НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Накази по НМУ з організації навчального процесу

Наказ елективи 34

Наказ 323 “Про організацію і проведення об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-1) у 2017/2018 н.р. в Університеті

Наказ 227 “Про проведення семестрових іспитів під час літньої екзаменаційної сесії 2017/2018 навчального року для студентів 1 курсу НМУ імені О.О. Богомольця “

Наказ 314 “Про навчальне навантаження науково-педагогічних працівників у 2018/2019 н. р.”

Наказ 280 “Про чисельність та склад академічних груп студентів НМУ імені О.О. Богомольця на 2018/2019 н.р.”

Наказ 281 “Щодо атестації випускників 2018 року”

Наказ 266 “Про навчальне навантаження опорних кафедр Університету на 2018/2019 н.р.”

Наказ 242 “Про затвердження норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи професорсько-викладацького складу НМУ на 2018/2019 н.р.”

Наказ 236 “Про сприяння працевлаштуванню випускників 2018 року”

Наказ 230 “Про організацію навчального процесу в НМУ імені О.О. Богомольця у 2018/2019 н.р.”

Наказ 196 “Про ліквідацію академічної заборгованості студентів Університету в весняно-літньому семестрі 2017/2018 н.р.”

Наказ 234 “Про внесення змін до документів системи управління якістю НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ 253 “Про проведення ліцензійних інтегрованих іспитів “Крок 2″ у 2018 році”

Наказ 214 “Про підготовку та проведення ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 1. Стоматологія””

Наказ 194 “Про працевлаштування випускників 2018 року на посади старших лаборантів кафедр Університету”

Наказ 193 “Про порядок обрання та критерії відбору кандидатур випускників 2018 року для внесення до Книги Пошани НМУ ім. О.О. Богомольця “

Наказ 170 “Про оновлення каталогу звітів по процесах системи управління якістю в НМУ

Наказ 79 “Про Порядок використання обладнання для інтерактивного опитування студентів в лекційних аудиторіях Університету”

Наказ 78 “Про підготовку до ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 2″ на медичних, стоматологічному, фармацевтичному і медико-психологічному факультетах у 2017/2018 н.р.”

Наказ 77 “Про підготовку та проведення ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 1. Стоматологія””

Наказ 76 “Про підготовку та проведення ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 1. Стоматологія””

Наказ 72 “Про запровадження нормативної дисципліни “Комунікативні навички лікаря” на VI курсі медичних факультетів та внесення змін до наказу № 447 від 19.07.2017″

Наказ 14 “Про заходи з удосконалення підготовки та проведення лекцій в Університеті”

Наказ 44 “Про реорганізацію кафедр”

Наказ 831 “Про внесення доповнень до наказу № 705 від 17.11.2017”

Наказ 830 “Про проведення семестрових іспитів під час зимової екзаменаційної сесії 2017/2018 навчального року”

Наказ 7 “Про затвердження Порядку створення відомостей підсумкового контролю та успішності з дисциплін для студентів 1 курсу в Університеті у 2017/2018 навчальному році”

Наказ 806 “Про проведення анонімного опитування студентів НМУ щодо стану академічної культури”

Наказ 800 “Про проведення анонімного опитування студентів Університету щодо підготовки та складання ОСКІ – 1”

Порядок внесення змін до розкладу навчальних занять

Наказ 714 “Про впровадження в 2017/2018 н.р. в НМУ імені О.О. Богомольця форм обліково-звітних документів”

Наказ №644 “Про особливості відпрацювання навчальних занять деякими категоріями студентів”

Наказ №777 «Про затвердження Положення про порядок переведення та поновлення студентів в НМУ імені О.О.Богомольця»

Наказ №760 «Про затвердження змін в переліку навчально-методичної документації кафедр Університету»

Наказ 743 “Про внесення доповнень до наказу № 705 від 17.11.2017”

Наказ 705 “Про ліквідацію академічної заборгованості студентів Університету в осінньо-зимовому семестрі 2017/2018 н.р.”

Наказ 687 “Про деякі заходи в Університеті для формування студентоцентрованого освітнього середовища у 2017/2018н.р.”

Наказ 679 “Про затвердження форми та Порядку створення відомості заліку (семестрового проміжного контролю) в НМУ імені О.О. Богомольця у 2017/2018 навчальному році”

Наказ 664 “Про удосконалення роботи з іноземними громадянами, які здобувають освіту в Університеті у 2017/2017 навчальному році”

Наказ 674 “Про створення в НМУ імені О.О. Богомольця у 2017/2018 н.р. Комісії з перезарахування дисциплін, які вивчались студентами у вищіх навчальних закладах при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня “Молодший спеціаліст” “

Наказ 585 “Про затвердження Плану першочергових заходів з удосконалення роботи підрозділів НМУ імені О.О. Богомольця на 2017/2018 навчальний рік”

Наказ 653 “Про перезарахування у 2017/2018 н.р. навчальних дісциплін студентам випускних курсів, які переведені у 2014 році з ДНМУ та ЛДМУ на навчання до НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ 643 “Про створення Робочої групи для підготовки змін до Положення про рейтингову оцінку діяльності студентів НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ 645 “Про створення Робочої групи для розробки проекту Положення про академічну мобільність в НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ 644 “Про особливості відпрацювання навчальних занять деякими категоріями студентів”

Наказ 650 “Про створення Робочої групи для підготовки змін до Положення про порядок поновлення студентів та проекту Положення про переведення студентів в НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ 611 “Про створення Робочої групи для підготовки змін до переліку документації кафедр Університету”

Наказ 610 “Про удосконалення підготоки студентів НМУ ім. Богомольця до складання ЛІІ “КРОК” у 2017/2018н.р.”

Наказ 437 “Про сприяння вивченню іноземної мови за професійним спрямуванням студентами Університету під час засвоєння фундаментальних дисциплін в 2017-2018н.р.”

Наказ 553 “Про введения в дію в Університеті з 2017/2018 н. р. затвердженого МОЗ Укра’іни тимчасового примірного навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищо’і’ освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія» “

Наказ 547 “Про організацію вивчення курсів за вибором студентами Університету у 2017/2018 н.р.”

Наказ 507 “Про перенесення занять студентів 1 курсу 04 вересня 2017 року”

Наказ 502 “Про закріплення за кафедрами НМУ імені О.О.Богомольця площ у морфологічному та санітарно-гігієнічному корпусах”

Наказ 493 “Про виконання Указу Президента України і розпоряджень Кабінету Міністрів України”

Наказ 506 “Про затвердження порядку створення відомостей всіх форм контролю з дисциплін в Університеті у 2017/2018 н.р.”

Наказ 454 “Про проведення підсумків рейтингової оцінки діяльності студентів НМУ за 2016/2017н.р.”

Наказ 434 “Про навчальне навантаження науково-педагогічних працівників у 2017/2018н.р.”

Наказ 445 “Про терміни перескладання ОСКІ-1 у 2016/2017н.р.”

Наказ 219 “Про затвердження освітніх програм та навчальних планів в університеті для здійснення ліцензування освітньо’і’ діяльності з підготовки фахівців «Магістр» у 2017/2018н.р.”

Наказ 220 “Про затвердження освітніх програм та навчальних планів в університеті для здійснення ліцензування освітньо’і діяльності з підготовки фахівців «Магістр» у 2017/2018н.р.”

Наказ № 374 «Про організацію навчального процесу в НМУ в 2017-2018 н. р. “

Наказ 405 “Про введення в дію в Університеті 3 2017/2018 н.р. затвердженого МОЗ України примірного навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 222 “Медицина”

Наказ 404 “Про введення в дію в Університеті 3 2017/2018 н.р. затвердженого МОЗ України примірного навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 221 “Стоматологія”

Наказ 403 “Про введення в дію в Університеті 3 2017/2018 н.р. затвердженого МОЗ України примірного навчального плану підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за спеціальністю 225 “Медична психологія” 

Наказ 117 “Про затвердження Положення про екзаменаційну комісію”

Наказ 364 “Про завдання кафедр Університету з удосконалення і модернізації навчального процесу в 2017/2018н.р.”

Наказ № 333 “Про створення кафедри медицини надзвичайних ситуацій та тактичної медицини”

Наказ № 153

Наказ № 331

Наказ № 327

Наказ № 316

Наказ № 309

Наказ № 310

Наказ №123  “Про термін проведення Державної атестації студентів, Вчених рад НМУ, заходів щодо вручення дипломів про закінчення Університету у 2017 році, посвяти першокурсників 2017 року у студенти НМУта ін.”

Наказ №228  “Про удосконалення підготовки випускників Університету у 2017 році”

Наказ №235  “Про підготовку і проведення державної атестації випускників НМУ у 2016-2017 н. р. “

Наказ №261 “Про затвердження методичних рекомедацій з ведення навчально-методичної документацїї кафедр

Методичні рекомедації з ведення навчально-методичної документацїї кафедр НМУ імені О.О. Богомольця

Наказ №71 “Про затвердження стратегії підготовки студентів НМУ імені О.О. Богомольця до тестування за завданнями USMLE “STEP 2″” 

Наказ № 227 “Про ліквідацію академічної заборгованості студентів НМУ в весняно-літньому семестрі 2016-2017 навчального року”

Наказ № 234 “Про виконання Рішення робочої наради перших проректорів ВНЗ, що здійснюють підготовку фахівців галузі знань “охорона здоров’я””

120/2-500 Шановним завідувачам кафедр

Наказ № 162 «Про організацію навчального процесу в НМУ в 2016-2017 н. р. “

Наказ 762  “Про підготовку та організацію навчання в Університеті у весняно-літньому семестрі 2016-2017 навчального року “

Наказ 763 “Про ліквідацію академічної заборгованості студентів НМУ у осінньо-зимовому семестрі 2016-2017 навчального року”

Наказ 824 “Про проведення внутрішнього аудиту кафедр стоматологічного факультету НМУ імені Богомольця

Наказ 837 “Про внесення змін до наказу № 290”

Наказ 290 “Про затвердження робочих планів підготовки фахівців денної форми навчання в НМУ імені О.О. Богомольця на 2016/2017 н.р.”

Наказ 317 “Про затвердження робочіх навчальних планів підготовки фахівців за спеціальністю “Фармация” заочної форми навчання на 2016/2017н.р.”

Наказ 509 “Про введення в дію в Університеті з 2016/2017 н.р. затверджених МОЗ України примірних навчальних планів підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я”

Наказ 476 “Про внесення змін до наказу №290 від 05.05.2016”

Наказ  803 “Про громадське обговорення проекту Положення про відпрацювання навчальних занять в НМУ імені Богомольця”

 Наказ 2 “Про підготовку і проведення державної атестації студентів випускних курсів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) у 2016/2017н.р.”

Наказ 20 “Про громадське обговорення проекту Положення про стипендиальне забезпечення в НМУ імені О.О. Богомольця”

Наказ 173 “Про затвердження норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи професорсько-викладацького складу НМУ на 2016/2017 н.р.”

Наказ 3651 “Про навчальне навантаження науково-педагогічних працівників на 2016/2017 н.р.”

Наказ 465 “Про навчальне навантаження опірних кафедр на 2016/2017 н.р.”

Наказ 48 “Про внесення змін до наказу від 05.10.1998 №200 “Про закріплення кафедр за факультетами””

Наказ 800 “Про запровадження форми документів про вищу освіту державного зразка”

Наказ 43 “Про затвердження Положення про відпрацювання навчальних занять в НМУ ім. Богомольця”

Наказ 176 “Про затвердження норм часу для розрахунку і обліку навчальної роботи професорсько-викладацького складу НМУ на 2017/2018 н.р.”

Наказ №178 “Про порядок поновлення студентів”

Положення про порядок поновлення студентів

Наказ №126 “Про підготовку до ліцензійного інтегрованого іспиту “Крок 1″ на медичних, медико-психологічному і фармацевтичному факультетах у 2016/2017 р.”

Наказ № 316 “Про організацію і проведення об”єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ-1) у 2016/2017 н.р. в Університеті”

Інструкція користувача системою TurningPoint