НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра педіатрії №4

Співробітники кафедри

Завідувач кафедри

МАЙДАННИК
Віталій Григорович

 

 

Академік НАМН України, заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця

У 1980 р. закінчив з відзнакою педіатричний факультет і як ленінський стипендіат, який активно займався суспільною діяльністю, був занесений до «Золотої книги пошани» Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. Після клінічної ординатури і успішного захисту кандидатської дисертації «Клинико-функциональное состояние почек и показатели клеточно-гуморального иммунитета при пиелонефрите у детей» в 1983 р. його обрано за конкурсом на посаду асистента, а потім доцента (1989) кафедри пропедевтики дитячих хвороб (нині кафедра педіатрії № 4). В 1989 р. захистив докторську дисертацію на тему «Клинико-экспериментальное изучение развития пиелонефрита и комплексное лечение его у детей». Кандидатську і докторську дисертації захистив під керівництвом заслуженого працівника народної освіти України, професора В.Д. Чеботарьової.

У травні 1990 р. В.Г. Майданник за конкурсом був обраний на посаду завідувача кафедри пропедевтики дитячих хвороб (нині кафедра педіатрії № 4). У 1991 р. йому присвоєно вчене звання професора. В 1994-2000 рр. виконував обов’язки проректора з лікувальної роботи та декана медичного факультету №3 (2005-2010) Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Відомий учений-педіатр, фахівець у галузі нефрології дитячого віку, якій зробив суттєвий внесок у вивчення механізмів розвитку та розробку нових методів діагностики і лікування мікробно-запальних захворювань сечової системи у дітей. Встановив провідну роль структурно-функціональних порушень мембран і біоенергетики імунокомпетентних клітин у формуванні імунодефіциту при пієлонефриті, детально вивчив роль фібронектину, простагландинів, імунних комплексів, їх склад та фізико-хімічні властивості при мікробно-запальному ураженні паренхіми нирок, що дозволило запропонувати оригінальну концепцію патогенезу пієлонефриту у дітей. У складі групи провідних вчених-нефрологів у 2009 р. В.Г. Майданнику була присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за розробку та впровадження системи методів діагностики, профілактики і лікування хвороб нирок. Особливо важливими в науковій роботі В.Г. Майданника та його учнів є дослідження порушень вегетативної нервової системи у дітей. Вперше визначені особливості вегетативного і гормонального гомеостазу, варіабельності серцевого ритму та артеріального тиску, порушення центральної, мозкової й периферичної гемодинаміки та мікроциркуляції у дітей з різними клінічними формами вегетативних дисфункцій. Це дозволило створити школу дитячих вегетологів та Центр діагностики і лікування вегетативних дисфункцій у дітей, який успішно функціонує з 1990 р. на клінічній базі кафедри.

Важливим в науковій роботі В.Г. Майданника є вивчення різних аспектів захворювань органів дихання та ендокринної системи. Під керівництвом В.Г. Майданника виконано цикл досдіджень з проблеми удосконалення діагностики і лікування гастроезофагеального рефлюкса та інших хронічних захворювань травного каналу у дітей. Наукові інтереси В.Г. Майданника охоплюють також історію педіатрії та соціальні проблеми медицини. В.Г. Майданник є автором 720 наукових праць, в тому числі 33 монографії і 58 патентів та авторських свідоцтв на винаходи. При цьому понад 40 наукових праць опубліковано в таких авторитетних зарубіжних журналах, як «Pediatric Nephrology», «Kidney International», «Acta Pаediatricа», «Pediatric Infections Disease Journal» тощо.

Ним створено наукові школи з нефрології, вегетології та інших розділів патології дитячого віку. Під його безпосереднім керівництвом підготовлено та захищено 4 докторських і 37 кандидатських дисертацій. За визначні наукові досягнення у 2003 р. був обраний членом-кореспондентом НАМН України за спеціальністю «педіатрія», а у 2010 р. – дійсним членом (академіком) НАМН України.

Очолюючи опорну кафедру з навчально-методичної роботи, він розробив програму з педіатрії для вищих медичних закладів освіти, систему комп’ютерного тестування, видав 9 підручників («Пропедевтична педіатрія», «Педіатрія» тощо) та 18 навчально-методичних посібників.

В.Г. Майданник проводить велику науково-організаційну роботу. Виконує обов’язки члена вченої ради університету та вченої медичної ради МОЗ України (з 2013 р.), голови спеціалізованої вченої ради (з 1999 р.), головного редактора «Міжнародного журналу педіатрії, акушерства та гінекології» (з 1996 р.), члена правління Асоціації педіатрів України (з 1993 р.), віце-президента Асоціації педіатрів України (з 2005 р.), члена проблемних комісій з педіатрії та нефрології МОЗ та НАМН України (з 2010 р.). Крім того, він є членом Міжнародних асоціацій педіатрів та дитячих нефрологів (з 2008 р.). Протягом 2004-2011 рр. виконував обов’язки головного педіатра Головного управління охорони здоров’я Київської міської держадміністрації.

В.Г. Майданник є членом редакційних колегій таких фахових журналів, як «Перинатологія і педіатрія», «Вопросы практической педиатрии», «Український журнал нефрології та діалізу», «Серце та судини» тощо, а також газети «Здоров’я України», заступником відповідального редактора збірника наукових праць «Актуальні питання нефрології» тощо. Його багаторічна лікарська, науково-педагогічна та громадська діяльність відзначена за Указом Президента орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня (2016), подякою голови Київської міської держадміністрації (1999), подякою (2007) та Почесною грамотою (2007) МОЗ України. У 2001 р. йому присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України».

Бере активну участь у міжнародних та національних заходах, конгресах, симпозіумах.

 

 

 

БУРЛАЙ
Валентин Григорович

 

 

 

Доктор медичних наук, професор, голова Апробаційної ради при спеціалізованій вченій раді зі спеціальності «Педіатрія». Відповідає за громадську та виховну роботу кафедри. Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут імені О.О. богомольця у 1974 р. У 1974-1976 рр. навчався у клінічній ординатурі, в 1979-1983 рр. в заочній аспірантурі при кафедрі пропедевтики дитячих хвороб Київського медичного інституту. З 1976 р. працював асистентом, з 1991 р. – доцентом кафедри педіатрії №4 НМУ. У 1982 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Застосування декарису і галаскорбіна в комплексному лікуванні гломерулонефрита у дітей», у 2001 році – докторську дисертацію на тему “Вегетативні дисфункції у дітей (діагностика та лікування)”.

Наукові інтереси: нефрологія, вегетологія.

Підвищував кваліфікацію в Ленінградському ДПІ (1978 р.), 2-м МОЛДМІ (1983, 1988 рр..), КМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України (1997 р., 2002 р., 2003 р., 2010 р.). кафедрі педіатрії №2 НМУ в 2014 р., 2019 р.) Консультує дітей у відділенні кардіології (Центрі діагностики та лікування вегетативних дисфункцій у дітей) дитячої клінічної лікарні № 6 м. Києва (вул. Терещенківська 23-25/10).

Автор 108 наукових праць, 3 авторських свідоцтв на винаходи, 5 раціоналізаторських пропозицій. Стаж роботи за фахом  46 років, педагогічний стаж 44 роки.

Голова Апробаційні ради при спеціалізованій вченій раді зі спеціальності “Педіатрія»

 

 

 

МІТЮРЯЄВА-КОРНІЙКО
Інга Олександрівна

 

 

 

Доктор медичних наук, професор. Відповідає за наукову роботу.

Закінчила з відзнакою педіатричний факультет у 1989р. Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця, і як Ленінський стипендіат була занесена до «Золотої книги пошани». З 1991 р. по теперішній час працює на кафедрі педіатрії №4 НМУ: з 1991р. – асистент, з 2008р. – доцент, з 2011 – професор. У 1994 р. захистила кандидатську, у 2007р. – докторську дисертації.  З 2013р. – є науковим редактором «Міжнародного журналу педіатрії, акушерства і гінекології». З 2015р. виконує обов’язки заступника голови спеціалізованої вченої ради Д 26.003.04 НМУ імені О.О. Богомольця МОЗ України, член Апробаційної ради та циклової комісії з питань педіатрії.

Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри. В 2015 – 2019 рр. її учні, студенти-науковці отримали міжнародні дипломи та сертифікати в Берліні, Грьонінге, Лісабоні, Гразі та Вітебську.

За її безпосередньої участі було створено навчально-методичний комплекс для викладання дисципліни на 6-му курсі, написано 3 типових навчальних програми для студентів, лікарів-інтернів та магістрів.

Багаторазово брала участь в якості відповідального дослідника в клінічних міжнародних багатоцентрових рандомізованих дослідженнях лікарських препаратів, затверджених Фармакологічним Комітетом МОЗ України. Постійно бере участь як доповідач на щорічних українських та міжнародних з’їздах і конференціях.

Є автором 230 наукових праць, 2 монографій, 38 патентів та заявок на винаходи, 4 навчальних посібника та методичних рекомендацій. Під її керівництвом офіційно захищено 2 кандидатських дисертації.

Лікар-педіатр вищої категорії, має сертифікати лікаря – рефлексотерапевта з 2008 р. та лікаря – дитячого нефролога з 2012р.

Науково-педагогічний стаж – 29 років, лікарський стаж – 30 років.

 


ЧУРИЛІНА
Аліна Василівна

 

 

Доктор медичних наук, професор. Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Д 26.003.04  «педіатрія». Лікар-педіатр вищої категорії.

В 1984 році закінчила з відзнакою Донецький державний медичний інститут за спеціальністю «Педіатрія». У 1984 – 1989 роках – клінічний ординатор кафедри дитячих хвороб Донецького державного медичного інституту. З 1989 по 1991 роки працювала старшим лаборантом кафедри дитячих хвороб Донецького державного медичного інституту. З 1991 по 1999 роки працювала асистентом кафедри дитячих хвороб Донецького державного медичного університету. З 1999 року по 2014 роки працювала на посаді завідувача кафедри педіатрії №2 Донецького національного медичного університету імені М. Горького. З вересня 2014 року – професор кафедри педіатрії № 4 Київського національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У травні 1991 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості імунологічної реактивності у дітей з високим фізичним розвитком». У квітні 2001 року отримала наукове звання доцента кафедри дитячих хвороб. У лютому 2005 року захистила докторську дисертацію за темою «Пролапс мітрального клапана у дітей: механізми розвитку і підходи до реабілітації». У лютому 2007 року отримала звання професора кафедри педіатрії та дитячих інфекцій.

До основного напрямку наукової діяльності належить вивчення функціонального стану серцево-судинної системи у дітей з синдромом дисплазії сполучної тканини.

У квітні 2018 року підтвердила вищу категорію лікаря – педіатра. Консультує хворих у відділеннях кардіоревматології та педіатрії. Стаж роботи за фахом 35 років, педагогічний стаж 28 років.

Автор більше 150 наукових робіт, у тому числі 3 монографій, співавтор 1 патенту, 3-х учбових посібників та 4-х методичних рекомендацій. Під керівництвом захищено три кандидатські дисертації. Автор більше 190 наукових робіт, у тому числі 3 монографій, співавтор 1 патенту, 3-х учбових посібників та 4-х методичних рекомендацій.

Чуриліна Аліна Василівна на високому методичному рівні проводить практичні заняття із студентами 6-го курсу медичного факультету №3 і читає лекції студентам 4-го та 5-го курсів.
З січня 2018 року вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д26.003.04.

Нагороджена Подякою Міністра Охорони Здоров’я (13 вересня 2010), Почесною Грамотою Донецького національного медичного університету імені М. Горького (2007, 2010).

 


ГЛЄБОВА
Любов Петрівна

 

 

Кандидат медичних наук, доцент, вчений секретар Апробаційної Ради при Спеціалізованій Раді з педіатрії. Відповідає за навчально-методичну роботу кафедри. Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчила донецький медичний інститут у 1976 році. Дипломом з “відзнакою”.

Інтернатура – м.Краматорськ, Донецької області, 1976 – 1977р. Клінічна ординатура – Київський медичний інституту, кафедра пропедевтичної педіатрії, 1983-1985 р.

Заочна аспірантура – Київський медичний інституту, кафедра пропедевтичної педіатрії, 1985-1988 р. Дільничний лікар – 1977 – 1981р. м. Краматорськ, м. Жданов Донецької області.

Головний педіатр Жданівського міського відділення охорони здоров’я – 1981 – 1983 р.

З 1987 р. працювала асистентом, з 1999 р. – доцент кафедри педіатрії №4 НМУ.

У 1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічне значення сезонних коливань функціонального стану кори надниркових залоз та показників клітинного та гуморального імунітету при ревматизмі у дітей».

Науково-клінічні інтереси: кардіоревматологія.

Лікар-педіатр вищої категорії. Підвищення кваліфікації НМАПО (2010, 2012, 2017 рр.), НІ ССХ імені М.М. Амосова (2003,2008,2013,3019)

Автор 102 наукових праць, з них  5 впроваджень, 2 методичних рекомендацій, і 2-х раціоналізаторських пропозицій.

Вчений секретар Апробаційної Ради при Спеціалізованій Раді зі спеціальності  «Педіатрія» протягом 30 років.

Консультант міського відділення кардіоревматології ДКЛ №6, поліклініки № 1 Шевченківського району. Володіє методикою ЕХО-кардіологічного дослідження.

Нагороджена грамотою та годинником КМДА м. Києва – 2005 рік.

Стаж роботи за спеціальністю – 43 роки, педагогічний стаж – 33 роки.

 


КАЧАЛОВА
Ольга Сергіївна

 

 

Кандидат медичних наук, доцент. Відповідає за лікувально-консультативну роботу кафедри та навчально-методичну роботу на 2 та 3 курсах. Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1981 р. В 1981-1983 рр. навчалася в клінічній ординатурі при інституті педіатрії акушерства та гінекології АМН України.
З 1983 по 1994 р. працювала неонатологом у відділенні фізіології та патології новонароджених та недоношених дітей цього інституту. У 1985-1989 рр. навчалася в заочній аспірантурі. при інституті педіатрії акушерства та гінекології АМН України.
У 1988 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-імунологічна адаптація новонароджених, народжених від матерів, хворих на ревматизм».
З 1994 р. працювала асистентом, з 2001 р. – доцент кафедри педіатрії №4 НМУ.
Науково-клінічні інтереси: неонатологія, проблеми вигодовування дітей, захворювання дітей раннього віку. З березня 2001 р. є завучем кафедри по 2 та 3 курсам медичного факультету. Як завуч кафедри бере активну участь в підготовці робочих програм, контрольних питань і білетів, тестових завдань і сітуаційних задач. Підготувала та видала методичні розробки з пропедевтичної педіатрії. Підготувала методичні розробки з циклу  неонатології  для студентів 6 курсу.

Має 49 наукових праць. Результати наукових розробок активно впроваджує у навчальний процес.

Виконує консультативно-лікувальну роботу у відділенні патології новонароджених ДКЛ №6.

Останні курси підвищення кваліфікації пройшла в НМУ  та в  НМАПО 2018, 2019р.

В 2006 р. нагороджена відзнакою Київської міської адміністрації за сумлінну працю. Лауреат Загальнонаціонального проекту «Флагмани сучасної медицини», 2011р.

Член асоціації педіатрів України.

Стаж роботи за спеціальністю – 39 років, педагогічний стаж – 26 років.

 

КОРНІЄНКО
Анатолій Борисович

 

 

Кандидат медичних наук, доцент. Відповідає за матеріально-технічну базу кафедри. Лікар-педіатр вищої категорії. Закінчив з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1976 р. Навчався в клінічній ординатурі та заочній аспірантурі на кафедрі пропедевтики педіатрії Київського медичного інституту.

З 1985 р. працював асистентом, зараз – доцент кафедри педіатрії №4 НМУ.
Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Зміни імунної резистентності та їх корекція при бронхіті і пневмонії у дітей». Науково-клінічні інтереси: пульмонологія, медична кібернетика.
Підвищення кваліфікації НМАПО (2018р.), НМУ імені О.О. Богомольця (2013р).
Консультант у відділенні педіатрії ДКЛ №6 м. Києва.
Автор 83 наукових праць, 3 методичних рекомендацій, і 2-х раціоналізаторських пропозицій.

Член Апробаційної ради «Педіатрія» Учасник бойових дій (1968 р.)
Стаж роботи за спеціальністю – 44 роки, педагогічний стаж – 39 років.

 

 

САЛТИКОВА
Галина Володимирівна

 

 

Кандидат медичних наук, доцент. Лікар-педіатр вищої категорії. Дитячий гастроентеролог. Заслужений лікар України. Відповідає за проведення виробничої практики на кафедрі. Профспілковий організатор кафедри.

Закінчила медичний факультет №1 НМУ імені О.О. Богомольця в 1999 році, в 2000 закінчила магістратуру одночасно з інтернатурою, отримала сертифікат за спеціальністю «Педіатрія» та захистила з відзнакою науково-кваліфікаційну роботу і отримала кваліфікацію магістр за спеціальністю “Педіатрія”.

В 2000 році вступила до аспірантури НМУ на кафедру педіатрії №4, виконувала дисертаційну роботу. З 2003 р. працювала асистентом, з 2009 р. – доцент кафедри педіатрії №4 НМУ.  У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Клініко-морфологічні особливості перебігу захворювань верхнього відділу травного каналу у дітей”. Науково-клінічні інтереси: педіатрія, гастроентерологія.  Отримала другу спеціалізацію з дитячої гастроентерології 2013 році (стажування у 2017)

Підвищення кваліфікації НМАПО (2015 рр.). Консультує хворих на базі педіатричного відділення ДКЛ №7.

Бере участь у розробці та написанні методичних рекомендацій, відповідно до програми за якою навчаються студенти 2, 3, 4 та 6 курсів. З 2006 року відповідає на кафедрі за проведення практики, з 2007 року – профорг кафедри. Автор 29 друкованих робіт, серед яких 2 монографії.

Стаж роботи за спеціальністю педіатрія – 19 років, дитяча гастроентерологія – 7 років, педагогічний стаж – 19 років.

Має звання “Заслужений лікар України”.

Співавтор безкоштовного онлайн курсу на Prometheus” 4 кроки до здорового харчування”, бере активну участь у якості експерта у різних телепрограмах громадського спрямування. “Поради лікаря”, “Корисна програма», “Я соромлюся свого тіла” “Мама знає”.

 

 


ТЕРЛЕЦЬКИЙ
Роман Валерійович

 

 

Кандидат медичних наук. Відповідає за АСУ, навчально-методичну роботу на 5 курсі на кафедрі та роботу комп’ютерного класу кафедри. Лікар-педіатр першої категорії.

Закінчив з відзнакою педіатричний факультет НМУ імені О.О. Богомольця в 2004 р. Навчався в інтернатурі та магістратурі, в 2005 р., з відзнакою захистив кваліфікаційну роботу на здобуття ступеня магістра медицини за фахом “Педіатрія”.

У 2005-2007 рр. навчався у клінічній ординатурі. З 2007 р. асистент кафедри педіатрії №4 НМУ.

В грудні 2015 року захистив кандидатську дисертацію на тему “Клініко-інструментальна характеристика і прогнозування ураження органів-мішеней у дітей з первинною артеріальною гіпертензією”.

Науково-клінічні інтереси: артеріальна гіпертензія, генетика, доплерографія.

Підвищення кваліфікації: НМАПО (2010, 2015 рр.), Сертифікований курс EPALS (ERC, Краків, 2019р)

Автор 33 наукових праць, в тому числі 3 патенти на винахід, 2 методичних рекомендацій,  .

Проводить практичні заняття зі студентами 2, 4, 5 курсів медичного факультету №3 та АФН.

Володіє англійською мовою (С1, British Council) з 2017 р.

Стаж роботи за спеціальністю – 15 років, педагогічний стаж – 12 років.

 

 


БУРЛАКА
Євгенія Анатоліївна

 

 

Кандидат медичних наук, PhD, доцент. Відповідає за навчальну роботу з англомовними студентами. Лікар-педіатр першої категорії.

Бурлака Євгенія Анатоліївна з 2003 по 2005 рік навчалась в Українському медичному ліцеї при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. В 2005 році з відзнакою закінчила педіатричний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця за спеціальністю „Педіатрія”. З 2005 по 2007 рік навчалася в інтернатурі за спеціальністю „Педіатрія”. Протягом цього періоду проходила навчання в магістратурі за тією ж спеціальністю, яку закінчила у 2007 році з відзнакою. У 2007 році захистила магістерську роботу за темою „Показники ендотеліальної дисфункції у дітей з артеріальною гіпертензією”. З 2007 по 2009 рік  навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2009 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою “Окисно-індуковані порушення при артеріальній гіпертензії у дітей та підлітків і їх корекція”.

З 2007 по 2014 рік Бурлака Є.А. виконувала спільну наукову програму в рамках співробітництва між Каролінським інститутом (Швеція, Стокгольм) та Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця. У 2014 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня Philosophy Doctor in Medicine за темою “Nephroprotective effect of the cardiotonic steroid ouabain”.

З 2011 по 2019 рік – асистент кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2019 році обрана на посаду доцента кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

Працює у відділенні ревмокардіології Дитячої клінічної лікарні №6, яка є клінічною базою кафедри педіатрії №4. Має І кваліфікаційну категорію лікаря педіатра.

Стаж педагогічної роботи – 9 років, науковий стаж – 11 років.

Бурлака Є.А. відповідає за навчально-методичне забезпечення практичних та лекційних занять 2-го та 3-го курсів медичного факультету №2 англомовної форми навчання.

Рівень володіння англійською мовою (B2, British Council) з 2016 р.

Має 92 наукових та навчально-методичних друкованих праць, в тому числі 12 статей у провідних закордонних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of  Science.

Науковим інтересом є вивчення механізмів прогресування пошкодження нирок при протеїнуричних захворюваннях нирок у дітей (нефротичний синдром, діабетична нефропатія), зокрема роль вітаміна Д3 в їх попередженні.

Дійсний член International Society of Nephrology з 2016 р.

 

 

 

ГНИЛОСКУРЕНКО

Анна Валеріївна 

 

 

Кандидат медичних наук, доцент. Лікар-педіатр вищої категорії. Відповідає за навчально-методичну роботу на 4 курсі. Відповідає за роботу наукового студентського гуртка кафедри.

У 1999 р закінчила медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, за спеціальністю «лікувальна справа». В 1999-2000 рр. під час інтернатури навчалась в магістратурі на кафедрі педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця та отримала диплом з відзнакою магістра медицини за спеціальністю «педіатрія». В подальшому навчалась в аспірантурі на кафедрі педіатрії №4 та у 2007 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук з теми «Клінічне значення урофлоуметрії та міографії для діагностики енурезу у дітей» З 2013 року працювала на посаді асистента, а з січня 2018 року працює на посаді доцента кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця. Викладає на 4, 5 курсі навчальну дисципліну «Педіатрія» та на  6 курсі дисципліну «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами та фтизіатрією» медичного факультету №3 та дисципліну «Педіатрія» на 4 курсі англомовної форми навчання медичного факультету №2.

Автор 100 друкованих праць з наукової тематики кафедри, в тому числі методичні рекомендації «Діагностика та лікування енурезу в педіатричній практиці», монографія «Вегетативні дисфункції у дітей. Пароксизмальна вегетативна недостатність» . Має 14 патентів України на корисну модель., У 2017 році за результатами тестування APTIS (British Council) отримала сертифікат рівня В2 занглійської мови. Активно працює над виконанням докторської дисертації. Приймає активну участь у громадському житті кафедри та університету, відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри та керівник наукового гуртка кафедри. Керівник 32 науково-дослідних студентських робіт україномовних та англомовних студентів, серед яких  16 робіт отримали призові місця на всеукраїнських та міжнародних конференціях. Керівник грантової роботи, яка отримала перемогу у IV Грантовій студентській  конференції НМУ імені О.О.Богомольця у  2018 р. за темою «Особливості циркадних ритмів та гормонального статусу у дітей з метаболічним синдромом».

Стаж роботи: за спеціальністю «педіатрія» – 20 років, педагогічний – 7 років. Має вищу лікарську категорію за спеціальністю «педіатрія».  Дійсний член Європейської академії педіатрії та International Pediatric Sleep Association. На високому рівні володіє методами статистичного аналізу результатів досліджень. Активний користувач комп`ютерної техніки зі знанням основних програм статистичної обробки даних, операційних систем та елементів програмування.

 


РОМАНЕНКО
Світлана Юріївна

 

 

Кандидат медичних наук, доцент. Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчила НМУ ім. О.О. Богомольця у 2000 році. Проходила інтернатуру і клінічну ординатуру на кафедрі педіатрії №4 при НМУ ім. О.О. Богомольця.

Працювала лікарем приймального відділення дитячої клінічної лікарні №6, лікарем – педіатром медичної фірми «Валерія», лікарем – спеціалістом військового ліцею ім. І.Богуна, медичним представником фірми «Мітек».

З 2003 по 2010 рік працювала асистентом кафедри педіатрії НМІ народної та нетрадиційної медицини.

З 2010 р. асистент кафедри педіатрії №4 НМУ. В 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-лабораторна та функціональна ефективність комплексного лікування дітей, хворих на бронхіт».

Наукові інтереси: гострі захворювання дихальної, сечовидільної систем, психосоматичні розлади у дітей, застосування гомеопатії, фітотерапії в дитячій практиці. Має спеціалізацію з дитячої пульмонології та неонатології.

Автор 7 наукових праць, 5 статей, 1 патенту на корисну модель.

Стаж роботи за спеціальністю – 19 років, педагогічний стаж – 9 років.

 

 


ДОВГОДЬКО
Вікторія Володимирівна

 

 

Асистент. Лікар-ендокринолог вищої категорії.

Закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1991 р. В 1992 році закінчила інтернатуру за спеціальністю дитяча ендокринологія на базі УДСЛ “Охмадит”. З 1992 по 1996  рр. за розподілом  працювала районним дитячим ендокринологом Святошинського району м. Києва. З 1996 – співробітник НМУ імені О.О. Богомольця, асистент кафедри ендокринології, з 2003 року – асистент кафедри педіатрії №4.

У 2003-2010 рр.  – завідувач міського дитячого ендокринологічного відділення ДКЛ №6.
У 2010-2011 рр. – заступник головного лікаря з ендокринології-директор центру ендокринології та обміну речовин Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.
У 2003-2011 рр. – головний позаштатний дитячий ендокринолог м. Києва, 2009-2011 – головний позаштатний спеціаліст з терапевтичної ендокринології м. Києва. 2018 р – заступник директора Департаменту-начальник управління лікувально профілактичної допомоги ДОЗ м. Києва.

Вища категорія за спеціальністю дитяча ендокринологія, спеціалізація з організації охорони здоров’я.

Член асоціації дитячих ендокринологів України.

Наукові інтереси – захворювання щитоподібної залози, патологія росту та цукровий діабет у дітей; організаційні питання надання медичної допомоги, в тому числі високоспеціалізованої, в умовах реформування системи охорони здоров’я.

Автор та співавтор 19 опублікованих праць, в тому числі 1 – за кордоном, 1 підручника з ендокринології, методичних рекомендацій для студентів та викладачів.

Стаж роботи за спеціальністю – 28 років, педагогічний стаж – 23 роки.

 


ІВАХА
Микола Миколайович

 

 

Асистент. Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця в 1985 році. З 01.08.1985 по 27.07.1986 проходив інтернатуру.

У 1995 році без відриву від основної роботи закінчив Національний економічний університет.

З 1989 р. призначений на посаду головного лікаря КМДКЛ №6 де працює до теперішнього часу. Підвищення кваліфікації НМАПО (2010 рр.).

Двічі (1991 і 1998 рр.) обирався депутатом Старокиївської районної ради, очолював комісію з охорони здоров’я.

За внесок у розвиток педіатричної служби м. Києва нагороджений подякою Голови Київської міської державної адміністрації. У 2011 році був нагороджений Почесною грамотою ГУОЗ м. Києва та МОЗ України.

Автор 17 наукових робіт.

 


КЛЕЦЬ
Тетяна Дмитрівна

 

 

 

Кандидат медичних наук, асистент. Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчила НМУ імені О.О. Богомольця в 1997 році

1998г. – присвоєна кваліфікація Магістра медицини

2009 – присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук

Тема дисертації «Особливості нейро-вегегативних розладів при енурезі у дітей»

Наукові інтереси – нутриціологія, дієтологія, профілактичні напрямки медицини, лікування вегетативних розладів та різних форм енурезу у дітей

Деклараційний патент на винахід «Спосіб діагностики клінічних форм енурезу у дітей»

Методичні рекомендації «Діагностика та лікування енурезу у дітей», 35 публікацій в наукових журналах, чисельні публікації про дитяче здоров´я в популярних журналах

Громадська діяльність: співзасновник ГО «Здоров´я та розвиток», член Міжнародного жіночого конгресу, відділення «Право на здоров´я».

Член Асоціації Фізичної та реабілітаційної медицини.

Лауреат премії Міжнародного освітнього фонду ім. Я. Мудрого, Почесна грамота профспілок працівників охорони здоров´я, Подяки Шевченківської та Голосіївської районних в м. Києві державних адміністрацій

 

 


КУХТА
Наталія Миколаївна

 

 

Кандидат медичних наук, асистент.

Завідувач Центру діагностики та лікування вегетативних дисфункцій у дітей, спеціаліст з дитячої кардіології. Лікар-педіатр вищої категорії.

Закінчила педіатричний факультет Київського медичного інституту в 1974 р. В 1974-1977 рр. працювала дільничним педіатром в Макарівської ЦРЛ. З 1977 по 1979 р. – дільничний педіатр в ДКЛ № 6.

З 1980 р. – завідує міським ревмокардіологічним відділенням ДКЛ № 6 і одночасно з 1990 р. керує Центром діагностики та лікування вегетативних дисфункцій у дітей .

З 1993 р. асистент кафедри педіатрії №4 НМУ.

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-функціональні особливості перебігу вегетативних дисфункцій у дітей».

Науково-клінічні інтереси: кардіологія, вегетологія.

Регулярно підвищує кваліфікацію в НМАПО імені Шупика МОЗ України .

Стаж роботи за спеціальністю – 46 років, педагогічний стаж – 27 років.

 


КРИВОНОС
Юрій Миколайович

 

 

Асистент кафедри педіатрії №4

Лікар-педіатр першої категорії, кардіоревматолог дитячий

У 2005 р. з відзнакою закінчив педіатричний (медичний №3) факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

2005-2007 рр. – інтернатура зі спеціальності “Педіатрія” на базі кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з одночасним навчанням у магістратурі за спеціальністю “Педіатрія”.

2007-2009 рр. – клінічна ординатура за спеціальністю “Педіатрія” на базі кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. З 2009 р. – заочний аспірант кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

З 2009 р. старший лаборант та асистент кафедри педіатрії №4 НМУ.

2010 р. – спеціалізація з дитячої кардіоревматології.

Тема кандидатської дисертації на тему “Оптимізація діагностики діабетичної кардіоміопатії в дитячому віці”.

2016 р  – стажування за кордоном (Польща, Варшава, Instytut «Pomnik -Centrum zdrowia dziecka», лабораторія електрофізіології клінічної.

Навчання на сертифікованих курсах American Heart Association BLS, ACLS, PALS Provider та Instructor, ITLS Provider/Instructor, ERC BLS та EPLS в Польщі.

Наукові та практичні інтереси: ураження серцево-судинної системи при цукровому діабеті у дітей та підлітків, порушення серцевого ритму у дітей та підлітків, вроджені вади серця у дітей, невідкладні стани в педіатрії, медична освіта, симуляційне навчання.

Консультативно-лікувальна діяльність: ведення хворих у відділенні ревмокардіології ДКЛ №6 м. Києва, ехокардіографія, електрокардіографія, добовий моніторинг ЕКГ за Холтером.

Автор/співавтор 16 друкованих робіт, з них: підручники – 2, навчальних посібників – 2, монографія – 1, патентів на корисну модель – 1

Членство в професійних асоціаціях:

International Trauma Life Support (Chapter & Training Centre Development and Support Committee Member; Editorial Board Scenario Development Workgroup Member

Instructor, Coordinator and Course Medical Director)

European Society of Cardiology (European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI)

Heart Failure Association of the ESC)

American Heart Association (Council on Cardiovascular Disease in the Young (CVDY) Council Committee Instructor, TS Administrator and Course Director)

An International Association for Medical Education (в процесі підтвердження)

 


ШЕВЧЕНКО
Тетяна Антонівна

 

 

Асистент. Кандидат медичних наук. Лікар-педіатр.

У 2006 р. закінчила 3 медичний факультет Національного медичного університету імені О.О. Богомольця,  отримала диплом про повну вищу освіту за спеціальністю «Педіатрія» та здобула кваліфікацію лікаря. У 2006-2008 рр. працювала на посаді лікаря-інтерна та лікаря-педіатра дільничного в ЦРДП Голосіївського р-ну м. Києва. Одночасно у 2006-2008 pp. навчалася в магістратурі на кафедрі педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця, захистила науково-кваліфікаційну роботу на тему «Оксидативний стрес у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу».

У 2008-2010 рр. навчалася в клінічній ординатурі з фаху «Педіатрія» на кафедрі педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2010-2017 рр. навчалася в очній аспірантурі на кафедрі педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2017 року обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця. У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Ефективність корекції оксидативного стресу у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу». Науково-клінічні інтереси: педіатрія. Приймає участь у розробці та написанні методичних рекомендацій, відповідно до програми за якою навчаються студенти 2, 3 курсів.

Є співавтором 18 друкованих праць з наукової тематики кафедри.

Стаж роботи за спеціальністю – 13 років, педагогічний стаж – 4 років.

 

 

 

КОВАЛЬЧУК

Ігор Володимирович

 

 

Асистент, лікар-педіатр

Ковальчук Ігор Володимирович, асистент кафедри педіатрії №4, закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця в 2015 році.

З 2015 по 2017 р.р. – навчався в інтернатурі і магістратурі на базі Інституту післядипломної освіти.

З 2017 по 2019 р.р. – навчався в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії №4.

З 2019 р. асистент кафедри педіатрії №4

Співавтор 6 наукових праць.

 

 

 

АЛЬЮСЕФ

Майя Хайдарівна

 

 

Аспірант кафедри, лікар-педіатр

У 2015 році закінчила медичний факультет №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2015-2017 рр працювала на посаді лікаря-інтерна в КНП «ЦПМСД» №2 Голосіївського району міста Києва, а також магістрантом кафедри педіатрії №4. В 2017 р захистила магістерську дисертацію на тему: «Скринінгове дослідження показників артеріального тиску та стану мікроциркуляції у дітей дошкільного віку». У 2017-2019 рр навчалася в клінічній ординатурі за спеціальністю «Педіатрія» на кафедрі педіатрії №4.

З 2019 р і по сьогоднішній день є аспірантом кафедри педіатрії №4 та виконує дисертаційну роботу на здобуття ступеня доктора філософії (PhD).

Автор понад 20 наукових друкованих праць та доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.