НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О. Богомольця
ЧЕСТЬ, МИЛОСЕРДЯ, СЛАВА

Кафедра ендокринології

Наукова робота

Співробітники кафедри ендокринології здобули наступні результати в науковій роботі:

 1. Впроваджено метод ентеросорбції сферичними карбонітратами (1986р.), волоконними карбоновими сорбентами (1990-1995р.р.), природними волоконними сорбентами (1995-1998р.р.), високодисперсним кремнеземом (2006-2009р.р.) в лікування цукрового діабету, його хронічних ускладнень та супутніх хронічних захворювань (проф. П.М.Боднар, доц. О.М.Приступюк). За результатами досліджень отримані авторські свідоцтва СРСР: №1166791. Спосіб діагностики ішемічної хвороби серця. 15.07.1985 (Боднар П.М., Приступюк О.М. ); № 1209225. Спосіб лікування порушень серцевого ритму. 07.02.1986 (Боднар П.М., Приступюк О.М.). Результати досліджень та наслідки впровадження їх в практику роботи органів охорони здоров’я  відзначені Дипломом ВДНГ УРСР.
 2. Розроблено метод діагностики цукрового діабету дослідженням глікованих протеїнів. Авторське свідоцтво СРСР №1429030. Спосіб діагностики цукрового діабету. 07.10.1988 (Боднар П.М., Приступюк О.М.).
 3. Вивчено, опрацьовано та впроваджено у практику роботи ендокринологічних лікувальних установ методику лікування діабетичних полінейропатій внутрішньовенним лазерним опроміненням крові. Розроблено пристрій для провадження лазеротерапії, патент України  № 5252 UA 5252. 28.12.1994 (П.М.Боднар, О.М.Приступюк, Д.В. Кирієнко).
 4. Обґрунтовано використання методу енергетичної еходоплерографії для неінвазивної діагностики токсичного, нетоксичного зоба, неалкогольної жирової дистрофії печінки (проф. П.М.Боднар, доценти М.І.Бобрик, Г.П.Михальчишин, Ю.І.Комісаренко, О.М.Приступюк), 2009 рік.
 5. Вивчено та впроваджено в практику використання препарату Ербісол для лікування хворих на цукровий діабет (Н.І.Лопушенко) та  автоімунний тиреоїдит (В.М.Конах) – 1995-1998 р.р.
 6. Впроваджено систему моніторингу йоднодефіцитних захворювань щитоподібної залози, визначення терміну використання та лікувальних доз йодидів залежно від віку, статі пацієнтів та вираженності патологічних змін у щитоподібній залозі (проф. Боднар П.М., доценти Комісаренко Ю.І., Приступюк О.М.) – 2005-2009р.р.
 7. Вивчено історичні витоки ендокринології в Україні та видано монографію «Історія розвитку ендокринології в Україні» К.:Здоров’я, 2004.У 2008 році д.м.н. Боднару П.М. та к.м.н. Комісаренко Ю.І. Президією НАН України присуджено премію імені В.П.Комісаренка за серію наукових праць «Історія розвитку ендокринології в Україні».
 8. За розроблені  методи діагностики захворювань щитоподібної залози Президія АМН України присудила академічну премію для молодих вчених М.І. Бобрик, В.І. Селіванову, В.М. Резніченко (2002).
 9. Останні роки на кафедрі ендокринології захищені наступні дисертації:
  – Садік А.І. Джарадат (кандидатська дисертація, 2008р.). «Клінічна оцінка впливу сорбенту з високодисперсного кремнезему на гепатобіліарну систему у хворих на цукровий діабет»;
  – Ібрагім Махмуд Юніс Абу Аяш (кандидатська дисертація, 2010р.). «Клінічне значення еходоплерографії щитоподібної залози та йодурії для оптимізації лікування хворих на дифузний нетоксичний зоб».
  – Скрипник Надія Василівна (докторська дисертація, 2011р.). «Роль йодного дефіциту та гіпотиреозу в розвитку метаболічного синдрому у хворих на цукровий діабет типу 2».
 10. Науково-дослідною роботою кафедри на 2010-2012рр є «Еходоплерографія щитоподібної залози за різних патологічних станів органа з метою оптимізації лікування».
 11. Кафедра ендокринології сьогодні досліджує проблему цукрового діабету типу 2, метаболічного синдрому та автоімунної поліендокринопатії. Ми усвідомлюємо необхідність значної активізації наукових досліджень на кафедрі, підготовки наукових та педагогічних кадрів, створення так званого «третього покоління» кафедри.

Список опублікованих наукових праць за 2009-2013рр.

2009

 • Практикум з внутрішньої медицини. Навчальний посібник.Модуль 1 (4 курс), Змістовий модуль 1. «Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб ендокринної системи». За ред. проф. П.М. Боднар, Київ, НМУ, 2009. – 116с.
 • Petro M. Bodnar, Nadiya V. Skrypnyk, Mariya A. Orynchak. The prognostic role of adipocytokines and prointlamatory cytokines in the development of metabolic syndrome in patients with Diabetes mellitus type 2. //The journal of Clinical Hypertension suppl. A. vol. 11 №4, 2009, 109p.
 • Алиментарная дистрофия (лекция). //В кн. «100 избранных лекций по эндокринологии» с. 737 – 742 Ред. Ю.И. Караченцев и др. 2009. с. 947 – 949.
 • Боднар П.М., Михальчишин Г.П. Цукровий діабет типу 2: патогенез та лікування.// Науковий вісник НМУ ім. О.О. Богомольця 2009, №2. с.266 – 280
 • Боднар П.М., Михальчишин Г.П. Інсулінотерапія цукрового діабету (лекція).// Ендокринологія, 2009, №2, с.266 – 280
 • Михальчишин Г.П. Метформин нового поколения: в чем преимущества? //«Міжнародний ендокринологічний журнал», 2009 р., №2(20), с.51 – 52
 • Боднар П.М., Бобрик М.І., Комісаренко Ю.І., Михальчишин Г.П. Роль навчально-методичної літератури в англомовному викладанні ендокринології.//Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції. «Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір». 21-22 травня 2009 року м. Тернопіль.- 160 с.
 • Приступюк О.М. Гликированный гемоглобин при гипогликемиях//Вестник морского врача, 2009. – №8.
 • Пат. 50659 UA, МПК G 01N33/ 50. Спосіб ранньої діагностики розвитку гострих судинних ускладнень у хворих на цукровий діабет 2 типу / Шуляренко Л.В., Єфімов А.С., Лішневська В.Ю.; заявник і патентовласник ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України». – № u200910418; заявл. 14.10.09; опубл. 25.06.10, Бюл. №12 .

 

 

2010

 • Ендокринологія. Підручник За ред. проф. П.М. Боднара. – Вінниця. Нова Книга. 2010. – 464 стор.
 • Боднар П.М., Фомін П.Д., Шепетько Є.М. Ендокринні пухлини органів травлення (лекція). // Ендокринологія, 2010, т. 15, №1 с.160 – 169.
 • Боднар П.М., Михальчишин Г.П., Кобиляк Н.М. Сучасні методи терапії цукрового діабету типу 2. // Науковий вісник НМУ ім. О.О. Богомольця 2010, №1, с.99 – 103
 • Боднар П.М., Скрипник Н.В. Метаболічний синдром: патогенез, діагностика та лікуання (лекція). // Ендокринологія, 2010, т. 15 №2, с.295 – 304.
 • Боднар П.М., Михальчишин Г.П. Методичне забезпечення викладання ендокринології в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. // «Науковий вісник НМУ ім. О.О. Богомольця», Київ, 2010, №2-3 (29-30), 141 – 145с.
 • Приступюк О.М. Модифікування чинників ризику серцево-судинної патології у хворих на цукровий діабет типу 2//Східноєвропейський журнал громадського здоров’я, 2010. – №1

 

2011

Тези

з/п

Прізвище, ініціали автора(ів)

Назва тезів

Повна назва збірки

Рік видання

Стор.

1

2

3

4

5

6

1.

Боднар П.М., Михальчишин Г.П. Роль підручника у вивчені ендокринології в умовах кредитно-модульної системи освіти Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Нові напрямки в провадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІУ рівнів акредитації» м.Тернопіль

2011

с. 181

2

Боднар П.М.,

Михальчишин Г.П.

Кобиляк Н.М.

Оцінка ефективності лікування неалкогольного стеатогепатозу І Міжнародний конгрес «Профілактика. Антиейджинг. Україна» (В рамках Міжнародної виставки «Охорона здоров’я – 2011»), 12-13 жовт. 2011р.: тези доп. – К., 2011. – Ліки плюс.

2011

с.33

3

Боднар П.М., Михальчишин Г.П.

Кобиляк Н.М

Можливості еластографії хвилі зсуву в діагностиці експериментально го неалкогольного стеатогепатозу XVII засідання Українського допплерівського клубу, «Актуальні питання доплерографії»: наук.-практ. конф., 8 – 10 жовт. 2011р.: тези доп. – К., 2011.

2011

с. 18–19

4

Приступюк О.М. Спрямованість зусиль лікаря загальної практики щодо діабету Здоров’я та довголіття. Інтеграція народної і нетрадиційної медицини в систему підготовки лікаря загальної практики. Сімейна медицина – запорука здоров’я. м. Львів

2011

с.67-68

5

Приступюк О.М. Arterial hypertension and metabolic control of diabetes. Abstract of the World Diabetes Congress by the International Diabetes Federation. Dubai. 2011. Abstract number: DU-1728.

2011

с. 1728

6

Приступюк О.М. Дисліпідемія у хворих на цукровий діабет :можливості модифікування Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології. Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю. М. Харків

2011

с.99-100

7

Приступюк О.М. Природні харчові волокна у схемах комплексного лікування та реабілітації хворих на цукровий діабет Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології. Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю. М. Харків

2011

с.102

8

Приступюк О.М. Гіперглікемія та дисліпідемія у хворих на діабет, обумовленість та залежність 11 з’їзд Всеукраїнського лікарського товариства. Українські медичні вісті, 2011, Т.9. 1-4(72-75)

2011

с.195

9

Приступюк О.М. Діяльність міжнародної діабетичної асоціації України у медичному просвітництві населення України 11 з’їзд Всеукраїнського лікарського товариства. Українські медичні вісті, 2011, Т.9. 1-4(72-75)

2011

с.335

10.

Приступюк О.М. Лікування хворих на діабет препаратами силіксу. Матеріали наукових форумів, присвячених 170-річчю кафедри фармакології та клінічної фармакології НМУ. Український науково-медичний молодіжний журнал №4

2011

с.112

11.

Кононенко Л.О., Кирієнко Д.В., Кобиляк Н.М. Корекція цинкдефіцитних станів при цукровому діабеті Матеріали наукових форумів, присвячених 170-річчю кафедри фармакології та клінічної фармакології НМУ. Український науково-медичний молодіжний журнал №4

2011

с.117

12

Кирієнко Д.В., Кононенко Л.О., Кобиляк Н.М. Вплив α-ліпоєвої кислоти на перебіг автономної нейропатії серця у хворих на цукровий діабет Матеріали наукових форумів, присвячених 170-річчю кафедри фармакології та клінічної фармакології НМУ. Український науково-медичний молодіжний журнал №4

2011

с.114

1 3

Комісаренко Ю.І. Особливості лікування автоімунного полігландулярного синдрому Матеріали наукових форумів, присвячених 170-річчю кафедри фармакології та клінічної фармакології НМУ. Український науково-медичний молодіжний журнал №4

2011

c . 117

14

Комісаренко Ю.І., Апуховська Л.І. Treatment of autoimmune poliendocrine syndrome Український науковий медичний молодіжний журнал. – 2011. – №4, спецвипуск.

2011

с.116

15

Комісаренко І.І., Комісаренко Ю.І. Регулятори життєвих процесів Український науковий медичний молодіжний журнал. – 2011. – №2, спецвипуск.

2011

с.115

16

Шуляренко Л.В. Діагностика ризику розвитку артеріальних тромбозів при цукровому діабеті 2 типу XI з´їзд ВУЛТ, 100 років Українському лікарському товариству: Мат. конф. – Харків, 2011.

2011

С.197-198

 

Статті  

з/п

Автори (прізвище, ініціали)

Повна назва лекції або статті

Назва журналу

Рік видання, мова

1

2

3

4

5

1.

Боднар П.М., Михальчишин Г.П., Кобиляк Н.М. Імуногенетика цукрового діабету Науковий вісник НМУ. – 2011. – №1. –с.151-171

2011 укр.

2.

П.М. Боднар, О.Б. Динник, Г.П. Михальчишин,

Кобиляк Н.М.

Оцінка еластографії хвилі зсуву в діагностиці експериментальної неалкогольної жирової хвороби печінки Журнал НАМН України. Т.17.- №4. – 2011. – с. 422-430

 

2011 укр

3.

П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин,

Садик А. Джарадат

Застосування високодисперсного кремнезему в терапії хворих на цукровий діабет типу 2. Науковий вісник Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. – 2011. – №3.

2011 укр.

4

Боднар П.М., Скрипник Н.В., Даниловська Н.П. Біоетичні питання йодного дефіциту та гіпотиреозу в розвитку метаболічного синдрому Книга «Сьогодення і біоетика»

2011 укр.

5.

Г.П. Михальчишин Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на цукровий діабет типу 2 (огляд літератури та власні дослідження) Науковий вісник Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. – 2011. – №4.

2011 укр.

6.

Приступюк А.М.,

Шабалтас Н.Л.

Синдром эктопической секреции кортикотропина.

 

Очерки клинической эндокринологии./ Под ред. Ю.И. Караченцева. , с.273-279.

2011 русс.

7.

Приступюк А.М.

 

Синдром гиперпролактинемии. Очерки клинической эндокринологии./ Под ред. Ю.И. Караченцева , с. 280-284

2011 русс.

8.

Приступюк А.М.

 

Лечение диабетической полинейропатии производными тиоктовой кислоты. Украинский медицинский альманах Украинский медицинский альманах 2011, №1.

 

2011 русс.

9.

Приступюк А.М.

 

Бенфотиамин в лечении диабетических нейропатий. Украинский медицинский альманах 2011, №1.

 

2011 русс.

10.

Ю.І. Комісаренко Дослідження впливу вітаміну D 3 на вуглеводний обмін Ендокринологія. –2011. – т.16, №2. – с.184-188.

 

2011 укр.

11.

Ю.І. Комісаренко Особливості перебігу поєднаної ендокринної патології Науковий вісник Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

2011 укр.

12.

Ю.І. Комісаренко Вітамін D та його роль в регуляції вуглеводного обміну Науковий вісник Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

2011 укр.

13.

Приступюк А.М. Ступенчатая терапия диабета 2 типа: достижение точной терапевтической цели Диабеторгафия

2011 русс.

Патенти

 • Пат №69519 Україна, МПК G01N 33/48 (2006.01). Спосіб корекції дисліпідемії у хворих на цукровий діабет типу 2 з неалкогольною жировою хворобою печінки / П.М. Боднар, Д.С. Янковський, Г.П. Михальчишин, Т.В. Берегова, Т.М. Фалалєєва, Г.С. Димент, Н.М. Кобиляк // заявник та патентовласник Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – u201114607; заявл. 09.12.2011; опубл. 25.04.2012, Бюл. №8.

 

2012

 Тези  

з/п

Прізвище, ініціали автора(ів)

Назва тезів

Повна назва збірки

Рік видання

Стор.

1

2

3

4

5

6

1

Боднар П.М.

Михальчишин Г.П.

Кобиляк Н.М

Порівняльна ефективність інструментальних методів у діагностиці неалкогольного стеатогепатозу у хворих на цукровий діабет 2 типу Матеріали ІІ-го Конгресу асоціації ендокринологів України. Київ, 18 – 19 квітня 2012. Ендокринологія . Додаток 1, т 17, №1

2012.

с. 7 – 8

2

Михальчишин Г.П. НАЖХП у хворих на цукровий діабет 2 типу Матеріали ІІ конгресу Асоціації ендокринологів України, Київ, 18-19.04.2012

Ендокринологія. Додаток 2012, Т. 17№1

2012

с.71.

3

Кобиляк Н.М., Михальчишин Г.П. Порівняльна оцінка еластографії хвилі зсуву та УЗД у діагностиці експериментального стеатогепатозу Додаток №1 «Ендокринологія». – т.17. – №1.- 2012. – с.140 .

Науково-практична конференція молодих вчених присвячена 105-річчю з дня народження В.П. Комісаренка

2012

с.140.

4

Боднар П.М.

Михальчишин Г.П.

Кобиляк Н.М

Possibility of multiprobiotic “Symbiter” in correction of low-grade chronic inflammation in patients with type 2 diabetes and NAFLD Advances in Pharmacology and Pathology of the Digestive Tract: International Scientific Conference, 26-28 September, 2012: thesis. – Kyiv, 2012.

2012

р . 53

5

Боднар П.М.

Михальчишин Г.П.

Кобиляк Н.М

Evaluation of multiprobiotic ”Symbiter” on clinical and laboratory parameters in patients with NAFLD and type 2 diabetes Advances in Pharmacology and Pathology of the Digestive Tract: International Scientific Conference, 26-28 September, 2012: thesis. – Kyiv, 2012.

2012.

р . 53

6

Боднар П.М.

Михальчишин Г.П.

Кобиляк Н.М

Performance of a New Elastographic Method ( ShearWave™ Elastography Imaging) in the Noninvasive Assessment of non-alcoholic steatosis in patients with type 2 diabetes Advances in Pharmacology and Pathology of the Digestive Tract: International Scientific Conference, 26-28 September, 2012: thesis. – Kyiv, 2012.

2012.

р . 2 7

7

Боднар П.М.,

Михальчишин Г.П.

Кобиляк Н.М.

Пробіотична терапія цукрового діабету типу 2 Розробка та застосування новітніх технологій в клінічну практику (в рамках Міжнародного медичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України»)

2012р

с.33

8

Боднар П.М.,

Михальчишин Г.П.

Кобиляк Н.М.

Морфологічні зміни печінки щурів за умов експериментального ожиріння викликаного глутаматом натрію VI Конгрес Наукового товариства патофізіологів України, 3-5 жовт., 2012р.: тези доп. – Ялта, 2012. – Таврический медико-биологический вестник.- Том 15, № 3, ч. 2.

2012р.

с. 341 – 342

9

Боднар П.М., Михальчишин Г.П.

Кобиляк Н.М

Жорсткість тканини печінки щурів in vivo та in vitro з експериментальним ожирінням по даним ультразвукової еластографії хвилі зсуву ХІ V Конгрес Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ), 4-6 жовт., 2012р.: тези доп.

201 2

с. 398

10

Кобиляк Н.М. Зміни жорсткості тканини печінки у віковому аспекті в експериментальних тварин по даним ультразвукової еластографії хвилі зсуву XVIII засідання Українського допплерівського клубу «Актуальні питання ультразвукової та функціональної діагностики», 21-22 жовт., 2012р.: тези доп. – К., 2012.

2012

с. 19 – 20 .

11

Михальчишин Г.П. , Кобиляк Н.М. Вплив мультипробіотика «Симбітер» на цитокіновий статус у хворих на цукровий діабет тип 2 та неалкогольну жирову хворобу печінки IV (66) Міжнародний науково-практичний конгрес студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасної медицини», 17-19 жовт., 2012р.: тези доп. – К., 2012. – Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2012. – спец. випуск №3.

2012

с. 119 .

12

Боднар П.М.

Михальчишин Г.П.

Кобиляк Н.М

Діагностична цінність нового ультразвукового методу оцінки жорсткості печінки – еластографії хвилі зсуву (ShearWave Elastography Imaging) у хворих з неалкогольним стеатогепатозом та цукровим діабетом типу 2 XVIII засідання Українського допплерівського клубу «Актуальні питання ультразвукової та функціональної діагностики», 21-22 жовт., 2012р.: тези доп. – К., 2012.

2012

с.18 – 19

13

Кобиляк Н.М. Упругоэластические свойства ткани печени здоровых крыс in vivo и in vitro по данным ультразвуковой эластометрии на основе сдвиговых волн VII Міжнародний симпозіум «Актуальні проблеми біофізичної медицини».

Матер іали міжнародного симпозіума.

2012

с. 51-52

14

Кобиляк Н.М. Ультразвукова еластографія різноманітність та пастки IV конгрес української асоціації фахівців ультразвукової діагностики, м. Севастополь. Тези та матеріали доповідей.

2012

с.133-134

15

J . Komissarenko, R . Skrypnik, O. Antonenko Influence of vitamin D 3 on clinical and biochemical parameters in patients with diabetic retinopathy Konferencja “Witamina D – minimum, maksimum, optimum” Standardy medyczne pediatria , 2012

p . 126

16

Шуляренко Л.В. Порівняльна оцінка антиагрегантної активності ацетилсаліцилової кислоти і клопідогрелю при цукровому діабеті 2 типу. Матеріали ІІ конгресу Асоціації ендокринологів України, Київ, 18-19.04.2012

Ендокринологія,. Додаток. т.17, №2

2012

с.130

17

Шуляренко Л.В. Антиагрегантна активність клопідогреля в лікуванні коагуляційних порушень при цукровому діабеті 2 типу Мат. конф. «Актуальні проблеми сучасної медицини» / Український науково – медичний молодіжний журнал.- 2012.- Спец. Вип. №3

2012

с.125-126.

18

Комісаренко Ю.І. Вітамін D та його роль у регуляції вуглеводного обміну. Матеріали ІІ конгресу Асоціації ендокринологів України, Київ, 18-19.04.2012

Ендокринологія, Додаток

Т.17, №2

2012

с.45.

19

Приступюк О.М.

 

Використання бенфотіаміну для лікування хворих на цукровий діабет Міжнародні дні діабету. Тез докл. Научно-практической конференции «Диабет и сопутствующие заболевания» вип.11.Дніпропетровськ

 

2012

с.28-29

20

Приступюк О.М.

 

Лікування Діабетоном MR Міжнародні дні діабету. Тез докл. Научно-практической конференции «Диабет и сопутствующие заболевания» в ип.11.Дніпропетровськ

2012

с.29-30

21

Приступюк О.М. Використання препаратів антиоксидантної дії у лікуванні діабетичних полінейропатій Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю. Лікування та реабілітація больових синдромів

2012

с.101-102

22

Приступюк О.М. Чинники ризику серцево-судинних подій залежну від стану компенсації цукрового діабету Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню здоров’я 2012 року «Старіння та здоров’я». Східноєвропейський журнал громадського здоров’я, №1 (17)

2012

с.228

23

Приступюк О.М. Лікування та реабілітація хворих на невропатичну форму діабетичної стопи V Національний Конгрес. Людина та ліки

2012

с.84-85

24

Приступюк О.М. Досвід використання Діабетону MR як першого кроку лікування хворих на цукровий діабет 2 типу V Національний Конгрес. Людина та ліки

2012

с.91

25

Ю.І. Комісаренко, Антоненко О.В. Вітамін D та його роль у регуляції вуглеводного обміну. Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України» наук.-практ. конф.

2012

с.36

 

Статті

з/п

Автори (прізвище, ініціали)

Повна назва лекції або статті

Назва журналу

Рік видання, мова

1

2

3

4

5

Боднар П.М., Михальчишин Г.П., Кобиляк Н.М. Неалкогольна жирова хвороба печінки у хворих на цукровий діабет типу 2: патогенез, діагностика та лікування Ендокринологія. – 2012. – т.17 №1.- с.94-101

2012 укр.

Боднар П.М., Приступюк О.М., Михальчишин Г.П., Комісаренко Ю.І. Особливості викладання ендокринології на до дипломному етапі Ендокринологія. – 2012. – т.17 №2.

2012 укр.

П.М. Боднар, О.Б. Динник, Г.П. Михальчишин,

Кобиляк Н.М.

Роль індексу згасання еходенситометрії в діагностиці неалкогольного стеатогепатозу у хворих на цукровий діабет типу 2 Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2012. – № 3(40). – с. 42-49.

 

2012 укр

П.М. Боднар,Г.П. Михальчишин,

Кобиляк Н.М.

Діагностична ефективність гепаторенального індексу у хворих на цукровий діабет типу 2 з неалкогольним стеатогепатозом Український медичний часопис. – 2012. – № 6(92) – с. 125 – 128.

 

2012 укр.

П.М. Боднар,Г.П. Михальчишин,

Кобиляк Н.М.

Оцінка діагностичної ефективності еластографії хвилі зсуву у хворих на цукровий діабет типу 2 з неалкогольним стеатогепатозом Ендокринологія. – 2012. – Т.17, №3. – с. 38 – 48.

2012 укр.

 1. 8.
Комісаренко Ю.І., Антоненко О.В Рівень вітаміну D і його зв’язок із вмістом глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет мешканців міста Києва

 

Ендокринологія. – 2012. – №2. – с. 40-44

2012 укр

А.О.Запорожець, В.О.Вернета, І.В. Плюто, Ю.І.Комісаренко, Ю.Р.Павленко

 

Розробка програмного комплексу DIOLAS для діагностики в офтальмоскопії Наукоємні технології, 2012

2012 укр

Комісаренко Ю.І. Скрипник Р.Л., Антоненко О.В Рівень вітаміну D у хворих з діабетичною ретинопатією Ендокринологія, 2012 №3

 

2012 укр

Комісаренко Ю.І. Скрипник Р.Л., Антоненко О.В Показники метаболічного синдрому у хворих з цукровим діабетом типу 2 та ретинопатією на тлі дефіциту вітаміну D Науковий вісник. 2012. №4

 

2012 укр

Комісаренко Ю.І., Антоненко О.В. Співвідношення низького рівня вітаміну D 3 та маркерів метаболічного синдрому у хворих на цукровий діабет типу 2 Науковий вісник. – 2012. – №3. – с. 39-43

2012 укр

И.В. Плюто , Ю.И. Комиссаренко, Е.В. Антоненко . Использование технологи LED – трансиллюминации бионаноносистем для діагностики внутренних оболочек глаза Наука та інновації. 2012. Т. 8. № 5

 

2012 рос

S. Lupachyk, R. Stavnichuk, J. Komissarenko Na +/H +-exchanger-1 inhidition counteracts diabetic cataract formation and retinal oxidative-nitrative stress and apoptosis International journal of molecular medicine

2012 англ.

 1. 12.
Ю.І. Комісаренко Вплив вітаміну Е на обмін вітаміну D 3 на мінеральний і вуглеводний обмін за умов цукрового діабету Ендокринологія

2012 укр.

 1. 13.
Ю.І. Комісаренко Особливості впливу вітамін D 3 та вітаміну Е на жировий обмін при цукровому діабеті Науковий вісник Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. – 2012. №3

2012 укр.

Шуляренко Л.В. Тактика і перспективи лікування хворих з виразковими гастродуоденальними кровотечами Хірургія України. – 2012.- № 2( 42).- С. 30-34.

2012 укр.

 

Патенти, інформаційні листи, галузеві нововведення:

 • Пат №66744 Україна, МПК А61В 8/00 (2011.01). Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на неалкогольний стеатогепатоз / П.М. Боднар, О.Б. Динник, Г.П. Михальчишин, Н.М. Кобиляк // заявник та патентовласник Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – u201109723; заявл. 05.08.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. №1.
 • Пат №69519 Україна, МПК G01N 33/48 (2006.01). Спосіб оцінки стану ліпідних порушень у хворих на цукровий діабет / Г.П. Михальчишин, П.М. Боднар, Т.М. Брюзгіна, Н.М. Кобиляк // заявник та патентовласник Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. – u201114607; заявл. 09.12.2011; опубл. 25.04.2012, Бюл. №8.
 • Інформаційний лист №62-2012. Ад’ьювантна терапія у хворих на цукровий діабет типу 2 з неалкогольною жировою хворобою печінки / П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин, Д.С. Янковський, Т.В. Берегова, Н.М. Кобиляк // Київ. – 2012. – с. 6.
 • №135/36/12 Спосіб діагностики неалкогольного стеатогепатозу //Реєстр галузевих нововведень.-2012.- № 36-37.
 • №136/36/12 Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на неалкогольний стеатогепатоз //Реєстр галузевих нововведень.-2012.- № 36-37.
 • Пат.№73937 Україна, МПК А61В3/12 (2006.01). Спосіб візуалізації структур сітківки ока /І.В.Плюто, Ю.І.Комісаренко // патентовласник Ігор Володимирович Плюто, u 2012 04216; заявл.04.04.2012; опубл.10.10.2012,Бюл.№19.

 

 

2013

Тези  

з/п

Прізвище, ініціали автора(ів)

Назва тезів

Повна назва збірки

Рік видання

Стор.

1

2

3

4

5

6

1 .

Боднар П.М.

Михальчишин Г.П.

Кобиляк Н.М

Predictors of serum adiponectin in patients with type 2 diabetes and nonalcoholic fatty liver disease depending on transaminases level 7 th Lviv-Lublin Conference of Experimental and Clinical Biochemistry, May 23-24, 2013: thesis. – Lviv. 2013

р .1 16

2 .

Боднар П.М.

Михальчишин Г.П.

Кобиляк Н.М

Evaluation of hypolipidemic effect of probiotics in patients with type 2 diabetes and non-alcoholic fatty liver disease XVIII Annual Russian Congress “Hepatology today”, March 25-27, 2013: thesis. – Moscow. – Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology. – 2013. – Vol. 23, N1 (ap. 40).

2013

р . 47 .

3.

Боднар П.М.

Михальчишин Г.П.

Кобиляк Н.М

Age-related changes of liver stiffness in normal rats according to the method of ultrasonic shear wave elastography XVIII Annual Russian Congress “Hepatology today”, March 25-27, 2013: thesis. – Moscow. – Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology. – 2013. – Vol. 23, N1 (ap. 40).

2013

р . 168 .

4 .

Боднар П.М.

Михальчишин Г.П.

Кобиляк Н.М

Performance of new ultrasound method for assessing liver stiffness – Share Wave ™ Elastography Imagi ng in rats with experimental obesity 48th annual meeting of the European Association for the Study of the Liver «International Liver CongressTM», April 24 – 28, 2013: thesis. – Amsterdam. – Journal of Hepatology. – Vol. 58, Supl. 1.

2013

р . 512 .

5 .

Боднар П.М.

Михальчишин Г.П.

Кобиляк Н.М

Diag nostic accuracy of new elastographic method (Share Wave ™ Elastography Imagi ng ) i n the noninvasive assessment of non-alcoholic steatosis in patients with type 2 diabetes 48th annual meeting of the European Association for the Study of the Liver «International Liver CongressTM», April 24 – 28, 2013: thesis. – Amsterdam. – Journal of Hepatology. – Vol. 58, Supl. 1.

2013

р . 536

6 .

Боднар П.М.

Михальчишин Г.П.

Кобиляк Н.М

Diagnostic accuracy of hepatorenal index in the noninvasive assessment of non – alcoholic steatosis in patients with type 2 diabetes VIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Актуальні проблеми клінічної та фундаментальної медицини (англійською мовою)», 15-16 лист., 2012р.: тези доп. – Луганськ, 2012. – Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. – Т. 8, № 1 (д).

2013

с. 16 – 17 .

7 .

Боднар П.М.

Михальчишин Г.П.

Кобиляк Н.М

Serum concentration of IL -1 β in patients with type 2 diabetes and NAFLD depending on level of transaminases VIII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих учених «Актуальні проблеми клінічної та фундаментальної медицини (англійською мовою)», 15-16 лист., 2012р.: тези доп. – Луганськ, 2012. – Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. – Т. 8, № 1 (д).

2013

с. 17-18 .

8 .

Кобиляк Н.М. Эхоэласто-морфологические параллели: влияние пула гепатоцитов печеночной дольки на жесткость паренхимы печени крыс Науково-практична конференція з міжнародною участю « Актуальні питання ультразвукової діагностики» , 20-24 трав. 2013р.: тези доп. – Судак . 2013.

2013

с.67

9 .

Кобиляк Н.М. Ульразвуковая эластография на основе волн здвига для определения жесткости тканей печени белах крыс ХІІ Міжнародна конференція з біоніки і прикладної біофізики, 28-29 березня, 2013р

2013

с.34

10.

Приступюк О.М.

Наумова М.І.

Скринінг мікроальбумінурії як чинника серцево-судинних уражень у хворих на цукровий діабет Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Десяті Данилевські читання). 14-15 березня 2013 року м. Харків

2013

с.98-99

1 1 .

Приступюк О.М.

Приступюк Л.О.

 

Вікові особливості порушень вуглеводного обміну Науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології (Десяті Данилевські читання). 14-15 березня 2013 року м. Харків

2013

с.118-119

12 .

Приступюк О.М.

Наумова М.І.

Лікування тривожно-депресивних розладів у ендокринних хворих Науково-практична конференція з міжнародною участю «Інтеграція нетрадиційної медицини у первинну медико-санітарну допомогу» 21-22 листопада 2012 року.м.Київ

2013

с.96

Статті

з/п

Автори (прізвище, ініціали)

Повна назва лекції або статті

Назва журналу

Рік видання, мова

1

2

3

4

5

1. G. Mykhalchyshyn, P. Bodnar, N. Kobyliak Metabolic profile and morpho-functional state of the liver in rats with glutamate-induced obesity Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences. – 2013. – Vol. 26, N 3. – p.

2013 англ.

2 G. Mykhalchyshyn, P. Bodnar, N. Kobyliak Diagnostic effectiveness of adiponectin for nonalcoholic fatty liver disease in patients with type 2 diabetes Science progress in European countries: new concepts and modern solutions, proceedings of the 1 st International scientific conference. ORT Publishing. Stuttgart. 2013. p. 45-50.

2013 рос.

3 G. Mykhalchyshyn, P. Bodnar, N. Kobyliak Low serum adiponectin concentrations are associated with non alcoholic fatty liver disease independent of insulin resistance and transaminase levels in patients with type 2 diabetes mellitus European Science and Technology: 4th International scientific conference. Munich 2013. p.23-26.

2013 рос.

4. П.М. Боднар,Г.П. Михальчишин,

Кобиляк Н.М.

Оцінка гіполіпідемічного ефекту мультипробіотика «Симбітер» у хворих на цукровий діабет типу 2 та неалкогольну жирову хворобу печінки Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2013. – № 1(42). – с. 42-49.

2013 укр.

5 Кобиляк Н.М. Жорсткість печінки по даним ультразвукової еластографії хвилі зсуву у тварин з глютамат-індукованим ожирінням Лікарська справа. – 2013. – №2. – с.

2013 укр.

6 П.М. Боднар,Г.П. Михальчишин,

Кобиляк Н.М.

Вплив пробіотикотерапії на рівень прозапальних цитокінів у хворих на цукровий діабет типу 2 з неалкогольною жировою хворобою печінки

 

Лікарська справа. – 2013. – №3. – с.

2013 укр.

7 П.М. Боднар,Г.П. Михальчишин,

Кобиляк Н.М.

Вплив пробіотикотерапії на клініко-біохімічні та інструментальні показники неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет типу 2 . Лікарська справа. – 2013. – №4. – с.

2013 укр.

8 П.М. Боднар,Г.П. Михальчишин,

Кобиляк Н.М.

Діагностична ефективність нового ультразвукового методу оцінки жорсткості печінки – еластографія хвилі зсуву у тварин з експериментальним ожирінням Доповіді НАН України. – 2013. – №4. – с. 159 – 166.

2013 укр.

9 Кобиляк Н.М. Вікові зміни жорсткості тканини печінки білих щурів в нормі за даними біофізичного методу ультразвукової еластографії на основі хвиль зсуву Фізіологічний журнал. – 2013. – №.3 – с.

2013 укр.

10 П.М. Боднар,Г.П. Михальчишин,

Кобиляк Н.М.

Кореляційні взаємозв’язки адипонектину у хворих на цукровий діабет типу 2 із неалкогольною жировою хворобою печінки в залежності від рівня трансаміназ Лікарська справа. – 2013. – №5. – с.

2013 укр.

11. П.М. Боднар,Г.П. Михальчишин,

Кобиляк Н.М.

Гіпоадипонектинемія у хворих на цукровий діабет типу 2 з неалкогольною жировою хворобою печінки Ендокринологія. – 2013. –Т. №2. – с.

 

2013 укр.

12 . Шуляренко Л.В. Діабетична хвороба нирок : сучасний погляд на проблему Ендокринологія. – 2013. – т.18, №7

2013 укр.