний місяць, за половину семестру, за семестр відповідно до чинних нормативно правових документів;
 • Аналіз і контроль за своєчасною ліквідацією академічної заборгованості студентів, співпраця з цих питань з завідувачами кафедрами;
 • Переведення студентів з семестру на семестр, з курсу на курс, з одної форми навчання на іншу, призначення стипендій, надання академічних відпусток, повторного навчання, міжвузівський перевід, відрахування, поновлення, зарахування і випуск студентів, зміна прізвищ, ведення контингенту студентів, своєчасна підготовка наказів з особового складу студентів, допуск до кваліфікаційної комісії, до відпрацювання платних послуг;
 1. Участь у роботі інтегрованого функціонального підрозділу сприяння працевлаштуванню випускників Університету;
 • Своєчасне оформлення замовлення, видача та облік студентських квитків, індивідуальних навчальних планів студентів, документів про освіту (дипломи, додатки до дипломів вітчизняного і європейського зразка);
 1. Оформлення академічних довідок відрахованим студентам;
 2. Рекомендація студентів до занесення до «Золотої книги пошани», для призначення іменних та персональних стипендій, відповідно до діючого положення;
 • Організація виховної роботи зі студентами, в т.ч. у гуртожитках, відповідно до затвердженої Концепції виховної роботи в Університеті;
 • Організація роботи студентського самоврядування на факультеті;
 • Контроль за виконанням плану підготовки підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів кафедрами з відповідних дисциплін;
 • Загальне керівництво науковою роботою студентів, що проводиться на кафедрах, у наукових гуртках і наукових товариствах;
 1. Подання матеріалів на заохочення, преміювання та стягнення студентів, викладачів і співробітників;
 2. Підготовка річного звіту про роботу деканату;
 • Ведення діловодства та навчально-методичної документації у відповідності до затвердженої в університеті номенклатури справ по деканату;
 • Контроль і здача справ по архіву, забезпечення збереження в належному стані всіх документів та штампів деканату;
 1. Контроль за підготовкою на кафедрах кандидатів та докторів наук для України та іноземних країн у відповідності з затвердженим в установленому порядку планом, міждержавними договорами та індивідуальними контрактами;
 2. Контролює підготовку науково-педагогічних кадрів, магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів на кафедрах факультету;
 • Контролює проведення науково-дослідницької роботи кафедрами факультету та впровадження наукових розробок у практику охорони здоров’я;
 1. Здійснення іншої, не забороненої законодавством України, діяльності, пов’язаної з метою та функціональними завданнями факультету та університету;
 • Контролює регулярне поновлення кафедрами матеріалів на освітньому порталі університету.

УПРАВЛІННЯ ФАКУЛЬТЕТОМ

 1. Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету, яку очолює її голова – декан факультету;
 2. До складу вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідувачі кафедрами, голова первинної профспілкової організації факультету, голова первинної профспілкової організації студентів факультету, керівники органів самоврядування студентів, представники ветеранів війни і праці факультету;
 3. До складу вченої ради факультету входять також виборні представники, які обираються з числа науково-педагогічних, наукових працівників, інших працівників факультету і працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених Статутом університету. При цьому, не менш ніж 75 % загальної чисельності складу Вченої ради становлять науково-педагогічні працівники факультету;
 4. Виборні представники обираються загальними зборами трудового колективу факультету за поданням кафедр та інших структурних підрозділів в яких вони працюють за квотою: – від 100 до 200 чоловік працюючих на факультеті по 1 чоловіку від 10; – понад 200 чоловік працюючих на факультеті по 1 чоловіку від 15;
 5. Персональний склад вченої ради факультету затверджує Ректор університету строком на 7 років. Дострокова заміна членів вченої ради факультету з числа виборних представників проводиться у такому ж порядку;
 6. Секретар вченої ради призначається ректором за поданням декана факультету на строк дії вченої ради, з числа членів ради, якщо за це рішення проголосувало не менше 2/3 членів її складу. Дострокова заміна секретаря вченої ради відбувається за його власним бажанням або за поданням вченої ради більшістю в 2/3 голосів присутніх;
 7. Засідання вченої ради факультету скликає та проводить її голова. У разі його відсутності на засіданнях головує заступник декана, який є членом вченої ради, або особа, яка виконує обов’язки декана факультету, якщо вона є членом вченої ради;
 8. Вчена рада факультету:
 • вирішує питання організації навчально-виховного процесу;
 • схвалює навчальні програми та навчальні плани підготовки фахівців для затвердження ректором університету;
 • розглядає питання методики викладання навчальних дисциплін, організаційні питання навчально-виховної і наукової роботи;
 • заслуховує щорічний звіт декана, керівника іншого структурного підрозділу факультету, звіти інших посадових осіб, згідно з положенням про структурний підрозділ;
 • визначає теми наукових досліджень та затверджує звіти про їх виконання;
 • затверджує теми докторських і кандидатських дисертацій, індивідуальні плани аспірантів, а також кваліфікаційні роботи магістрів;
 • рекомендує наукових керівників (консультантів) аспірантів, докторантів, по шукачів; проводить атестацію аспірантів та докторантів;
 • вносить на розгляд вченої ради університету пропозиції про присвоєння вчених звань професора і доцента, старшого наукового співробітника;
 • обирає на посаду таємним голосуванням декана, доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів;
 • вирішує інші питання відповідно до своїх повноважень.
 1. Засідання вченої ради проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання вченої ради є відкритим. Позачергове засідання вченої ради може бути скликане за ініціативою голови вченої ради чи 1/3 членів вченої ради факультету;
 2. Рішення вченої ради набувають чинності, якщо в засіданні бере участь не менше 2/3 її складу. Рішення вченої ради (окрім окремо обумовлених випадків) приймаються простою більшістю голосів наявних членів вченої ради, та вводяться в дію рішеннями декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано Вченою радою університету;
 3. Керівництво факультетом у межах своєї компетенції на постійній основі здійснює декан, який несе персональну відповідальність за результати його роботи. Декан може делегувати частину повноважень своїм заступникам;
 4. Висування кандидатів на посаду декана здійснюється кафедрами факультету. Одна кафедра має право висунути лише одного кандидата. З числа висунутих кандидатів загальні збори (конференція) трудового колективу факультету рекомендують вченій раді факультету не більше двох кандидатур для обрання на посаду декана;
 5. Декан факультету обирається таємним голосуванням вченою радою факультету, з числа науково-педагогічних працівників факультету, які мають вчене звання професора і науковий ступінь доктора наук; обраним вважається кандидат, який набрав 50 % плюс один голос від загальної кількості присутніх (на менше 2/3 складу) членів вченої ради факультету;
 6. Ректор університету призначає обраного кандидата на посаду декана факультету строком на сім років, підписавши з ним контракт;
 7. Декан факультету видає розпорядження, що стосуються діяльності факультету, які є обов’язковими до виконання всіма його працівниками. У разі коли розпорядження не відповідають чинному законодавству, Статуту університету чи завдають шкоди інтересам університету, вони можуть бути скасовані Ректором університету;
 8. Декан факультету може бути звільнений із займаної посади на підставах визначених трудовим законодавством України та за порушення умов контракту;
 9. Декан факультету може бути звільнений Ректором університету на підставі подання загальних зборів трудового колективу факультету. Рішення про звільнення декана приймається не менше ніж 2/3 голосів складу загальних зборів трудового колективу факультету;
 10. Заступники декана факультету призначаються Ректором університету на строк повноважень декана.