НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра латинської мови

Наукова робота

 

Відповідальний виконавець – Ніколаєнко О.І., старший викладач кафедри  латинської мови НМУ. Тел.: 454-49-15

 

Наукова робота є одним з пріоритетних напрямків діяльності кафедри латинської мови з моменту її заснування.

Важливими напрямками наукової роботи кафедри на теперішній час є виконання ініціативно-пошукових науково-дослідних робіт: «Грецький лексичний субстрат в європейській терміносистемі (на матеріалі медичної та парамедичної номенклатур)» (2012-2014 pp.); «Комунікативно-прагматичний потенціал спеціальних медичних та  фармацевтичних термінів» (2015-2017 pp.); «Методика навчання професійної латинськомовної термінології майбутніх фахівців медичного профілю: лексико-семантичний, структурний та культурологічний аспекти» (2018-2020 рр.).

Кафедра латинської мови щорічно бере участь у Міжнародному науково-практичному конгресі студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини» та проводить секцію, що стосується мовно-культурологічних аспектів медичної термінології в Україні.

За останні 9 років результати наукових досліджень співробітників кафедри були викладені у:

  • 157 наукових статтях
  • 168 наукових доповідях
  • 42 наукових тезах
  • 11 навчальних посібниках
  • 1 монографії

Співробітники кафедри розробили ряд навчальних посібників. Відповідно до навчальних програм були створені «Латинська мова та медична термінологія (практикум)» (2016 р.) та «Практикум по латинскому языку и медицинской терминологии» (2013 р.; для іноземних студентів). Посібники поділені на три тематичні розділи відповідно до принципів термінотворення у анатомо-гістологічній, фармако-хімічній та клінічній медичних підсистемах. У цих виданнях врахований багаторічний досвід та новітні методики викладання дисципліни, впроваджувані кафедрою латинської мови.

З метою формування практичних навичок професійної компетентності на етапі дипломної освіти були створені: «Робочий зошит до практикума «Латинська мова та медична термінологія» (2019 р.), «Робочий зошит з латинської мови (для студентів фармацевтичного факультету)» (2019 р.), «Medical Latin terminology workbook: study guide» (2019 р.), «Рабочая тетрадь к практикуму по латинскому языку и медицинской терминологии» (2018 р.), в яких репрезентовані вправи для опанування і засвоєння нормативної граматики латинської мови та термінологічного матеріалу. Відповідно до нових навчальних програм, зошити розділені на тематичні розділи. Англомовний робочий зошит «Work book» доповнений ще й графічними вправами на знання анатомічної лексики.

З метою систематизації лексичного матеріалу та мотивування студентів щодо самостійного опрацювання та засвоєння термінологічної бази для формування лексико-граматичної компетенції були створені «Лексичний додаток з дисципліни «Латинська мова та медична термінологія» (2019 р.), «Лексичний мінімум з латинської мови для студентів фармацевтичного факультету» (2019 р.) та «Lexicon terminologiae medicinalis (Русский / English (2019 р.; для іноземних студентів). Лексичний матеріал охоплює всі розділи курсу і спрямований на вияв знань теоретичних основ латинської медичної термінології. Певна кількість слів, що призначена для засвоювання студентами, подана в контексті крилатих висловів, сталих професійних медичних виразів та клінічних діагнозів, які необхідні для формування професійної компетентності майбутнього фахівця. Лексичний матеріал подано відповідно до алфавітного порядку, що суттєво полегшує самостійну роботу студентів.

 

Посібник «Латинська мова» (2019 р.) має комплексну структуру: містить граматичний матеріал, поданий у вигляді таблиць, відомості з латинського та романського словотвору, лексичний мінімум за дібраними з тематичного словника базової латинської лексики автора. До лексики додається етимологічний коментар. Посібник містить ілюстративний та мовний матеріал із першоджерел.

Монографія «Латиномовна ентомологічна номенклатура: структурно-семантичний аспект» (2013 р.) присвячена комплексному аналізу структурно-семантичних особливостей міжнародних латинськомовних назв комах (ентомонімів). Розглянуто поняття номенклатури у сучасному науковому просторі; описано шляхи поповнення лексичного фонду латинськомовної ентомологічної номенклатури; розроблено типологічну класифікацію ентомологічних номенів; встановлено роль лексики класичних мов (латинської та давньогрецької) у формуванні та розвитку латинськомовної ентомологічної номенклатури.

Результати наукових дослідження можуть бути впроваджені в навчальний процес викладання латинської мови май­бутнім медикам, що сприятиме доступності навчання, підвищенню його якості та результативності, а також оптимізує проведення практичних занять, підвищить мотивацію студентів до вивчення лати­ни як мови медицини, забезпечить розви­ток логічного та критичного мислення студента, сприятиме формуванню нави­чок спілкування та співпраці в команді як важливої складової професійної майстерності майбутнього лікаря.

 

 

 

 

Основна і додаткова література