Кафедра ортопедичної стоматології

Співробітники кафедри

 

Завідувач кафедри

 

Неспрядько Валерій Петрович

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології.

1967 році з відзнакою закінчив Київський медичний інститут. Зане- сений у Золоту книгу пошани НМУ ім. О. О. Богомольця. 1969 року закінчив клінічну ординатуру, а 1971-го – аспірантуру при кафедрі ортопедичної сто- матології. Із 1972 до 1975 року працював лікарем-стоматологом у стоматоло- гічній поліклініці НМУ. Із 1975 року – асистент, із 1984-го – доцент, з 1985-го і до тепер – завідувач кафедри ортопедичної стоматології,

 

з 1993 року до 2016-го – декан стоматологічного факультету Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. Із 2004-го до 2015-го – директор Стома- тологічного медичного центру НМУ ім. О. О. Богомольця. 1972 року захи- стив кандидатську дисертацію на тему: «Комбіноване (хірургічне і орто- донтичне) лікування зубощелепних аномалій та деформацій прикусу»,   а 1985-го – докторську дисертацію на тему: «Патогенез, клініка і лікування непрорізаних зубів».

Напрямами наукової діяльності В. Неспрядька є: вивчення етіології та патогенезу деформацій зубних рядів, патологічної стертості зубів, меха- нізмів виникнення непереносимості до сплавів металів зубних протезів, динаміки посттравматичних змін у крайовому пародонті після під’ясене- вого препарування, дентальної імплантології та зубного протезування на імплантатах, удосконалення діагностики та лікування пацієнтів із функ- ціональною патологією скронево-нижньощелепних суглобів та оклюзій- ними порушеннями. Має значні здобутки в галузі стоматологічного мате- ріалознавства та розробки нових зразків обладнання для зуботехнічної лабораторії. Під його керівництвом виконано цикл робіт зі створення сто- матологічних сплавів металів, штучних зубів підвищеної твердості на ком- позитній основі, керамічних мас, зразків обладнання для зуботехнічних ливарень та лабораторій із металокераміки, а також комплексу обладнан- ня для стерилізації в стоматології.

В. Неспрядько підготував 11 докторів та 42 кандидатів медичних наук. Автор та співавтор понад 700 наукових праць, серед яких 45 патентів на винаходи та авторських свідоцтв, 6 підручників та посібників, 4 моногра- фії. 1 підручник для англомовних студентів англійською мовою «Prosthetic Dentistry». Неодноразово виступав із доповідями на міжнародних конфе- ренціях. Публікується у вітчизняних та іноземних виданнях.

В. Неспрядько – висококваліфікований спеціаліст у галузі ортопе- дичної стоматології, має вищу атестаційну категорію, член Міжнародної асоціації стоматологів, член правління Асоціації стоматологів України, пре- зидент Української асоціації стоматологічної освіти, він входить до складу редакційних рад низки журналів МОЗ України.

В. Неспрядько виконує обов’язки голови спеціалізованої вченої ради НМУ зі спеціальності 14.01.22 – «стоматологія» із захисту докторських та кандидатських дисертацій. На протязі багатьох років виконує обов’язки голови вченої ради стоматологічного факультету НМУ.

Із 1988 до 1998 рр. професор В. Неспрядько виконував обов’язки головного стоматолога МОЗ України.

1999 року за сумлінну працю В. Неспрядькові було присуджено зван- ня «Заслужений діяч науки і техніки України».

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Доценти кафедри

 

 

Волинець Вікторія Миколаївна – доцент, кандидат медичних наук.

1986 року закінчила стоматологічний факультет Київського медичного інституту ім. О. О. Богомольця. Того самого року проходила навчання в інтер- натурі на кафедрі ортопедичної стоматології НМУ. Із 1986 до 1989 р. працю- вала старшим лаборантом кафедри ортопедичної

стоматології. З вересня 1989 року до серпня 1990 року працювала на посаді лікаря ортопедичного відділення стоматологічної поліклініки МОЗ України при НМУ.

З вересня 1990 року до грудня 1991 року проходила навчання в клінічній ординатурі на кафедрі ортопедичної стоматології НМУ. Із грудня 1991 року до квітня 1998 року обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри ортопедич- ної стоматології НМУ. Із квітня 1998 року – доцент кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, де і працює до тепер.

У травні 1996 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клі- ніко-лабораторні показники непереносимості до сплавів металів». У грудні 2000 року присвоєно вчене звання доцента.

В. Волинець – автор 37 друкованих робіт та 4 патентів. Веде значну лікувальну і консультативну роботу на базі Стоматологічного медичного центру НМУ ім. О. О. Богомольця. У лікувальній роботі акуратна, ввічлива, чуйна до пацієнтів. Лікар вищої категорії. Довгий час була відповідальною за організацію навчально-методичної роботи на кафедрі.

 

 

 

 

 

Василишин     Уляна      Ростиславівна,     к. мед. н.,     доцент

У теперішній час відповідає за роботу опорної кафедри Василишин     Уляна      Ростиславівна,     к.     мед.     н.,     доцент 1998 року закінчила з відзнакою Івано-Франківську державну медичну

академію, стоматологічний факультет. У грудні 2007 року успішно захисти- ла кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-лабораторне обґрунтування ранньої діагностики, лікування та профілактики інфекційно-алергічних ста- нів ротової порожнини у пацієнтів, що користуються знімними конструк- ціями зубних протезів». З лютого 2000 р. до жовтня 2016-го працювала на посаді асистента та доцента кафедри стоматології післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету.

Із листопада 2016 р. до тепер працює на посаді доцента кафедри ортопедичної стоматології НМУ ім. О. О. Богомольця.

У. Василишин читає лекції студентам 3–5 курсів, проводить практичні заняття та консультації зі студентами 2–5 курсів, клінічними ординаторами та лікарями-спеціалістами за всіма розділами навчальної програми ортопе- дичної стоматології. Проводить ПМК студентів 3–5 курсів та приймає прак- тично-орієнтований іспит випускників зі стоматології, розділ «Ортопедична стоматологія». Має близько 50 наукових праць, із них навчальний посібник та 9 патентів України на корисну модель.

Відповідальна за навчально-методичну роботу на кафедрі ортопедичної стоматології.

 

 

 

 

 

Клітинський Юрій Віталійович, к. мед. н., доцент

1992 року закінчив стоматологічний факультет Київського медично- го інституту ім. О. О. Богомольця. 2000 року захистив кандидатську дисер- тацію на тему «Етіопатогенетичне обґрунтування лікування стійких функ- ціональних зміщень нижньої щелепи». На посаді доцента – з 2003 року.

Із 1995 року займається проблемами функціональних розладів скро- нево-нижньощелепного суглобу. Виголосив понад 40 доповідей на різноманітних наукових заходах у різних містах світу: Львів (1995), Копенгаген (1997), Тбілісі (1997), Мілан (1997), Турку (1998), Москва (2007), Берлін (2007),

Лісабон (2008), Мінськ (2008), Львів (2009), Санкт-Петербург (2009), Мінськ

(2013), Люблін (2015), Казимєж-Дольний (2016), Вроцлав (2018). За серію наукових праць «Діагностика та ортопедичне лікування функціональних розладів скронево-нижньощелепного суглобу, спричинених порушення- ми функціональної оклюзії» 2006 року отримав диплом від Президії Ака- демії медичних наук.

2003–2014 рр.– керував інтернатурою на кафедрі та стоматологічно- му факультеті. Із 2017 року веде цикл спеціалізації з післядипломної освіти за фахом «ортопедична стоматологія»

Автор понад 60 наукових публікацій. Науковий редактор перекладів фахових бестселерів «Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia» (Maria Kleinrok) та «Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion» (Jeffrey P. Okeson). Лікар вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності ортопедичної та хірургічної стоматології. Член Асоціації імп- лантологів України

Основні напрями роботи: діагностика та лікування функціональних розладів скронево-нижньощелепних суглобів, біомеханіка нижньої щеле- пи, центральне співвідношення щелеп у пацієнтів з функціональних роз- ладів зубощелепно-лицевої ділянки, контроль оклюзії на етапах лікування і постійного протезування.

 

 

 

 

 

  

  

Грибан Олександр Михайлович – доцент, кандидат медичних наук.

1979 року закінчив Київський медичний інститут. Із 1979 до 1980 р. проходив навчання в інтернатурі на базі Житомирської обласної стомато- логічної поліклініки. Із 1980 до 1985 р. працював на посаді старшого лабо- ранта кафедри ортопедичної стоматології КМІ. Із 1985 до 1989 р. навчався в очній аспірантурі при кафедрі ортопедичної стоматології. 1989 року захи- стив кандидатську дисертацію. Із 1989 до 1995 р. працював на посаді асис- тента кафедри ортопедичної стоматології. 1995 року був обраний на посаду доцента цієї самої кафедри. 1996 року присвоєно вчене звання «доцент» по кафедрі ортопедичної стоматології. З 1998 до 2013 р.– відповідальний за науково-дослідну роботу на кафедрі. З 1999 до 2010 р.– відповідальний за опорну кафедру.

Автор 64 наукових праць, 7 авторських свідоцтв на винаходи. Квалі- фікований лікар-стоматолог, досконало володіє сучасними методами діа- гностики та лікування хворих у клініці ортопедичної стоматології, постій- но підвищує свій професійний рівень. Має вищу кваліфікаційну категорію Науковий напрям – ортопедичне лікування травматично-пошко-

джених зубів.

 

 

 

 

 

 

  

  

Гуща Дмитро Костянтинович – к. мед. н., доцент

2001 року закінчив стоматологічний факультет НМУ ім. О. О. Бого- мольця. Інтернатуру проходив на кафедрі ортопедичної стоматології КМАПО імені П. Л. Шупика з вересня 2001 р. до січня 2003 р. З січня до липня 2003 року працював на посаді старшого лаборанта кафедри ортопедичної сто- матології НМУ ім. О. О. Богомольця. З вересня 2003 до серпня 2005-го про- ходив підготовку в клінічній ординатурі при НМУ ім. О. О. Богомольця за спеціальністю «ортопедична стоматологія».

2004 року закінчив Європейський університет фінансів, інфор- маційних систем, менеджменту і бізнесу за спеціальністю «менеджмент організацій».

Із вересня 2005 р. працював посаді асистента кафедри ортопедичної стоматології НМУ ім. О. О. Богомольця. Працює на посаді доцента кафедри ортопедичної стоматології.

2011 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив струк- тури та хімічного складу стоматологічних сплавів на розвиток симптомо- комплексу несприйняття сплавів металів зубних протезів».

Проводить практичні заняття за всіма розділами програми з орто- педичної стоматології англійською мовою. Відповідальний за лікувальну роботу на кафедрі.

 

 

 

 

 

 

 

Коваль Євген Анатолійович, к. мед. н., доцент

2001 року закінчив Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. Із 2001 до 2003 р. навчався в інтернатурі за фахом «ортопедична стоматологія» на кафедрі ортопедичної стоматології. Із 2003 до 2009 р.– на посаді старшого лаборанта та за сумісництвом асистент кафедри орто- педичної стоматології. Із 2004 до 2006 р. працював за сумісництвом ліка- рем-ортопедом у відділенні ортопедичної стоматології стоматологічної поліклініки МОЗ України при НМУ ім. О. О. Богомольця. З 2010 до 2013 р. навчався в аспірантурі на кафедрі ортопедичної стоматології. 2015 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-лабораторний аналіз формування групової направляючої функції та відтворення її в незнімному зубному протезуванні».

Із грудня 2013-го до березня 2019 року працював на кафедрі орто- педичної стоматології асистентом. Із квітня 2019 р.– на посаді доцента цієї кафедри.

Є дійсним членом Асоціації стоматологів України та Асоціації імп- лантологів України.

Відповідальний на кафедрі ортопедичної стоматології за чергуван- ня професорів, доцентів та викладачів, складає графіки проведення від- робок практичних занять для студентів. Проводить навчальну та лікуваль- ну роботу з клінічними ординаторами 1 року навчання. Профорг кафедри ортопедичної стоматології. Голова профкому стоматологічного факультету НМУ ім. О. О. Богомольця.

Має 29 друкованих праць, серед яких: 1 навчальний посібник, 1 патент на корисну модель та 4 навчально-методичні забезпечення. Наукові напря- ми – вивчення, аналіз, моделювання та відтворення оклюзійної поверхні на всіх супраконструкціях, які спираються на імплантати.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

 

 

 

 

  

  

Лось Валерій Володимирович, к. мед. н., доцент

Закінчив із відзнакою КМУ 1976 року. 1980-го зарахований у заоч- ну аспірантуру. Із 1982 року асистент кафедри ортопедичної стоматології. 1985 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Використання вну- трішньокісткових імплантатів при протезуванні кінцевих дефектів зубних рядів», першу в СРСР після заборони 1956 року. Член міжнародних імплан- тологічних товариств Європи та Америки (EPA, EUCID, ICP), віце-президент Асоціації стоматологів України. У 1985–1989 рр.– заступник декана стомато- логічного факультету НМУ. З 1993-го – доцент кафедри. Має 109 друкованих робіт та 10 патентів, нагороджений почесними грамотами. Відповідальний за державний іспит на кафедрі. Наукові інтереси: імплантологія, матеріа- лознавство, біомеханіка та патологія СНЩС.

 

 

 

 

 

 

Лисюк Сергій Васильович, к. мед. н., доцент

1996 року закінчив з відзнакою Національний медичний універси- тет ім. О. О. Богомольця. З 1996 до 1998 р. навчався у магістратурі на кафедрі ортопедичної стоматології, яку закінчив із відзнакою. З вересня 1999 року до вересня 2006 року – асистент кафедри ортопедичної стоматології НМУ. Із вересня 2006 року за наказом виконував обов’язки доцента кафедри ортопедичної стоматології. У вересні 2008 року присвоєно вчене звання

«доцент» по кафедрі ортопедичної стоматології. З грудня 2008 року обра- ний за конкурсом на посаду доцента кафедри ортопедичної стоматології НМУ ім. О. О. Богомольця.

Загальний педагогічний стаж – 20 років. Лікарський стаж – 23 роки. Має вищу кваліфікаційну категорію. С. Лисюк співавтор 1 підручника анг- лійською мовою, 21 друкованої праці та 1 патенту.

 

 

 

 

 

  

  

Медвінська Наталія Іванівна, к. мед. н., доцент

1989 року закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шев- ченка, факультет кібернетики, спеціальність «прикладна математика». Пошук застосувань математичних розрахунків в медичній практиці привів її в Національний медичний університет, який вона закінчила 1995 року. Навчаючись у НМУ, Н. Медвінська розробила експертну систему з дифе- ренційної діагностики захворювань вегетативної нервової системи, публіку- валася у «Науковому молодіжному журналі», брала активну участь у роботі наукового гуртка на кафедрі ортопедичної стоматології.

Із липня 1995 р. до вересня 2001 р. працювала старшим лаборантом кафедри ортопедичної стоматології НМУ. Із серпня 1998 р. до січня 2000 р. проходила інтернатуру на базі стоматологічної поліклініки МОЗ України при НМУ та на кафедрі ортопедичної стоматології. Із 2001 до 2010 р.– асистент кафедри ортопедичної стоматології. З 2010 р. до тепер працює доцентом кафедри ортопедичної стоматології НМУ ім. О. О. Богомольця.

2019 року пройшла курси підвищення кваліфікації педагогічних/ науково-педагогічний працівників закладів вищої освіти.

2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Алгоритм дослідження пацієнтів з порушеннями адаптації до зубних протезів». Загальний педагогічний стаж – 22 роки, загальний лікарський стаж – 25 років.

Автор 27 друкованих праць та 2 патентів на винахід.

2012 року представляла наукові здобутки кафедри та власні дослі- дження на міжнародній конференції «На хвилі успіху-2012» у США.

Має вищу кваліфікаційну категорію.

Читає лекції та проводить практичні заняття зі студентами 3–5 курсів за всіма розділами навчальної програми. Відповідальна за навчально-ме- тодичну роботу студентів 4 курсу. Підготувала Робочу програму навчальної дисципліни ортопедична стоматологія для студентів 4 курсу стоматологіч- ного факультету.

Науковий напрям – діагностика та лікування пацієнтів із больови- ми синдромами щелепно-лицевої ділянки. Виступає на міжнародних кон- гресах та конференціях з тематики нейростоматологічних захворювань.

 

 

 

 

 

Михайлов Андрій Андрійович, к. мед. н., доцент

Закінчив Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця 2001 року. Із вересня 2006 р. до серпня 2008 р. навчався в клінічній орди- натурі на кафедрі ортопедичної стоматології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.

Займався дослідженням мікрофлори порожнини рота та контамі- нації бактерій до поверхні незнімних зубних протезів.

2016 року захистив дисертацію на тему «Клініко-лабораторне обґрун- тування та оцінка ефективності заходів гігієни порожнини рота пацієнтів, що користуються незнімними зубними протезами». За матеріалами дис- ертації опубліковано 16 наукових праць, 2 деклараційні патенти України на винахід.

Відповідальний на кафедрі за дисципліну «Пропедевтика ортопе- дичної стоматології».

 

 

 

 

 

Парій Віталій Валентинович, к. мед. н., доцент

Закінчив із відзнакою Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця 2010 року. З 2010 до 2012 р. працював на посаді стар- шого лаборанта та навчався у магістратурі на кафедрі ортопедичної сто- матології, яку закінчив з відзнакою. З 2012 до 2015 р. проходив навчання в аспірантурі на кафедрі ортопедичної стоматології.

2016 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кан- дидата медичних наук на тему: «Диференційна діагностика та патогене- тичне лікування станів, зумовленими користуванням металовмісними зубними протезами».

З грудня 2015 р. до квітня 2019 р. працював на кафедрі ортопедичної стоматології асистентом. Із травня 2019 року – на посаді доцента.

В. Парій має 17 друкованих праць, з яких: 1 підручник, рекомендова- ний для студентів англомовної форми навчання вищих медичних навчаль- них закладів 3–4 рівня акредитації, 2 патенти на винахід. Загальний педа- гогічний стаж – 4 роки, лікарський стаж – 9 років.

Відповідальний на кафедрі ортопедичної стоматології за студентів англомовної форми навчання.

 

 

 

 

Прощенко Андрій Миколайович, к. мед. н., доцент

2003 року закінчив НМУ ім. О. О. Богомольця за фахом «стомато- логія». З 2003 до 2005 р. навчався в інтернатурі на кафедрі ортопедичної стоматології. 2005–2007 рр.– навчання в клінічній ординатурі на цій самій кафедрі. 2007 року працював лікарем стоматологом-ортопедом у відділен- ні ортопедичної стоматології Стоматологічної клініки НМУ ім. О. О. Бого- мольця. З 2007 до 2010 р.– навчання в аспірантурі на кафедрі ортопедич- ної стоматології.

З грудня 2010 р. до вересня 2015 р. працював асистентом кафедри ортопедичної стоматології, а з вересня 2015 р. і до тепер працює на посаді доцента кафедри ортопедичної стоматології (педагогічний стаж 9 років).

2011 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунту- вання застосування тимчасових протезів в комплексному лікуванні дис- функції СНЩС».

А. Прощенко читає лекції та проводить практичні заняття зі студен- тами 3–5 курсів за всіма розділами навчальної програми. Відповідальний за навчально-методичну роботу студентів 5 курсу. Підготував Типову про- граму з навчальної дисципліни «пропедевтика ортопедичної стоматоло- гії», «Робочу програму навчальної дисципліни ортопедична стоматологія для студентів 5 курсу стоматологічного факультету».

Має вищу атестаційну категорію зі спеціалізації «Ортопедична сто- матологія». Автор та співавтор 26 міжнародних та вітчизняних наукових праць, серед яких 4 деклараційні патенти.

 

 

 

 

 

  

  

Скібіцький Вадим Станіславович, к. мед. н., доцент

Закінчив стоматологічний факультет НМУ ім. О. О. Богомольця 2000 року. Навчався в клінічній ординатурі та аспірантурі на кафедрі ортопедич- ної стоматології. 2009 року захистив дисертацію. У 2009–2013 рр. працював на посаді асистента, з 2014 р. до тепер – доцент кафедри ортопедичної сто- матології. Відповідає за елективний курс навчання на 3–5 курсах.

Має 26 друкованих праць, з них 3 авторські свідоцтва та 1 патент на винахід. Науковий напрям – вивчення та моделювання оклюзійної поверх- ні супраконструкцій з опорою на різні види систем імплантатів. Вивчення та вдосконалення знань із цифрового протоколу протезування.

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Тишко Дмитро Федорович, к. мед. н., доцент

Після закінчення 1997 року медичного ліцею НМУ ім. О. О. Бого- мольця того самого року вступив на перший курс стоматологічного факуль- тету медуніверситету, який закінчив 2002 року. З серпня 2002 р. до лютого 2004 р. працював на посаді лікаря-інтерна-стоматолога-ортопеда у міській клінічній стоматологічній поліклініці. Лютий-грудень 2004 р.– на посаді ліка- ря-стоматолога-ортопеда у міській клінічній стоматологічній поліклініці. Того самого року вступив до аспірантури на кафедру ортопедичної стома- тології. Після закінчення навчання 2007 року був зарахований на кафедру ортопедичної стоматології на посаду асистента кафедри. З грудня 2007 р. до вересня 2015-го працював асистентом кафедри ортопедичної стомато- логії, а з вересня 2015-го до тепер – на посаді доцента кафедри ортопедич- ної стоматології (педагогічний стаж 12 років).

2010 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Етіопатоге- нетичне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при парафунк- ціях жувальних м’язів».

Проводить лекції та практичні заняття зі студентами 3–5 курсів, в т.ч. і англомовної форми навчання. Має вищу атестаційну категорію зі спеціа- лізації «Ортопедична стоматологія» (загальний лікарський стаж 18 років).

Автор та співавтор 31 наукової праці, 1 деклараційного патенту. Відповідальний за роботу електронного деканату на кафедрі ортопедичної стоматології.

 

 

 

 

  

  

  

  

Хрол Ніна Сергіївна, к. мед. н., доцент

2004 року закінчила стоматологічний факультет Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. У 2004–2006 рр. працювала на посаді лікаря-інтерна-ортопеда відділення ортопедичної стоматології Стоматологічного медичного центру. Із 2006 до 2013 року працювала ліка- рем-ортопедом у відділенні ортопедичної стоматології. Із 2014 працює заступ- ником директора Стоматологічного медичного центру з медичної частини. 2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-лабора- торне обґрунтування конструкції замкового кріплення часткових знімних протезів із різним ступенем жорсткості». Із 2017 року – на посаді доцента. Автор та співавтор 32 наукових праць та 2 деклараційних патентів.

Нагороджена подякою МОЗ України.

Проводить лекції та практичні заняття зі студентами 3–5 курсів

 

 

 

 

 

Асистенти кафедри

 

Барановський Олександр Володимирович, к. мед. н., асистент

2000 року закінчив стоматологічний факультет Національного медич- ного університету ім. О. О. Богомольця. 2000–2002 рр.– інтернатура на кафедрі ортопедичної стоматології. 2002–2004 рр.– навчання в клінічній ординатурі Із 2004 року – на посаді асистента. 2015 року захистив кандидат- ську дисертацію на тему «Клінічне обґрунтування лабораторне конструю- вання повного знімного протезу при відсутності зубів на одній із щелеп». Друкованих праць – 16, серед яких 1 патент на корисну модель. Має вищу лікарську категорію.

Відповідальний за ведення документації («Положення про кафедру) та взаємовідвідування на кафедрі ортопедичної стоматології.

Проводить практичні заняття зі студентами 3–5 курсів за всіма роз- ділами програми з ортопедичної стоматології. Розробляє методичні реко- мендації для студентів.

 

 

 

 

 

 

  

  

Борисенко Денис Анатолійович, асистент

2002 року закінчив стоматологічний факультет Національного медич- ного університету ім. О. О. Богомольця. Друкованих праць – 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дядік Ігор Геннадійович, асистент

Із 2010-го до 2012 року навчався в інтернатурі при Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця. Із 2012-го до 2014 року навчав- ся у клiнiчнiй ординатурi НМУ iм. О. О. Богомольця. Із 2015-го до 2017 року був у аспірантурі на кафедрі ортопедичної стоматології НМУ ім. О. О. Бого- мольця. І грудня 2017 року – на посаді асистента кафедри ортопедичної сто- матології НМУ ім. О. О. Богомольця.

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Кисіль Зінаїда Федорівна, к. мед. н., асистент

1990 року закінчила КМІ ім. О. О. Богомольця (санітарно-гігієнічний факультет), навчалася в аспірантурі. 1998 року закінчила стоматологічний факультет Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава). Опубліковано 37 наукових статей у зарубіжних та вітчизняних виданнях.

Відповідальна за планування та облік педагогічного навантаження.

 

 

 

 

 

 

 

 

Лисейко Назар Володимирович, к. мед. н., асистент

Закінчив НМУ ім. О. О. Богомольця у 2003 року, навчався в аспіран- турі. Наукові інтереси: функціональна діагностика в ортопедичній стомато- логії, практичне застосування комп’ютеризованих систем в ортопедичній стоматології. Опублікував 15 наукових статей у закордонних та вітчизня- них виданнях.

На кафедрі створив надсучасний діагностичний комплекс, куди вхо- дять: 1) комп’ютерний аналіз оклюзії T-Scan (USA); 2) електроміограф BioEMG 3 (USA); 3) аналізатор шумів у СНЩС Bio JVA (USA); 4) комп’ютерний аксі- ограф Cadiax Diagnostic (Austria); 5) електростимулятор жувальних м’язів Quadra Tens (USA); 6) різноманітні системи артикуляторів.

Відповідальний за роботу кабінету функціональної діагностики

 

 

 

 

 

Прохоров Святослав Леонідович, к. мед. н., асистент

1994 року закінчив Український державний медичний ДМУ ім.О.О. Богомольця.

У 2001 р. закінчив клінічну ординатуру за спеціальністю «Ортопе- дична стоматологія» при КМАПО ім. П. Л. Шупика. 2009 року захистив кан- дидатську дисертацію на тему «Порівняльна оцінка методів лікування при повній втраті коронкових частин зубів».

Основні наукові інтереси: вдосконалення сучасних ортопедичних методів відновлення коронкових частин зубів, вдосконалення ефектив- ності та розробка нових принципів та методик надання стоматологічної допомоги в зоні бойових дій.

Має 8 наукових публікацій, 4 патенти на корисну модель та 3 декла- раційних патенти України. Лікар вищої кваліфікаційної категорії.

На кафедрі відповідає за підготовку фантомів для проведення дер- жавних іспитів, виховну роботу, корпоративну пошту. На факультеті відпо- відає за волонтерську діяльність та патріотично-виховну роботу.

 

 

 

  

  

 

Симоненко Василь Семенович, асистент

Закінчив НМУ ім. О. О. Богомольця 1984 року. Із 1988 до 1990 р. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі ортопедичної стоматології НМУ ім. О. О. Богомольця.

Опублікував 21 наукову статтю в закордонних та вітчизняних видан- нях та 3 патенти. Основний напрям роботи – протезування пацієнтів бюгель- ними протезами та щелепно-лицевими апаратами.

Відповідальний за виховну роботу зі студентами на кафедрі.

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Симоненко Рената Володимирівна, к. мед. н., асистент

1987 року вступила до Московського медичного стоматологічного інституту ім. М. О. Семашка. 1988 року була переведена на навчання до Київського медичного інституту, який 1992 року закінчила з відзнакою. З 1992 до 1993 р. проходила курс інтернатури в стоматологічній поліклініці Старокиївського району м. Києва. Із 1993 до 1995 р. навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі терапевтичної стоматології НМУ ім. О. О. Богомоль- ця. З 1995 до 2002 р. працювала лікарем відділення захворювань слизової оболонки порожнини рота стоматологічної поліклініки НМУ. 2001 року закінчила економічний факультет Донецького національного універси- тету за спеціальністю «менеджмент організацій». Із вересня 2002 року до тепер працює на посаді асистента кафедри ортопедичної стоматології НМУ ім. О. О. Богомольця.

2003 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Використан- ня антисептиків в комплексній терапії апікальних періодонтитів».

Проводить практичні заняття для студентів 2–5 курсів. Має 37 друкованих праць та 2 патенти на корисну модель.

2019 року пройшла курси підвищення кваліфікації педагогічних/ науково-педагогічний працівників закладів вищої освіти. Має першу лікар- ську категорію.

Відповідальна на кафедрі ортопедичної стоматології за лікувальну та виробничу практику з ортопедичної стоматології студентів 2 та 4 курсів.

 

 

  

  

  

 

  

  

 

Терещук Олена Георгіївна, к. мед. н., асистент

2004 року закінчила Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця. Із серпня 2004 р. до березня 2006 р. навчалася в інтернатурі на кафедрі ортопедичної стоматології, здобувши сертифікат спеціаліста зі фаху «стоматологія ортопедична». Із вересня 2006 р. до серпня 2008 р. навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі ортопедичної стоматології. З вересня 2008 р. до жовтня 2010 р. працювала старшим лаборантом кафедри ортопедичної стоматології. З 2010 р.– асистентом цієї кафедри.

Під час викладацької діяльності мала досвід роботи з групами лікарів-інтернів, котрі проходили навчання в інтернатурі на кафедрі ортопедичної стоматології.

У червні 2016 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук: «Клінічна діагностика, ортопедичне лікування оклюзійних порушень, які виникли або були спровоковані внаслідок проведеного ортопедичного втручання». Має 20 наукових робіт, 2 патенти на корисну модель. Займалася підготовкою студентів до виступу на конференції студентів та молодих вчених «Інновації стоматології 2012 року».

Лікар вищої категорії. проводить практичні заняття зі студентами 3, 4 та 5 курсів. Підготувала 6 навчально-методичних розробок для студентів та викладачів. Відповідальна за річний звіт на кафедрі ортопедичної стоматології.

Науково-педагогічний стаж – 11 років, лікувальний стаж – 15 років.

Наукові напрями – клінічна діагностика, ортопедичне лікування оклюзійних порушень у пацієнтів, які потребують ортопедичного супроводу в комплексному лікуванні функціональних розладів ЗЩЛД з больовими проявами

 

  

 

 

 

  

Тяжкороб Тетяна Віленівна, к. мед. н., асистент

1981 року закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Київського медичного інституту. З 1981 до 1983 р. навчалася в клінічній ординатурі. Із 1983-го працювала лікарем-стоматологом ортопедичного відділення стоматологічної поліклініки КМІ та навчалась у заочній аспірантурі при кафедрі ортопедичної стоматології.

1989 року захистила дисертаційну роботу на тему: «Ортодонтичне лікування мезіального прикусу з видаленням окремих зубів і його впливу на ріст нижньої щелепи». Лікар вищої категорії. Має 30 друкованих праць, із них 1 посібник та 2 патенти на винахід.

Наукові інтереси: ортодонтична підготовка пацієнтів до ортопедичного лікування.

Є секретарем засідань кафедри ортопедичної стоматології.